Hotărârea nr. 29/2018

HCL 29 – Hotarare privind stabilirea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană şi a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2018

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr, 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 -2018;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul A.N.P.H. nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 3 din H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

-    Prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

-    Nota de fundamentare cu nr. D/455/10.01.2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    Nota de fundamentare cu nr. D/456/10.01.2018 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă cuantumul maxim al alocației zilnice de hrană a persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică "Uverturii”, în sumă de 21 lei/zi/persoană.

(2) Se aprobă costul mediu lunar de întreținere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”, în cuantum de 4367 lei, în anul 2018. conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, după aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București și alocarea sumelor aferente.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.Nr.: 29

Data: 30.01.2018

ANEXĂ

la H.C.L. S6 Nr.    / JO-Cl

Costul mediu lunar pentru o persoană adultă cu handicap beneficiară de servicii sociale în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică „Uverturii”

Nr.

crt.

Tipul de cheltuială

Suma lunară/beneficiar

1.

Hrană

630

2.

Materiale sanitare și medicamente

417

3.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

200

4.

Obiecte de inventar de mică valoare și de scurtă durată

400

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

440

7.

Cheltuieli de personal

2280

Total cheltuieli

4367

Costuri prezentate de personalul de specialitate al Serviciului Contabilitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,