Hotărârea nr. 291/2018

HCL 291 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare pentru strada Stoica Vizitiu”

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare pentru strada Stoica Vizitiu”

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 6110/22.11.2018, al Direcției Generale Investiții.

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului București;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6.

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții “Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare pentru strada Stoica Vizitiu” la faza de Studiu de Fezabilitate conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
EMNEAZĂ

legalitate ul Sectorului 6,


Nr.: 291

Data: 18.12.2018BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: pnm6(ă),primarie6.ro