Hotărârea nr. 292/2018

HCL 292 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A – Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 – Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152 din Sectorul 6 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152 din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6322/04.12.2018 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a imobilului din Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 -


Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6. Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.


(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,


prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 292Data: 18.12.2018


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a)primarie6.ro


u.c i.SeeroțL t           iz.zoi?

președinte DE ȘEDINȚĂ
iTTînnTKiriHi

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Adresa: str. Sublocotenent Zaharia nr.5, sector 1, București Tel 0371 485 404 ; Fax: 0372 255 578; e-mail: office@condes.ro

Reg.Com.: J40/7049; CUI: RO31730943

Cont IBAN: RO88.BTRL.RONC.RT02.1365.2601, Banca Transilvania Agenția Amzei

Cont Trezoreie: R017.TREZ.7015.069X.XX01.4056, Trezoreria Sector 1

ISO 9001

Certificat 20D404/A

ISO 14001

Certificat 200404/B


MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa:, Sos Pantelimon, et. 2, Sector2, București Tel.: 0729 700 806 ; e-mail: secr.etariat@mcproiect,ro

Reg.Com.: J40/8906/2016; CUI: RO22626022

Cont IBAN: R011INGB0000999906033143, ING Bank, cod unic de înregistrare 36254204

Cont Trezoreie: RO73 TREZ 7025 069X XX01 7836 Trezoreria Sector 2, București

D.A.L.I.

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiectant elaborator:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT

ENGINEERING S.R.L

Titlul proiectului:

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa imobil:

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26,

Sectorul 6, București

Bloc :

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Nr. Cri.:

C046

Numărul proiectului:

4/61

Data:

2018

OPISUL

Documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

 • 1.  () Foaie de titlu

 • 2. ( ) Opisul documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

 • 3.  () Lista si semnaturile proiectantilor

 • 4. () Borderou general

 • 5.  () Certificatul de urbanism nr. din ;

 • 6. ( ) Documentație de avizare lucrări de intervenție (conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 7. ( ) Anexa 1 la Documentație de avizare lucrări de intervenție - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

 • 8. (conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 9.  () Principale acte normative si referințe tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrărilor de intervenție / activitatilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

 • 10. () Devizul general al investiției + Devizul pe obiect

 • 11. () Piese desenate

ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SI M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING


Proiectant:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Numele si prenumele


Partea de proiect o

r ,      Semnătură

pentru care răspunde

Alexandru Fulga

arh. Teodora BABATA

ing. Popescu Dan Dumitru

Cătălin Ștefan

arh. Irina Ferche

Ing. Marian Marinescu

ing. Ciprian Dragusin

ing. Tudor Filip

ing. Eduard Doroftei

ing. Andrei Tulbureanu tehn. Constanta Popescu Ec. Irina Kogak


Reprezentantul legal al


proiectantului


Sef de proiect


Elaborator audit energetic

Arhitectura

Structura

Instalații termice

Instalații sanitare

Instalații gaze

Instalații electrice


Economic


Economic

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                        Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 5 din 66

Proiect nr: 4/61

Faza: D.A.L.I.

Data: 2018

BORDEROU GENERAL PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE

PIESE SCRISE

Nr. crt.

Titlu

Indicativ

 • 1.     Lista cu semnaturile proiectantilor

 • 2.    OPISUL Documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 3     Borderou general

 • 4.     Certificat de urbanism nr. din ;

 • 5.     Documentație de avizare lucrări de intervenție

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 6.     Anexa 1 la Documentație de avizare lucrări de intervenție -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 7.     Deviz general + Deviz pe obiect

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 8.     Principale acte normative si referințe tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrărilor de intervenție / activitatilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4 / 61

  DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

  Pagina 7 din 66

CUPRINS:
 • 1    Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2  ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

  • 1.3  ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTiar)

  • 1.4    Beneficiarul investiției

  • 1.5    Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2   situația existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1    prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

 • 2.2    Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

 • 2.3    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3   Descrierea construcției existente

  • 3.1    Particularitati ale amplasamentului:

 • 3.1. a   descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului,

dimensiuni in plan);

 • 3.1 .b   relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

 • 3.1. c  datele seismice si climatice;

 • 3.1. d  Studii de teren;

 • 3.1 ,e situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • 3.1. f analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • 3.1 .g informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

 • 3.2    Regimul juridic:

 • 3.2. a natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

 • 3.2. b destinația construcției existente;

 • 3.2. c   includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,

arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz;

 • 3.2. d   informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

23

 • 3.3    Caracteristici tehnice si parametri specifici:

  • 3.3. a   categoria si clasa de importanta;

 • 3.3. b  cod in Lista monumentelor istorice, după caz;

  • 3.3. c an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • 3.3. d  suprafața construita;

  • 3.3. e  suprafața construita desfasurata;

 • 3.3. f valoarea de inventar a construcției;

  • 3.3. g   alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente

3.4 Analiza stArii construcTiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice Si/sau ale auditului energetic, precum Si ale studiului arhitecturalo-istoric In cazul imobilelor care beneficiazA de regimul de protecTie de monument istoric Si al imobilelor aflate In zonele de protecTie ale monumentelor istorice sau In zone construite protejate. Se vor evidenTia degradArile, precum

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          N r.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/ 61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradAri produse de cutremure, acTiuni climatice, tehnologice, tasAri diferenTiate, cele rezultate din lipsa de intreTinere a construcTiei, concepTia structuralA iniTialA greSitA sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicA...................................................................................................................................24

 • 3.4. a   Invelitoarea

 • 3.4. b   Instalații

 • 3.5   Starea tehnica, inclusiv sistemul structural Si analiza diagnostic, din punctul de vedere

al asigurării cerinTelor fundamentale aplicabile, potrivit legii:

 • 3.5. a   Rezistenta mecanica si stabilitate:

 • 3.5. b  Securitate la incendiu:

 • 3.5. c  Igiena, sanatate si mediu:

 • 3.5. d   Siguranța in exploatare:

 • 3.5. e  Protecție impotriva zgomotului:

 • 3.5. f Economie de energie si izolare termica:

 • 3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz :

 • 4   Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de

diagnosticare:

 • 4.1    clasa de risc seismic;

 • 4.2   prezentarea a minimum doua soluții de intervenții;

 • 4.3   soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;...28

 • 4.3. a   Expertiza tehnica

 • 4.3. b  Audit energetic

 • 4.4   d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform

cerințelor si conform exigentelor de calitate

 • 4.4. a  RECOMANDAREA EXPERTULUI TEHNIC

  • 4.4. b  RECOMANDAREA AUDITORULUI ENERGETIC:

 • 5   Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a

acestora

 • 5.1    Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic, cuprinzând:

 • 5.1. a descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • 5.1. b descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de

intervenție propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente construcției, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, după caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;............................41

 • 5.1. c   analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • 5.1. d  informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

 • 5.1. e   caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării

lucrărilor de intervenție

 • 5.2    Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale

de utilitatti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3    Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26                                 _____________

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

 • 5.4   COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 5.4. a costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor

unor investiții similare;

 • 5.4. b costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției.

52

 • 5.5    Sustenabilitatea realizării investiției

 • 5.5. a impactul social si cultural

  • 5.5. b estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de

realizare, in faza de operare;

 • 5.5. c   impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate, după caz

 • 5.6   Analiza financiarA Si economicA aferentA realizArii IucrArilor de intervenTie:

 • 5.6. a   prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si

prezentarea scenariului de referința;

 • 5.6. b analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

 • 5.6. c   analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

 • 5.6. d  analiza economica; analiza cost-eficacitate;

 • 5.6. e  analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 6   Scenariul/Optiunea tehnico-economic(A) optim(a), recomandat(a)

  • 6.1    Comparația scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor:

 • 6.2   Selectarea si justificarea scenariului/opTiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3    Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiTiei:

 • 6.3. a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

 • 6.3. b   indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

 • 6.3. c   indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in

funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

 • 6.3. d  durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

 • 6.4   Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.4. a   Rezistenta mecanica si stabilitate

 • 6.4. b   Securitate la incendiu:

 • 6.4. C  Igiena, sanatate si mediu

 • 6.4. d  Siguranța in exploatare

 • 6.4. e   Protecție împotriva zgomotului

 • 6.4. f  Economie de energie si izolare termica

 • 6.5    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.............................................................................................................61

 • 7   Urbanism, acorduri si avize conforme.................................................................................62

  • 7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire................62

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

 • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • 7.3   Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.... 62

 • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, in cazul suplimentarii capacitatii existente

 • 7.5   Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico-economica

 • 7.6   Avize, acorduri si studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice,

precum:

 • 7.6. a   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata

pentru creșterea performantei energetice;

 • 7.6. b   studiu de trafic si studiu de circulație, după caz;

 • 7.6. c   raport de diagnostic arheologic, in cazul intervențiilor in situri arheologice;

 • 7.6. d studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

 • 7.6. e   studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26                               _________________

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

PIESE DESENATE ARHITECTURA

SITUAȚIE EXISTENTA

A01. Plan de situație si încadrare in zona, sc. 1:500 / 1:2000

A02. Plan subsol - situație existenta (releveu) TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100

A03. Plan parter - situație existenta (releveu) TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100

A04. Plan etaj 1-9 - situație existenta (releveu) TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100

A05. Plan etaj 10 - situație existenta (releveu) TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100 A06. Plan etaj tehnic - situație existenta (releveu) TRONSON 5 , sc. 1:100 A07. Plan terasa - situație existenta (releveu) TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100

A08. Secțiune longitudinala A-A - situație existenta (releveu) TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100 A09. Secțiune transversala B-B - situație existenta (releveu) TRONSON 2 , sc. 1:100 A10. Fațada principala - situație existenta (releveu) TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100 A11. Fațada secundara - situație existenta (releveu) TRONSON 1,2,3,4,5, sc. 1:100

A12. Fațada laterala stanga - situație existenta (releveu) TRONSON 1 , sc. 1:100 A13. Fațada laterala dreapta - situație existenta (releveu) TRONSON 5 , sc. 1:100 PROPUNERE

A14. Plan subsol - propunere TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100

A15. Plan parter - propunere TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100

A16. Plan etaj 1-9 - propunere TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100 A17. Plan etaj 10 - propunere TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100 A18. Plan etaj tehnic - propunere TRONSON 5 , sc. 1:100 A19. Plan terasa - propunere TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100

A20. Secțiune longitudinala A-A - propunere TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100

A21. Secțiune transversala B-B - propunere TRONSON 2 , sc. 1:100

A22. Fațada principala - propunere TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100

A23. Fațada secundara - propunere TRONSON 1,2,3,4,5 , sc. 1:100

A24. Fațada laterala stanga - propunere TRONSON 1 , sc. 1:100

A25. Fațada laterala dreapta - propunere TRONSON 5 , sc. 1:100

PIESE DESENATE INSTALAȚII TERMICE

T01 - PLAN SUBSOL SITUAȚIE EXISTENTA

PIESE DESENATE INSTALAȚII SANITARE
 • 501 - PLAN SUBSOL SITUAȚIE EXISTENTA

 • 502 - PLAN SUBSOL SITUAȚIE PROPUSA

 • 503 - PLAN TERASA SITUAȚIE EXISTENTA

 • 504 - PLAN TERASA SITUAȚIE PROPUSA

 • 505 - SCHEMA COLOANELOR

PIESE DESENATE INSTALAȚII GAZE

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26___

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 13 din 66

G01 - PLAN PARTER SITUAȚIE EXISTENTA

G02 - PLAN PARTER SITUAȚIE PROPUSA

PIESE DESENATE INSTALAȚII ELECTRICE

E01 - PLAN SUBSOL SITUAȚIE EXISTENTA E02 - PLAN SUBSOL SITUAȚIE PROPUSA

E03 - PLAN PARTER SITUAȚIE EXISTENTA

E04 - PLAN PARTER SITUAȚIE PROPUSA

E05 - PLAN TERASA SITUAȚIE EXISTENTA

E06 - PLAN TERASA SITUAȚIE PROPUSA

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Proiect nr: 4 / 61

Faza: D.A.L.I.

Data: 2018

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.)

IN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCULUI DE

LOCUINȚE SITUAT IN STRADA VISTIERNICUL STAVRINOS NR. 28 -STRADA VISTIERNICUL STAVRINOS NR. 28 - STRADA VISTIERNICUL STAVRINOS NR. 26, BLOC 153A - BLOC 153 - BLOC 152, BUCUREȘTI

Legenda:

CAP.DOC.[ REFERINȚA DIN ACT NORMATIV ] DESCRIERE CAPITOL

(conform Act normativ nr./ din)

A. PIESE SCRISE

1      INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

1.1      DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Documentație tehnico-economica pentru creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe - SECTOR 6

1.2     ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) Primăria SECTORULUI 6 a Municipiului București.

1.3     ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) Primăria SECTORULUI 6 a Municipiului București.

1.4      BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Primăria SECTORULUI 6;

Asociația de proprietari a bloc 153A - bloc 153 - bloc 152 din

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, SECTOR 6, București.

 • 1.5     ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Proiectant general:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

2     SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR

DE INTERVENȚII

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 2.1      PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE,

ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE SI FINANCIARE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare, respectiv LEGEA nr. 5 din 6 ianuarie 2010, LEGEA nr. 231 din 29 noiembrie 2017, ORDONANȚA nr. 30 din 31 august 2011, ORDONANȚA DE URGENTA nr. 63 din 30 octombrie 2012, LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013, LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015 si LEGEA nr. 231 din 29 noiembrie 2017, a fost adoptata ca urmare a situației extraordinare prevăzute de ari. 115 alin. (4) din Constituția României, republicata, constând in necesitatea reducerii consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe, in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior in apartamente, prin promovarea de programe integrate Planului național de eficienta energetica.

” [...]Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre sa ia toate masurile pentru imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali si stabilirea unei tinte naționale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.

Reducerea consumului de energie pentru incalzirea blocurilor de locuințe are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, creșterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Totodată, prin adoptarea de urgenta a prezentului act normativ se vor realiza susținerea creșterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza financiara internaționala actuala le poate avea asupra sectorului energetic si al construcțiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice naționale.

Prin aplicarea prevederilor prezentului act normativ, pe termen scurt si mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu intretinerea blocurilor de locuințe prin reducerea facturilor cu incalzirea, se asigura susținerea

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

operatorilor economici din domeniul construcțiilor si se creeaza noi locuri de munca.

Neadoptarea de urgenta a prezentului act normativ conduce la neindeplinirea obligațiilor asumate de România privind transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului, precum si a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a clădirilor."

(1) Lucrările de interventie/Activitatile pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, eligibile în sensul prezentei ordonanțe de urgenta, sunt:

 • a) lucrări de reabilitare termica a anvelopei;

 • b) lucrări de reabilitare termica a sistemului de încălzire;

bA1) lucrări de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

bA2) repararea/înlocuirea, după caz, a mecanismelor de acționare electrica a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate;

 • c) instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură si/sau centrale termice pe biomasa, inclusiv achiziționarea acestora -, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale si a emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanțare prin «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», in temeiul prevederilorOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Odata cu executarea lucrărilor de intervenție prevăzute la alin. (1) pot fi eligibile in sensul prezentei ordonanțe de urgenta si următoarele lucrări conexe, in condițiile in care acestea se justifica din punct de vedere tehnic in expertiza tehnica si, după caz, in auditul energetic:

 • a) repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe;

 • b) repararea acoperișului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip șarpanta;

 • c) demontarea instalațiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe, precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • d) refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenție;

 • e)  repararea/refacerea canalelor de ventilație din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilării naturale a spatiilor ocupate;

 • f) realizarea lucrărilor de rebransare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere si furnizare a energiei termice;

 • g) montarea echipamentelor de măsurare individuala a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât si pentru apa calda de consum.

 • h) repararea trotuarelor de protecție, in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe.

 • i) repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluviala din subsolul blocului de locuințe până la căminul de

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

bransament/de racord, după caz.

 • j) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata.

 • k) repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comanda, troliilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate.

Finanțarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 se asigura astfel:

 • •  60% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

 • •   40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite *

* Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza unor criterii socio-economice, în limita unei cote de maximum 30% din valoarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4, și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.

Cota de contribuție a asociației de proprietari nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 și se asigură de către aceasta pe durata executării lucrărilor de intervenție, în baza situațiilor de lucrări."

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, oferă sprijin activitatilor specifice realizării de investiții pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor rezidențiale, respectiv:

 • •   imbunatatirea izolației termice si hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplarie, planseu superior, planseu peste subsol), șarpantelor, inclusiv masuri de consolidare;

 • •   reabilitarea si modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire si apa calda de consum, parte comuna a clădirii tip bloc de locuințe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.

 • •  modernizarea sistemului de încălzire: repararea/inlocuirea centralei termice de bloc/scara; achiziționarea si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură si/sau centrale termice pe biomasa etc.;

 • •  înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;

 • •  implementarea sistemelor de management al funcționarii consumurilor energetice: achiziționarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice;

 • •   orice alte activitati care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

 • •  realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2)

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                       Nr.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4 / 61

  DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

care au proiecte implementate prin POR 2014 - 2020.

Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 • •  60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat;

 • •  40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociația de proprietari.

2.2     ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR SI A DEFICIENTELOR

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Intr-un procent foarte mare, blocurile construite inainte de anul 1990 prezintă un nivel scăzut de izolare termica la nivelul anvelopei (pereți exerteriori, tamplarie ferestre, planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol neincalzit). Conform raportului de audit energetic, imobilele prezintă deficiente majore cu influenta negativa privind siguranța exploatării si performantele energetice ale blocului de locuințe, după cum urmeaza:

 • •  izolația termica a elementelor exterioare de construcție nu este in conformitate cu reglementările in vigoare, valorile rezistentelor termice ale pereților exteriori si terasei situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, menționate in Normativul C107/1-2005 cu modificările si completările ulterioare;

 • •  blocul dispune de o instalație de încălzire centrala cu apa calda de tip bitubular, cu distribuție inferioara; același tip de rețea e utilizata pentru transportul si distribuția apei calde de consum; conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;

 • •  radiatoarele din apartamente sunt, in mare parte, cele inițiale din fonta, cu robinete de închidere si reglaj parțial funcționale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire nefunctionale; o parte din corpurile de încălzire sunt radiatoare noi din otel.

Actualele performante energetice conduc la costuri ridicate de întreținere pentru încălzire pe timpul iernii, favorizează un climat interior necorespunzator pentru sanatatea utilizatorilor cauzat de lipsa ventilației corespunzătoare a spatiilor de locuit si apariției fenomenului de condens si igrasie, generează emisii poluante ridicate de gaze cu efect de sera: dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de car-bon, praf si funingine.

La nivel urban, aspectul deteriorat al finisajelor inițial fațadelor contribuie la o imagine degradata a zonei de locuit.

In consecința, ținând cont de obligația statelor membre UE sa ia toate masurile necesare pentru imbunatirea eficientei energetice a blocului de locuințe, se constata necesitatea realizării si implementării proiectului de creștere a performantei energetice a acestuia.

2.3     OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Obiectivul general al prezentului proiect il constituie reabilitarea imobilului de locuințe in vederea creșterii performantei energetice a construcției.

Investita isi propune următoarele obiective specifice:

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

 • •  reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor;

 • •   reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire;

 • •   imbunatatirea condițiilor de confort interior;

 • •  diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie in conformitate cu Strategia Europa 2020;

 • •  creșterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire;

 • •  ameliorarea aspectului urbanistic al localitati;

 • •  crearea de locuri noi de munca in faza de implementare;

 • •   atragerea de investitori in zona, datorita implementării proiectului si crearea de noi locuri de munca indirect;

 • •  creșterea indicatorilor de calitate a aerului;

 • •   creșterea indicatorilor de calitate a solului;

 • •   creșterea calitatii vieții;

 • •  dezvoltarea sociala durabila: contribuție la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene; cooperare instituționala (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea obiectivelor naționale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic asupra întregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor;

 • •  creșterea valorii terenurilor si construcțiilor din zona;

 • •   creșterea valorii proprietăților.

3     DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

3.1     PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:
 • 3.1.a      descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului,

dimensiuni in plan);

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Imobilul de locuințe se gaseste in intravilanul Municipiului București, SECTOR 6, Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 153A - bloc 153 - bloc 152.

 • 3.1 ,b relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Imobilul de locuințe se gaseste intr-o zona rezidențiala, in Sectorul 6 al Municipiului București.

Accesul principal este asigurat din Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26.

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului _________ București

Nr. Proiect: 4 / 61                                           DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 20 din 66

 • 3.1 .c      datele seismice si climatice;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 3.1. C. i   date seismice

Clădirea este situata in intravilanul Municipiului București

Geomorfologic, zona studiata se incadreaza in caracteristicile regiunii Câmpiei Romane.

Structural, compoziția solului este, in general, din argile prăfoase, uneori loesoide, de culoare bruna sau brun roșcata.

In conformitate cu SR 11100 / 1 - 1993 Zonarea seismica a teritoriului României, amplasamentul se gaseste in zona de intensitate seismica “81“ (caracterizata de scara de intensitate MSK cu perioada medie de revenire de 50 ani).

Având in vedere ca este o clădire cu funcțiunea de locuințe, construcția este incadrata in clasa a III - a de importanta si expunere la cutremur, in categoria clădirilor de tip curent, care nu aparțin celorlalte categorii.

Accelerația de vârf a terenului pentru proiectare (PGA pentru amplasamentul dat) este ag=0.24g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta de 100 ani;

Perioadele de control (colt) ale spectrului de răspuns, specifice amplasamentului sunt: TB = 0.16 s; TC = 1.60 s; TD = 2.00 s;

 • 3.1. c. ii    da te climatice

Clima municipiului București este moderat-continentala, cu o temperatura medie anuala de 10-11°C; In general iernile sunt reci, cu zăpezi abundente, insotite deseori de viscole. Temperatura medie lunara cea mai scăzută se înregistrează in luna ianuarie, cu o valoare medie de -3°C. Vara este foarte cald, in iulie temperatura medie este de 23°C, uneori atinge chiar 35-40°C.

In cea ce privește inghetul, data medie a apariției primului inghet se situează la 1 noiembrie, iar a ultimului inghet la 3 aprilie, durata medie fiind de 90-100 zile. In schimb vara se înregistrează in medie anual circa 46 zile tropicale, cu temperaturi maxime de peste 30°C.

Vânturile dominante, resimțite in toate anotimpurile, sunt cele de est (21,2%), urmate de cele din vest (16,3%), nord-est (14,2%) si sud-vest (11,2%). Frecventa calmului atmosferic este de 18,9%. In cea ce privește viteza lor, cele mai mari valori medii anuale le înregistrează vânturile de nord-est (2,4 m/s), urmate de cele din est si vest (cu 2,3 m/s).

Precipitațiile sunt scăzute, in medie de 585 mm pe an, dar au debitul mai ridicat vara: cele mai mari cantitati medii lunare de precipitații cad in iunie (circa 85 mm), iar cele mai scăzute in martie (15 mm). In medie, pe teritoriul Bucurestiului cad precipitații in 117 zile/an.

Blocul de locuințe este situat in zona climatica II.

 • 3.1. d     Studii de teren;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 3.1. d.i    studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor

tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61


DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.) Pagina 21 din 66

Nu este cazul.

 • 3.I.d.ii studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 3.1 .e situația utilităților tehnico-edilitare existente;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Clădirea are asigurate următoarele utilitati:

 • ■  alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

 • ■  alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

 • ■  alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

 • ■  agent termic pentru încălzire de la punctul termic;

 • ■  apa calda menajera de la punctul termic;

 • ■  telefonie.

 • 3.1 .f analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Se vor lua in considerare următorii factori de risc antropici si naturali ce pot afecta lucrările de intervenție ce fac obiectul prezentei documentații tehnico-economice:

Factori de risc                     Modul in care invesitia poate fi afectata

Naturali:

Vânt

Acțiunea vântului poate afecta stabilitatea tamplariei montate pentru închiderea balcoanelor/logiilor si poate deteriora stratul termoizolant;

Ploaie

Acțiunea ploii poate provoca infiltrații atat la nivelul terasei cat si la nivelul fațadei in zonele de fixare a tamplariei, cat si deterioarea finisajelor;

Zapada

Incacarile din zapada pot afecta stabilitatea închiderii la partea superioara a balcoanelor/logiilor;

Seism

Acțiunea seismului poate provoca degradări structurale;

Antropici:

Incendiu

Efectul propagării incendiului poate cauza pierderi de vieți omenești si daune materiale;

Explozii

Acumularea gazelor in spatii care nu sunt ventilate corespunzător, poate provoca explozii ce pot conduce la pierderi de vieți omenești si daune materiale;

Acțiuni mecanice

Acțiunile mecanice ale factorilor antropici pot afecta caliatea termosistemului si implicit eficienta acestuia.

3.1 .g informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          N r.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 22 din 66

arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

3.2      REGIMUL JURIDIC:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 3.2. a      natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 3.2. b destinația construcției existente;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Construcția existenta are destinația de locuințe colective.

 • 3.2. c     includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,

arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 3.2. d     informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

3.3     CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 3.3. a      categoria si clasa de importanta;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “C” (cf HG 766/97), clasa III de importanta (cf. Expertizei tehnice, întocmite in baza lui P100-1/2006).

 • 3.3. b     cod in Lista monumentelor istorice, după caz;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 23 din 66

 • 3.3. c     an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Blocul de locuințe a fost construit in anul 1978.

 • 3.3. d     suprafața construita;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Suprafața construita este:

Ac = 1700.24 mp

 • 3.3. e     suprafața construita desfasurata;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Suprafața construita desfasurata (suprafața construita supraterana) este:

Adc = 18413.38 mp

 • 3.3. f     valoarea de inventar a construcției;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 3.3. g     alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Regim de inaltime: S+P+10E+Eth

Suprafața desfasurata (aria tuturor nivelurilor, inclusiv subsol) este:

Ad = 20037.5 mp

Suprafața utila este:

Autiia = 16730.83 mp

Numărul total de apartamente: 54 la tr.1 + 54 la tr.2 + 54 la tr.3 + 54 la tr.4 + 43 la tr.5.

 • 3.4 ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZĂ DE REGIMUL DE PROTECȚIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE IN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENȚIA DEGRADĂRILE, PRECUM SI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADĂRI PRODUSE DE CUTREMURE, ACȚIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENȚIATE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE ÎNTREȚINERE A CONSTRUCȚIEI, CONCEPȚIA STRUCTURALA INIȚIALA GREȘITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Clădirea este formata din 5 tronsoane, fiecare avand cate o scara. Funcțiunea este exclusiv de locuire, cu spatii tehnice la subsol, camera pubele. Regimul de inaltime este subsol, parter, 10 etaje, etaj tehnic cu terasa necirculabila.

Tamplaria din lemn si metal este inlocuita parțial cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant.

Fațadele sunt finisate cu praf de piatra si placaj bratca.

S-au identificat diverse intervenții realizate de către proprietari, de tipul: extinderi la nivelul parterului, închiderea balcoanelor si a logiilor.

Anvelopa exterioara

Structura anvelopei exterioare este realizata din: panouri mari tristrat (13cm ba la interior + 12cm BCA + 5cm ba la exterior) - tr. 1,2,3,4; panouri mari tristrat (4.5cm ba la interior + 20cm GBN30 + 5.5cm ba la exterior), BCA 20cm - tr. 5

O parte din tamplaria exterioara din lemn a fost inlocuita de proprietari cu tamplarie din PVC. Parapetele de la balcoanelor si loggiilor sunt alcătuite din schelet metalic cu sticla armata + beton armat monolit + beton armat prefabricat. O mare parte din balcoanelor si loggiilor sunt închise cu tamplarie din PVC sau confecții metalice cu sticla. Planseele de la balcoanelor si loggiilor prezintă degradări nesemnificative.

 • 3.4. a      Invelitoarea

Este de tip terasa necirculabila cu pante de scurgere spre punctele de colectare.

 • 3.4. b       Instalații

Corpurile statice sunt de tipul radiatoare vechi din fonta necuratate de mai mult timp sau radiatoare noi din otel, montate de locatari in apartamente pentru menținerea instalației in stare de funcționare.

Conductele de distribuție a agentului termic de încălzire si apa calda menajera din subsol, din țeava de otel, prezintă o stare de uzura, cu puncte de rugina si zone cu izolația termica deteriorate, dar sunt in stare funcționala.

Instalația interioara de încălzire centrala din apartamente este veche, degradata, dar este funcționala datorita intervențiilor locale de menținere a stării de funcționare.

Aceste intervenții nesupravegheate asupra elementelor de instalații, radiatoare, robinete, legaturi la radiatoare pot provoca dezechilibrarea hidraulica a instalației.

Lucrările de reabilitare pentru distribuțiile instalației de încălzire centrala si apa calda menajera din subsol se impun, cu atat mai mult, cu cat durata maxima de viata a multor elemente de instalații este depășită.

“Normativul privind executarea lucrărilor de intretinere si reparații la clădiri si construcții speciale” Indicativ GE 032-97, Anexa 2 precizează ca pentru țevi de otel durata de viata este de 30 ani, iar pentru izolații termice de 20 de ani.

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 25 din 66

 • 3.5 STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “C” (cf HG 766/97), clasa III de importanta (cf. Expertizei tehnice, întocmite in baza lui P100-1/2006), gradul de rezistenta la foc II (cf. P118-99).

 • 3.5.a       Rezistenta mecanica si stabilitate:

(conform Legea 10/1995)

Tronson 1,2,3,4

Structura de rezistenta a celor patru tronsoane este de tip fagure, avand diafragmele monolite iar planseele din beton armat prefabricat. Clădirea este o adaptare a secțiunii tip F31. Diafragmele au grosimea de 18 cm transversale si 20 cm longitudinale. Diafragmele se termina la capete cu bulbi. Planșele sunt prefabricate in grosime de 13 cm. Planseele au fost astfel realizate incit sa constituie diafragme rigide in planul lor, capabile sa transmită si sa repartizeze incarcarile orizontale la diafragmele verticale.

Fațadele sunt alcătuite din panouri mari prefabricate in grosime de 30 cm. realizate din trei straturi si anume: un strat interior de rezistenta de 13 cm., un strat termoizolant din bea de 12 cm. si un strat exterior de protecție din beton armat de 5 cm. Cele doua straturi de beton sunt solidarizate prin nervuri din beton armat, stabilite in funcție de dimensiunea si forma panoului, a golului de fereastra, de solicitări si de detaliile de etansare. îmbinările dintre fațade s-au realizat in dreptul bulbilor.

In privința armărilor, la partea inferioara a panourilor cu goluri de usi de balcon s-au prevăzut praguri din beton armat.

Conturul panourilor este prevăzut cu o armatura de bordare, alcatuita din bare izolate sau carcase sudate, necesara pentru preluarea solicitărilor la care sunt supuse elementele in timpul fabricației, manipulării si montajului.

Golurile de usi si de ferestre sunt bordate cu bare verticale care fac parte din carcase iar buiandrugii sunt armați cu bare longitudinale, prelungite cu cel puțin 50 cm. de marginea golului si cu bare transversale (etrieri).

Rosturile orizontale si verticale dintre panourile de pereți exteriori au fost astfel alcătuite si etanșate incit sa se realizeze o siguranța cat mai mare fata de infiltrațiile de apa in panouri si încăperi. Etansarea rosturilor dintre panouri s-a realizat prin profilarea fetelor de pe conturul panourilor si prin prevederea unor materiale de etansare corespunzătoare (butarom, polistiren, PVC). Rosturile sunt in sistemul rosturi deschise.

Tronson 5

Structura de rezistenta este de tip fagure, avand diafragmele monolite iar planseele din beton armat prefabricat. Clădirea este o adaptare a secțiunii tip F42d. Diafragmele au grosimea de 18 cm transversale si 20 cm longitudinale. Diafragmele se termina la capete cu bulbi. Planseele sunt prefabricate in grosime de 13 cm. Planseele au fost astfel realizate incit sa constituie diafragme rigide in planul lor, capabile sa transmită si sa repartizeze incarcarile orizontale la diafragmele verticale.

Fațadele sunt alcătuite din panouri mari prefabricate in grosime de 30 cm realizate din trei straturi si anume: un strat interior de rezistenta de 4.5 cm, un strat termoizolant din bea -

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr, 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

GBN 30 de 20 cm si un strat exterior de protecție din beton armat de 5.5 cm. Cele doua straturi de beton sunt solidarizate prin nervuri din beton armat, stabilite in funcție de dimensiunea si forma panoului, a golului de fereastra, de solicitări si de detaliile de etansare. îmbinările dintre fațade s-au realizat in dreptul bulbilor. Diafragmele de la fațade sunt izolate cu BCA de 20cm grosime.

In privința armărilor, la partea inferioara a panourilor cu goluri de usi de balcon s-au prevăzut praguri din beton armat.

Conturul panourilor este prevăzut cu o armatura de bordare, alcatuita din bare izolate sau carcase sudate, necesara pentru preluarea solicitărilor la care sunt supuse elementele in timpul fabricației, manipulării si montajului.

Golurile de usi si de ferestre sunt bordate cu bare verticale care fac parte din carcase iar buiandrugii sunt armați cu bare longitudinale, prelungite cu cel puțin 50 cm de marginea golului si cu bare transversale (etrieri).

Rosturile orizontale si verticale dintre panourile de pereți exteriori au fost astfel alcătuite si etanșate incit sa se realizeze o siguranța cat mai mare fata de infiltrațiile de apa in panouri si încăperi. Etansarea rosturilor dintre panouri s-a realizat prin profilarea fetelor de pe conturul panourilor si prin prevederea unor materiale de etansare corespunzătoare (butarom, polistiren, PVC). Rosturile sunt in sistemul rosturi deschise.

 • 3.5. b     Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul de rezistenta la foc II (cf. P118-99).

Construcția existenta respecta normele de securitate la incendiu aflate in vigoare la data proiectării.

 • 3.5. C     Igiena, sanatate si mediu:

(conform Legea 10/1995)

Construcția existenta respecta normele de igiena, sanatate si mediu aflate in vigoare la data proiectării.

 • 3.5. d     Siguranța in exploatare:

(conform Legea 10/1995)

Construcția existenta respecta normele de siguranța in exploatare aflate in vigoare la data proiectării.

 • 3.5. e     Protecție împotriva zgomotului:

(conform Legea 10/1995)

Construcția existenta respecta normele de protecție împotriva zgomotului aflate in vigoare la data proiectării.

 • 3.5. f     Economie de energie si izolare termica:

(conform Legea 10/1995)

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 27 din 66

Construcția existenta respecta normele de izolare termica aflate in vigoare la data proiectării.

3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ :

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

4      CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPĂ CAZ, ALE

AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

4.1      CLASA DE RISC SEISMIC;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, expertul incadreaza clădirea in clasa de risc seismic Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

4.2      PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUȚII DE INTERVENȚII;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Cele doua opțiuni sunt: Varianta 1 si Varianta 2. Ele sunt descrise mai jos si diferă prin soluția de reabilitare termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum.

4.3

SOLUȚIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CĂTRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA CAZrAQDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENT)

Z' .(conform Anexei fQf'nitHotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)VIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII;


\ nil

tehnic: numele si prenumele - ing. Popescu Dan Dumitru, certificat de ■ . V- W

G] urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța ’cehniaSde siguranța a vieții “, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta dejsiguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.De asemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Fiind o clădire incadrata in clasa a lll-a de risc seismic, aceasta corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

importante.

Prin executarea lucrărilor de creștere a eficientei energetice clasa de risc si gradul de asigurare seismica existent al clădirii nu se modifica.

De asemenea expertul considera ca structura si fundațiile sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de lucrările pentru creșterea eficientei energetice a clădirii.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de creștere a eficientei energetice, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 4.3. a.i    Propuneri de soluții de intervenție:

Descrierea lucrărilor conexe [prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completările ulterioare]:

 • a) repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si / sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe;

 • 4.3. a.i. 1 Reparația degradărilor aparute in plăcile balcoanelor si loggiilor

Pentru degradările constatate la plăcile balcoanelor si loggiilor se vor aplica procedurile din C 149/87. Conform C 149-87 - “Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va derula astfel:

 • ■  pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

" pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injectează cu rasina epoxidica;

 • ■  pentru protecția armaturilor aparente: se curata suprafața de beton, se perie cu peria de sarma si se aplica matare cu mortare folosite in medii umede.

 • 4.3. a.i.2 Parapetele balcoanelor si loggiilor

Blocul construit in anul 1978 are parapetele realizate din schelet metalic cu sticla armata + beton armat monolit + beton armat prefabricat.

Se propun următoarele soluții:

1. Soluție parapet tip 1 (SP1)

Parapet din sticla armata pe structura metalica ce se desface si se înlocuiește cu un parapet nou.

La deschiderea șantierului, după inspecția in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezintă un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decidă masuri de refacere a capacitatii.

închiderea balcoanelor cu tamplarie termoizolanta presupune montarea acesteia pe parapetul metalic existent. Acest tip de parapet a fost proiectat pentru o sarcina orizontala de 50 kg/ml iar prin montarea tamplariei cu fixarea ei pe parapetii metalici creste suprafața

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          N r.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 29 din 66

expusa acțiunii vântului.

Ținând seama ca montantii parapetilor metalici, in cea mai mare parte neprotejati prin grunduire sau vopsire periodica, au fost sub acțiunea intemperiilor o lunga perioada de timp, pentru a se putea executa închiderea balcoanelor este absolut necesara înlocuirea acestor parapeti cu o structura metalica noua, proiectata in consecința, care sa constituie suport pentru tamplaria de închidere.

In cazul in care nu este posibila desfacerea parapetului, tamplaria termoizolanta nu se va monta pe mana curenta existenta.

5. Soluție parapet tip 5 (SP5)

Parapet din beton monolit ce se pastreaza.

La deschiderea șantierului, după inspecția in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezintă un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decidă masuri de refacere a capacitatii.

7. Soluție parapet tip 6 (SP6)

Parapet din beton armat prefabricat ce se pastreaza.

La deschiderea șantierului, după inspecția in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezintă un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decidă masuri de refacere a capacitatii.

 • 4.3.a.i.3 Intervenții locale structurale pe fațada

Constructorul care efectuează lucrările de termoizolare a fațadei are obligația de a sesiza inspectorul de șantier si proiectantul in cazul in care, la pregătirea fațadei in scopul montării termosistemului, se constata avarii in elementele clădirii, vizibile pe fațada, constând in fisuri, crăpături, segregări,etc. Remedierea degradărilor se va face pe baza unei comunicări date de proiectant vizata de verificatorul proiectului.

 • b) repararea acoperișului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip șarpanta;

■ Nu este cazul

 • h) refacere a trotuarelor de protecție in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;

 • 4.3. a.i.4 Intervenții la trotuarul de protecție

In cadrul fazei PTh se va detalia soluția de refacere a trotuarelor de protecție in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe.

 • 4.3. a. ii Concluziile expertului tehnic:

Expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

NU SUNT NECESARE LUCRĂRI DE CONSOLIDARE / REPARAȚII CARE

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                        Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

CONDIȚIONEAZĂ EXECUTAREA PROIECTULUI DE REABILITARE TERMICA.


 • 4.3. b     Audit energetic

Elaborator-auditor energetic: Numele si prenumele                     \


Certificat de atestare: seria DA 01958, gradul I, speciafjt

 • 4.3. b. i    Soluții de intervenții

In cadrul auditului energetic se propun doua pachet^cdesoluflt de reabilitare a blocului de locuințe ce dezvolta doua variante.

 • 4.3. b.i. 1 Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori (S1) - (Varianta 1 si 2)

 • ■  Se propune soluția izolării pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațada de 10 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa.

 • ■  Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 80 kPa, Rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - TR min. 120 kPa., Clasa de reacție la foc: B-s2,d0.

 • ■  Blocul de locuințe are regim de inaltime S+P+10E+Eth si in concordanta cu clasa si nivelul de performanta stabilit prin legislația in vigoare se vor realiza următoarele lucrări:

- se bordeaza cu fasii orizontale continue de materiale termoizolante din clasa de reacție la foc A1 sau A2 - s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeași grosime cu cea a materialului termoizolant B - s2,do utilizat la termoizolarea fațadei.

 • ■  In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

 • ■  Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3...5 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

 • ■  Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fațadei este greu de inlaturat se propune ca aceasta sa fie menținută, iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, după curatare si aplicarea unei amorse. întrucât termoizolatia existenta realizata de către proprietari este considerata ca fiind neconforma, aceasta va fi desfăcută.

 • ■  Elementele decorative de la nivelul fațadei - diverse confecții metalice - se vor demonta, in vederea aplicării termosistemului, se vor recondiționa, eventual înlocui, urmând apoi a fi remontate.

 • ■  Elementele de instalații care se afla pe pereții exteriori, in zona intrării la parter, planseu peste subsol, terasa, care împiedeca aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

 • ■  Toate aerisirile de la bucătării, existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile de ventilație existente, la nivelul fațadei reabilitate.

 • ■  Montarea termoizolatiei se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând suprafața din interiorul rosturilor unde nu se propune nici o îmbunătățire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se închid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4/61

  DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

  Pagina 31 din 66

 • ■  In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm, conform caietului de sarcini.

 • ■  Pereții din windfang (spațiu neincalzit), adiacenti apartamentelor si casei scării, vor fi termoizolati cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm, protejat cu o masa de șpaclu armata, finisata cu vopsea lavabila.

 • ■  Pereții si plafonul din camera pubele (adiacenti apartamentelor si casei scării) vor fi termoizolati cu material termoizolant din clasa de reacție la foc A1 sau A2 - s1,d0 de 10 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu armata, finisata cu vopsea lavabila

 • ■  Izolarea termica a parapetelor balcoanelor si loggiilor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 2 mm grosime cu respectarea prevederilor legale, respectiv înlocuirea parapetelor care nu pot susține incarnarea suplimentara data de închiderea cu tamplarie;

 • ■  Izolarea anvelopei, respectiv a intradosului balcoanelor, ganguri, accese retrase cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime, conform planșelor desenate.

 • ■  La nivelul copertinelor de acces, acestea se vor hidroizola, iar, după caz, se vor termoizola de asemenea.

 • 4.3.b.i.2 Soluții de reabilitare pentru tâmpi aria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie performanta energetic (S2) - (Varianta 1 si 2)

 • ■ Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevăzută cu doua foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in normativul C107/ 2010 (R’min > 0,77 m2K/W) si trebuie înlocuita. O parte din locatari au schimbat tamplaria din lemn cu tamplarie din PVC, îmbunătățind gradul de etansare al apartamentelor.

Analizând modul de executare pana in prezent a masurilor de creștere a eficientei energetice la un număr semnificativ de blocuri, conform certificatelor finale de performanta energetica si din motive de eficientizare a investiției, s-a ajuns la concluzia ca pentru acest imobil este suficient ca procentul de schimbare a tamplariei aferente ferestrelor si închiderii balcoanelor / logiilor sa fie de minim 70% valoarea indicatorilor de consum pentru încălzire clasandu-se sub valoarea normata de 90 kWh/m2 arie utila, cu condiția ca toata tamplaria din lemn sau metalica inițiala sa fie schimbata.

 • ■  Balcoanele deschise se vor închide cu tamplarie performanta energetic.

închiderea balcoanelor are in vedere creșterea performantei energetice a blocului, concomitent cu imbunatatirea aspectului arhitectural.

 • ■ Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din profile de PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare duble (cauciuc rezistent la căldură si intemperii) si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor încadra cel puțin in clasa de combustie C2 - greu inflamabil.

 • ■  Stâlpii verticali de legătură dintre panourile de tamplarie vor fi rigidizați cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari / sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

 • ■ Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.

 • ■ Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

  Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

  Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                       Nr.crt.C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4/61

  DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

 • ■  După înlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si închiderea rosturilor cu tencuiala.

 • - etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

 • - se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

 • - crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele.

 • ■  înlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

 • ■  Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na=0,5 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

" închiderea balcoanelor si loggiilor se va realiza si la partea superioara a acestora - unde este cazul, cu panouri termoizolante tip sandvis, cu miez din vata minerala;

 • ■  Prin inchiderea balcoanelor vor fi asigurate masurile de ventilare corespunzătoare a încăperilor care au acces in balcon. Pentru balcoanele bucătăriilor sau pentru cele in care se afla montate centrale termice murale sau se evacueaza gaze de la centrale termice murale se vor lua masuri de prelungire a kitului de evacuare gaze arse pana la exterior si de acces aer necesar arderii. Tamplaria de inchiderea balcoanelor va fi prevăzută cu grila de ventilație permanent deschisa, la partea inferioara si grila de evacuare gaze arse la partea superioara;

 • ■  In cazul in care canalele sau grilele de ventilație existente ale bucatoriilor au fost dezafectate, se vor prevedea grile de ventilație către exterior, la partea superioara a bucătăriilor, cat mai aproape de plafon;

 • ■  Bucătăriile prevăzute cu geam termoizolant vor avea asigurat aerul necesar arderii prin prize de aer in exteriorul construcției la partea inferioara.

 • ■  Pentru evacuarea scăpărilor de gaze ce se pot acumula in casa scării se va asigura, conform prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scării prin grile de ventilație prevăzute in tamplaria de la parter si la ultimul etaj.

 • 4.3.b.i.3 Soluții de reabilitare pentru terasa necirculabila (S3) - (Varianta 1 si 2)

Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 18 cm grosime, soluție uzuala. (S3.1) - (Varianta 1 si 2)

In ceea ce privește izolarea terasei, in aceasta soluție se recomanda ca stratul termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, după decopertarea straturilor de lestare si/sau hidroizolante după caz. Se propune ca soluția de izolare hidro-termica sa se realizeze cu un strat de 18 cm de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate (30 kg/m3), protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protecție din ardezie (la terasele necirculabile). Se va lua in considerare faptul ca hidroizolatia existenta, are rol de strat de difuzie si bariera contra vaporilor.

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor prevedea aeratoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp terasa.

In scopul reducerii efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel se va uni termo-hidroizolatia terasei cu cea a pereților exteriori.

Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului,

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

cat si cu cea a pereților nivelului tehnic, inclusiv la chepenguri.

Termoizolatia pereților exteriori de fațada va fi ridicata pe toata inaltimea aticului terasei.

Termoizolarea aticului (atat partea verticala cat si cea orizontala) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm.

Pentru protecția stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevăzut un sort din tabla zincata, cu grosimea de 0,5 mm.

Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

La execuția termoizolatiei terasei rețeaua existenta de captare pentru protecția impotriva trăsnetului se va demonta, urmând ca la finalizarea lucrărilor de termo-hidroizolare, aceasta sa fie înlocuita si verificata pentru constatarea continuității electrice a acesteia.

In cazul aplicării hidroizolatiei peste polistiren sau când sapa de protecție a polistirenului are grosime mica, la terase necirculabile, primul strat de hidroizolatie trebuie sa fie de tip autoadeziv, peste care se aplica al doilea strat termosudabil.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Polistiren expandat ignifugat:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 120 kPa,

 • - Rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - TR min. 150 kPa.,

 • - Clasa de reacție la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.

 • - Ă =0,033W/(mK)

Membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie:

Forța de rupere la tracțiune: longitudinal > 450 N/5cm, transversal > 400 N/5cm

Stabilitatea la cald - minimum 120o

Flexibilitatea la rece - minus 12 o

Rezistenta la perforare statica > 15 kg

Impermeabilitate > 60 kPa

Grosime (fara strat de autoprotectie) > 4 mm

 • 4.3.b.i.4 Soluții de reabilitare pentru plan seul peste subsol (S4) - (Varianta 1 si 2)

■ Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R’min>2,90 m2K/W) se propune izolarea termica la intradosul planseului peste subsol in zona apartamentelor si spatiilor comune cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, fixata cu dibluri, protejata cu o masa de șpaclu armata, inclusiv înlocuire instalații electrice distribuție subsol.

 • 4.3.b.i.5 Soluții de reabilitare a instalației de incalzire si apa calda do consum (11) - (Varianta 1)

Ținând seama de starea actuala a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune din subsol ale blocului de locuințe si suplimentar, conform

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

solicitărilor din caietul de sarcini, lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

 • 4.3. b.i.6 Soluții de reabilitare a instalației de incalzire:

Aceste lucrări cuprind:

 • ■  inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala de la subsol cu conducte noi din otel;

 • ■  refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic incalzire aflate in subsolul clădirii;

 • ■  montarea de robinete cu cap termostatic si robinete de aerisire la toate radiatoarele;

 • ■  montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

 • ■  montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferențiala si robinete de golire.

 • ■  probarea si spalarea instalației de incalzire.

 • 4.3. b.i.7 Soluții de reabilitare a instalației de distribuție pentru apa calda menajera aferenta pârtilor

comune- (Varianta 1)

Se propune repararea / refacerea distribuției de apa calda menajera, montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, refacerea izolației conductelor de distribuție apa calda de consum.

 • 4.3. b.ii   Concluziile auditorului energetic:

Analizele energetice si economice pun in evidenta performantele fiecărei soluții de reabilitare si a fiecărui pachet cu soluțiile cumulate.

Analizele sunt prezentate conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc001/4-2009, in lei si Euro.

Soluția de reabilitare - S1.

Aceasta soluție implica un cost relativ mare al investiției dar aduce o economie semnificativa de energie si imbunatateste confortul termic interior. In același timp, soluția aduce imbunatatiri performantei energetice a anvelopei clădirii prin limitarea efectelor punților termice. Aceasta soluție se va aplica conform detaliilor si indicațiilor date in proiectul tehnic.

Soluția de reabilitare S2.

Aceasta soluție este evident mai puțin economica dar, avand in vedere ca se aplica cumulat cu închiderea balcoanelor/logiilor, aduce un plus de confort locatarilor prin menținerea climatului termic interior si ameliorarea aspectului urbanistic al orașului.

Soluția de reabilitare S3.1.

Prin aplicarea soluției de termoizolare a terasei in varianta cu polistiren de 18 cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei clădirii si se reduc pierderile de energie.

Soluția de reabilitare S4.

Prin aplicarea soluției de termoizolare a plăcii peste subsol costul investiției este mic, economia de energie este redusa, insa imbunatateste semnificativ confortul termic din spatiile de la parter si asigura închiderea punților termice pe ansamblul anvelopei.

Soluția de reabilitare 11.

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Prin aplicarea soluției de reabilitare a instalației de incalzire si a distribuției de apa calda menajera din subsol se elimina pierderile de agent termic si de energie prin transfer termic al distribuțiilor corodate si neizolate corespunzător si se asigura un confort termic sporit consumatorilor.

P1-1 = (S1+S2+S3.1+S4+ 11) pachet complet de soluții, cu soluția de instalații.

P1-2 = (S1+S2+S3.1+S4) = pachet complet de soluții, fara soluția de instalații.

Pachetul de soluții P1-1 = (S1+S2+S3.1+S4+I1) pachet complet de soluții, constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum, soluție uzuala.

Reabilitarea blocului de locuințe, aplicând pachetul de soluții P1-1, denumit in continuare Varianta 1, in soluția cu izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum este buna atat din punct de vedere energetic cat si economic rezultând scăderea consumului anual specific pentru incalzire.

Pachetul de soluții P1-2 = (S1+S2+S3.1+S4) pachet complet de soluții, constând in izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum.

Reabilitarea blocului de locuințe, aplicând pachetul de soluții P1-2 constând in izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum, denumit in continuare Varianta 2, conduce la o reducere a costurilor de investie, insa prezintă următoarele dezavantaje:

 • - starea degradata a instalațiilor de incalzire si apa calda menajera generează pierderi semnificative

 • - amplasarea distribuției la cota inferioara a plaseului peste subsol împiedica aplicarea corecta si continua a termosistemului prevăzut in soluția S4.

Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.


MANDAREA INTERVENȚIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA 4ARII CONFORM CERINȚELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE

Av

' 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) J 2â

^NDAREA EXPERTULUI TEHNIC /djljjlJ

k z. 7


.ts

' \" Odata pu^kjâfarile de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de Q ^lefPu^nțȘrXe/Vor lua toate masurile si se vor efectua toate lucrările necesare asigurării ^jniețof^esentiale definite de legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare.

ita pu^kjcrarile de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de itnJșO$e ,vor lua toate masurile si se vor efectua toate lucrările necesare asigurării


Odata cu realizarea lucrărilor de baza, se propun următoarele masuri conexe:

a) repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si / sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe;

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                       Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

b) repararea acoperișului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip șarpanta;

Nu este cazul

h) refacere a trotuarelor de protecție in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;

Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub indrumarea unui cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT.

Pentru toate lucrările executate se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse.

Execuția lucrărilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experiența, care răspund direct de instruirea personalului care executa operațiile si de respectarea fiselor tehnologice privind execuția lucrărilor la inaltime.

Lungimea diblului de prindere a termoizolatiei se va alege astfel incat acesta sa pătrundă minim 7cm in stratul suport. Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de susținere a termoizolatiei, straturi de finisaj adaugate ulterior care descarcă indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de rezistenta. Stratul suport, de susținere a termoizolatiei, trebuie neaparat sa fie un strat ce descarcă in mod direct pe structura de rezistenta.

In funcție de clasa de risc seismic (Rs) in care a fost încadrata clădirea existenta si structura acesteia se prevăd următoarele corelări referitoare la proiectarea si executarea termoizolarii pârtii opace a pereților exteriori:

 • a) la clădirile încadrate in clasa Rs I, termosistemul (compact sau ventilat) se va aplica numai după efectuarea lucrărilor de consolidare a structurii;

 • b) la clădirile încadrate in clasa Rs II sau Rs III, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur. Pentru asigurarea posibilității de urmărire a comportării structurii clădirii se recomanda sa se prevada sistemul de vatada ventilata care prin operațiuni nedistructive (demonatre si remontare) permit accesul pentru examinarea stării pereților suport; fațada ventilata se va proiecta cu elemente de placare ușoare (~8 kg/m2) din tabla de aluminiu, otel, compoziție, etc;

La clădirile încadrate in clasa Rs IV, plăcile termoizolante se pot aplica prin lipire pe toata suprafața sau lipire pe contur si local sub diblul/diblurile din zona centrala, iar fixările mecanice se vor executa in panourile de zidărie si/sau in zonele neutre (fara armatura) ale elementelor structurale. Fațadele ventilate se pot proiecta cu diverse produse de finisare inclusiv cu elemente de placare grele (placi ceramice, piatra naturala sau recompusa).

Programul de control al executării lucrărilor de intervenție cuprinde inspecția in următoarele faze determinante:

 • ■  inspecția suprafețelor exterioare ale anvelopei blocului de locuințe pregătite in vederea aplicării sistemului termoizolant;

 • ■  inspecția suprafețelor exterioare ale anvelopei blocului de locuințe privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzător specificației producătorului.

Zona periculoasa din imediata apropiere a blocului care se reabilitează termic va fi marcata cu indicatoare de avertizare si va fi supravegheata de personal instruit.

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

La începerea execuției va fi afișat in loc vizibil, pe toata durata lucrărilor, un panou pentru identificarea investiției, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998.

Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor de creștere a eficientei energetice va fi anuntat Inspectoratul in Construcții București, pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinante.

Toate spargerile care sunt necesare pentru înlocuire tamplarie sau refacere izolației planseului peste ultimul nivel se vor face manual, pentru a nu da naștere la vibrații suplimentare, deranjante pentru structura si locatari. Constructorul va respecta programul de odihna al locatarilor.

Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din desfaceri de tencuieli, straturi aferente planseului peste ultimul nivel, etc. curatind in fiecare zi spatiile de folosința - comune. Nu este permisa depozitarea straturilor care se desfac in grămezi pe planseul peste ultimul nivel.

Prin proiect nu se vor modifica poziția si dimensiunile golurilor din fațada.

In execuție nu se vor face spargeri privind parapetele ferestrelor, a pereților de închidere sau desfacere a tamplariei către balcon, decât in baza unei documentații tehnice avizate (certificat de urbanism, avize, autorizație de construcție).

In cazul extinderii de la nivelul parterului care se inscrie in amprenta inițiala la sol a imobilului de locuințe, si nu necesita masuri suplimentare de intervenție care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica necesare acestora si întregului imobil, propunem includerea extinderii (conf. planșe desenate), in procesul de autorizare a lucrărilor de creștere a eficientei energetice a blocului de locuințe.

Execuția lucrărilor de izolare a planseului peste ultimul nivel se va face tronsonat, funcție de dotarea constructorului, pe zone care sa poata fi protejate in cazul apariției unor intemperii, care ar putea afecta finisajele apartamentelor situate la ultimul etaj.

Execuția lucrărilor de izolare a planseului peste ultimul nivel se va face după ce au fost demontate toate echipamentele (panouri publicitare, echipamente de telecomunicații, etc.) existente. Demonatrea si remontarea se va face de către personal autorizat.

In execuție nu se vor face modificări legate de poziția ghenelor de ventilație, a coloanelor de scurgere si a pantelor acoperișului.

Executantul va intocmi un proiect tehnologic, verificat cuprinzând si sistemul de ancorare a schelei de fațada.

■^..Prin lucrările de creștere a eficientei energetice nu vor fi afectate clădirile învecinate.

qstructorul care executa lucrările de creștere a eficientei energetice este obligat sa ia toateAmasurile de protecție a vecinătăților (transmisia de vibrații puternice sau șocuri, :A*rdșcari de materiale, degajare puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.). ia schelei se va face astfel incat sa nu afecteze clădirile învecinate. • 4 ■

VRteoMANDAREA AUDITORULUI ENERGETIC:

ținând seama de analiza economica din audit se recomanda aplicarea pachetului complet de soluții P1.1 de creștere a eficientei energetice a anvelopei blocului de locuințe, (izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum) fata de P1.2 (izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica fara izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum).

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Rezultatele auditului energetic si certificatului de performanta energetica al clădirii atribuie următoarea clasificare:

Clădire reala:

Consum anual specific de energie - 278.31 (kWh/m2.an),

 • ■  încălzire - 187.86 (kWh/m2.an),

 • ■  apa calda consum - 79.26 (kWh/m2.an),

 • ■   iluminat artificial - 11.20 (kWh/m2.an),

 • ■  Clasa energetica C, Nota energetica 77.94, emisii CO2 - 64.06 kg CO2/m2.an,

Clădire de referința:

 • ■  Consum anual specific de energie - 124.72 (kWh/m2.an

 • ■  încălzire - 56.51 (kWh/m2.an),

 • ■  apa calda consum - 57.01 (kWh/m2.an),

 • ■   iluminat artificial - 11.20 (kWh/ m2.an),

 • ■  Clasa energetica B, Nota energetica 100.00, emisii CO2 - 32.27 kg CO2/m2.an

Prin creșterea eficientei energetice se realizează următoarele consumuri specifice:

 • ■  Consum anual specific - 148.38 (kWh/m2.an:

 • ■  încălzire - 67.22 (kWh/ m2.an),

 • ■  apa calda consum - 69.96 (kWh/ m2.an),

 • ■   iluminat artificial - 11.20 (kWh/ m2.an)

In baza auditului energetic realizat la acest bloc auditorul energetic considera creșterea eficientei energetice a blocului, prin aplicarea pachetului complet de soluții P1.1, izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum, justificata atat din punct de vedere tehnic cat si economic.

Soluti a

Nr. An i

co

DE

c

DCE

DVNA

e

Nr

xk

lei

KWh/an

lei/KW h

lei/an

lei

lei/KW

h

ani

ani

S1

20

701057.44

772781.61

0.39

297520.9

2

10591733.2

6

0.05

2.1

5

2.36

S2

20

1419884.1

0

287304.59

0.39

110612.2

7

2778547.31

0.25

9.4

6

12.8

4

S3.1

15

311100.00

187021.40

0.39

72003.24

1430688.81

0.11

3.7

7

4.32

.. .....................

S4

15

74531.88

116219.11

0.39

44744.36

1007853.09

0.04

1.5

4

1.67

11

20

464604.48

292574.63

0.39

112641.2

3

-

3810839.00

0.08

3.6

1

4.12

P1-1

20

2971177.9

0

1621668.3

1

0.39

624342.3

0

20726540.2

6

0.09

4.1

1

4.76

P1-2

20

2506573.4

2

1456754.6

4

0.39

560850.5

4

18781232.8

0.09

3.8

9

4.47

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61                                           DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.1.)

Odata cu realizarea lucrărilor de baza, se propun următoarele masuri conexe:

 • b) repararea acoperișului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip șarpanta;

 • c) demontarea instalațiilor si a echipamentelor montate aparent pe fațadele/ terasa blocului de locuințe, precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • d) refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenție;

 • e) repararea/refacerea canalelor de ventilație din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilării naturale a spatiilor ocupate;

j) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata

5     IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-

ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 5.1     SOLUȚIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV,

TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZÂND:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 5.1 .a descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, după caz;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, după caz;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • - demolarea parțiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea

configurației si/sau a funcțiunii existente a construcției;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 5.1 .b descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente construcției, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, după caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 5.1. b.i    Descrierea lucrărilor de intervenție /Activitățile pentru creșterea performantei energetice a

blocurilor de locuințe sunt:

 • ■  Lucrări de reabilitare termica a anvelopei (Varianta 1 si 2);

 • ■  Lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire (Varianta 1);

 • ■  Lucrări de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum (Varianta 1);

Au fost luate in considerare doua variante de implementare a prevederilor OUG 18/2009 cu privire la lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe:

 • ■  Varianta 1 constând in lucrări de intervenție pentru izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum;

 • ■  Varianta 2 constând lucrări de intervenție pentru izolarea termica a anvelopei inclusiv fara izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum.

 • 5.1. b.i. 1 Lucrări de reabilitare termica a anvelopei- (Varianta 1 si 2):

Descrierea lucrărilor de reabilitare termica a anvelopei [ prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completările ulterioare]______________________

Izolarea termica a fațadei - parte opaca

Izolarea termica a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa.

 • ■  Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • ■  Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 80 kPa,

 • ■  Rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - TR min. 120 kPa.,

 • ■  Clasa de reacție la foc: B-s2,d0.

 • ■  Blocul de locuințe are regim de inaltime S+P+10E+Eth si in concordanta cu clasa si nivelul de performanta stabilit prin legislația in vigoare se vor realiza următoarele lucrări:

 • ■  Bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 - s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii, cu latimea de minim 0,3m si cu aceeași grosime a materialului termoizolant B - s2,d0 utilizat la

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          N r.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4 / 61

  DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

  Pagina 41 din 66

termoizolarea fațadei;

 • ■  Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm; vor fi prevăzute glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic;

 • ■  In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

 • ■  Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fațadei este greu de înlăturat se propune ca aceasta sa fie menținută, iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, după curatare si aplicarea unei amorse. întrucât termoizolatia existenta realizata de către proprietari este considerata ca fiind neconforma, aceasta va fi desfăcută.

 • ■  Elementele decorative de la nivelul fațadei - diverse confecții metalice - se vor demonta, in vederea aplicării termosistemului, se vor recondiționa, eventual inlocui, urmând apoi a fi remontate.

 • ■  Elementele de instalații care se afla pe pereții exteriori, in zona intrării la parter, planseu peste subsol, terasa, care împiedeca aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

 • ■  Toate aerisirile de la bucătării, existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

 • ■  Rosturile se închid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

 • ■  In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm, conform caietului de sarcini.

 • ■  Pereții din windfang (spațiu neincalzit), adiacenti apartamentelor si casei scării, vor fi termoizolati cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm, protejat cu o masa de șpaclu armata, finisata cu vopsea lavabila.

 • ■  Pereții si plafonul din camera pubele (adiacenti apartamentelor si casei scării) vor fi termoizolati cu material termoizolant din clasa de reacție la foc A1 sau A2 - s1,d0 de 10 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu armata, finisata cu vopsea lavabila

 • ■  Izolarea termica a parapetelor balcoanelor si loggiilor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 2 mm grosime cu respectarea prevederilor legale, respectiv înlocuirea parapetelor care nu pot susține incarcarea suplimentara data de închiderea cu tamplarie;

 • ■  Izolarea anvelopei, respectiv a intradosului balcoanelor, ganguri, accese retrase cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime, conform planșelor desenate.

 • ■  La nivelul copertinelor de acces, acestea se vor hidroizola, iar, după caz, se vor termoizola de asemenea.

Izolarea termica a fațadei - parte vitrata:

 • ■  O parte din tamplaria deja înlocuita de proprietari nu întrunește cumulativ cerințele prevăzute in standardul de cost (tamplarie clasa A, profil cu 5 camere, armatura din otel zincat, grile de ventilație, etc.) si cerințele impuse de NTPEE - 2008 (cu privire la evacuarea gazelor arse si asigurarea aerului necesar arderii la bucătării, precum si evacuarea infiltrațiilor si scăpărilor de gaze care se pot acumula in casa scărilor), prin urmare nu respecta cerințele esențiale (prevăzute de Legea 10/1995) fiind considerata neconforma cu legislația si normele in vigoare. Din aceste motive si conform cerințelor din auditul energetic, tamplaria existenta, inclusiv cea aferenta accesului in bloc, se înlocuiește cu o tamplarie noua in procent de minim 70%.

 • ■  Izolarea termica a fațadei - parte vitrata, prin înlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe, conform raportului de audit energetic, cu tamplarie termoizolanta pentacamerala din profile de PVC si geam termoizolant low-e,

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          N r.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4/61

  DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

tamplarie dotata cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa;

 • ■  Izolarea termica a fațadei - parte vitrata, prin inchiderea balcoanelor si loggiilor cu tamplarie termoizolanta pentacamerala din profile de PVC si geam termoizolant low-e, tamplarie dotata cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa;

 • ■  închiderea balcoanelor are in vedere creșterea performantei energetice a blocului, concomitent cu imbunatatirea aspectului arhitectural.

 • ■  închiderea balcoanelor si loggiilor se va realiza si la partea superioara a acestora - unde este cazul, cu panouri termoizolante tip sandvis, cu miez din vata minerala;

 • ■ Se propune o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din profile de PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare duble (cauciuc rezistent la căldură si intemperii) si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de combustie C2 - greu inflamabil.

 • ■  Stâlpii verticali de legătură dintre panourile de tamplarie vor fi rigidizați cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari / sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

 • ■ Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.

 • ■ Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

 • ■  După înlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

 • ■   etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

 • ■  etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

 • ■  se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

 • ■  - crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele.

 • ■  înlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

 • ■  Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na=0,5 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

 • ■  Prin inchiderea balcoanelor vor fi asigurate masurile de ventilare corespunzătoare a încăperilor care au acces in balcon. Pentru balcoanele bucătăriilor sau pentru cele in care se afla montate centrale termice murale sau se evacueaza gaze de la centrale termice murale se vor lua masuri de prelungire a kitului de evacuare gaze arse pana la exterior si de acces aer necesar arderii. Tamplaria de inchiderea balcoanelor va fi prevăzută cu grila de ventilație permanent deschisa, la partea inferioara si grila de evacuare gaze arse la partea superioara;

 • ■  In cazul in care canalele sau grilele de ventilație existente ale bucatoriilor au fost

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

  Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

  Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4/61

  DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

dezafectate, se vor prevedea grile de ventilație către exterior, la partea superioara a bucătăriilor, cat mai aproape de plafon;

 • ■  Bucătăriile prevăzute cu geam termoizolant vor avea asigurat aerul necesar arderii prin prize de aer in exteriorul construcției la partea inferioara.;

 • ■  Pentru evacuarea scăpărilor de gaze ce se pot acumula in casa scării se va asigura, conform prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scării prin grile de ventilație prevăzute in tamplaria de la parter si la ultimul etaj.

Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel:

Izolarea termica a terasei se va face cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 18 cm, ce va fi aplicat după decopertarea straturilor de lestare, pana la hidroizolatia existenta, cu rol de strat de difuzie si bariera contra vaporilor, si va fi protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat cu protecție din ardezie la exterior, montate pe un strat suport format dintr-o sapa slab armata.

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor prevedea aeratoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp terasa.

In scopul reducerii efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel se va uni termo-hidroizolatia terasei cu cea a pereților exteriori.

Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului, cat si cu cea a pereților nivelului tehnic, inclusiv la chepenguri.

Pentru protecția stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevăzut un sort din tabla zincata, cu grosimea de 0,5 mm.

Termoizolatia pereților exteriori de fațada va fi ridicata pe toata inaltimea aticului terasei.

Termoizolarea aticului (atat partea verticala cat si cea orizontala) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm.

Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi inlocuite, respectiv inaltate.

La execuția termoizolatiei terasei se va proteja rețeaua de captare existenta pentru protecția impotriva trăsnetului. Rețeaua este alcatuiata din platbanda otel zincat 25x 4 mm, montata aparent, la baza aticului. După terminarea lucrărilor, rețeaua de captare se va monta tot aparent si se vor face verificări pentru constatarea continuității electrice a acesteia.

In cazul aplicării hidroizolatiei peste polistiren sau când sapa de protecție a polistirenului are grosime mica, la terase necirculabile, primul strat de hidroizolatie trebuie sa fie de tip autoadeziv, peste care se aplica al doilea strat termosudabil.

Se vor lua masuri de înlocuire a chepengului de acces, acolo unde este cazul.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Polistiren expandat ignifugat:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 120 kPa,

 • - Rezistenta la tracțiune perpendiculara pe fete - TR min. 150 kPa.,

 • - Clasa de reacție la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.

 • - A =0,033W/(mK)

Membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie:

Forța de rupere la tracțiune: longitudinal > 450 N/5cm, transversal > 400 N/5cm

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Stabilitatea la cald - minimum 120o

Flexibilitatea la rece - minus 12 o

Rezistenta la perforare statica > 15 kg

Impermeabilitate £ 60 kPa

Grosime (fara strat de autoprotectie) > 4 mm

Izolarea termica a planseului peste subsol:

■ Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R’min>2,90 m2K/W) se propune izolarea termica la intradosul planseului peste subsol in zona apartamentelor si spatiilor comune cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, fixata cu dibluri, protejata cu o masa de șpaclu armata, inclusiv înlocuire instalații electrice distribuție subsol.

■ In cazul extinderii de la nivelul parterului care se înscrie in amprenta inițiala la sol a imobilului de locuințe, si nu necesita masuri suplimentare de intervenție care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica necesare acestora si întregului imobil, propunem includerea extinderii (conf. planșe desenate), in procesul de autorizare a lucrărilor de creștere a eficientei energetice a blocului de locuințe.

 • 5.1.b.i.2 Lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire - (Varianta 1):

Descrierea lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de incalzire [ prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completările ulterioare]__________

 • ■  înlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala din subsol cu conducte noi din otel

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire înlocuite;

 • ■  montarea de robinete cu cap termostatic si robinete de aerisire la toate radiatoarele;

 • ■  montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

 • ■  montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor, si a robinetelor de golire;

 • ■  probarea si spalarea instalației de incalzire;

 • 5.1.b.i.3 Lucrări de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum - (Varianta 1)

Descrierea lucrărilor de reabilitare si modernizare a sistemului de distribuție apa calda de consum [prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completarileulterioare]__

 • ■  înlocuirea conductei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din țeava de polipropilena random gri (PP-R).

 • ■  înlocuirea armaturilor prevăzute pe conductele de apa calda (robineti închidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.).

■ izolarea termica a conductelor de distribuție apa calda înlocuite;

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 45 din 66

 • ■  înlocuirea conductei de recirculare pentru apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din țeava de polipropilena random gri (PP-R). Acolo unde conductele de recirculare nu sunt prevăzute pana la toate coloanele blocului acestea se vor prelungi astfel incat fiecare coloana sa aiba la baza ei conducta de recirculare.

 • ■  înlocuirea armaturilor prevăzute pe conductele de recirculare de apa calda (robineti închidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.) si prevedea de noi robineti acolo unde avem conducte noi.

 • ■  izolarea termica a conductelor de recirculare pentru apa calda înlocuite;

 • ■  prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu exista, pentru a scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din contorul principal de apa calda menajera.

 • 5.1.b.ii Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de intervenție - (Varianta 1 si 2):

Descrierea lucrărilor conexe [prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 2312017, cu modificările si completările ulterioare]:    _________________________________________

 • a. repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si / sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe;

 • ■  Reparația degradărilor aparute in plăcile balcoanelor si loggiilor

 • ■  Parapete:

Blocul construit in anul 1978 are parapetele realizate din schelet metalic cu sticla armata + beton armat monolit + beton armat prefabricat.

Se propun următoarele soluții:

 • ■  1. Soluție parapet tip 1 (SP1)

 • ■  Parapet din sticla armata pe structura metalica ce se desface si se înlocuiește cu un parapet nou conf. detaliilor D4-1; D4-2; D5-1; D5-2; D5-3.

 • ■  La deschiderea șantierului, după inspecția in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezintă un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decidă masuri de refacere a capacitatii.

 • ■  închiderea balcoanelor cu tamplarie termoizolanta presupune montarea acesteia pe parapetul metalic existent. Acest tip de parapet a fost proiectat pentru o sarcina orizontala de 50 kg/ml iar prin montarea tamplariei cu fixarea ei pe parapetii metalici creste suprafața expusa acțiunii vântului.

 • ■ Ținând seama ca montantii parapetilor metalici, in cea mai mare parte neprotejati prin grunduire sau vopsire periodica, au fost sub acțiunea intemperiilor o lunga perioada de timp, pentru a se putea executa închiderea balcoanelor este absolut necesara înlocuirea acestor parapeti cu o structura metalica noua, proiectata in consecința, care sa constituie suport pentru tamplaria de închidere.

 • ■  In cazul in care nu este posibila desfacerea parapetului, tamplaria termoizolanta nu se va monta pe mana curenta existenta.

 • ■  5. Soluție parapet tip 5 (SP5)

 • ■  Parapet din beton monolit ce se pastreaza conf. detaliilor D4-3; D4-4; D4-7; D4-8; D5-1; D5-2; D5-3.

 • ■  La deschiderea șantierului, după inspecția in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezintă un grad avansat de deteriorare manifestat prin

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                       Nr.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4/61

  DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decidă masuri de refacere a capacitatii.

 • ■  7. Soluție parapet tip 6 (SP6)

 • ■  Parapet din beton armat prefabricat ce se pastreaza conf. detaliilor D4-15; D4-16.

 • ■  La deschiderea șantierului, după inspecția in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezintă un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decidă masuri de refacere a capacitatii.

 • ■  Intervenții locale structurale pe fațada

 • b. repararea acoperișului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip șarpanta;

 • ■  Conform punctului "2.(D)2.3. Siguranța cu privire la intretinerea acoperișurilor" din NP 068-2002 “Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare” la terasa a fost prevăzut un element de siguranța care sa respecte inaltimea minima de la cota de calcare a terasei necirculabile conf NP063-02 (0,90m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior la o inaltime mai mica de 15m; 1,00m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime cuprinsa intre 15,00-40,OOm de la nivelul solului; 1,1 Om pentru parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime de peste 40,OOm de la nivelul solului;), realizat prin montarea unei balustrade metalice..

 • ■  Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

 • ■  repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul acoperirii

 • c. demontarea instalațiilor si a echipamentelor montate aparent pe fațadele/ terasa blocului de locuințe, precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • ■  demontarea / remontarea unităților exterioare de climatizare la fațada

 • ■ demontarea / remontarea instalațiilor de gaze de pe fațada

 • ■  demontarea / remontarea instalațiilor electrice aparente pe fatada/terasa

 • d. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

 • ■  in zona caselor de scara, ca urmare a intervențiilor la instalațiile electrice pentru înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, se prevăd lucrări de reparații a tenecuielii si finisare cu vopsea lavabila.

 • ■  In zona golurilor de ferestre si usi, ca urmare a înlocuirii tamplaraiei exterioare si interioare (acolo unde este cazul), se prevăd lucrări de reparații a tenecuielii si finisare cu vopsea lavabila.

 • e. repararea/refacerea canalelor de ventilație din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilării naturale a spatiilor ocupate;

 • ■  asigurarea ventilării naturale a bucătăriilor afectatate de închiderea balcoanelor/loggilor cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic, realizata fie prin carotarea fațadei, fie prin înlocuirea tamplariei si prevederea unei tubulaturi destinate evacuării gazelor arse.

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26                 _______________

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61                                           DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

h. refacere a trotuarelor de protecție in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;

j. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata

■ înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata atat in spatiile comune afectate de placarea tavanelor/peretilor cat si in casele de scara; in vederea reducerii consumului de energie electrica s-a prevăzut înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente.

 • 5.1.C analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Luând in calcul factorii de risc naturali si antropici, au fost prevăzute următoarele masuri tehnice in vederea reducerii gradului de risc, conform tabelului de mai jos, valabile pentru ambele variante:

Factori de risc


Modul in care invesitia poate fi afectata


Masuri tehnice pentru reducerea riscurilor


Naturali

Vânt


Acțiunea vântului poate afecta stabilitatea tamplariei montate pentru închiderea balcoanelor/logiilor si poate deteriora stratul termoizolant


Ploaie


Acțiunea ploii poate provoca infiltrații atat la nivelul terasei cat si la nivelul fațadei in zonele de fixare a tamplariei, cat si deterioarea finisajelor.


Au fost prevăzute următoarele masuri pentru reducerea acestui risc:

 • •  Tamplaria va fi astfel conformată cu respectarea prevederile CR-1-1-3-2005 si NP 082-04 referitoare la acțiuni date de zapada, respectiv vânt.

 • •  Numărul de dibluri aferent fixării stratului termoizolant va fi determinat in funcție de zona de fațada influențată de acțiunea vântului (câmp, margine), de amplasarea clădirii fata de construcțiile vecine, etc.

Au fost prevăzute următoarele masuri pentru reducerea acestui risc:

 • •  Programul de faze determinante cuprinde o proba de inundare terasa pentru a verifica calitatea lucrărilor de hidroizolare.

 • •  Profilul cu picurator - asigura scurgerea apelor de pe verticalele fațadelor. Se va monta pe toate laturile orizontale de la partea superioara a golurilor de tamplarie, muchiilor de la balcoane si toate celelalte muchii ce raman suspendate

 • •  Profilul de contact cu tamplaria - asigura etansarea in zona de contact a tamplariei cu termosistemul, evitând penetrarea apei in masa de șpaclu din zona de contact.

 • •  Benzi precomprimate impermeabile si folii de etansare -

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4 / 61

  DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Zapada

încărcările din zapada pot afecta stabilitatea închiderii la partea superioara a balcoanelor/logiilor

Seism

Acțiunea seismului poate provoca degradări structurale;

Antropici


asigura etansare rostului dintre tamplarie si perete.


A fost prevăzut un panou tip sandvis cu miez din vata minerala montat pe o structura metalica capabila sa preia încărcările provenite din zapada si din acțiunea vântului.


A fost întocmită expertiza tehnica prin care s-a stabilit faptul ca nu sunt necesare lucrări de consolidare / reparații care sa condiționeze executarea proiectului de reabilitare termica, întrucât structura de rezistenta imobilului prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții “, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.


Au fost prevăzute următoarele masuri pentru reducerea acestui risc:


Incendiu


Efectul propagării incendiului poate cauza pierderi de vieți omenești si daune materiale.


 • •  Bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 s1, dO dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii cu latimea de minimum 0.30 m si cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant B s2, dO utilizat la termoizolarea fațadei.

 • •  Pentru a respecta prevederile Normativului de securitate la incendiu, Indicativ P118-99, privind limitarea extinderii incendiilor prin ghenele de instalații din subsol spre spatiile de locuit si ținând cont de posibilitatea existentei unor materiale combustibile in spatiile de depozitare de tip boxa, se propune termoizolarea intradosului planseului peste subsol cu material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 s1, dO.

 • •  Protejarea golului de comunicare dintre parter si subsol se va face cu o usa etanșa si izolata termic EI60’.


Explozii


Acumularea gazelor in spatii care nu sunt ventilate corespunzător, poate provoca explozii ce pot conduce la pierderi de vieți omenești si daune materiale.


Acțiuni mecanice


Acțiunile mecanice ale factorilor


Au fost prevăzute următoarele masuri pentru reducerea acestui risc:


Pentru evacuarea gazelor arse si asigurarea aerului necesar arderii la bucătării, tamplaria aferenta spatiilor in care sunt instalate aparate cu flacara libera va fi prevăzută cu grile de ventilație/ tubulatura (conform cerințelor impuse de NTPEE - 2008).

Pentru evacuarea scăpărilor de gaze ce se pot acumula in casa scării se va asigura, conform prevederilor NTPEE-2008, ventilarea casei scării prin grile de ventilație prevăzute in tamplaria de la parter si la ultimul etaj.


Au fost prevăzute următoarele masuri pentru reducerea acestui risc:


Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.) Pagina 49 din 66


bloc 153A-bloc 153-bloc 152


Nr.crt. C046


Nr. Proiect: 4 / 61


antropici pot afecta caliatea termosistemului si implicit eficienta acestuia.


 • •  Plasa din tesatura din fibra de sticla rezistenta la mediul alcalin, cu rol de armare a masei adezive de șpaclu, cu parametrii mecanici ridicați. Pentru zone cu acțiuni mecanice deosebite (soclu, parter) se prevede armare dubla.

 • •  Profilul de colt - pentru armarea suplimentara a muchiilor si rectiliniaritatea acestora, asigurând o rezistenta suplimentara la solicitări mecanice.

 • 5.1 .d informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 5.1.e caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

Valoarea indicatorului pentru pachetul P1-2

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

3,788,397.58

2,296,462.73

2,448,183.31

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

177.10

68.89

76.76

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

261.33

149.64

161.00

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului pentru VARIANTA 1

Valoarea indicatorului pentru VARIANTA 2

economia anuala de energie (kWh/an)

733500.80

613061.19

economia anuala de energie (in tone

60.12

50.25

__________ _ J

echivalent petrol)

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26                        _________________ __

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului __ București____

Nr. Proiect: 4 / 61                                           DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

reducerea anuala a emisiilor de

gaze cu efect de sera echivalent

CO2 (tone)

151817.96

126889.70

 • 5.2     NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITATTI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 5.3     DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București _______________

Nr. Proiect: 4 / 61                                           DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.LI.)

 • 5.4.a      costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor

unor investiții similare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoare

Varianta 1

Varianta 2

Valoarea totala a lucrărilor   de

intervenție, lei inclusiv TVA

7,848,082.14

6,991,073.17

 • 5.4. b costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

In vederea estimării costurilor operaționale, s-au luat in considerare, in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție, urmatoarele premise generale:

 • •  estimarea a luat in considerare valori constante pentru fiecare cost si venit in parte pe perioada de analiza;

 • •  perioada de previziune de 20 de ani.

 • •   costurile aferente exploatării proiectului sunt alcătuite din: întreținere clădire si costuri administrative.

Pentru detalii suplimentare, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

5.5      SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 5.5. a      impactul social si cultural

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Lucrările de creștere a eficientei energetice care fac obiectul prezentei documentații tehnico-economice, valabile pentru ambele variante, au un impact social si cultural pozitiv, avand ca finalitate următoarele aspecte:

 • •  reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor

 • •   reducerea costurilor de intretinere pentru încălzire;

 • •  reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie in conformitate cu Strategia Europa 2020;

 • •   imbunatatirea condițiilor de confort interior prin prevederea unei ventilații corespunzătoare a spatiilor de locuit, evitând astfel, printre altele, apariția fenomenului de igrasie;

 • •  crearea de locuri noi de munca in faza de implementare;

 • •  atragerea de investitori in zona, datorita implementării proiectului si crearea de noi locuri de munca indirect;

 • •  dezvoltarea sociala durabila: contribuție la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene; cooperare instituționala (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea obiectivelor naționale si regionale; solidaritate sociala; impact

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          N r.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4/61

  DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor;

 • •   creșterea valorii terenurilor si construcțiilor din zona;

 • •   creșterea valorii proprietăților.

 • 5.5. b estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de

realizare, in faza de operare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 5.5. b.i    Număr de locuri de munca create in faza de execuție

  Număr de locuri de munca

  Varianta 1

  Varianta 2

  In faza de execuție

  206.00

  203.00

 • 5.5. b.ii   Număr de locuri de munca create in faza de operare

Nu este cazul.

 • 5.5. C     impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate, după caz.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Lucrările de intervenție propuse si execuția acestora, , in ambele variante, au un impact minim asupra factorilor de mediu si a biodiversitatii, luandu-se următoarele tipuri de masuri:

 • 5.5. c.i    Protecția calitatii apelor

In cadrul șantierului se vor amplasa grupuri sanitare ecologice.

Pe teren nu se vor deversa ape rezultate din procesul de preparare al lianților.

 • 5.5. C.H   Protecția aerului

Pentru protecția mediului înconjurător pe schele se vor monta mesh-uri ce vor ecrana dispersia prafului generat.

 • 5.5. c. iii Protecția impotriva zgomotului si vibrațiilor

Programul de lucru interval orar 7-18.

Nivelul de zgomot admis conf. STAS 10009/88 - prevede valori limita, pentru limita zona funcționala:      - 65 dB(A);

- curba Cz 60 dB;

Ordin 536/97 al MS - prevede, pentru zona protejata cu funcțiune de locuire:

- ziua:     - 50 dB (A);

- curba Cz 45 dB;

Valorile înregistrate pentru nivelul de zgomot generat de tipul de activitate desfasurata sunt in general sub nivelul admisibil, cu valori ridicate la utilizarea flexului si a uneltelor electrice de găurit (bormasina) - surse discontinue de zgomot.

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61                                           DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 53 din 66

5.5.c.iv

Protecția impotriva radiațiilor

Nu este cazul.

5.5.c.v

Protecția solului si subsolului

La nivelul solului, zona adiacenta desfășurării lucrărilor de șantier este betonata (trotuare si cai de acces) si parțial spațiu verde. Se va evita amplasarea containerelor de colectare a deșeurilor in zona verde. Depozitarea temporara a materialelor ce vor asigura frontul de lucru conform planificării se va face in incinte, pe suprafețe betonate, cu evitarea scăpărilor accidentale de materiale (ambalaje deteriorate, manevrare defectuasa). Zonele de spațiu verde susceptibile de a fi afectate de eventualele incidente/accidente ce implica pierderi de materiale vor fi protejate prin acoperire cu folie de plastic pentru a nu permite contaminarea solului.

5.5.c.vi

Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

5.5. c. vii

Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public

In zona de influenta a lucrărilor efectuate pe șantier nu sunt amplasate scoli, grădinițe sau alte obiective protejate susceptibile de a fi afectate. Zona va fi semnalizata corespunzător pentru prevenirea oricăror accidente in care sa fie implicați muncitorii si locatarii din zona.

5.5. c. viii

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

In urma șantierului deseurile generate vor fi transportate la groapa de gunoi de către o firma specializata.

Se va avea grija pentru a genera cat mai puține deșeuri.

Tipuri de deșeuri generate (conf.HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor): amestecuri de beton, cărămizi, țigle si materiale ceramice - cod deseu 17 01 07 materiale plastice - cod deseu 17 02 03; 20 01 39 materiale izolante - cod deseu 17 06 03

alte deșeuri de la construcții si demolări - cod deseu 17 09 04

vopsele, adezivi si rășini - cod deseu 20 01 28

Deseurile rezultate se vor colecta si depozita selectiv in containere amplasate in zone special amenajate.

5.5. c.ix

Asigurarea evacuării deșeurilor si a curățeniei

Beneficiarul va pune la dispoziție un număr suficient de containere selective (pentru moloz, metale, plastic, gunoi menajer) si va asigura evacuarea deșeurilor pe toata durata lucrărilor. In acest scop beneficiarul este obligat sa incheie un contract cu o societate specializata.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la containere.

Este interzisa evacuarea molozului si a deșeurilor prin găurile tehnologice.

Se interzice evacuarea molozului si a deșeurilor de materiale prin aruncarea din construcție. Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deșeurilor (prin tuburi sau

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61                                           DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

jgheaburi speciale).

Toți subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele voluminoase si sa asigure preluarea acestora de către operatori autorizați pentru valorificarea acestora.

Fiecare subantreprenor are obligația sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mențină caile de acces curate, in caz contrar va fi sancționat.

Antreprenorul general va asigura curățenia zilnica a spatilor din cadrul organizării de șantier (birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special desemnate.

 • 5.5. c.x     Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

In procesul de construcție si la utilizarea aparatelor nu se vor genera si utiliza substanțe toxice si periculoase.

 • 5.5. c. xi    Spatiile de depozitare

Depozitarea materialelor ce asigura frontul de lucru se va face in spatii special amenajate. Acestea trebuie amplasate pe teritoriul șantierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de însoțire de la producători si de condițiile de impact asupra mediului (contaminări ale solului, aerului, apei etc).

Materialele care prezintă pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena, vopsele, diluanti etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de căldură sau foc deschis.

Se vor asigura spatii suficiente pentru descărcarea si manipularea in condiții de siguranța a materialelor grele si/sau voluminoase.

Spatiile de depozitare vor avea asigurate mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice).

Amenajarea de magazii provizorii, altele decât cele puse la dispoziție prin facilitățile organizării de șantier, va fi admisa de către managerul de proiect si coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general numai după ce s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale.

 • 5.5. c. xii Lucrări de refacere / restaurare a amplasamentului

După încheierea lucrărilor si retragerea organizării de șantier terenul va fi curatat de moloz si deșeuri s* va fi adus la starea inițiala.

5.6 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

In cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție, sunt prezentate următoarele:

 • 5.6.a      prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si

prezentarea scenariului de referința;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 55 din 66

 • 5.6. b analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 5.6. c     analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 5.6. d     analiza economica; analiza cost-eficacitate;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 5.6. e     analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

6     SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),

RECOMANDAT(A)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 6.1     COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE

VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Varianta 1 conține pachetul de soluții de reabilitare termica P1-1 = (S1+S2+S3.1+S4+I1) pachet complet de soluții, constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum, soluție uzuala.

Reabilitarea blocului de locuințe, aplicând pachetul de soluții P1-1, denumit in continuare Varianta 1, in soluția cu izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum este buna atat din punct de vedere energetic cat si economic rezultând scăderea consumului anual specific pentru încălzire.

Varianta 2 conține pachetul de soluții de reabilitare termica P1-2 = (S1+S2+S3.1+S4) pachet complet de soluții, constând in izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum.

Reabilitarea blocului de locuințe, aplicând pachetul de soluții P1-2 constând in izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum, denumit in continuare Varianta 2, conduce la o reducere a costurilor de investie, insa prezintă următoarele dezavantaje:

 • - starea degradata a instalațiilor de încălzire si apa calda menajera generează pierderi semnificative

 • - amplasarea distribuției la cota inferioara a plaseului peste subsol împiedica aplicarea corecta si continua a termosistemului prevăzut in soluția S4.

  Indicator proiect

  Valoarea indicatorului la inceputul

  Valoarea indicatorului la finalul implementării

  Valoarea indicatorului pentru pachetul P1-2

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

  Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul                bloc 153A

  Stavrinos nr. 26

  - bloc 153 - bloc 152

  Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61                                          DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.i.)

implemnetarii proiectului

proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

3,788,397.58

2,296,462.73

2,448,183.31

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

177.10

68.89

76.76

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

261.33

149.64

161.00

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului pentru VARIANTA 1

Valoarea indicatorului pentru VARIANTA 2

economia anuala de energie

(kWh/an)

733500.80

613061.19

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

60.12

50.25

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

151817.96

126889.70

valoarea totala a lucrărilor de intervenție, lei inclusiv TVA

7,848,082.14

6,991,073.17

Pentru detalii suplimentare cu privire la analiza financiar-economica, a sustenabilitatii si riscurilor, vezi Anexa 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție.

6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Analizele energetice din cadrul Raportului de audit energetic si analizele economice din cadruI Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pun in evidenta performantele pentru fiecare din cele doua variante.

Analizele energetice au fost prezentate in cadrul Raportului de audit energetic conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc 001/4-2009 si analizele financiar-economice au fost prezentate in cadrul Anexei 1 -Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție conform Ghidului privind metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crf. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 57 din 66

pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor.

Varianta 1 - Pachetul de soluții P1-1 ce include soluția 11 - constând in izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum necesita o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie demonstrata in calculele anterioare si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuințe. In plus, pentru a putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform soluției S4), este necesara intervenția asupra instalațiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Având la baza concluziile din cadrul Raportului de audit energetic si analiza financiar-economica din cadrul Anexei 1 - Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție pentru blocul de locuințe, se opteaza pentru implementarea masurilor de creștere a performantei energetice aferente Variantei 1, a cărui componenta a fost descrisa anterior.

6.3      PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 6.3. a      indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in

lei, cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

(in preturi - 27.06.2018 , 1 Euro = 4.65 lei)

INDICATORI MAXIMALI CU TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 7,848,082.14 lei,

din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA: 6,906,181.29 lei (insumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

INDICATORI MAXIMALI FARA TVA

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, exclusiv TVA - total, 6,595,042.97lei,

din care constructii-montaj (C + M) exclusiv TVA: 5,803,513.69lei (insumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

 • 6.3. b     indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • •   Număr apartamente: 54 la tr.1 + 54 la tr.2 + 54 la tr.3 + 54 la tr.4 + 43 la tr.5

 • •  Autiia = 16730.83 mp

 • •   Autiiajocuinte = 16730.83 mp

 • •   Adesfasurata (inclusiv arie subsol) = 20037.5 mp

 • •   Aconstruita ~ 1700.24 mp

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4/61

  DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

• Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8 luni;

Indicator proiect

Valoarea indicatorului la începutul implemnetarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)

(în funcție de ce se realizează prin proiect)

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

3,788,397.58

2,296,462.73

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an)

177.10

68.89

Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an)

261.33

149.64

doar primele 2 coloane, respectiv Variantal

Indicator proiect (in funcție de ce se realizează prin proiect)

Valoarea indicatorului

economia anuala de energie (kWh/an)

733500.80

economia anuala de energie (in tone echivalent petrol)

60.12

reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 (tone)

151817.96

 • 6.3. c      indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție

de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 7,848,082.14 lei, din care constructii-montaj (C + M): 6,906,181.29 lei (însumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI DE BAZA:                             = 236.81 lei / mp

LUCRĂRI CONEXE:                            = 101.76 lei / mp

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI:                       = 3.97 lei / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:        = 4.09 lei / mp

 • 6.3. d      durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 8 luni (din care 7 luni - schela)

 • 6.4     PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU

REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 6.4. a      Rezistenta mecanica si stabilitate

(conform Legea 10/1995)

Respectarea acestei cerințe este detaliata in cadrul memoriului de structura.

 • 6.4. b Securitate la incendiu:

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Construcția existenta are destinația de locuințe colective, gradul II rezistenta la foc.

Dintre masurile adoptate pentru îndeplinirea acestei cerințe amintim:

Astfel, in conformitate cu prevederile din Soluțiile cadru privind reabilitarea termo-higr-energetica a anevelopei clădirilor de locuit existente, Indicativ SC 007-2013 si din Hotararea 1061 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea anexei 2.4 la Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, au fost definite clasele de reacție la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat măsură bordarii cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 s1, dO dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii cu latimea de minimum 0.30 m si cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant B s2, dO utilizat la termoizolarea fațadei.

Pentru a respecta prevederile Normativului de securitate la incendiu, Indicativ P118-99, privind limitarea extinderii incendiilor prin ghenele de instalații din subsol spre spatiile de locuit si ținând cont de posibilitatea existentei unor materiale combustibile in spatiile de depozitare de tip boxa, se propune termoizolarea intradosului planseului peste subsol cu material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 s1, dO.

Protejarea golului de comunicare dintre parter si subsol se va face cu o usa etanșa si izolata termic EI60’.

 • 6.4. c    Igiena, sanatate si mediu

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data intocmirii ei.

Dintre masurile adoptate pentru îndeplinirea acestei cerințe amintim:

Odata cu înlocuirea tamplariei vechi, in conformitate cu "Ordinul nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației” au fost prevăzute grile higroreglabile care sa asigure ventilarea spatiilor de locuit.

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. 0046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61                                           DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

 • 6.4. d     Siguranța in exploatare

(conform Legea 10/1995)

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data întocmirii ei.

Dintre masurile adoptate pentru îndeplinirea acestei cerințe amintim:

Conform punctului “2.(D)2.3. Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor" din NP 068-2002 “Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare” la terasa a fost prevăzut un element de siguranța care sa respecte inaltimea minima de la cota de calcare a terasei necirculabile conf NP063-02 (0,90m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior la o inaltime mai mica de 15m; 1,00m pentru parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime cuprinsa intre 15,00-40,OOm de la nivelul solului; 1,1 Om pentru parapetele teraselor deschise spre exterior, la o inaltime de peste 40,OOm de la nivelul solului;), realizat prin montarea unei balustrade metalice..

Conform punctului “2.(D)2.1. Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor” din NP 068-2002 “Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare” alcătuirea panourilor vitrate a fost astfel conceputa incat “partea fixa sa poata fi curatata din interior, in condiții de siguranța”.

 • 6.4. e     Protecție împotriva zgomotului

Prezenta documentație respecta normele referitoare la cerința curenta, aflate in vigoare la data întocmirii ei.

In cadrul prezentei documentații nu au fost prevăzute masuri specifice pentru protecția la zgomot dar lucrările pentru creșterea eficientei energetice, deși au destinație specifica, aduc indirect o creștere a gradului de protecție la nivelul anvelopei.

 • 6.4. f     Economie de energie si izolare termica

Dintre masurile adoptate pentru îndeplinirea acestei cerințe amintim:

 • •   izolarea termica a fațadei - parte vitrata

 • •  izolarea termica a fațadei - parte opaca

 • •  izolarea termica a planseului peste ultimul nivel

 • •   închiderea balcoanelor si loggiilor cu tamplarie termoizolanta

 • •  izolarea termica a planseului peste subsol

 • 6.5     NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA

URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M) (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general) inclusiv TVA pe surse de finanțare:

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt.C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

 • •  Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat (60% din C+M): 4,143,708.77 lei

 • •  Autoritatea Publica locala, Primăria SECTOR 6 si Asociația de proprietari (40% din C+M) : 2,762,472.52 lei

7     URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 7.1     CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. din , eliberat de Primăria SECTORULUI 6, Municipiului București.

 • 7.2     STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 7.3     EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 7.4     AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII EXISTENTE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Conform Certificatul de Urbanism nr. din

• Aviz Distrigaz.

 • 7.5     ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICA

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nr. acord:_________________

 • 7.6     AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE, PRECUM:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

 • 7.6. a      studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata

pentru creșterea performantei energetice;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 7.6. b studiu de trafic si studiu de circulație, după caz;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 7.6. c raport de diagnostic arheologic, in cazul intervențiilor in situri arheologice;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 7.6. d     studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Nu este cazul.

 • 7.6. e     studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției.

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Conform Certificatul de Urbanism nr. din au fost solicitate următoarele studii de specialiate:

 • •  Expertiza Tehnica, întocmită de către ing. Popescu Dan Dumitru certificat de atestare seria E nr: 25

 • •  Audit energetic, întocmit de către ing. Cătălin Ștefan certificat de atestare: seria DA 01958, gradul I, specialitatea C+l

 • •  Calcul „G”, întocmit de către ing. Cătălin Ștefan certificat de atestare: seria DA 01958, gradul I, specialitatea C+l

B. PIESE DESENATE

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

DATA:


Conform Borderou piese desenate
PROIECTANT


S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

(numele, funcția si semnătură persoanei autorizate)

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

Pagina 63 din 66

arh. Teodora BABATA


f ORDINUL ÂRHÎȚECT'.LOtn I Ș.                            .

ing. Popescu Dan Dumitru


Ing. Cătălin Ștefan, CA-ÎÂZ/


Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

Stavrinos nr. 26

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                       Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

PRINCIPALE ACTE NORMATIVE SI REFERINȚE TEHNICE IN VIGOARE, APLICABILE LA PROIECTAREA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE / ACTIVITATILOR PENTRU REABILITAREA TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE:

 • ■  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • ■  Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995

 • ■  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • ■  Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • ■ Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

 • ■  Legea nr. 231 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe

 • ■  Legea nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe

 • ■  Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • ■ Hotararea Guvernului nr. 1061/2012 pentru completarea si modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - "Standard de cost privind reabilitarea termica a blocurilor de locuințe".

 • ■  Indicativ GP 123 - 2013, ghid privind proiectarea si executarea lucrărilor de reabilitare termica a blocurilor de locuințe;

 • ■  Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetica a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2013;

 • ■  Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor"

 • ■  Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări si completările ulterioare;

 • ■  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările si completările ulterioare;

 • ■  Cod de proiectare seismica - Partea a l-a Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente, indicativ P 100-1/2006;

 • ■  Cod de proiectare seismica - Partea a lll-a Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • ■  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • ■  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • ■  Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;

 • ■  Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • ■  Normativ de siguranța la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • ■  Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții pe baza

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul               bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          Nr.crt. C046

Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4 / 61                                           DOCUMENTATE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările si completările ulterioare;

 • ■  SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificație;

 • ■  SR EN 13163:2015 - Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificație

 • ■  SR EN 13164:2015 - Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat (XPS). Specificație

 • ■  SR EN 13162:2015 - roduse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vata minerala (MW). Specificație

 • ■  SR EN 13500:2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificație;

 • ■  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;

 • ■  SR 1907-1/ 2014 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • ■  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de construcție.

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

  Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul

  Stavrinos nr. 26

  bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                          N r.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4/61

  DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE E LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

  Pagina 66 din 66

Proiect nr: 4 / 61

Faza: D.A.L.I.

Data: 2018

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE

PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE IN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE

(conform Anexei nr.9 la Normele metodologice din 19 martie 2009 de aplicare a OUG nr. 18/2009, cu modificările ulterioare)

A. PIESE SCRISE

A.1. Date generale
 • 1. Identificarea blocului de locuințe: bloc 153A - bloc 153 - bloc 152, Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

 • 2. Localitatea:                            București, sector 6;

 • 3. Titularul Investiției:                      Primăria sectorului 6;

 • 4. Beneficiarul lucrărilor de intervenții: Asociația de proprietari a bloc 153A - bloc 153-bloc 152;

 • 5. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție:

PROIECTANT:

S+P+10E+Eth;

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                   Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26              _____ _____

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                                  ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

54 la tr.4 + 43 la tr.5;


 • - număr apartamente:

 • - aria utila totala:

 • - aria utila locuințe


54 la tr. 1 + 54 la tr.2 + 54 la tr.3 +

16730.83 m2;

16730.83 m2;


- sistem constructiv anvelopa : panouri mari tristrat (13cm ba la interior + 12cm BCA + 5cm ba la exterior) - tr. 1,2,3,4; panouri mari tristrat (4.5cm ba la


interior + 20cm GBN30 + 5.5cm ba la exterior), BCA 20cm - tr. 5


Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Vistiernicul Stavrinos nr. 26


Nr.crt C046


Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                              ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)


A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1 SITUAȚIA EXISTENTA A BLOCULUI DE LOCUINȚE:

1.1 STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR ESENȚIALE:

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “C” (cf HG 766/97), clasa III de importanta (cf. Expertizei tehnice, intocmite in baza lui P100-1/2006), gradul de rezistenta la foc II (cf. P118-99).

Blocul de locuințe este situat in zona climatica II.

- rezistenta mecanica si stabilitate:

Tronson 1,2,3,4

Structura de rezistenta a celor patru tronsoane este de tip fagure, avand diafragmele monolite iar planseele din beton armat prefabricat. Clădirea este o adaptare a secțiunii tip F31. Diafragmele au grosimea de 18 cm transversale si 20 cm longitudinale. Diafragmele se termina la capete cu bulbi. Planșele sunt prefabricate in grosime de 13 cm. Planseele au fost astfel realizate incit sa constituie diafragme rigide in planul lor, capabile sa transmită si sa repartizeze incarcarile orizontale la diafragmele verticale.

Fațadele sunt alcătuite din panouri mari prefabricate in grosime de 30 cm. realizate din trei straturi si anume: un strat interior de rezistenta de 13 cm., un strat termoizolant din bea de 12 cm. si un strat exterior de protecție din beton armat de 5 cm. Cele doua straturi de beton sunt solidarizate prin nervuri din beton armat, stabilite in funcție de dimensiunea si forma panoului, a golului de fereastra, de solicitări si de detaliile de etansare. îmbinările dintre fațade s-au realizat in dreptul bulbilor.

In privința armărilor, la partea inferioara a panourilor cu goluri de usi de balcon s-au prevăzut praguri din beton armat.

Conturul panourilor este prevăzut cu o armatura de bordare, alcatuita din bare izolate sau carcase sudate, necesara pentru preluarea solicitărilor la care sunt supuse elementele in timpul fabricației, manipulării si montajului.

Golurile de usi si de ferestre sunt bordate cu bare verticale care fac parte din

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Pagina 3 din 31

carcase iar buiandrugii sunt armați cu bare longitudinale, prelungite cu cel puțin 50 cm. de marginea golului si cu bare transversale (etrieri).

Rosturile orizontale si verticale dintre panourile de pereți exteriori au fost astfel alcătuite si etanșate incit sa se realizeze o siguranța cat mai mare fata de infiltrațiile de apa in panouri si incaperi. Etansarea rosturilor dintre panouri s-a realizat prin profilarea fetelor de pe conturul panourilor si prin prevederea unor materiale de etansare corespunzătoare (butarom, polistiren, PVC). Rosturile sunt in sistemul rosturi deschise.

Tronson 5

Structura de rezistenta este de tip fagure, avand diafragmele monolite iar planseele din beton armat prefabricat. Clădirea este o adaptare a secțiunii tip F42d. Diafragmele au grosimea de 18 cm transversale si 20 cm longitudinale. Diafragmele se termina la capete cu bulbi. Planseele sunt prefabricate in grosime de 13 cm. Planseele au fost astfel realizate incit sa constituie diafragme rigide in planul lor, capabile sa transmită si sa repartizeze incarcarile orizontale la diafragmele verticale.

Fațadele sunt alcătuite din panouri mari prefabricate in grosime de 30 cm realizate din trei straturi si anume: un strat interior de rezistenta de 4.5 cm, un strat termoizolant din bea - GBN 30 de 20 cm si un strat exterior de protecție din beton armat de 5.5 cm. Cele doua straturi de beton sunt solidarizate prin nervuri din beton armat, stabilite in funcție de dimensiunea si forma panoului, a golului de fereastra, de solicitări si de detaliile de etansare. îmbinările dintre fațade s-au realizat in dreptul bulbilor. Diafragmele de la fațade sunt izolate cu BCA de 20cm grosime.

In privința armărilor, la partea inferioara a panourilor cu goluri de usi de balcon s-au prevăzut praguri din beton armat.

Conturul panourilor este prevăzut cu o armatura de bordare, alcatuita din bare izolate sau carcase sudate, necesara pentru preluarea solicitărilor la care sunt supuse elementele in timpul fabricației, manipulării si montajului.

Golurile de usi si de ferestre sunt bordate cu bare verticale care fac parte din carcase iar buiandrugii sunt armați cu bare longitudinale, prelungite cu cel puțin 50 cm de marginea golului si cu bare transversale (etrieri).

Rosturile orizontale si verticale dintre panourile de pereți exteriori au fost astfel

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                  Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26__

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                              ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

alcătuite si etanșate incit sa se realizeze o siguranța cat mai mare fata de infiltrațiile de apa in panouri si încăperi. Etansarea rosturilor dintre panouri s-a realizat prin profilarea fetelor de pe conturul panourilor si prin prevederea unor materiale de etansare corespunzătoare (butarom, polistiren, PVC). Rosturile sunt in sistemul rosturi deschise.

- economie de energie si izolare termica:

Construcția existenta respecta normele de izolare termica aflate in vigoare la data proiectării.

1.2 VALOAREA DE INVENTAR A BLOCULUI DE LOCUINȚE:

NU ESTE CAZUL

2

2.1


CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI AUDITULUI ENERGETIC


0

de rezistenta a blocului, din pune îLveSeF^al asigurării cerinței esențiale “A1”-rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității


creșterii eficientei energetice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, cu sisteme termoizolante

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții “, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Fiind o clădire încadrata in clasa a lll-a de risc seismic, aceasta corespunde

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                   Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                                  ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Prin executarea lucrărilor de creștere a eficientei energetice clasa de risc si gradul de asigurare seismica existent al clădirii nu se modifica.

De asemenea expertul considera ca structura si fundațiile sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de lucrările pentru creșterea eficientei energetice a clădirii.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de creștere a eficientei energetice, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

NU SUNT NECESARE LUCRĂRI DE CONSOLIDARE / REPARAȚII CARE CONDIȚIONEAZĂ EXECUTAREA PROIECTULUI DE REABILITARE TERMICA.

.-2^ AUDITUL ENERGETIC:

a- Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Cătălin Ștefan Certificat de atestare: seria DA 01958, gradul I, specialitatea C+l

,\<>J £/;

i\ /b. Concluzii:

^rZ^^inand seama de analiza economica din audit se recomanda aplicarea pachetului complet de soluții P1.1 de creștere a eficientei energetice a anvelopei blocului de locuințe, (izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum) fata de P1.2 (izolarea termica a anvelopei fara izolarea termica fara izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum).

Aceasta măsură, asa cum a fost justificata in auditul energetic, se inscrie in prevederile OUG 18/2009, devenita Legea 231/2017 si modificata prin OUG nr. 63/2012.

Rezultatele auditului energetic si a certificatului de performanta energetica al

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28-

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                  Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                              ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

clădirii atribuie următoarea clasificare:

Clădire reala:

Consum anual specific de energie - 278.31 (kWh/m2.an),

 • - incalzire - 187.86 (kWh/m2.an),

 • - apa calda consum - 79.26 (kWh/m2.an),

 • - iluminat artificial - 11.20 (kWh/m2.an),

 • - Clasa energetica C, Nota energetica 77.94, emisii CO2 - 64.06 kg CO2/m2.an,

Clădire de referința:

Consum anual specific de energie - 124.72 (kWh/m2.an

 • - incalzire - 56.51 (kWh/m2.an),

 • - apa calda consum - 57.01 (kWh/m2.an),

 • - iluminat artificial - 11.20 (kWh/ m2.an),

 • - Clasa energetica B, Nota energetica 100.00, emisii CO2 - 32.27 kg CO2/m2.an

Prin creșterea eficientei energetice se realizează următoarele consumuri specifice: Consum anual specific - 148.38 (kWh/m2.an:

 • - incalzire - 67.22 (kWh/ m2.an),

 • - apa calda consum - 69.96 (kWh/ m2.an),

 • - iluminat artificial - 11.20 (kWh/ m2.an),

In baza auditului energetic realizat la acest bloc auditorul energetic considera creșterea eficientei energetice a blocului, prin aplicarea pachetului complet de soluții P1.1, izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum, justificata atat din punct de vedere tehnic cat si economic.

Soluti a

Nr

An i

co

DE

c

DCE

DVNA

e

i

Nr

xk

lei

KWh/an

lei/KW h

lei/an

lei

lei/KW h

ani

ani

S1

20

701057.4

4

772781.6

1

0.39

297520.

92

10591733.

26

0.05

2.1

5

2.36

S2

20

1419884.

10

287304.5

9

0.39

110612.

27

2778547.3

1

0.25

9.4

6

12.8

4

S3.1

15

311100.0

0

187021.4

0

0.39

72003.2

4

1430688.8

1

0.11

3.7

7

4.32

S4

15

74531.88

116219.1

1

0.39

44744.3

6

1007853.0

0.04

1.5

4

1.67

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                   Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26                               ____________

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61


ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

g

11

20

464604.4

8

292574.6

3

0.39

112641.

23

3810839.0

0

0.08

3.6

1

4.12

P1-1

20

2971177.

90

1621668.

31

0.39

624342.

30

20726540.

26

0.09

4.1

1

4.76

P1-2

20

2506573.

42

1456754.

64

0.39

560850.

54

18781232.

82

0.09

3.8

9

4.47

A3. Datele tehnice ale investiției

3 DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

[lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările și completările ulterioare]

Lucrările de intervenție/ Activitățile pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe sunt:

 • a. Lucrări de reabilitare termica a anvelopei;

 • b. Lucrări de reabilitare termica a sistemului de încălzire;

 • c. Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - nu este cazul.

3.1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI:

[lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările și completările ulterioare]

 • a) izolarea termica a fațadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe, conform raportului de audit energetic, cu tamplarie termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a pârtii vitrate, tamplarie dotata cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa;

 • b) izolarea termica a fațadei - parte opaca, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, cu sisteme termoizolante;

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                   Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                              ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

 • c) închiderea balcoanelor si/ sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapetilor, cu respectarea art. 1 alin. (5) și art. 3 alin. (3) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

3.2 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE:

[lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările și completările ulterioare]

 • a)  repararea/ refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de căldură si masa, precum si montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de incalzire in scopul creșterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a rețelei;

 • b)  repararea/ înlocuirea cazanului si/ sau arzătorului din centrala termica de bloc/ scara, in scopul creșterii randamentului si al reducerii emisiilor de CO(2).

- nu este cazul.

3.3 LUCRĂRI DE REABILITARE LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

[lucrări de intervenTie prevăzute la art. 4 alin. (3*1) din OrdonanTa de urgenTa a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completările ulterioare]

 • a) repararea/ refacerea instalației de distribuție apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de căldură si masa, precum si înlocuirea / montarea robinetelor de inchidere la baza coloanelor, robinete golire;

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

  Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

  Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  Nr.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4/61

  ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

  Pagina 9 din 31

4 DESCRIEREA LUCRĂRILOR CONEXE JUSTIFICATE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC ÎN EXPERTIZA TEHNICA SI, DUPĂ CAZ, ÎN AUDITUL ENERGETIC

[lucrăriprevăzute la art. 4 alin. (4) din OrdonanTa de urgenTa a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completările ulterioare]

 • a) repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si / sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe;

 • b) repararea acoperișului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip șarpanta;

 • c) demontarea instalațiilor si a echipamentelor montate aparent pe fațadele/ terasa blocului de locuințe, precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție

 • d) refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenție;

 • e) repararea / refacerea canalelor de ventilație din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilării naturale a spatiilor ocupate;

■ asigurarea ventilării naturale a bucătăriilor afectatate de închiderea balcoanelor/loggilor cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic, realizata fie prin carotarea fațadei, fie prin iniocuirea tamplariei si prevederea unei tubulaturi destinate evacuării gazelor arse.

 • f) realizarea lucrărilor de rebransare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere si furnizare a energiei termice;

 • - nu este cazul

 • g) montarea echipamentelor de măsurare individuala a consumurilor de energie, atat pentru încălzire cat si pentru apa calda de consum;

 • - nu este cazul

 • h) repararea trotuarelor de protecție, in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe.

 • i) repararea / înlocuirea instalației de distribuție a apei reci si / sau a colectoarelor de canalizare menajera si/ sau pluviala din subsolul blocului de locuințe pana la căminul de branșament/ de racord, după caz.

 • - nu este cazul

 • j) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata.

  Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

  Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

  Vistiernicul Stavrinos nr. 26

  Nr.crt. C046

  Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

  Nr. Proiect: 4/61

  ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

  Pagina 10 din 31

 • k) repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comanda, troliilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate.

- nu este cazul

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Pagina 11 din 31

A.5. Costurile estimative ale investiției (valori fara TVA)
 • 1. Valoarea totala a investiției in preturi - 27.06.2018

1 Euro = 4.65 lei, cursul Băncii Naționale a României la data: 27.06.2018

Total: 6,595,042.97 mii lei

din care:

construcții montaj (C+M): 5,803,513.69 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 din devizul general)

2. Detalierea valorii totale a investiției se realizează pe structura devizului general

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Pagina 12 din 31

prevăzută in anexa nr.7 la HG nr.907/2016 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții si lucrări de intervenții, astfel:

Cap.1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

mii lei

1.2

Amenajarea terenului

0,000

mii lei

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea

0 000

mii lei

la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0,000

mii lei

TOTAL cap. 1

0,000

mii lei

Cap.2   Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,000

mii lei

TOTAL cap. 2

0,000

mii lei

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta

tehnica

 • 3.1

 • 3.2

Studii

Taxe pentru obținere de avize, acorduri si autorizații

0,000

500.00

mii lei

mii lei

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

85,760.50

mii lei

3.5

Proiectare

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

mii lei

3.7

Consultanta

5,000.00

mii lei

3.8

Asistenta tehnica

71,286.41

mii lei

TOTAL cap. 3

201,219.28

mii lei

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

5,746,053.16

mii lei

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

mii lei

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

mii lei

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

mii lei

4.5

Dotări

0,00

mii lei

4.6

Active necorporale

0,00

mii lei

TOTAL cap.4

5,746,053.16

mii lei

Cap. 5 Alte cheltuieli

5.1    Organizare de șantier

57,460.53

mii lei

5.1.1

Lucrări de construcții

57,460.53

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

mii lei

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

mii lei

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

0.00

mii lei

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10% din cheltuielile      înscrise      in      cap./subcap.

590,310.01

mii lei

Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4 ale devizului

5.4

general)

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

mii lei

TOTAL cap.5

647,770.54

mii lei

Cap.6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si

predare la beneficiar

6.1     Pregătirea personalului de exploatare

0.00

mii lei

6.2    Probe tehnologice si teste

0.00

mii lei

TOTAL cap.6

0.00

mii lei

Obs. Cap. 3.5 este introdus conform HG 28/2008

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Număr apartamente

Aria utila a blocului de locuințe

54 la tr. 1 + 54 la tr.2 + 54 la tr.3 + 54 la tr.4

+ 43 la tr.5

16730.83

mp

1.

Indicatori valorici

1.1.

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA din care:

7,848,082.1

4

mii lei

construcții montaj (C+M)

6,906,181.2

9

mii lei

1.2.

Investiția specifica (constructii-montaj / aria utila a

mii

blocului)

469.08

lei/mp

2.

Indicatori fizici

2.1.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție

8.00

luni

2.2.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea

ani

lucrărilor)

2     Durata de recuperare estimata a investiției, in

condiții de eficienta economica

2 4   Consumul anual specific de energie pentru

incalzire corespunzător blocului izolat termic

2.5. Economia anuala de energie

In tone echivalent petrol

2 6 Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2

o Eșalonarea investiției- total INV/ C+M

7,848,082.14


4.0


ani


67.22

733500.80

60.12

151817.96

6,906,181.2

9


kWh/m2 an

kWh/an tep

Kg CO2/an

mii lei


A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M) pe surse de finanțare:

 • ■ Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat (60% din C+M): 4,143,708.77 mii lei

 • ■ Autoritatea Publica locala, Primăria Sector 6 si Asociația de proprietari (40% din C+M): 2,762,472.52 mii lei

A.8. Avize si acorduri
 • 1. Certificatul de urbanism

 • - numărul din

 • 2. Acordul deținătorilor de utilități pentru realizarea lucrărilor de intervenție:

 • -  gaz metan;

 • -  energie electrică;

 • -  telecomunicații.

B. PIESE DESENATE

Conform borderou.

 • 1. Planul general de amplasament a blocului de locuințe sc. 1:2000, 1:500

 • 2. Planșe cu planuri, secțiuni si elevații pe specialități, sc.recomandata 1:100

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție:


PROIECTANT:

A

Asociere^cț^

s.c.coUgng&r-------

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING

S.R.L.Auditor energetic pentru clădiri

Cătălin Ștefan


Proiectant:

Asocierea:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Nr.crt. C046


Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                                  ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Pagina 16 din 31

Proiect nr: 4 / 61

Faza: D.A.L.I.

Data: 2018

SINTEZA

DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE

INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE

(conform Anexei nr.91 la Normele metodologice din 19 martie 2009 de aplicare a OUG nr. 18/2009, cu modificările ulterioare)

1 DATE GENERALE

 • ■  Denumirea obiectivului de investiție: bloc de locuințe bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Municipiul București, Sectorul 6, Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26.

 • ■ Faza de proiectare: Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție privind creșterea performantei energetice.

 • ■  Beneficiar : Asociația de proprietari din Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 153A - bloc 153 - bloc 152, Sector 6

 • ■ Coordonator local: PRIMĂRIA SECTOR 6.

 • ■ Expert tehnic atestat: ing. Popescu Dan Dumitru,

Certificat de atestare Seria H, nr. 25, specialitatea construcții civile - A1.

 • ■ Auditor energetic pentru clădiri atestat: Cătălin Ștefan

Certificat de atestare: DA 01958, grad I, specialitatea C+l.


Asocierea:

S.C. CO

S.C. I


ORDINUL


AlJioNSTRUCT 1ENGINEERIMCFS^&s:“;

<< —


I

Sef de proiect: arh. Teodora BABATA

■ Valoarea totala a investiției (cu TVA inclus) 7,848,082.14 mii lei, din care C+M, 6,906,181.29 mii lei

■ Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M) inclusiv TVA pe surse de finanțare:

 • ■ Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat (60% din C+M): 4,143,708.77 mii lei

 • ■ Autoritatea Publica locala, Primăria Sector 6 si Asociația de proprietari (40% din C+M): 2,762,472.52 mii lei

2 DATE TEHNICE

 • ■ anul construirii: 1978

 • ■ regim de inaltime: S+P+10E+Eth

 • ■  număr de apartamente: 54 la tr. 1 + 54 la tr.2 + 54 la tr.3 + 54 la tr.4 + 43 la tr.5

 • ■ aria utila 16730.83 m2

 • ■ aria utila locuințe 16730.83 m2

 • ■ sistem constructiv anvelopa: panouri mari tristrat (13cm ba la interior + 12cm BCA + 5cm ba la exterior) - tr. 1,2,3,4; panouri mari tristrat (4.5cm ba la interior + 20cm GBN30 + 5.5cm ba la exterior), BCA 20cm - tr. 5

 • ■  Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “C” (cf HG 766/97), clasa III de importanta (cf. Expertizei tehnice, intocmite in baza lui P100-1/2006), gradul de rezistenta la foc II (cf. P118-99).

 • ■  Blocul de locuințe este situat in zona climatica II.

3 DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Pagina 18 din 31

 • 3.1

 • 3.1.1


CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Ș^A^DLTULUI ENERGETIC

Expertiza tehnica:


Elaborator expert tehnic: nu certificat de atestare seria H nr:

Concluzii:

Proiectantul precizează inca o dat structurii de rezistenta a blocului, dfrt^


ertiza'avavut ca scop analizarea _ _de>vedere al asigurării cerinței esențiale “A1”- rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, inlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, cu sisteme termoizolante

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții “, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Fiind o clădire incadrata in clasa a lll-a de risc seismic, aceasta corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Prin executarea lucrărilor de creștere a eficientei energetice clasa de risc si gradul de asigurare seismica existent al clădirii nu se modifica.

De asemenea expertul considera ca structura si fundațiile sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de lucrările pentru creșterea eficientei energetice a clădirii.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de creștere a eficientei energetice, menționate anterior, vor putea incepe

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Pagina 19 din 31

după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Reparația degradărilor aparute in plăcile balcoanelor si loggiilor

Pentru degradările constatate la plăcile balcoanelor si loggiilor se vor aplica procedurile din C 149/87. Conform C 149-87 - “Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va derula astfel:

 • ■     pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm, acestea se injectează cu rasina epoxidica;

 • ■     pentru protecția armaturilor aparente: se curata suprafața de beton, se perie cu peria de sarma si se aplica matare cu mortare folosite in medii umede.

Parapetii:

Parapetii balcoanelor si loggiilor sunt din schelet metalic cu sticla armata + beton armat monolit + beton armat prefabricat, si prezintă degradări nesemnificative.

Se propun următoarele soluții:

 • 1. Soluție parapet tip 1 (SP1)

Parapet din sticla armata pe structura metalica ce se desface si se înlocuiește cu un parapet nou.

La deschiderea șantierului, după inspecția in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezintă un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decidă masuri de refacere a capacitatii.

închiderea balcoanelor cu tamplarie termoizolanta presupune montarea acesteia pe parapetul metalic existent. Acest tip de parapet a fost proiectat pentru o sarcina orizontala de 50 kg/ml iar prin montarea tamplariei cu fixarea ei pe parapetii metalici creste suprafața expusa acțiunii vântului.

Ținând seama ca montantii parapetilor metalici, in cea mai mare parte neprotejati prin grunduire sau vopsire periodica, au fost sub acțiunea intemperiilor o lunga perioada de timp, pentru a se putea executa inchiderea balcoanelor este absolut necesara înlocuirea acestor parapeti cu o structura metalica noua, proiectata in

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                  Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26_____

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                              ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

consecința, care sa constituie suport pentru tamplaria de închidere.

In cazul in care nu este posibila desfacerea parapetului, tamplaria termoizolanta nu se va monta pe mana curenta existenta.

5. Soluție parapet tip 5 (SP5)

Parapet din beton monolit ce se pastreaza.

La deschiderea șantierului, după inspecția in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezintă un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decidă masuri de refacere a capacitatii.

7. Soluție parapet tip 6 (SP6)

Parapet din beton armat prefabricat ce se pastreaza.

La deschiderea șantierului, după inspecția in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezintă un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decidă masuri de refacere a capacitatii.

Intervenții locale structurale pe fațada

Constructorul care efectuează lucrările de termoizolare a fațadei are obligația de a sesiza inspectorul de șantier si proiectantul in cazul in care, la pregătirea fațadei in scopul montării termosistemului, se constata avarii in elementele clădirii, vizibile pe fațada, constând in fisuri, crăpături, segregări,etc. Remedierea degradărilor se va face pe baza unei comunicări date de proiectant vizata de verificatorul proiectului.

Intervenții la șarpanta
 • ■  Nu este cazul


Intervenții la trotuarul de protecție
 • ■   In scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de refacere a trotuarelor de protecție.

  3.1.2


Auditul energetic:
Elaborator-auditor energetic: Numele si prenumele: Cat

Certificat de atestare: seria DA 01958, gradul I, specialitatea C+l

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26

bloc 153A-bloc 153 - bloc 152


Nr.crt. C046


Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61


ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Concluzii:

In baza auditului energetic realizat la acest bloc auditorul energetic considera creșterea eficientei energetice a blocului, prin aplicarea pachetului complet de soluții P1.1, izolarea termica a anvelopei inclusiv izolarea termica a sistemului de distribuție agent termic si apa calda de consum, justificata atat din punct de vedere tehnic cat si economic.

Aceasta măsură, asa cum a fost justificata in auditul energetic, se inscrie in prevederile OUG 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Rezultatele auditului energetic si a certificatului de performanta energetica al clădirii atribuie următoarea clasificare:

Clădire reala:

Consum anual specific de energie - 278.31 (kWh/m2.an),

 • - incalzire - 187.86 (kWh/m2.an),

 • - apa calda consum - 79.26 (kWh/m2.an),

 • - iluminat artificial - 11.20 (kWh/m2.an),

 • - Clasa energetica C, Nota energetica 77.94, emisii CO2 - 64.06 kg CO2/m2.an,

Clădire de referința:

Consum anual specific de energie - 124.72 (kWh/m2.an

 • - incalzire - 56.51 (kWh/m2.an),

 • - apa calda consum - 57.01 (kWh/m2.an),

 • - iluminat artificial - 11.20 (kWh/ m2.an),

 • - Clasa energetica B, Nota energetica 100.00, emisii CO2 - 32.27 kg CO2/m2.an

Prin creșterea eficientei energetice se realizează următoarele consumuri specifice: Consum anual specific - 148.38 (kWh/m2.an:

 • - incalzire - 67.22 (kWh/ m2.an),

 • - apa calda consum - 69.96 (kWh/ m2.an),

 • - iluminat artificial - 11.20 (kWh/ m2.an),

 • 3.2 DATELE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

3.2.1   [ A ] Descrierea lucrărilor de intervenție

(conform Cap. II, ART. 4 din OUG 18/2009, modificata si completata prin LEGEA nr. 5 din 6 ianuarie 2010; LEGEA nr. 231 din 29 noiembrie 2017; ORDONANȚA nr. 30 din 31 august 2011; ORDONANȚA DE URGENTA nr. 63 din 30 octombrie 2012; LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013; LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015.)

Lucrările de interventie/Activitatile pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, eligibile in sensul prezentei ordonanțe de urgenta, sunt:

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Nr.crt. C046


Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                              ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

 • a) lucrări de reabilitare termica a anvelopei;

 • b) lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire;

bA1) lucrări de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

bA2) repararea/înlocuirea, după caz, a mecanismelor de acționare electrica a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate;

 • c) instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură si/sau centrale termice pe biomasa, inclusiv achiziționarea acestora -, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale si a emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanțare prin «Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire», in temeiul prevederilorOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare.- nu este cazul

 • 3.2.1.1 [A.1] Descrierea lucrărilor de reabilitare termica a anvelopei

[lucrări de intervenTie prevăzute la art. 4 alin. (2) din OrdonanTa de urgenTa a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanTei energetice a blocurilor de locuinTe, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completările ulterioare]

 • a) izolarea termica a fațadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, conform raportului de audit energetic, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe, cu tamplarie termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a pârtii vitrate, tamplarie dotata cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa;

 • b) izolarea termica a fațadei - parte opaca, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, cu sisteme termoizolante;

 • c) inchiderea balcoanelor si/ sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapetilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) si art. 3 alin. (3) teza a doua din OrdonanTa de urgenTa a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completările ulterioare.

 • d) izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea

blocului sunt prevăzute apartamente la parter.__________

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                   Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                               ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

 • 3.2.1.2 [ A.2 ] Descrierea lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de incalzire [lucrări de intervenTie prevăzute la art. 4 alin. (3) din OrdonanTa de urgenTa a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completările ulterioare]

 • a) repararea/ refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de căldură si masa, precum si montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de incalzire in scopul creșterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a rețelei;

 • b) repararea / înlocuirea cazanului si/ sau arzătorului din centrala termica de bloc/ scara, in scopul creșterii randamentului si al reducerii emisiilor de CO(2).

- nu este cazul.

 • 3.2.1.3 [ A.3 ] Descrierea lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum

[lucrări de intervenTie prevăzute la art. 4 alin. (3M) din OrdonanTa de urgenTa a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completările ulterioare]

b) repararea/ refacerea instalației de distribuție apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de căldură si masa, precum si inlocuirea / montarea robinetelor de închidere la baza coloanelor, robinete golire;

3.2.2   [ B ] Descrierea lucrărilor conexe justificate din punct de vedere tehnic în
expertiza tehnica si, după caz, în auditul energetic

[lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din OrdonanTa de urgenTa a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2017, cu modificările si completările ulterioare]

 • a) repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si / sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe;

 • b) repararea acoperișului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip șarpanta;

 • c) demontarea instalațiilor si a echipamentelor montate aparent pe fațadele/ terasa

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                   Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26                            ____

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                              ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

blocului de locuințe, precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție

 • d) refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenție;

 • e) repararea / refacerea canalelor de ventilație din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilării naturale a spatiilor ocupate;

 • -  asigurarea ventilării naturale a bucătăriilor afectatate de inchiderea balcoanelor/loggilor cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic, realizata fie prin carotarea fațadei, fie prin inlocuirea tamplariei si prevederea unei tubulaturi destinate evacuării gazelor arse.

 • f) realizarea lucrărilor de rebransare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere si furnizare a energiei termice;

 • -  nu este cazul

 • g) montarea echipamentelor de măsurare individuala a consumurilor de energie, atat pentru incalzire cat si pentru apa calda de consum;

 • -  nu este cazul

 • h) repararea trotuarelor de protecție, in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe.

 • i) repararea / inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si / sau a colectoarelor de canalizare menajera si/ sau pluviala din subsolul blocului de locuințe pana la căminul de branșament/ de racord, după caz.

 • -  nu este cazul

 • j) inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata.

 • k) repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comanda, troliilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate.

 • -  nu este cazul

  LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

  (conform Cap. II, ART. 4 din OUG 18/2009, modificata si completata prin LEGEA nr. 5 din 6 ianuarie 2010; LEGEA nr. 231 din 29 noiembrie 2017; ORDONANȚA nr. 30 din 31 august 2011; ORDONANȚA DE URGENTA nr. 63 din 30 octombrie 2012; LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2013; LEGEA nr. 180 din 30 iunie 2015)

  U.M.

  Cantitatea

  Costul estimat al lucrărilor        de

  intervenție

  - mii lei cu TVA -

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                   Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                                  ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

A.1 Lucrările de reabilitare termica a anvelopei

a) izolarea termica a fațadei - parte vitrata, prin înlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuințe, conform raportului de audit energetic cu tamplarie termoizolanta    pentru    imbunatatirea

performantei energetice a pârtii vitrate, tamplarie dotata cu dispozitive / fante / grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa;

mp

1,446.42

856,505.70

b) izolarea termica a fațadei - parte opaca, inclusiv termo-hidroizolarea    terasei,

respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, cu sisteme termoizolante;

mp

8,475.22 fațada     parte

opaca        +

1,700.00 terasa/pod

1,807,544.70 -fațada     parte

opaca       +

421,304.90 terasa

c) închiderea balcoanelor si loggiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapetilor, cu respectarea prevederilor legale;

mp

1,910.28 tamplarie parte vitrata+

1,496.99 izolație parapeti

1,171,625.99 tamplarie parte vitrata          +

259,480.40   -

izolație parapeti

d) izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

mp

1,380.22

180,123.86 -izolație termica +

A.2 Lucrările de reabilitare termica a sistemului de incalzire

a) repararea / refacerea instalației de distribuție intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de căldură si masa, precum si montarea robinetelor de robinetelor cu cap termostatic si a robineteleor de presiune diferențiala la baza coloanelor de incalzire in scopul

global / bloc

-

302,511.83 -agent termic subsol      +

probe instalația distribuție agent termic subsol

bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Nr.crt. C046

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61


ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

creșterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a rețelei;

b) repararea / înlocuirea cazanului si / sau arzătorului din centrala termica de bloc/ scara, in scopul creșterii randamentului si al reducerii emisiilor de CO(2).

0

- nu este cazul

A.3 Lucrările de reabilitare termica a sistemului de furnizare a consum

apei calde de

a)    repararea/ refacerea instalației de

distribuție apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de căldură si masa, precum si înlocuirea / montarea robinetelor de închidere la baza coloanelor, robinete golire;

globa 1/ bloc

-

69,671.75 apa    calda

subsol     +

probe instalația distribuție apa    calda

subsol

B. Lucrări conexe lucrărilor de intervenție

a) repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si / sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe;

mp

929,820.43

b)     repararea     acoperișului     tip

terasa/sarpanta,    inclusiv    repararea

sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip șarpanta;

global / bloc

-

88,798.80

c) demontarea instalațiilor si a echipamentelor montate aparent pe fațadele/ terasa blocului de locuințe,

global / bloc

-

160,051.99

demontare si remontare instalații gaze

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                  Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                               ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Pagina 27 din 31

precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

fațada

+

demontare si remontare aparate climatizare

+

demontare si remontare instalații electrice fatada/terasa

d) refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenție;

global / bloc

-

297,449.67

e) repararea / refacerea canalelor de ventilație din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilării naturale a spatiilor ocupate;

2,784.04

f) realizarea lucrărilor de rebransare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere si furnizare a energiei termice;

- nu este cazul

0

g) montarea echipamentelor de măsurare individuala a consumurilor de energie, atat pentru încălzire cat si pentru apa calda de consum;

- nu este cazul

0

h) repararea trotuarelor de protecție, in scopul      eliminării      infiltrațiilor      la

infrastructura blocului de locuințe.

119,358.76

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Nr.crt. C046

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61

ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Pagina 28 din 31

i) repararea / inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si / sau a colectoarelor de canalizare menajera si/ sau pluviala din subsolul blocului de locuințe pana la căminul de branșament/ de racord, după caz.

0

- nu este cazul

j) inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata

47,827.91

-     inlocuire

instalații electrice spatii comune

C. Alte lucrări de baza

Alte tipuri de lucrări

globa 1/ bloc

-

66,427.08

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                  Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                               ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

4    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

4.1    INDICATORI VALORICI:
 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 7,848,082.14 mii lei, din care constructii-montaj(C+M) 6,906,181.29 mii lei (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2.  investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 469.08 mii lei/m(a.u.)

4.2    INDICATORI FIZICI:
 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 8.00 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare estimata a investiției, in condiții de eficienta economica: 4.0 ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 67.22 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 733500.80 kWh/an, in tone echivalent petrol: 60.12 tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 151817.96 kgCO2/an.

Eșalonarea investiției - total INV/C+M in mii lei: 7,848,082.14 / 6,906,181.29

5    ANEXE:

Avize si acorduri
 • ■  Certificatul de urbanism, in copie.

 • ■  Certificatul de performanta energetica, in copie

 • ■ Aviz Mediu

 • ■  Aviz Distrigaz

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                  Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26__

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                              ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Pagina 30 din 31

întocmit: Proiectant,

Asocierea:

S.C.

S.C.

CONCRETE & DESIGN SOL?

M.C. GENERAL CONS1

I

OESIGN

SOLUTIONS^ SRL


.L.


Expert tehnid^/X'o SCÂ A/^\ ing. Popeștii DanOumitriKo OMCoordonatorul local Primar,


Asociația de proprietari Președinte,

Data: 2018

Adresa: Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 -

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28 - Strada            bloc 153A - bloc 153 - bloc 152                                   Nr.crt. C046

Vistiernicul Stavrinos nr. 26

Elaborare documentație tehnico-economica pentru Creșterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Nr. Proiect: 4/61                                                                              ANEXA 9.1 (D.A.L.I.)

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

17,833.38

3,388.34

21,221.72

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

20,839.00

3,959.41

24,798.41

3.5

Proiectare

85,760.50

16,294.49

102,054.99

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

71,286.41

13,544.42

84,830.83

TOTAL CAPITOLUL 3

201,219.28

38,212.66

239,431.94

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

5,746,053.16

1,091,750.10

6,837,803.26

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

5,746,053.16

1,091,750.10

6,837,803.26

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

57,460.53

10,917.50

68,378.03

5.1.1. Lucrări de construcții

57,460.53

10,917.50

68,378.03

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

590,310.01

112,158.90

702,468.91

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

647,770.54

123,076.40

770,846.94

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

6,595,042.97

1,253,039.16

7,848,082.14

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,803,513.69

1,102,667.60

6,906,181.29

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.                    DEVIZ PE OBIECT NR. 1

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoarea (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.1

STUDII

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3.1

0.00

0.00

0.00

3.2

DOCUMENTAȚII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZAȚII

3.2.a

obținerea/prelunqirea valabilității certificatului de urbanism

0.00

0.00

0.00

3.2.b

obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

V.X..C

obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie

400.00

76.00

476.00

3.2.d

obținerea certificatului de nomenciatură stradală și adresă

0.00

0.00

0.00

3.2.e

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară

0.00

0.00

0.00

3.2.f

obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

100.00

0.00

100.00

3.2.g

obținerea avizului de protecție civilă

0.00

0.00

0.00

3.2.h

avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu

0.00

0.00

0.00

3.2.i

Alte avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3.2

500.00

76.00

576.00

3.3

EXPERTIZA TEHNICA

3.3.1

Expertiza tehnica

17,833.38

3,388.34

21,221.72

TOTAL 3.3

17,833.38

3,388.34

21,221.72

3.4

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

3.4.1

Certificarea performantei enerqetice si auditul enerqetic al clădirilor

20,839.00

3,959.41

24,798.41

TOTAL 3.4

20,839.00

3,959.41

24,798.41

3.5

PROIECTARE SI INGINERIE

3.5.1

Tema de proiectare                                                                     0.03

0.00

0.00

0.00

5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

37,269.75

7,081.25

44,351.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

18,033.75

3,426.41

21,460.16

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

30,457.00

5,786.83

36,243.83

TOTAL 3.5

85,760.50

16,294.49

102,054.99

3.6

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

3.6.1

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3.6

0.00

0.00

0.00

3.7

CONSULTANTA

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

5,000.00

950.00

5,950.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

TOTAL 3.7

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

ASISTENTA TEHNICA

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

13,825.88

2,626.92

16,452.80

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2

Dirigentie de șantier

57,460.53

10,917.50

68,378.03

TOTAL 3.3

71,286.41

13,544.42

84,830.83

TOTAL CAPITOL 3

201,219.28

38,212.66

239,431.94

*2) In preturi la data de 27.06.2018

1 euro= 4.6537 lei


Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

DEVIZ PE OBIECT NR. 01 CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152

AU = mp 16730.83

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

LUCRĂRI DE BAZA

1

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.

A1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI

mp

4.1.1

FAȚADA PARTE OPACA, Izolarea termica a pereților exteriori

8475.22

1,252,780.37

238,028.27

1,490,808.64

4.1 2

FAȚADA PARTE VITRATA , înlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta

1446.42

611,541.71

116,192.92

727,734.63

4.1.3

FAȚADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilorde balcoane

1496.99

216,842.03

41,199.98

258,042.01

4.1.4

FAȚADA PARTE VITRATA, închidere balcoane/iogii cu tamplarie termoizolanta,

1910.28

753,214 70

143,110.79

896,325.49

4.1.5

PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa

1700.00

295,040.26

56,057.65

351,097.90

TOTAL A1, LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5)

3,129,419.06

594,589.62

3,724,008.68

A2

INTERVENȚII LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC SUBSOL

4.1.6

Intervenții la instalația de distribuție agent agent termic subsol

16730.83

142,168.82

27,012.08

169,180.90

TOTAL A2, INTERVENȚII LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC SUBSOL

142,168.82

27,012.08

169,180.90

A3

INTERVENȚII LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE APA CALDA DE CONSUM

4.1.7

Intervenții la instalația de distribuție apa calda de consum

16730.83

57,859.19

10,993.25

68,852.44

TOTAL A3, INTERVENȚII LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE APA CALDA DE CONSUM

57,859.19

10,993.25

68,852.44

TOTAL I (A1+A2+A3)

3,329,447.07

632,594.94

3,962,042.01

II

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

4.1.8

FAȚADA PARTE OPACA, Izolarea termica a pereților exteriori

8,475.22

266,164.76

50,571.30

316,736.06

4.1.9

FAȚADA PARTE VITRATA, înlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta

1446.42

108,210.98

20,560.09

128,771.07

4.1.10

FAȚADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane

1496.99

1,208.73

229.66

1,438.39

4.1.11

FAȚADA PARTE VITRATA, închidere balcoane/iogii cu tamplarie termoizolanta,

1910 28

231,344.96

43,955.54

275,300.51

4.1.12

PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa

1700.00

58,997.47

11,209.52

70,206.99

4.1.13

SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol

1380.22

151,364.59

28,759.27

180,123.86

4.1.14

PROBE LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC SUBSOL SI ALTE LUCRĂRI

16730.83

112,042.80

21,288.13

133,330.93

4.1.15

PROBE INSTALAȚIA DISTRIBUȚIE APA CALDA SUBSOL SI ALTE LUCRĂRI

16730.83

688.50

130.82

819.32

TOTAL II LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

930,022.80

176,704.33

1,106,727.13

TOTAL l+ll LUCARI DE BAZA

4,259,469.87

809,299.27

5,068,769.14

B

LUCRĂRI CONEXE

4.1.16

Repararea elementelor de construcție fațada

16730.83

781,361.71

148,458.72

929,820.43

4.1.17

Construirea / repararea acoperișului tip terasa / șarpanta

16730.83

66,262.46

12,589.87

78,852.33

4.1.18

Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa

16730.83

8,358.38

1,588.09

9,946.47

4.1.19

Demontare si remontare instalații gaze pe fațada

16730.83

37,526.22

7,129.98

44,656.20

4.1 20

Demontare si remontare instalații electrice pe fațada

16730.83

63,783.33

12,118.83

75,902.16

4.1.21

Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare

16730.83

33,187.92

6,305.71

39,493.63

4.1.22

Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenție

16730.83

297,44967

56,515.44

353,965.11

4.1.23

Repararea canalelor de ventilație din apartamente

16730.83

2,339.53

444.51

2,784.04

4.1.24

Repararea trotuarelor de protecție

16730.83

100.301.48

19,057.28

119,358.76

4.1.25

înlocuire instalații electrice spatii comune

16730.83

32,391.52

6,154.39

38,545.91

4.1.26

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata

16730.83

7,800.00

1,482.00

9,282.00

TOTAL B. LUCRĂRI CONEXE

1,430,762.22

271,844.82

1,702,607.04

TOTAL A+B

5,690,232.09

1,081,144.10

6,771,376.18

C

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI

4.1.25

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI

16730.83

55,821.07

10,606.00

66,427.08

TOTAL 4.1 (A+B+C)

5,746,053.16

1,091,750.10

6,837,803.26

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

4.2.1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

4.3.1

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.3

0.001

0.00

0.00

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

4.4.1

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4

0.00

0.00

0.00

4.5

DOTĂRI

4.5.1

Dotări

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.5

0.00

0.00

0.00

4.6

ACTIVE NECORPORALE

4.6.1

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

5,746,053.16

1,091,750.10

6,837,803.26

*2) In preturi la data de


27.06.2018


1 euro= 4.6537 lei