Hotărârea nr. 296/2018

HCL 296 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din strada Valea Călugărească nr. 8, bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6IMMM


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică

aferenți blocului de locuințe din strada Valea Călugărească nr. 8, bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului București


Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6325/04.12.2018, al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarul Sectorului 6;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe din strada Valea Călugărească nr. 8, bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului București.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generala Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
CONT

pentr Secretar


SEMNEAZĂ legalitate Sectqrulyi 6,irel Spiridon


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a)primarie6.ro
președinte de ședințaCONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa; str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 405 404; Fax: 0372 255 570; e-mail:

Qffice@conctes,.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

ContIBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzel

Cont Trezoreîe: R017.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1
MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa;, Sos Pantelimon, et. 2, Sector 2, București Tel.: 0729 700 806; e-mail: secretar!at@mcorolect,ro

Reg.Com.; J40/8906/2016; CUI; RO22626022

Cont IBAN: R0111NGB0000999906033-143, ING Bank, cod unic de înregistrare 3625420.4

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENG1NEERING S.R.L.

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa irnobii:

Strada Valea Calugareasca nr. 8, Sectorul 6, București

Bloc:

bloc 7, sc. A-F

Nr. Crt.:

C042

Numărul proiectului:

4/61

Data:

2018

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS 8.R.L

S.C, M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L. Faza de proiectare:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de Investiții Conform HG nr, 907! 29 noiembrie 2016 ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Strada Valea Calugareasca nr. 8, bloc 7, sc. A-F

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor al subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA}

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Dblinerea terenului

0,00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea Inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesara obiectivului de Investim

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

9,00

0,00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistente tehnica

3.1

Stadii"

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76,00

576,00

3.3

Expertiza tehnica

7.220,27

1.371,85

8.592,12

3,4

Certificarea performantei energetice sl auditul energetic al clădirilor

8.437,17

1.603,06

10.040,23

3,5

Proiectare

34.722,18

6.597,21

41.319,39

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

■ 0,00

..4QQ

0,00

3.7

Consultanta

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8

Asistenta tehnica

30.911,03

5.873,10

36.784,13

TOTAL CAPITOLUL 3

86.790,64

46.471,22

103.261,86

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instâtatii

2.531.329,00

480.952,51

3.012.281,51

4,2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

o,oc

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

o,oc

0,0(

0,00

4/4

Utilaje, echipamente tehnolcglce s! funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,0(

0,01

0,00

4.5

Dotări

0,0(

0,0

0,00

4,6

Active necorporale

0,0(

0,0

]■ 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,531.329,0

j       480.952,5

3.012.281,51

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5,1 '

Organizare da șantier.

25.313,29

4.809,53

30.122,82

5.1.1. Lucrări de construcții

25.313,29

4.809,53

30.122,82

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cate legale, Costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

259.696,22

49.342,28

309.038,50

5,4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

285.009,51

54.151,81

339.161,32

CAPITOLUL 6. Cheltuieli centru probe tehnologice al teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare '

0,00

0,00

0,00

6.2.

Proba tehnologice slterte

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

2.903.129,46

551.575,54

3.454.704,69

din care: C <■ K (1.2 «1.3 +14 « .1 + 4.1 + 4.2 + &1.1)

2.556.642,29

485.762,04

3.042.404,33

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.                   DEVIZ PE OBIECT NR. 1

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Strada Valea Calugareasca nr. 8, bloc 7, ac. A-F

Nr. cri. D

enumlrea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoarea (cu TVA)

tel

tel

lei

1

2

3

4

5

3,1 S

TUDU

3.1.1 S

tudii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2 F

laport privind Impactul asupra mediului

0,00

0,80

0,00

3.1.3   /

dte studii specifice

0,00

0,00

0,00

T

'OTAL3.1

0,00

0,00

0,00

3,2 I

JOCUNIENTATll SUPORT Sl CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI Sl AUTORIZAȚII

3.2.a c

(btinerea/orelunqirea valabilității certificatului de urbanism

0.00

0,00

0,00

3.2.b

ibțlnerea/prelung Irea valabilității autorizației de Gonstruire/desflințare

0,00

0,00

0,00

(. ;

ibțlnerea avizelor șl acordurilor pentru racorduri șl branșamente te rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie

400,00

76,00

476,00

3.2.d

obținerea certificatului de nomenclatură stradală șl adresă

0,00

0,00

0,00

3,2,e

ntocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară

0,00

0,00

0,00

3.2.t

obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

100,00

0,00

100,00

3.2.g

obținerea avizului de proiecție civilă

0,00

0,00

0,00

3.2.h

avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu

0,00

0,00

0,00

■3.2.1

Alte avize, acorduri sl autorizații........

0,60

0,00

0,00

TOTAL 3.2

500,00

78,00

576,00

3,3

EXPERTIZA TEHNICA

3.3.1

Expertiza tehnica

7.220,27

1.371.85

; 8.592.12

TOTAL 3.3

7.220,27

1.371,85

8.592,12

3,4

CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE SI AUD1TUL ENERGETIC Al CLĂDIRILOR

3,4.1

Certificarea performantei energetice si auditol energetic al clădirilor

8.437.17

1.603,06

10.040,23

TOTAL 3.4

8.437,17

1.603,06

10.040,23

3,5

PROIECTARE Sl INGINERIE

3.5.1

Tema de proiectare                                                                   0,03

0,00

0,00

0,00

Studiu de prefezabllîtate

0,00

0,00

O.OC

3.5.3

Studiu de fezabllitate/documentatie de avizare a lucrărilor de Intervenții sl deviz general

15.089,55

2.867,01

. 17.956,56

3.5.4

Documentații tehnice necesare In vederea obținerii avlzelorfacordurllor/autorlzatlllor

7.301,39

1.387,26

8.688,6£

3.5,5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detaliilor de execuție

o,oc

0,0C

o,oț

3.5.6

Proiect tehnic sl detalii de execuție

12.331,24

2.342,9^

14.674,11

J

TOTAL 3.5

34.722,1f

i       6.597,21

41.319,3

S

3,6

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

3.6.1

Organizarea procedurilor de achiziție

0,Q(

0,0

) 0,0

0

TOTAL 3.5

0,0

) 0,0

D                          6,0

0

3,7

CONSULTANTA

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

5.000,0

0        950,0

0                    5.950,0

0

3.7.2

Ăudftuî financiar

0,0

0 0,0

0 0,0

0

TOTAL 3.7

5.000,0

0        950,0

0                     5.950,6

0

3,8.

ASISTENT ATEHNIC A

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

5.597,7

4       1.063,5

7                     6,661,:

11

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului ia fazele Incluse In programul de control al lucrărilor de execuție avizat de catrec Inspectoratul de Stat In Construcții

3.8.2

Dirigentie de șantier

25.313,;

.9        4.809,£

;3                   30.122,82|

[TOTAL 3.8

30.911,03

5.873,10l

36.784,13

TOTAL CAPITOL 3

86.790,64

16,471,22]

103.261,86

*2} Ir preturi la data de 27.06.2018

1 euro= 4,6537 lei

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESION SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTP.UCT ENGINEEPJNG S.R.L.

DEVIZ PE OBIECT NR. 01

CAPITOLUL*

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Strada Valea Calugareasca nr, 8, bloc 7, $c. A-F

AU = mp        7075,98

Nr. crt. D

enumlrea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

Isl

tel

1

2

3

4

5-

4,1 C

'ONSTRUCTII Șl INSTALAȚII

L

UCRARI DE BAZA

1 L

UCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST,

A1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI

mp

4.1,1

:ATADA PAFtTE OPACA, Izolarea termica a pereților exteriori

3970,13

596,787,38

113.389,60

710,176,99

4.1.2 }

:ATADA PARTE VITRATA, înlocuirea tampiâriei exterioara termoizolanta

779,10

326.941,61

62.118,91

339.060,52

4.1.3

“ATADA PARTE OPACA, Izolare termica a parapetilorde balcoane

211,65

31.369,11

5.960,13

37.329,24

4.1.4

-ATADA PARTE VITRATA; închidere balcoane/logll cu tamptarle termoizolanta,

367,11

139.692,66

26.541,60

166.234,25

4.1.5

3LANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termolzolare sl hldrolzolare terasa

1350,00

240.352,97

45^667,06

286.020,03

TOTAL Ai, LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5J

1.335.143,72

253.677,31

1.588.821,03

V     INTERVENȚII LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC SUBSOL

4.1.6

nterventii la Instalația de distribuție agent agent termic subsol

7075,98

135.749,09

25.792,33

161.641,42

TOT AL A2, INTERVENȚII LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE AGENTTERM1C SUBSOL

135.749,09

25.792,33

161.541,42   ■

A3

NTERVEtlT-l 17-, INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE APA CALDA DE CONSUM

4.1.7

nteiveniil la instalația de distribuția apa calda de consum                                        ■   '

7075,98

62.582,87

11.690,75

74.473,62

TOTAL A3, INTERVENȚII LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE APA CALDA DE CONSUM

62.582,87

11.690,75

74.473,62

TOTALI (Alt-A2+A3)

1.533.475,69

291.360,38

1.824.836,07

II

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE-COST

4.1.6

FAȚADA PARTE OPACA, Izolarea termica a pereților exteriori

3.970,13

149.078,17

28.324,85

177.403,02

4.1.9

FAȚADA PARTE VITRATA, Înlocuirea taraplariel exterioara termoizolanta

779,10

36.905.97

7.012,13

43.918,10

4.1.10

FAȚADA PARTE QPACA, iznfare termica a parapet! 1 or de balcoane

211,65

754,88

143,43

698,31

4.1.11

FAȚADA PARTE VITRATA, închidere balcoane/logll cu templarie teimolzolanta,

.357,11

54.600,30

10.412,06

65.212,36

4.1.Î2

PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termolzolare si hidroîzolare terasa ’

1350,00

14.018,55

2.663,53

16.682,08

4.1.13

SUBSOL Izolarea termica a ptanseulul peste Subsol

1101,22

127.347,51

24.196,03

151.543,64

4.1,14

PROBE LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC SUBSOL Sl ALTE LUCRĂRI

7075,90

72.391,75

13.754,43

86.146,18

4.1.15

PROBE INSTALAȚIA DISTRIBUȚIE ÂPA CALDA SUBSOL’Sl ALTE LUCRĂRI '     =

7075,98

769,50

146,21

' 915,71

TOTAL II LUCRĂRI NECUPRINSEIN STANDARDUL DE COST

456.066,63

86.652,66

542.719,29

TOTAL 141 L'JCARI DE BAZA

1.989.542,32

378.013,04

2.367.555,36

B

LUCRĂRI CONEXE

4.1.16

Repararea elementelor de construcție fațada

7075,98

13.373,17

2.540,90

15.914,07

( ’

Construirea'/repararea acoperișului tip tefasa / Șarpanta

7075,90

74.766,40

14.206,00

88.974,40

4.i;18

Repararea sistemului da colectare a apelor meteorice de la terasa

7075,98

8.305,19

1.577,99

9.683,18

4.1.19

Demontare sl remontare Instalații gaze pe fațada

7075,96

19.296,10

3.666,20

22.962,36

4.1.20

Demoritaresl remontare Instalații electrice pe fațada

7075,98

45.531,33

8.650,98

64.182,28

4.1.21

Demont. si remontare unitari exterioare de climatizare

7075,98

30.817,36

5.855,30

36.672,65

4.1.22

Refacerea finisajelor Interioare in zonele de întervertfie

70.75,98

94.928,31

18.036,3!

112.964,69

4.1.23

Repararea canalelor de ventilație din apartamente

7075,98

0,0(

0,0(

0,00

4.1.24

Repararea trotuarelor de'protectie

7075,98

98.601,4!

18.734,21

117.335,73

4.1.25

înlocuire lnstalati.electrico spatii comune

7075,98

21.091,9^

4.007,4

F              25.099,41

4.1.26

înlocuirea corpurilor de Iluminat fluorescent sl Incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata sl durata mare de viata

7075,98

4.697,81

930,5

S                5.626,38

TOTAL B. LUCRĂRI CONEXE

411.611,0

5        78.206,1

0             489.817,15

TOTAL A+B

2.401J53,3

7       459.219,1

4            2.857.372,51

C

ALTE.T1PURI.RE LUCRĂRI

4.1.25

ALTE TIPURI'['^LUCRĂRI

7075,98

130.175,6

3         24.733,3

7             154.909,00

TOT$L4*i (Â

2.531.329,0

0       480.952,5

î            3.012,281,51

4,2

MONTA^RIÎUUE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

4.2.1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,0

0               o.c

0 0,00

TOTAL 4.2

" 0,0

0    .              0,C

0 0,00

4,3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

4.3.1

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

I                     0.00]               0,6

K)                    0,00

TOTAL 4.3                                                                                              |

0,00]

0,00

0,00

4,4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

4.4,1

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

TOTAL 4.4

0,00

0,00

0,00

4,5

DOTĂRI

4.5.1

Dotări

0,00

0,00

0,00

TOTAL 4.5

0,00

0,00

0,00

4,6

ACTIVE NECORPORALE

4.6.1

Active necorporale

0,00

' 0,00

0,00

TOTAL 4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

2.531.329,00

480.952,51

3.012.281,51

*2) In preturi la data de

27,06.2018


1 euro=4,6637 lei


ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI NI.C. GENERAL GONSTRUCT ENGINEERING

întocmit:

4    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

 • 4.1    INDICATORI VALORICI:

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 3.454.704,69 mii lei, din care constructii-montaj(C+M) 3.042.404,33 mii lei (însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2.  investiția specifica (conștructii-montaj/aria utila a blocului) 488,23 mii lei/m(a.u.)

 • 4.2    INDICATORI FIZICI:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8,00 luni;

(

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare estimata a investiției, in condiții de eficienta economica: 4,11 ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 68,89 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 1621668,31 kWh/an, in tone echivalent petrol: 132,92 tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 328225,67 kgCOă/an.

Eșalonarea investiției - total INV/C+M In mii lei: 3.454.704,69 / 3.042.404,33 (

5 ANEXE:

Avize si acorduri

 • ■  Certificatul de urbanism, in copie.

 • ■  Certificatul de performanta energetica, in copie

 • ■ Aviz Mediu

 • ■ Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Strada Va lea Ca Iu ga rea sca nr. 8 _____bloc 7, se, A-F______Nr.crt. C042

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București                   _______________

Nr. Proiect: 4/61                        __~~___________ANEXA9.1 (D.A.L.I.)

Pagina |27j din 28