Hotărârea nr. 297/2018

HCL 297 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Şcoala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6

nr. 316/19.12.2017


Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6428/10.12.2018 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie pentru obiectivul de investiție Școala nr. 309, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.


(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform


competențelor, prin grija Secretarului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană

EMNEAZĂ legalitate

9


Nr.: 297


Data: 18.12.2018


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro


ANEXA / LA HCL Sector 6

ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI aferenti investiției

“EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU ȘCOALA 309 - Corp Școala si Sala de Sport Strada Moinesti, Nr. 9, Sector 6, București

  • a)  Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care construcții-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

  • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 6.847.751,43 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 3.245.434,90 lei

  • 2. valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 5.759.202,87 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2.727.256,22 lei.

  • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz. calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții PI-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de

1.75 m2K/W prin izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de Aluminiu, tratate low-e si eventual cu strat de argon. Rmin. = 0.77 m2K/W si montarea de rulouri realizate din elemente termoi zoi ante.

Soluția 3.1 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 4.5 m2K/W prin termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm grosime.

Soluția 3.1 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei si planseului sub pod peste valoarea minima de 4.5 m2K/W prin termoizolarea planseului sub pod cu vata minerala bazaltica de 20 cm si termoizolarea terasei cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm Se precizează faptul ca in zona unde acoperișul este de tip șarpanta metalica cu invelitoare din panouri termoizolante. se va realiza un plafon fals din rigips montat pe structura metalica pe care se va monta termoizolatia.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2.5 m2K/W prin izolarea cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.

Economia de energie - Corp Școala

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate PI -1 ) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 197.52 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem qi = 96.35 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc = 47.34 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 23.95 kW/m2 an, qy= 18.00 kW/m2an, qventiiare= 7.06 kW/m2an),ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

Economia de energie - Sala de sport

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate Pl-1 ) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

• Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 253.09 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem q, = 105.04 kW/m2 an (din care pentru încălzire qînc76.78 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 3.16 kW/m2 an qy= 18.00 kW/m2an, qVentiiare= 7.10 kW/m2an, ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 99.07.

  • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Corp Școala

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii

Valoarea la inceputul implementării proiectului

Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de

CO2)

106.70

47.54

Consumul anual de energie primara totala (regenerabila si neregenerabila) (kWh/an)

443,132

267,654

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie finala in clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

36.32

15.35

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

219.12

92.60

- pentru incalzire

136.88

43.56

- pentru preparare apa calda de consum

24.60

9.30

- ventilare mecanica

0.00

18.49

- electric

57.64

21.25

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

0.00

39.76

- pentru incalzire

0.00

0.00

- pentru preparare apa calda de consum

0.00

13.85

- ventilare mecanica

0.00

0.00

- electric

0.00

25.91

Se observa ca pachetul propus realizează :

- o economie de energie pentru incalzire de 68.18%

un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 47.34 kWh/m2an.

o scădere anuala a gazelor cu efect de sera de 55.45%.

Corp C3 - Sala de Sport

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii

Valoarea la inceputul implementării proiectului

Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de

CO2)

50.00

18.25

Consumul anual de energie primara totala (regenerabila si neregenerabila) (kWh/an)

208,840

101,959

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie finala in clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

17.12

6.11

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

277.05

98.91

- pentru incalzire

204.69

66.46

- pentru preparare apa calda de consum

4.23

1.44

- ventilare mecanica

0.00

18.60

- electric

68.13

12.40

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

0.00

36.35

- pentru incalzire

0.00

0.00

- pentru preparare apa calda de consum

0.00

1.59

- ventilare mecanica

0.00

0.00

- electric

0.00

34.76

Se observa ca pachetul propus realizează :

o economie de energie pentru incalzire de 67.53%

un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 72.24 kWh/m2an.

- o scădere anuala a gazelor cu efect de sera de 63.50%.

  • d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

Proiectant,

SC EURO BUILDING IDEEA SRL

4