Hotărârea nr. 293/2018

HCL 293 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din aleea Săndulești nr. 1, bloc C1 din Sectorul 6 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din aleea Săndulești nr. 1, bloc CI din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6327/04.12.2018, al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de COo pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe din aleea Săndulești nr. 1, bloc CI din Sectorul 6 al Municipiului București.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1), se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

PROIECT NR. 16-1/2018                 i

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI M ULTI ETAJAT, j STR. ALEEA SANDULESTI, NR. 1, BLOC CI, SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

VOLUM I: PIESE SCRISE

TOTAL

ROADPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
Beneficiar:


PRIMĂRIA SECTORULUI 6 - BUCUREȘTIElaborat:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

6.2SELECtAREASI3USTIFICAREAȘCENARliJLUIRECdMANDÂT^^^^^^^^^^^^^^^^^ <.?


S-a selectat pachetul complet de soluții care cuprinde masuri pe construcții si pe instalat!!.

Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat, fata de alte materiale termoizolante,

sunt:

 • ■  Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

 • ■  Nu absoarbe apa, iar asta îl face ideal si pentru a fi folosit In zone cu umiditate ridicata;

 • ■   Poate fi ignifugat;

 • ■  Nu se dilata si nu se contracta;

 • ■  Nu putrezește;

 • ■  Nu este atacat de dăunători sau ciuperci;

 • ■  Ușor de prelucrat, de pus in opera;

 • ■  Are costuri mici de manopera,

 • ■  masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de încălzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

* De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către Instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de Investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție Inclusiv TVA 19% - total 3.884.700,187 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 3.030.266,001 lei

 • 2. valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 3.063.886,162 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA: 2.546.442,018 lei

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tlntei obiectivului de investiții sl după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (Sl) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W.

Beneficiar;


PRIMĂRIA SECTORULUI 6 - BUCUREȘTIElaborat;


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.


DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șl conținutul-cadru ale documentațiilortehnico-economice aferente obîectîvelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Creșterea Performanței EnergeticeNr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

/aloare* (faraTVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

O.

2

3

5

6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Abținerea terenului

0.000

0.000

0.000

’ 1.2 i

\menajarea terenului

0.000

0.000

0.000

' 1.3

Xmenajări pentru protecția mediului șl aducerea ia starea Inițială

0.000

0.000

0.000

' 1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

'ZT

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

r21~

Montaj

0.000

. 0.000

0.000

2.3

Procurare

0.000

0.000

. 0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0,000

0.000

CAP1TOLUL3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000 .

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

■ .0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.3

Experțlzare Țehnica

3,500.000

665.000

4,165.000

3.4

Certificarea performantei energetice si audltul energetic al clădirilor.

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

75,7301010

14,388.702

90,118.712

3.5.1. Tema de proiectare

1,200.000

228.000

1,428.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,000

0.000

■ 0.000

3.5.3. Studiu de fezabWtate/documentatie de avizare a. lucrărilor de intervenții si deviz general

18,632.503

3,540.175

22,172.678

3.5,4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avlzelor/acordurilor/autorizatiilor

3,726.501

708.035

4,434.536

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7,453.001

1,416.070

8,869.071

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

44,718.006

8,496.421

53,214.427

3.6

'■ Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

25,464420

4,838.240

30,302.660

3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

12,732.210

2,419.120

15,151.330

3.7.2. Auditul financiar

12,732.210

2,419.120

15,151.330

3.8

Asistenta Tehnica

62,108.342

11,800.585

73,908.927

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

37,265.005

7,080.351

44,345.356

3.8.1.1, pe perioada de execuție a lucrărilor

29,812.004

5,664.281

35,476.285


Beneficiar:


PRIMĂRIA SECTORULUI 6 - BUCUREȘTIElaborat:                           S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

1.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in jrogramul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

7,453.031

1,416.070

8,869.071

J.8.2. Dirigentie de șantier

24,843.337

4,720.234

29.563.571

________

TOTAL CAPITOLUL 3

176,802.772

71,700.404

449,070.954

CAPITOLUL 4                                       ~      :

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

2,484,333.676

472,023.398

2,956,357.074

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale cane necesita

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

0.000

0.000

0,000

4.5-

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0,000

. 0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

2,484,333.676

472,023.398

2,956,357.074

CAPITOLUL 5, Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

62,108.342

11,800.585

73,908.927

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

29,810.862

5,664.064

35,474.926

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul caUtatii lucrărilor de construcții

15,278.652

2,902.944

18,181.596

5.2.3. Cota aferenta 15C pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.000

0.000

0.000

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

12,732.210

. 2,419.120

15,151.330

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,800.000

342.000

2,142.000   |

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

266,113.645

50,561.593

316,675.237

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

-• TOTAL CAPITOLUL 5

| 387,843.711

73,690.305

461,534.016

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare .

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice șl teste

14,906.002

2,832.140

17,738.142

TOTAL CAPITOLUL 6

14,906.002

2,832.140

17,738,142

TOTAL GENERAL:

3,063,886.162

620,246.248

3,884,700.187

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,546,442.018

483,823.983

3,030,266.001

* In preturi la data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 lei

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT ALEEA SANDULESTl, NR. 1, BL.C1

Pag.49 176