Hotărârea nr. 3/2018

HCL 3 – Hotarare privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311. București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrațiv-Teritoriale Sector 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Direcției Generale Economice având nr. 228/23.01.2018 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum și Procesul-verbal nr. 3 încheiat în urma consultării cu organizația sindicală reprezentativă la nivelul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului București, înregistrat la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ cu nr. SJ18-1/137/23.01.2018;

în baza prevederilor art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și ale art. 12 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.G.M.B. nr. 224/17.10.2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuțiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe speciale, în condițiile legii, precum și organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (9), art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) începând cu luna ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) începând cu luna ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Venitul salarial al personalului din cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului București se stabilește prin act administrativ al ordonatorului de credite.

Art. 3. în cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază pentru personalul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, se vor stabili prin act administrativ al ordonatorului de credite.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 183/20.07.2017, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, Direcția Generală de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6, Administrația Școlilor Sector 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 și Centrul Cultural European Sector 6, precum și instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
Nr.: 3

Data: 26.01.2018

Anexa nr. 1

la H.C.L. Sector 6 nr.: 3/26.01.2018

SALARIILE DE BAZĂ ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV - TERITORIALE SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

a) Funcții publice de conducere

Nr.

crt.

Funcția

Nivelul

studiilor

Gradul

I/II

Salariul de bază

Coeficient

1.

Secretar al Sectorului 6

S

I

11.419

6,01

2.

Secretar al Sectorului 6

S

II

12.958

6,82

3.

Director General

s

I

11.419

6,01

4.

Director General

s

II

12.236

6,44

5.

Arhitect - Șef

s

I

10.431

5,49

6.

Arhitect - Șef

s

II

11.457

6,03

7.

Director general adjunct

s

I

9.652

5,08

8.

Director general adjunct

s

II

11.419

6,01

9.

Director, director executiv

s

I

9.652

5,08

10.

Director, director executiv

s

II

11.419

6,01

11.

Director adjunct, contabil șef, director executiv adjunct

s

I

8.740

4,60

12.

Director adjunct, contabil șef, director executiv adjunct

s

II

9.861

5,19

13.

Șef serviciu

s

I

7.942

4,18

14.

Șef serviciu

s

II

9.082

4,78

15.

Șef birou

s

I

6.688

3,52

16.

Șef birou

s

II

7.714

4,06

NOTĂ:

1. Salariile de bază prevăzute la gradul I și II cuprind sporul de vechime la nivel maxim.

b) Funcții publice generale de execuție

Nr.

crt.

Funcția

Nivelul

studiilor

Gradul

profesional

Salariul de bază

Coeficient gradație 0

1.

Auditor

S

Superior

5.092

2,68

2.

Auditor

S

Principal

4.370

2,30

3.

Auditor

S

Asistent

4.028

2,12

4.

Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local

S

Superior

4.997

2,63

5.

Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local

s

Principal

4.370

2,30

6.

Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local

s

Asistent

4.028

2,12

7.

Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local

s

Debutant

3.287

1,73

8.

Referent de specialitate

SSD

Superior

3.534

1,86

9.

Referent de specialitate

SSD

Principal

3.458

1,82

10.

Referent de specialitate

SSD

Asistent

3.135

1,65

11.

Referent de specialitate

SSD

Debutant

2.812

1,48

12.

Referent

M

Superior

3.287

1,73

13.

Referent

M

Principal

3.078

1,62

14.

Referent

M

Asistent

2.964

1,56

15.

Referent

M

Debutant

2.641

1,39

NOTĂ:

1.    Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

2.    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%.

3.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

4.    Potrivit art. 38, alin. (2), lit. (d) pentru personalul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 se acordă drepturile de hrană cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

5.    Salariul de bază rezultă din înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană

Anexa nr. 2

la H.C.L. Sector 6 nr.: 3/26.01.2018

SALARIILE DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV - TERITORIALE SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

a) Funcții de conducere

Nr.

crt.

Funcția

Nivelul

studiilor

Grad

Salariul de bază

Coeficient

1.

Administrator Public

S

-

15.200

8,00

2.

Director General

S

I

9.804

5,16

3.

Director General

s

II

11.134

5,86

4.

Director general adjunct

s

I

8.778

4,62

5.

Director general adjunct

s

II

9.804

5,16

6.

Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment

s

I

8.778

4,62

7.

Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment

s

II

9.804

5,16

8.

Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef

s

I

7.942

4,18

9.

Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef

s

II

8.968

4,72

10.

Șef serviciu, șef secție

s

I

7.220

3,80

11.

Șef serviciu, șef secție

s

II

8.265

4,35

12.

Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu

s

I

6.080

3,20

13.

Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu

s

II

7.030

3,70

14.

Șef formație muncitori

I

3.287

1,73

15.

Șef formație muncitori

II

4.104

2,16

NOTĂ:

1.    Salariile de bază prevăzute la gradul I și II cuprind sporul de vechime la nivel maxim.

2.    Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar în funcție de tipul UAT și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului UAT, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr.

crt.

Funcția

Nivelul

studiilor

Grad/Trepte

profesionale

Salariul de bază

Coeficient gradație 0

1.

Consilier *

S

IA

5.586

2,94

2.

Auditor

S

IA

4.598

2,42

3.

Auditor

s

I

4.028

2,12

4.

Auditor

s

II

3.781

1,99

5.

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

s

IA

4.446

2,34

6.

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

s

I

4.275

2,25

7.

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

s

II

3.952

2,08

8.

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

s

Debutant

3.287

1,73

9.

Consilier juridic

s

IA

4.446

2,34

10.

Consilier juridic

s

I

4.275

2,25

11.

Consilier juridic

s

II

3.952

2,08

12.

Consilier juridic

s

Debutant

3.287

1,73

13.

Tehnician - economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist

SSD

IA

3.629

1,91

14.

Tehnician - economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist

SSD

I

3.477

1,83

15.

Tehnician - economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional,

SSD

II

3.135

1,65

conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist

16.

Tehnician - economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist

SSD

Debutant

2.793

1,47

17.

Referent, inspector, arhivar, referent casier

M

IA

3.287

1,73

18.

Referent, inspector, arhivar, referent casier

M

I

3.078

1,62

19.

Referent, inspector, arhivar, referent casier

M

II

2.964

1,56

20.

Referent, inspector, arhivar, referent casier

M

Debutant

2.641

1,39

21.

Administrator

M

I

2.470

1,30

22.

Administrator

M

II

2.337

1,23

23.

Casier, magaziner

M;G

2.470

1,30

24.

Casier, magaziner

M;G

Debutant

2.337

1,23

25.

Șofer

M;G

I

2.527

1,33

26.

Șofer

M;G

II

2.470

1,30

27.

Muncitor calificat

M;G

I

2.527

1,33

28.

Muncitor calificat

M;G

II

2.470

1,30

29.

Muncitor calificat

M;G

III

2.356

1,24

30.

Muncitor calificat

M;G

IV

2.337

1,23

31.

Muncitor necalificat

M;G

I

2.090

1,10

32.

Muncitor necalificat

M;G

II - Iară sporuri

1.900

1,00

NOTĂ:

* Salariul de bază este stabilit exclusiv pentru funcția de consilier al primarului.

1.    Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

2.    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%.

3.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

4.    Potrivit art. 38, alin. (2), lit. (d) pentru personalul Direcției Generale de Poliție Locală Sector

6 se acordă drepturile de hrană cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea - Cadru nr.

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

5.    Salariul de bază rezultă din înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Bucureștii UL LOCALI Î'OR 6