Hotărârea nr. 306/2018

HCL 306 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017

lîilZLICKttKM


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6427/10.12.2017, al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie pentru obiectivul de investiție Școala Sfântul Andrei, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONT

pent

SecretarNr.: 306

Data: 18.12.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6&,primarie6.ro

LA HCL Sector 6 nr. ^.9.9.2.^:.22.^>/^

ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenti investiției

“EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU

ȘCOALA „ SFANȚUL ANDREI”

Aleea Parva, Nr. 3-5, Sector 6, București

 • a)  Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1 .valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 12.330.892,14 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 5.099.634,17 lei

2.valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 10.369.620,71 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 4.285.406,87 lei.

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1.75 m2K/W prin izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de Aluminiu, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0.77 m2K/W si montarea de rulouri.

Soluția 3.1 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 4.5 m2K/W prin termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm grosime.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2.5 m2K/W prin izolarea cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.

Soluția (II) - Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii

 • ■  Se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent.

 • ■  Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

 • ■  întrucât conform normativ 15-2010 nu se asigura ventilarea minima necesara pentru sălile de clasa si pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării, s-a prevăzut ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta pentru toate sălile de clasa.

 • ■  inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

 • ■  instalarea unui sistem BMS de gestionare a consumului de incalzire. Acesta va fi dotat cu cronotermostat pentru diminuarea automata a căldurii noaptea, la sfârșiturile de saptamana si mai ales in vacante.

 • ■  montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție.

 • ■  inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite.

 • ■  montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

 • ■  inlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati

Economia de energie pentru Clădirea - Corp A

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate Pl-1 ) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 223.45 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem 99.73 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 55.37 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 99.78.

Economia de energie pentru Clădirea - Corp B

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate Pl-1 ) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 204.64 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem 98.02 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 52.10 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Indicatori performanta clădire Corp A inainte si după reabilitare :

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii

Valoarea la începutul implementării proiectului

Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de

CO2)

158.97

63.44

Consumul anual de energie primara totala (regenerabila si neregenerabila) (kWh/an)

665,887

370,881

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie finala in clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

54.58

20.68

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

242.97

92.05

- pentru incalzire

159.68

49.76

- pentru preparare apa calda de consum

25.66

5.62

- ventilare mecanica

0.00

18.19

- electric

57.63

18.48

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

0.00

43.27

- pentru incalzire

0.00

0.00

- pentru preparare apa calda de consum

0.00

14.60

- ventilare mecanica

0.00

0.00

- electric

0.00

28.68

Se observa ca pachetul propus realizează :

o economie de energie pentru incalzire de 68.84%

un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 54.09 kWh/m2an.

Indicatori performanta clădire Corp B inainte si după reabilitare :

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii

Valoarea la inceputul implementării proiectului

Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de

CO2)

108.86

49.42

Consumul anual de energie primara totala (regenerabila si neregenerabila) (kWh/an)

453,244

268,434

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie finala in clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

37.15

16.07

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

225.67

97.61

- pentru incalzire

147.99

49.65

- pentru preparare apa calda de consum

20.03

8.27

- ventilare mecanica

0.00

18.62

- electric

57.65

21.07

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

0.00

36.05

- pentru incalzire

0.00

0.00

- pentru preparare apa calda de consum

0.00

9.96

- ventilare mecanica

0.00

0.00

- electric

0.00

26.09

Se observa ca pachetul propus realizează :

o economie de energie pentru incalzire de 66.45% un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 53.97 kWh/m2an.

o scădere anuala a gazelor cu efect de sera de 54.60%

 • d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

Proiectant,

4