Hotărârea nr. 290/2018

HCL 290 – Hotarare privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2018, datorate de persoanele fizice şi juridice

HOTĂRÂRE

privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2018, datorate de persoanele fizice și juridice

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24018-24197/07.12.2018 al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 266 alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante, aflate în sold la data de 31.12.2018, mai mici de 40 Iei, înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6, datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice care nu mai figurează în evidențele fiscale cu bunuri mobile sau imobile.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro