Hotărârea nr. 295/2018

HCL 295 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Drumul Taberei nr. 35A, bloc 803 din Sectorul 6 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Drumul Taberei nr. 35A, bloc 803 din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6326/04.12.2018 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarul Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe din Drumul Taberei nr. 35A, bloc 803 din Sectorul 6 al Municipiului București.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,

prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 295

Data: 18.12.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro


72- - 2^/2

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

PROIECT NR. 16-4/2018 REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT, DRUMUL TABEREI, NR. 35A, BLOC 803, SC 1-3, SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

TOTAL

ROADPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Beneficiar:

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L, • -   masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, In mod deosebit din subsol, spațiu care nu.este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

 • -   De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către Instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.


S-a selectat pachetul complet de soluții care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații.

Avantajele termolzolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

 • ■  Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

 • ■  Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ' ridicata;

 • •  Poate fi ignifugat;

 • ■  Nu se dilata si nu se contracta;

 • ■  Nu putrezește;

 • ■  Nu este atacat de dăunători sau ciuperci;

 • *  Ușor de prelucrat, de pus in opera;

 • ■  Are costuri mici de manopera.

 • ■  masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, în mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

» De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către Instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.


a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investit!!, exprimata in iei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructil-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total

6.830.929,190   lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%:

5.343.334,747 lei

 • 2. valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 5.387.527,040 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 4.490.197,267 lei

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in

Elaborat:S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

DEVIZ GENERAL

_ . Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șl conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economîce aferente oblectivelor/prolettelorde investiții finanțate din fonduri publice» plivind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Creșterea Performanței Energetice

a Blocului 803 din Str. Dr. Taberei, r>r.35A, Sector 6,

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

faloare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

: 3

5

6

CAPITOLUL1. Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

p

1.1 (

îbțlnerea terenului..

0.000

0.000

0.000

1.2 /

Amenajarea terenului

0.000

0.000, .

0,000

p

i.3 )

Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițială

aooo

0.600

0.000

1.4 (

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

2AP1TOLUL2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Lucrări de construcții .

0.000

0.000

0.000

2.2

Montaj

. OiOQO

O.OOQ

,0.006

2,3

Procurare .

0^000

0.000

O.00Q

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Altestudli specifice

0.000

■ 0.000

0.000

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, aaorduri si autorizații

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.3

Expertizare Tehnica

3,500.000

665.000

4,165.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

132,620.408

25,197.877

157,818.285

3.5.1. Tema de proiectare

1,200.000

228.000

1,428.000

3.5.2. Studiu de prefezabâlitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabiUtate/documentatte de avizare a berarilor de intervenții si deviz general

32,855.102

6,24X469

39,097.571

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

6,571.020

1,248.494

7,819.514

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

13,142.041

2,496.988

15,639.029

3.5.6, Proiect tehnic si detalii de execuție

78,852.245

14,981.926

93,834.171

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

44,901.973

8,531.375

53,433.347

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22,450.986

4,265.687

26,716.674

3.7.2. Auditulfinanciar

22,450986

4,265.687

26,716.674

3.8

Asistenta Tehnica

109,517.007

20,808.231

130,325.238

3,8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

65,710.204

12,484.939

78,195.143

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

52,568.163

9,987.951

62,556.114

Elaborat:

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

I 3

I F

.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in irogramul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

13,142041

2,496.988

15,639,029

I                      :

.8.2. Dirigentie de șantier

43,806.803

8,323,292

52,130.095

TOTAL CAPITOLUL 3

300,539387

124,124.906

777,413.884

CAPITOLUL 4

|      Cheltuieli pentru investiția de bază

[4.1

Zonstructii si instalații

4,380,680.260

832,329.249

5,213,009.509

[4.2 1

tontaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

[.4,3

Jtilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita

0,000

0,000

0.000

[4.4

Jtilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

0.000

0.000

0.000

[4.5

Dotări

0.000

o.oob '

0.000 .

[4.6

Active necorporate

0.000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

4,380,680.260

832,329.249

5,213,009.509

1     CAPITOLUL 5.

|      . Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5,1.1. Lucrări dă construcții și instalații aferente 0.5.

. 109,517.007

20,808.231

130,325.238

5.1.2. Cheltuleli conexe organizării șantierului

0,000

0.000

0.000

[ 5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

51,192.170

9,726.512

60,918.682

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

26,941.184

5,118.825

32,060.008

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.000

0.000

0.000

5.2.4. Cpta aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

22,450.986

4,265,687

26,716.674

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfilntare

■1,800.000

342.000

2,142.000

[ 5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

468,121.965

88,943.173

557,065.138

5.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

680,023.311

129,204.429

|  809,227.740

CAPITOLUL6.

j Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

[6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000 .

0,000

0.000

| 6.2

Probe tehnologice șl teste

26,284.082

4,993.975

31,278.057

TOTAL CAPITOLUL 6

26,284.082

4,993.975

31,278.057

I                  TOTAL GENERAU

5,387,527.041

) 1,090,652.561

)  6,830,929.190

|        din care; C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4,490,197.26“

r 853,137.481

5,343,334.747

:* In preturi la data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 Lei

a. Impactul social si cultura!

Se are in vedere creșterea eficientei energetice a blocului de locuințe, prin reducrea consumului pentru încălzire, consum apa calda si climatizare.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de COZ, creșterea gradului de confort al utilizatorilor și reducerea consumului energetic la nivel de construcție.

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT STR. DRUMUL TABEREI, NR. 35A, BL. 803,SC. 1-3

Pag. 51/78