Hotărârea nr. 307/2018

HCL 307 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6425/10.12.2018, al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie pentru obiectivul de investiție Școala nr. 59, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.(1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446. www.primarie6.ro, e-mail: prim6(ă),primarie6.ro

ANEXA

LA HCLSector 6 nr.

ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI aferentiinvestitiei

“EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 59

Str. Vladeasa, Nr. 9, Sector 6, București

 • a)  Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

 • I.valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 4.175.647,43 leidin care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1.961.656,09 lei

 • 2.valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 3.511.842,60 leidin care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1.648.450,50 lei

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-I in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirearezistenteitermiceunidirectionale a perețilorexterioripestevaloarea de 1.75 m2K/W prinizolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Soluția 2 (S2) - Inlocuireatamplarieiexistente de pe fațade, cu tamplarietermoizolantaetansa cu rama de Aluminiu, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0.77 m2K/W simontarea de rulouri realizate din elementetermoizolante.

Soluția 3.1 (S3.1) - Sporirearezistenteitermice a teraseipestevaloarea minima de 4.5 m2K/W printermoizolarea cu polistirenexpandatignifugat de 30 cm grosime.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2.5 m2K/W prin izolarea cu vata minerala de 10 cm grosime.

Valorile rezistentelor termice corectate după reabilitare, aferente soluțiilor de mai sus se regăsesc in tabelul 4.3.3.1.

Soluția (II) - Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii

 • ■  Se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent.

 • ■  Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

 • ■  întrucât conform normativ 15-2010 nu se asigura ventilarea minima necesara pentru sălile de clasa si pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării, s-a prevăzut ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta pentru toate sălile de clasa.

 • ■   inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

* instalarea unui sistem BMS de gestionare a consumului de incalzire. Acesta va fi dotat cu cronotermostat pentru diminuarea automata a căldurii noaptea, la sfârșiturile de saptamana si mai ales in vacante.

 • ■  montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție.

 • ■  inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite.

 • ■  montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

 • ■  inlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate Pl-1 ) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 227.93 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qT = 88.51 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 61.17 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii

Valoarea la inceputul implementării proiectului

Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de

CO2)

117.62

45.63

Consumul anual de energie primara totala (regenerabila si neregenerabila) (kWh/an)

493,322

248,841

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie finala in clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

40.44

14.56

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

247.09

88.99

- pentru incalzire

164.91

37.02

- pentru preparare apa calda de consum

24.54

10.48

- ventilare mecanica

0.00

17.95

- electric

57.63

23.54

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

0.00

35.64

- pentru incalzire

0.00

0.00

- pentru preparare apa calda de consum

0.00

12.02

- ventilare mecanica

0.00

0.00

- electric

0.00

23.62

Se observa ca pachetul propus realizează :

o economie de energie pentru incalzire de 64%

un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 40.24 kWh/m2an.

o scădere anuala a gazelor cu efect de sera de 61,17%.

 • d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

PREȘEDINTE

TRAIAN


Proiectant,

SRL3