Hotărârea nr. 294/2018

HCL 294 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Bld. Iuliu Maniu nr. 51, bloc 22B din Sectorul 6 al Municipiului București

IjOCEMCKftfrl®


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Bld. Iuliu Maniu nr. 51, bloc 22B din Sectorul 6 al Municipiului București


Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6324/04.12.2018 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CCL pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe din Bld. Iuliu Maniu nr. 51, bloc 22B din Sectorul 6 al Municipiului București.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor.


prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 294Data: 18.12.2018


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6®,primarie6.roBeneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

PROIECT NR. 16-3/2018

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT, '

BD. IULIU MANIU NR. 51, BL. 22B, SC. A-D , SECTORUL 6,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

VOLUM I: PIESE SCRISE


TOTAL

ROAD


Telefonia*          : 0724.715501/031/420 23 87;

E-mall                ; offlceiQiotalroad.ro

Registrul Comerțului : J40/15081/2005

Cod unic de înregistrare: 17918608

Cont deschis la BCR sucursala Tunari: RO77 RNCB028B001161920001Beneficiar:

Elaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.


S-a selectat pachetul complet.de soluții care cuprinde masuri , pe construcții si pe. instalații.

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

  • ■  Se izolează ciadirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

  • ■  Nu absoarbe apa, iar asta ii face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

  • ■   Poate fi ignifugat;

)                  • Nu se dilata si nu se contracta;

  • ■  Nu putrezește;

  • ■  Nu este atacat de dăunători sau ciuperci;

  • ■  Ușor de prelucrat, de pus in opera;

  • ■  Are costuri mici de manopera.

- masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat .: permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

  • ■  De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.


a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei; ■, )              cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu

devizul general

  • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total

12.233.531,809 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 9.584.889,376 lei

  • 2. valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 9.648.468,155 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 8.054.528,887 lei

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitatî fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele sî reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 In care sunt cuprinse următoarele masuri:

Beneficiar:


Elaborat:


PRIM ARIA SECTORULUI 6 -.BUCUREST®?


: ■. ■                       Si.’®?'’

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

;..... ; DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor tehnlco-ecoriomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului;

I                              9                                                         i                                                                                         ’                                                                                         ’’                                    '                                     ;                     '                             ‘                                                                                                              ,

.     !             i                     î Creșterea Performanței Energetice :                    1

qr

crt.

Denumirea capitalelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

' 3.

■ 5

6

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obține rea terenului

aooo

0.000

0.000

' 1.2 j

Amenajarea terenului

0.000 •’

0.000 ..

0.000

' 1.3

Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea la starea Inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectla utilităților

. 0.000.

aooo

0.000 .

TOTAL CAPITOLUL 1  ?

0.000

0.000

aooo

p

CAPITOLUL 2, Cheltuieli pentru asigurarea utilită țl lor necesare obiectivului

’ 2,1

Lucrări de construcții

0.000.

0.000

. 0.000

Montaj

aooo

0.000

. ■ ■ 0.000

2.3

Procurare'

aooo •:.

aooo

aooo

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

aooo

aixn

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare șj asistență tehnică

3.1

Studii ■   ■

aooo

aooo

0.000

3.1.1. Studii de teren

■ 0.000 :

0,000

0.000 .

3.1,2, Raport privind.impactuiasupramediului:.

aooo

0.000 .

. 0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000 .

0.000

aooo

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10,000,000

1,900.000

11,900.000

3.3

Expertizare Tehnica

3,500.000

665.000

4,165.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

aooo

aooo

0.000

3.5

Proiectare ....

. 236,942.309

45,019.039

281,961.348

3.5.1. Tema de proiectare

1,200.000

228.000 .

1,428.000

3.5.2. Studiu de prefezabllitate

aooo .

0.000 ■

aooo

3,5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

58,935.577

11,197.760

70,133.33?

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduritor/autorizațiilor

. .   11,787.115

2,239.552

1A026.667   .

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

23,574.231

4,479.104

28,063.335

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

141,445.385

26,874.623

168,320.009

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

aooo

0.000

3.7

Consultanta

. 80,545.289

15,303.605

95,848.894

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

40,272.644

7,651,802

47,924.447

3.7.2. Auditul financiar

40,272.644

. 7.6SL802

47,924.447

3.8

Asistenta Tehnica

196,451.924

37,325.856

233,777.790

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

117,871.154

22,395.519

140,266.674

3.8.1.1, pe perioada de execuție a lucrărilor

94,296.924

17,916.415

112,213.339    |

Elaborat:

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de. execuție, avizat de către

23,574.231

4,479.104

28,053.335

3.8.2. Dirlgentie desantier

78,580.770

14,930.346 ’

93,511116

TOTAL CAP1T0LUL3

527,439.522

220,257.538

1,379,507.736

CAPITOLUL 4    ;       ■:----------------:                   ..

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si Instalații

7,858,076.963

1,493,034.623

9,351,111.586

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000.

0.000.

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita

0.000

o.ooo

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

,0.000 .

0.000.

0.000

4.5

Dotări

■ 0.Q00

. 0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000 ■

o.ooo: .

TOTAL CAPITOLUL 4

7,858,076,963

1,493,034.623

9,351,111.586

I

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli                                                                                                         |

5.1

Organizare de șantier.

5dd. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

196,451.924

37,325.866

233,777.790

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

: 0.000

0.000

0.000

' 5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

90,399:818

17,175.965 :

107,575.783

5.2.1. Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții. .

48,327,173

.  9,182.163

57,509.336

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.000

0.000

0.000 .

5;2,4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

. 40,272.644

7,651.802

. 47,924.447

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare .

. 1,800.000 .

. .342.000

2,142.000 .

’ 5.3

Cheltuielidiverse și neprevăzute (10%)

838,551.648

159,324.813

997,876.462

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate.

0.000

0.000

0.000

'■             TOTAL CAPITOLUL 5      :

1,215,803.208

231,002.610

1,446,805.818

CAPIT0LUL6.         ■

j Cheltuieli pentru probe tehnologice și țeste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000.

0.000

6.2.

Probe tehnologice, șl teste

. 47,148.462

. 8,958.208

56,106.670

TOTAL CAPITOLUL 6

47,148.462

8,958.208

56,106.670

TOTAL GENERAL:

9,648,468.155

1,953,252.978

12,233,531.809

dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

8,054,528.887

1,530,360.489

: 9,584,889.376

i* In preturi lei data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 [el

a. Impactul social sl cultural

Se are in vedere creșterea eficientei energetice a blocului de locuințe, prin reducrea consumului pentru încălzire, consum apa calda sl climatizare.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de CO2, creșterea gradului de confort al utilizatorilor șl reducerea consumului energetic la nivel de construcție.

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 -.BUCUREȘT^W

S.C, TOTAL ROAD S.R.L.


Beneficiar:REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULT!ETAJAT STR. IULIU M ANIU, NR. 51, BL. 22B,Sc. A-D

Pag.54 / 81