Hotărârea nr. 289/2018

HCL 289 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1577/12.11.2018 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar:

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 3 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 3 al anului 2018, conform Anexelor nr. 3 și nr. 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 3 al anului 2018, conform Anexelor nr. 5 și nr. 6.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 3 al anului 2018, conform Anexelor nr. 7 și nr. 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular: 11/01

ANEXA 1 la HCL nr


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2018

cod 20                                                                                                                                                                              -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI-TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

984 333 000

735 850 000

968 467 932

334 900 919

633 567 013

612 843 992

382 523

355 241 417

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)

49.90

513 673 000

418 589 000

776 451 090

334 900 919

441 550 171

420 827 150

382 523

355 241 417

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

713 483 000

575 584 000

924 455 504

334 900 919

589 554 585

568 831 564

382 523

355 241 417

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

689 250 000

557 619 000

864 874 496

287 903 707

576 970 789

555 158 735

301 215

309 414 546

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

288 633 000

223 246 000

231 384 993

0

231 384 993

231 384 993

0

0

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

288 633 000

223 246 000

231 384 993

0

231 384 993

231 384 993

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

288 633 000

223 246 000

231 384 993

0

231 384 993

231 384 993

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

247 719 000

182 332 000

193 364 308

0

193 364 308

193 364 308

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40 914 000

40 914 000

38 020 685

0

38 020 685

38 020 685

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.451.000

132.622.000

355.595.523

210.506.887

145.088.636

128.170.047

161.270

227.264.206

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

146.451.000

132.622.000

355.595.523

210.506.887

145.088.636

128.170.047

161.270

227.264.206

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300.000

113.650.000

318.925.345

192.916.607

126.008.738

109.561.002

98.304

209.266.039

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

33.000.000

28.100.000

39.995.208

12.877.254

27.117.954

25.706.820

75.628

14.212.760

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

91.300.000

85.550.000

278.930.137

180.039.353

98.890.784

83.854.182

22.676

195.053.279

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

12.801.000

11.182.000

23.936.376

13.621.191

10.315.185

10.454.416

8.052

13.473.908

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4.000.000

3.582.000

7.616.137

4.116.591

3.499.546

3.286.782

5.465

4.323.890

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

8.800.000

7.599.000

16.319.942

9.504.600

6.815.342

7.167.337

2.587

9.150.018

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1.000

1.000

297

0

297

297

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

7.000.000

5.762.000

8.615.871

2.298.417

6.317.454

6.126.276

48.153

2.441.442

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.350.000

2.028.000

4.117.931

1.670.672

2.447.259

2.028.353

6.761

2.082.817

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

244.666.000

194.300.000

245.165.600

54.530.381

190.635.219

188.056.919

135.407

56.973.274

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

199.850.000

157.018.000

154.626.000

0

154.626.000

154.626.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

88.129.000

67.163.000

67.163.000

0

67.163.000

67.163.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

98.736.000

79.467.000

77.075.000

0

77.075.000

77.075.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985.000

10.388.000

10.388.000

0

10.388.000

10.388.000

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

16.000

10.000

9.337

8.641

696

360

0

8.977

Taxe hoteliere

12.02.07

16.000

10.000

9.337

8.641

696

360

0

8.977

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800.000

614.000

7.087.441

6.182.976

904.465

681.914

0

6.405.527

Impozit pe spectacole

15.02.01

800.000

614.000

7.087.441

6.182.976

904.465

681.914

0

6.405.527

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000.000

36.658.000

83.442.822

48.338.764

35.104.058

32.748.645

135.407

50.558.770

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000.000

25.358.000

75.588.362

48.338.764

27.249.598

24.894.185

135.407

50.558.770

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

17.000.000

15.118.000

36.664.404

21.048.105

15.616.299

14.967.198

83.092

21.614.114

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

13.000.000

10.240.000

38.923.958

27.290.659

11.633.299

9.926.987

52.315

28.944.656

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14.000.000

11.300.000

7.854.460

0

7.854.460

7.854.460

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500.000

7.451.000

32.728.380

22.866.439

9.861.941

7.546.776

4.538

25.177.066

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500.000

7.451.000

32.728.380

22.866.439

9.861.941

7.546.776

4.538

25.177.066

Alte impozite și taxe

18.02.50

9.500.000

7.451.000

32.728.380

22.866.439

9.861.941

7.546.776

4.538

25.177.066

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

24.233.000

17.965.000

59.581.008

46.997.212

12.583.796

13.672.829

81.308

45.826.871

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000.000

1.715.000

1.193.691

0

1.193.691

1.193.691

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+

30.02.50)

30.02

3.000.000

1.715.000

1.193.691

0

1.193.691

1.193.691

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000.000

1.715.000

1.193.691

0

1.193.691

1.193.691

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3.000.000

1.715.000

1.193.691

0

1.193.691

1.193.691

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

21.233.000

16.250.000

58.387.317

46.997.212

11.390.105

12.479.138

81.308

45.826.871

Venituri din prestări de servicii și alte activități

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

6.000

5.000

118.244

121.572

-3.328

1.783

0

116.461

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5.000

4.000

1.283

0

1.283

1.283

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1.000

1.000

116.961

121.572

-4.611

500

0

116.461

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

(cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

65.000

54.000

65.104

0

65.104

57.102

0

8.002

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10.000

9.000

14.588

0

14.588

14.588

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

55.000

45.000

50.516

0

50.516

42.514

0

8.002

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002.000

13.972.000

56.196.209

46.535.364

9.660.845

10.684.650

80.647

45.430.912

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000.000

13.970.000

56.176.785

46.530.364

9.646.421

10.670.226

80.647

45.425.912

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000.000

13.970.000

56.176.785

46.530.364

9.646.421

10.670.226

80.647

45.425.912

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

5.000

5.000

0

0

0

5.000

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.000

2.000

14.424

0

14.424

14.424

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.32+ 36.02.47+36.02.50)

36.02

3.160.000

2.219.000

2.007.760

340.276

1.667.484

1.735.603

661

271.496

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

60.000

57.000

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

100.000

98.000

57.554

14.792

42.762

57.554

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.000.000

2.064.000

1.950.206

325.484

1.624.722

1.678.049

661

271.496

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-137.922.000

-92.744.000

-23.626.005

0

-23.626.005

-23.626.005

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

137.922.000

92.744.000

23.626.005

0

23.626.005

23.626.005

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40.000

23.000

11.004

0

11.004

11.004

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40.000

23.000

11.004

0

11.004

11.004

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40.000

23.000

11.004

0

11.004

11.004

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

6.610.582

0

6.610.582

6.610.582

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+

40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

0

6.610.582

0

6.610.582

6.610.582

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

6.778.023

0

6.778.023

6.778.023

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

-167.441

0

-167.441

-167.441

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni fmanciare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru sectiunea de functionare

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru sectiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

267.016.000

156.512.000

38.075.593

0

38.075.593

38.075.593

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

267.016.000

156.512.000

38.075.593

0

38.075.593

38.075.593

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+

42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)

42.02

264.857.000

154.969.000

36.727.083

0

36.727.083

36.727.083

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate       (cod 42.02.18.01

la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180.000

62.754.000

36.727.019

0

36.727.019

36.727.019

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200.000

2.200.000

64

0

64

64

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

182.477.000

90.015.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

182.477.000

90.015.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelo de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)

43.02

2.159.000

1.543.000

1.348.510

0

1.348.510

1.348.510

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

1.543.000

1.543.000

1.348.510

0

1.348.510

1.348.510

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

43.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363.000

300.000

-684.751

0

-684.751

-684.751

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

363.000

300.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

363.000

300.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

16.320

0

16.320

16.320

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

16.320

0

16.320

16.320

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat

(cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

(cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparitățilo economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE

(cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare

SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefmanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

3.431.000

3.431.000

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE)

(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

415.000

415.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415.000

415.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

(cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3.016.000

3.016.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3.016.000

3.016.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

842.577.000

639.352.000

938.897.090

334.900.919

603.996.171

583.281.152

382.523

355.233.415

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

513.633.000

418.566.000

769.821.502

334.900.919

434.920.583

414.205.564

382.523

355.233.415

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

575.561.000

482.840.000

900.821.497

334.900.919

565.920.578

545.205.559

382.523

355.233.415

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

689.250.000

557.619.000

864.874.496

287.903.707

576.970.789

555.158.735

301.215

309.414.546

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

288.633.000

223.246.000

231.384.993

0

231.384.993

231.384.993

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

288.633.000

223.246.000

231.384.993

0

231.384.993

231.384.993

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

288.633.000

223.246.000

231.384.993

0

231.384.993

231.384.993

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

247.719.000

182.332.000

193.364.308

193.364.308

193.364.308

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.914.000

40.914.000

38.020.685

38.020.685

38.020.685

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

(cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.451.000

132.622.000

355.595.523

210.506.887

145.088.636

128.170.047

161.270

227.264.206

Impozite și taxe pe proprietate

(cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)

07.02

146.451.000

132.622.000

355.595.523

210.506.887

145.088.636

128.170.047

161.270

227.264.206

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300.000

113.650.000

318.925.345

192.916.607

126.008.738

109.561.002

98.304

209.266.039

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

33.000.000

28.100.000

39.995.208

12.877.254

27.117.954

25.706.820

75.628

14.212.760

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

91.300.000

85.550.000

278.930.137

180.039.353

98.890.784

83.854.182

22.676

195.053.279

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

12.801.000

11.182.000

23.936.376

13.621.191

10.315.185

10.454.416

8.052

13.473.908

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4.000.000

3.582.000

7.616.137

4.116.591

3.499.546

3.286.782

5.465

4.323.890

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

8.800.000

7.599.000

16.319.942

9.504.600

6.815.342

7.167.337

2.587

9.150.018

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1.000

1.000

297

297

297

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

7.000.000

5.762.000

8.615.871

2.298.417

6.317.454

6.126.276

48.153

2.441.442

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.350.000

2.028.000

4.117.931

1.670.672

2.447.259

2.028.353

6.761

2.082.817

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

244.666.000

194.300.000

245.165.600

54.530.381

190.635.219

188.056.919

135.407

56.973.274

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

199.850.000

157.018.000

154.626.000

0

154.626.000

154.626.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

88.129.000

67.163.000

67.163.000

67.163.000

67.163.000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

98.736.000

79.467.000

77.075.000

77.075.000

77.075.000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985.000

10.388.000

10.388.000

10.388.000

10.388.000

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

16.000

10.000

9.337

8.641

696

360

0

8.977

Taxe hoteliere

12.02.07

16.000

10.000

9.337

8.641

696

360

0

8.977

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800.000

614.000

7.087.441

6.182.976

904.465

681.914

0

6.405.527

Impozit pe spectacole

15.02.01

800.000

614.000

7.087.441

6.182.976

904.465

681.914

0

6.405.527

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000.000

36.658.000

83.442.822

48.338.764

35.104.058

32.748.645

135.407

50.558.770

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000.000

25.358.000

75.588.362

48.338.764

27.249.598

24.894.185

135.407

50.558.770

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

17.000.000

15.118.000

36.664.404

21.048.105

15.616.299

14.967.198

83.092

21.614.114

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

13.000.000

10.240.000

38.923.958

27.290.659

11.633.299

9.926.987

52.315

28.944.656

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14.000.000

11.300.000

7.854.460

0

7.854.460

7.854.460

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500.000

7.451.000

32.728.380

22.866.439

9.861.941

7.546.776

4.538

25.177.066

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500.000

7.451.000

32.728.380

22.866.439

9.861.941

7.546.776

4.538

25.177.066

Alte impozite și taxe

18.02.50

9.500.000

7.451.000

32.728.380

22.866.439

9.861.941

7.546.776

4.538

25.177.066

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-113.689.000

-74.779.000

35.947.001

46.997.212

-11.050.211

-9.953.176

81.308

45.818.869

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000.000

1.715.000

1.193.691

0

1.193.691

1.193.691

0

0

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000.000

1.715.000

1.193.691

0

1.193.691

1.193.691

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000.000

1.715.000

1.193.691

0

1.193.691

1.193.691

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3.000.000

1.715.000

1.193.691

0

1.193.691

1.193.691

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII               (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-116.689.000

-76.494.000

34.753.310

46.997.212

-12.243.902

-11.146.867

81.308

45.818.869

Venituri din prestări de servicii și alte activități            (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

6.000

5.000

118.244

121.572

-3.328

1.783

0

116.461

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5.000

4.000

1.283

0

1.283

1.283

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1.000

1.000

116.961

121.572

-4.611

500

0

116.461

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise      (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

65.000

54.000

57.102

0

57.102

57.102

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10.000

9.000

14.588

0

14.588

14.588

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

55.000

45.000

42.514

0

42.514

42.514

0

0

Amenzi, penalități și confiscări                          (cod

35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002.000

13.972.000

56.196.209

46.535.364

9.660.845

10.684.650

80.647

45.430.912

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000.000

13.970.000

56.176.785

46.530.364

9.646.421

10.670.226

80.647

45.425.912

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000.000

13.970.000

56.176.785

46.530.364

9.646.421

10.670.226

80.647

45.425.912

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

5.000

5.000

5.000

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.000

2.000

14.424

0

14.424

14.424

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)

36.02

3.160.000

2.219.000

2.007.760

340.276

1.667.484

1.735.603

661

271.496

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

60.000

57.000

0

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

100.000

98.000

57.554

14.792

42.762

57.554

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.000.000

2.064.000

1.950.206

325.484

1.624.722

1.678.049

661

271.496

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile          (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-137.922.000

-92.744.000

-23.626.005

0

-23.626.005

-23.626.005

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

-137.922.000

-92.744.000

-23.626.005

-23.626.005

-23.626.005

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

267.016.000

156.512.000

38.075.593

0

38.075.593

38.075.593

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

267.016.000

156.512.000

38.075.593

0

38.075.593

38.075.593

0

0

Subvenții de la bugetul de stat                          (cod

42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+

42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)

42.02

264.857.000

154.969.000

36.727.083

0

36.727.083

36.727.083

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180.000

62.754.000

36.727.019

36.727.019

36.727.019

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200.000

2.200.000

64

64

64

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

182.477.000

90.015.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

182.477.000

90.015.000

0

0

Subventii pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții de la alte administrații                          (cod

43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

2.159.000

1.543.000

1.348.510

0

1.348.510

1.348.510

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

1.543.000

1.543.000

1.348.510

1.348.510

1.348.510

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616.000

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

141.756.000

96.498.000

29.562.840

0

29.562.840

29.562.840

0

0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

40.000

23.000

6.621.586

0

6.621.586

6.621.586

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

137.922.000

92.744.000

23.626.005

0

23.626.005

23.626.005

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

137.922.000

92.744.000

23.626.005

0

23.626.005

23.626.005

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 36.02+37.02)

00.14

137.922.000

92.744.000

23.626.005

0

23.626.005

23.626.005

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.32+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.02)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile                  (cod

37.02.04+37.02.05)

37.02

137.922.000

92.744.000

23.626.005

0

23.626.005

23.626.005

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

137.922.000

92.744.000

23.626.005

23.626.005

23.626.005

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40.000

23.000

11.004

0

11.004

11.004

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40.000

23.000

11.004

0

11.004

11.004

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40.000

23.000

11.004

11.004

11.004

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

6.610.582

0

6.610.582

6.610.582

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

6.610.582

0

6.610.582

6.610.582

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

6.778.023

6.778.023

6.778.023

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

-167.441

-167.441

-167.441

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat                      (cod

42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)

42.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate         (cod

42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național                                             ( cod

42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelo de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

0

0

Subvenții de la alte administrații                          (cod

43.02.28+43.02.29+43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

43.02.28

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări                                      ( cod 45.02.01

la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363.000

300.000

-684.751

0

-684.751

-684.751

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

363.000

300.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

363.000

300.000

-701.071

-701.071

-701.071

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

16.320

0

16.320

16.320

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

16.320

16.320

16.320

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală            (cod

45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anterior

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare                 (cod

45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat         (cod

45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013      (cod

45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparitățilo economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare

SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

3.431.000

3.431.000

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE)

(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

415.000

415.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415.000

415.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod

48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

(cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3.016.000

3.016.000

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3.016.000

3.016.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.v2.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3 016 000

3 016 000

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3 016 000

3 016 000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Formular:     | 11/01


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

0

991 111 000

801 854 000

796 015 242

796 015 242

575 022 758

220 992 484

0

Partea

I-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

124 412 000

105 934 000

105 227 742

105 227 742

84 422 076

20 805 666

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

99 846 000

87 602 000

86 895 742

86 895 742

66 856 860

20 038 882

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

99 846 000

87 602 000

86 895 742

86 895 742

66 856 860

20 038 882

Autorități executive

51.02.01.03

0

99 846 000

87 602 000

86 895 742

86 895 742

66 856 860

20 038 882

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

6 620 000

5 025 000

5 025 000

5 025 000

4 597 000

428 000

Din total capitol:

0

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

6 620 000

5 025 000

5 025 000

5 025 000

4 597 000

428 000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

17 946 000

13 307 000

13 307 000

13 307 000

12 968 216

338 784

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea

a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

38 650 000

32 168 000

32 168 000

32 168 000

28 209 129

3 958 871

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

500 000

398 000

398 000

398 000

242 229

155 771

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.02.02

0

500 000

398 000

398 000

398 000

242 229

155 771

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

38 150 000

31 770 000

31 770 000

31 770 000

27 966 900

3 803 100

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37 950 000

31 587 000

31 587 000

31 587 000

27 955 000

3 632 000

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

37 950 000

31 587 000

31 587 000

31 587 000

27 955 000

3 632 000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

200 000

183 000

183 000

183 000

11 900

171 100

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea

a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

572 270 000

470 722 000

465 977 543

465 977 543

333 088 061

132 889 482

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

168 988 000

149 271 000

148 238 892

148 238 892

78 014 582

70 224 310

Din total capitol:

0

lînvatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

82 795 000

75 149 000

75 149 000

75 149 000

29 198 885

45 950 115

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

82.795.000

75.149.000

75.149.000

75.149.000

29.198.885

45.950.115

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

0

38.447.000

33.912.000

33.912.000

33.912.000

14.322.235

19.589.765

Învatamânt primar

65.02.03.02

0

44.348.000

41.237.000

41.237.000

41.237.000

14.876.650

26.360.350

Învatamânt secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

56.360.000

50.296.000

50.156.917

50.156.917

32.899.987

17.256.930

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

29.918.000

26.762.000

26.749.505

26.749.505

16.806.510

9.942.995

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

26.442.000

23.534.000

23.407.412

23.407.412

16.093.477

7.313.935

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

122.000

116.000

116.000

116.000

3.254

112.746

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2.796.000

2.552.000

2.552.000

2.552.000

1.383.938

1.168.062

|Învatamânt special

65.02.07.04

0

2.796.000

2.552.000

2.552.000

2.552.000

1.383.938

1.168.062

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

13.792.000

11.281.000

11.281.000

11.281.000

5.683.052

5.597.948

|Scoala dupa scoala

65.02.12.01

13.792.000

11.281.000

11.281.000

11.281.000

5.683.052

5.597.948

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

13.123.000

9.877.000

8.983.975

8.983.975

8.845.466

138.509

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

145.879.000

102.181.000

102.181.000

102.181.000

70.246.185

31.934.815

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

129.879.000

89.665.000

89.665.000

89.665.000

60.554.185

29.110.815

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

129.879.000

89.665.000

89.665.000

89.665.000

60.554.185

29.110.815

Servicii religioase

67.02.06

0

3.000.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.400.000

100.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

13.000.000

10.016.000

10.016.000

10.016.000

7.292.000

2.724.000

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

257.403.000

219.270.000

215.557.651

215.557.651

184.827.294

30.730.357

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

13.106.000

11.334.000

11.334.000

11.334.000

9.838.253

1.495.747

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

103.532.000

83.865.000

83.908.926

83.908.926

79.835.085

4.073.841

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

103.532.000

83.865.000

83.908.926

83.908.926

79.835.085

4.073.841

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

30.715.000

27.754.000

27.754.000

27.754.000

23.286.206

4.467.794

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe                 |

68.02.11

0

33.294.000

30.324.000

30.324.000

30.324.000

17.715.856

12.608.144

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

13.184.000

10.443.000

6.686.725

6.686.725

6.282.756

403.969

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

1.691.221

508.779

Ajutor social

68.02.15.01

0

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

1.691.221

508.779

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

0

61.372.000

53.350.000

53.350.000

53.350.000

46.177.917

7.172.083

1

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

185.462.000

142.301.000

141.913.944

141.913.944

116.310.967

25.602.977

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

84.340.000

61.230.000

61.194.308

61.194.308

42.499.883

18.694.425

Din total capitol:         |

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

16.617.000

15.382.000

15.346.308

15.346.308

3.311.429

12.034.879

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

2.335.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

347.171

1.952.829

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

14.282.000

13.082.000

13.046.308

13.046.308

2.964.258

10.082.050

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

171.000

168.000

168.000

168.000

0

168.000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

171.000

168.000

168.000

168.000

0

168.000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

0

67.552.000

45.680.000

45.680.000

45.680.000

39.188.454

6.491.546

1

0

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

101.122.000

81.071.000

80.719.636

80.719.636

73.811.084

6.908.552

Din total capitol:         |

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

100.000.000

80.000.000

79.648.636

79.648.636

73.811.084

5.837.552

Salubritate

74.02.05.01

0

100.000.000

80.000.000

79.648.636

79.648.636

73.811.084

5.837.552

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

1.122.000

1.071.000

1.071.000

1.071.000

0

1.071.000

1

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

70.317.000

50.729.000

50.728.013

50.728.013

12.992.525

37.735.488

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:         |

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:         |

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

|Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

70.317.000

50.729.000

50.728.013

50.728.013

12.992.525

37.735.488

Din total capitol:         |

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

70.317.000

50.729.000

50.728.013

50.728.013

12.992.525

37.735.488

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

0

70.317.000

50.729.000

50.728.013

50.728.013

12.992.525

37.735.488

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:         |

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE         |

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT 1) (-)   (49.02-cod 00.01)

99.02

0

1

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2018

1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

842.577.000

664.368.000

659.452.047

659.452.047

547.182.308

112.269.739

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

114.890.000

96.494.000

96.494.000

96.494.000

82.248.280

14.245.720

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

90.324.000

78.162.000

78.162.000

78.162.000

64.683.064

13.478.936

Din total capitol:         |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

90.324.000

78.162.000

78.162.000

78.162.000

64.683.064

13.478.936

Autorități executive

51.02.01.03

90.324.000

78.162.000

78.162.000

78.162.000

64.683.064

13.478.936

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

6.620.000

5.025.000

5.025.000

5.025.000

4.597.000

428.000

Din total capitol:         |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.620.000

5.025.000

5.025.000

5.025.000

4.597.000

428.000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

1

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17.946.000

13.307.000

13.307.000

13.307.000

12.968.216

338.784

1 1

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:         |

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

1 1

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

38.480.000

32.008.000

32.008.000

32.008.000

28.209.129

3.798.871

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

430.000

338.000

338.000

338.000

242.229

95.771

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

430.000

338.000

338.000

338.000

242.229

95.771

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

38.050.000

31.670.000

31.670.000

31.670.000

27.966.900

3.703.100

Din total capitol:         |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37.950.000

31.587.000

31.587.000

31.587.000

27.955.000

3.632.000

| Politie comunitara

61.02.03.04

37.950.000

31.587.000

31.587.000

31.587.000

27.955.000

3.632.000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100.000

83.000

83.000

83.000

11.900

71.100

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

1

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

495.920.000

399.573.000

395.009.398

395.009.398

315.531.315

79.478.083

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

133.094.000

115.261.000

114.228.892

114.228.892

73.582.003

40.646.889

Din total capitol:         |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

50.173.000

43.599.000

43.599.000

43.599.000

25.371.006

18.227.994

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

27.317.000

23.451.000

23.451.000

23.451.000

13.098.456

10.352.544

Învatamânt primar

65.02.03.02

22.856.000

20.148.000

20.148.000

20.148.000

12.272.550

7.875.450

Învatamânt secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

53.374.000

48.122.000

47.982.917

47.982.917

32.534.327

15.448.590

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

28.235.000

25.821.000

25.808.505

25.808.505

16.669.662

9.138.843

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

25.139.000

22.301.000

22.174.412

22.174.412

15.864.665

6.309.747

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

122.000

116.000

116.000

116.000

3.254

112.746

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2.510.000

2.266.000

2.266.000

2.266.000

1.144.898

1.121.102

|Învatamânt special

65.02.07.04

2.510.000

2.266.000

2.266.000

2.266.000

1.144.898

1.121.102

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

13.792.000

11.281.000

11.281.000

11.281.000

5.683.052

5.597.948

|Scoala dupa scoala

65.02.12.01

13.792.000

11.281.000

11.281.000

11.281.000

5.683.052

5.597.948

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123.000

9.877.000

8.983.975

8.983.975

8.845.466

138.509

1

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:         |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

117.161.000

76.780.000

76.780.000

76.780.000

58.522.878

18.257.122

Din

total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

101.161.000

64.264.000

64.264.000

64.264.000

48.830.878

15.433.122

Sport

67.02.05.01

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

101.161.000

64.264.000

64.264.000

64.264.000

48.830.878

15.433.122

Servicii religioase

67.02.06

3.000.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.400.000

100.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13.000.000

10.016.000

10.016.000

10.016.000

7.292.000

2.724.000

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

245.665.000

207.532.000

204.000.506

204.000.506

183.426.434

20.574.072

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.071.000

11.299.000

11.299.000

11.299.000

9.838.253

1.460.747

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

103.532.000

83.865.000

83.908.926

83.908.926

79.835.085

4.073.841

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

103.532.000

83.865.000

83.908.926

83.908.926

79.835.085

4.073.841

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

30.399.000

27.438.000

27.438.000

27.438.000

22.972.109

4.465.891

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

23.741.000

20.771.000

20.771.000

20.771.000

17.715.856

3.055.144

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

12.074.000

9.333.000

5.757.580

5.757.580

5.509.304

248.276

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

1.691.221

508.779

Ajutor social

68.02.15.01

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

1.691.221

508.779

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

60.648.000

52.626.000

52.626.000

52.626.000

45.864.606

6.761.394

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

166.849.000

125.038.000

124.686.636

124.686.636

121.193.584

3.493.052

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

66.849.000

45.038.000

45.038.000

45.038.000

38.729.265

6.308.735

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

66.849.000

45.038.000

45.038.000

45.038.000

38.729.265

6.308.735

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

100.000.000

80.000.000

79.648.636

79.648.636

73.811.084

5.837.552

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

100.000.000

80.000.000

79.648.636

79.648.636

73.811.084

5.837.552

Salubritate

74.02.05.01

100.000.000

80.000.000

79.648.636

79.648.636

73.811.084

5.837.552

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

26.438.000

11.255.000

11.254.013

11.254.013

11.254.013

Actiuni generale economice,

comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din

total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:         |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

26.438.000

11.255.000

11.254.013

11.254.013

8.653.235

2.600.778

Din total capitol:         |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

26.438.000

11.255.000

11.254.013

11.254.013

8.653.235

2.600.778

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

26.438.000

11.255.000

11.254.013

11.254.013

8.653.235

2.600.778

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

1

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:         |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE         |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

148.534.000

137.486.000

136.563.195

136.563.195

27.840.450

108.722.745

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

9.522.000

9.440.000

8.733.742

8.733.742

2.173.796

6.559.946

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

9.522.000

9.440.000

8.733.742

8.733.742

2.173.796

6.559.946

Din total capitol:         |

Autoritati executive si

legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

9.522.000

9.440.000

8.733.742

8.733.742

2.173.796

6.559.946

Autorități executive

51.02.01.03

9.522.000

9.440.000

8.733.742

8.733.742

2.173.796

6.559.946

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

170.000

160.000

160.000

160.000

0

160.000

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

70.000

60.000

60.000

60.000

0

60.000

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

70.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

100.000

100.000

100.000

100.000

0

100.000

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

|Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100.000

100.000

100.000

100.000

0

100.000

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

76.350.000

71.149.000

70.968.145

70.968.145

17.556.746

53.411.399

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

35.894.000

34.010.000

34.010.000

34.010.000

4.432.579

29.577.421

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

32.622.000

31.550.000

31.550.000

31.550.000

3.827.879

27.722.121

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

11.130.000

10.461.000

10.461.000

10.461.000

1.223.779

9.237.221

Învatamânt primar

65.02.03.02

21.492.000

21.089.000

21.089.000

21.089.000

2.604.100

18.484.900

Învatamânt secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

2.986.000

2.174.000

2.174.000

2.174.000

365.660

1.808.340

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.683.000

941.000

941.000

941.000

136.848

804.152

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

1.303.000

1.233.000

1.233.000

1.233.000

228.812

1.004.188

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

286.000

286.000

286.000

286.000

239.040

46.960

|Învatamânt special

65.02.07.04

286.000

286.000

286.000

286.000

239.040

46.960

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

28.718.000

25.401.000

25.401.000

25.401.000

11.723.307

13.677.693

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

28.718.000

25.401.000

25.401.000

25.401.000

11.723.307

13.677.693

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

28.718.000

25.401.000

25.401.000

25.401.000

11.723.307

13.677.693

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

11.738.000

11.738.000

11.557.145

11.557.145

1.400.860

10.156.285

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

35.000

35.000

35.000

35.000

0

35.000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

316.000

316.000

316.000

316.000

314.097

1.903

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

9.553.000

9.553.000

9.553.000

9.553.000

0

9.553.000

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.110.000

1.110.000

929.145

929.145

773.452

155.693

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

724.000

724.000

724.000

724.000

313.311

410.689

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

18.613.000

17.263.000

17.227.308

17.227.308

3.770.618

13.456.690

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

17.491.000

16.192.000

16.156.308

16.156.308

3.770.618

12.385.690

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

16.617.000

15.382.000

15.346.308

15.346.308

3.311.429

12.034.879

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

2.335.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

347.171

1.952.829

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

14.282.000

13.082.000

13.046.308

13.046.308

2.964.258

10.082.050

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

171.000

168.000

168.000

168.000

0

168.000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

171.000

168.000

168.000

168.000

0

168.000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

703.000

642.000

642.000

642.000

459.189

182.811

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

1.122.000

1.071.000

1.071.000

1.071.000

0

1.071.000

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.122.000

1.071.000

1.071.000

1.071.000

0

1.071.000

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

43.879.000

39.474.000

39.474.000

39.474.000

4.339.290

35.134.710

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:         |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:         |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

43.879.000

39.474.000

39.474.000

39.474.000

4.339.290

35.134.710

Din total capitol:         |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

43.879.000

39.474.000

39.474.000

39.474.000

4.339.290

35.134.710

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

43.879.000

39.474.000

39.474.000

39.474.000

4.339.290

35.134.710

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

1

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:         |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE         |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

1) finantat din excedentul anilor precedenti

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

43 879 000

39 474 000

39 474 000

39 474 000

4 339 290

35 134 710

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

43 879 000

39 474 000

39 474 000

39 474 000

4 339 290

35 134 710

Din total capitol:

Transport rutier (cod

84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

43 879 000

39 474 000

39 474 000

39 474 000

4 339 290

35 134 710

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Străzi

84.02.03.03

43 879 000

39 474 000

39 474 000

39 474 000

4 339 290

35 134 710

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

|Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

O1

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 11 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

finanțat din excedentul anilor precedenti

NOTA:               - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.PREȘEDINTE TRAI ANOTA:

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa 3 la HCL nr

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulai) 11/03   |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE

Ia data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

175 050 000

165 025 000

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

175 050 000

165 025 000

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

175 050 000

165 025 000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03

175 050 000

165 025 000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

175 050 000

165 025 000

0

0

~ol

0

0

0

Sume aferente refmnatarii creditelor externe

41.06.03.02

0

0

0

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUL /LI

Anexa 4 la HCL nr 200/2 20/5


Formular: r 11/Q3

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajam ent

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

49.06

0

175 050 000

165 025 000

165 025 000

165 025 000

0

165 025 000

_

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

| Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Învatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.06.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

__

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67 06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

jBiblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

0

0| 0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese        |

68.06.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70,06

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Energie termică

81.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96,06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99,06

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.06.01)

51,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

|Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.04)

61,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Siguranta nationala

61.06.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

Învatamant postliceal

65.06.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

|Învatamânt special

65.06.06.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Camine culturale

67.06.03.06

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

1

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

Crese        |

68.06.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70,06

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

1

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

1

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

|Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Energie termică

81.06.06

0

1

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Strazi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96,06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99,06

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 Ia 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96.06

0

0

0

o1

0

0

DEFICIT

99.06

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

PREȘEDINTE DE SEDINu

TRAIAN PANA

Anexa 5 la HCL nr 2m.l2 20'8

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulai] 11/03   |CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

67 443 000

17 443 000

7 442 471

0

7 442 477

7 442 477

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

67 443 000

17 443 000

7 442 477

0

7 442 477

7 442 477

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

67 443 000

17 443 000

7 442 477

0

7 442 477

7 442 477

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

67 443 000

17 443 000

7 442 477

0

7 442 477

7 442 477

0

0

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale

41.07.02.07

67 443 000

17 443 000

7 442 477

7 442 477

7 442 477

0

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

F°rmUlar:   |   11/03   |


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49.07

0

67 443 000

17 443 000

17 443 000

17 443 000

7 241 367

10 201 633

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

| Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.07.03.02

ol

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

învatamant secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

învatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil pnn nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

| învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

57 443 000

7 443 000

7 443 000

7 443 000

4 234 016

3 208 984

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

57.443.000

7.443.000

7.443.000

7.443.000

4.234.016

3.208.984

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

0

57.443.000

7.443.000

7.443.000

7.443.000

4.234.016

3.208.984

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese        |

68.07.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3.007.351

6.992.649

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3.007.351

6.992.649

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

0

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3.007.351

6.992.649

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Energie termică

81.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

17.443.000

17.443.000

17.443.000

17.443.000

7.241.367

10.201.633

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

0

17.443.000

17.443.000

17.443.000

17.443.000

7.241.367

10.201.633

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

|Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Siguranta nationala

61.07.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

|Învatamânt special

65.07.07.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

7.443.000

7.443.000

7.443.000

7.443.000

4.234.016

3.208.984

Din total capitol:      |

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

7.443.000

7.443.000

7.443.000

7.443.000

4.234.016

3.208.984

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

7.443.000

7.443.000

7.443.000

7.443.000

4.234.016

3.208.984

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

1

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

Crese        |

68.07.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3.007.351

6.992.649

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3.007.351

6.992.649

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3.007.351

6.992.649

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

0

0

0

1

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

1

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Energie termică

81.07.06

0

1

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:      |

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Strazi

84.07.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.07.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

p

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07 06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform


PREȘEDINTE DE
Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formularj 11/02


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedent

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

142 867 000

118 755 000

68 385 437

0

68 385 437

68 385 437

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

75 297 000

63 116 000

22 055 614

0

22 055 614

22 055 614

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

75 297 000

63 116 000

22 055 614

0

22 055 614

22 055 614

0

0

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3 965 000

3 106 000

1 112 269

0

1 112 269

1 112 269

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 965 000

3 106 000

1 112 269

0

1 112 269

1 112 269

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3 960 000

3 101 000

1 110 678

0

1 110 678

1 110 678

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 960 000

3 101 000

1 110 678

0

1 110 678

1 110 678

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5 000

5 000

1 591

0

1 591

1 591

0

0

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

71 332 000

60 010 000

20 943 345

0

20 943 345

20 943 345

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

62 466 000

53 413 000

16 213 203

0

16 213 203

16 213 203

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851 000

698 000

408 810

0

408 810

408 810

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

515 000

365 000

397 513

0

397 513

397 513

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

1 140 000

980 000

682 510

0

682 510

682 510

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

24 591 000

19 399 000

7 129 953

0

7 129 953

7 129 953

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

30 000

30 000

12 850

0

12 850

12 850

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

35 339 000

31 941 000

7 581 567

0

7 581 567

7 581 567

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8 866 000

6 597 000

4 615 579

0

4 615 579

4 615 579

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

8.866.000

6.597.000

4.615.579

0

4.615.579

4.615.579

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

0

0

114.563

0

114.563

114.563

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

0

0

114.563

0

114.563

114.563

0

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-9.037.000

-5.951.000

-1.056.704

0

-1.056.704

-1.056.704

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

9.037.000

5.951.000

1.056.704

0

1.056.704

1.056.704

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

0

0

891.823

0

891.823

891.823

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

0

0

866.779

0

866.779

866.779

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

866.779

0

866.779

866.779

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

866.779

0

866.779

866.779

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

0

25.044

0

25.044

25.044

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

25.044

0

25.044

25.044

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

67.570.000

55.639.000

45.438.000

0

45.438.000

45.438.000

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

67.570.000

55.639.000

45.438.000

0

45.438.000

45.438.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru

42.10.39

0

0

0

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul

42.10.43

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

67.570.000

55.639.000

45.438.000

0

45.438.000

45.438.000

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

67.570.000

55.639.000

45.293.000

0

45.293.000

45.293.000

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

43.10.17.03

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

0

0

145.000

0

145.000

145.000

0

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de functionare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

|Prefmanțare

45.10.01.03

0

0

0

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01

133.830.000

112.804.000

67.183.733

0

67.183.733

67.183.733

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

66.260.000

57.165.000

20.998.910

0

20.998.910

20.998.910

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

66.260.000

57.165.000

20.998.910

0

20.998.910

20.998.910

0

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3.965.000

3.106.000

1.112.269

0

1.112.269

1.112.269

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.965.000

3.106.000

1.112.269

0

1.112.269

1.112.269

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3.960.000

3.101.000

1.110.678

0

1.110.678

1.110.678

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

3.960.000

3.101.000

1.110.678

1.110.678

1.110.678

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5.000

5.000

1.591

1.591

1.591

0

Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

62.295.000

54.059.000

19.886.641

0

19.886.641

19.886.641

0

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

62.466.000

53.413.000

16.213.203

0

16.213.203

16.213.203

0

0

|Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851.000

698.000

408.810

408.810

408.810

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

515.000

365.000

397.513

397.513

397.513

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.140.000

980.000

682.510

682.510

682.510

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

24.591.000

19.399.000

7.129.953

7.129.953

7.129.953

0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

30.000

30.000

12.850

12.850

12.850

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

35.339.000

31.941.000

7.581.567

0

7.581.567

7.581.567

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8.866.000

6.597.000

4.615.579

0

4.615.579

4.615.579

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

8.866.000

6.597.000

4.615.579

4.615.579

4.615.579

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-9.037.000

-5.951.000

-942.141

0

-942.141

-942.141

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

114.563

114.563

114.563

0

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-9.037.000

-5.951.000

-1.056.704

-1.056.704

-1.056.704

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

0

0

891.823

0

891.823

891.823

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

0

0

866.779

0

866.779

866.779

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

(cod. 40.10.15.01)

40.10.15

0

0

866.779

0

866.779

866.779

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

866.779

866.779

866.779

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

0

25.044

0

25.044

25.044

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

25.044

25.044

25.044

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

67.570.000

55.639.000

45.293.000

0

45.293.000

45.293.000

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

67.570.000

55.639.000

45.293.000

0

45.293.000

45.293.000

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul

42.10.43

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

67.570.000

55.639.000

45.293.000

0

45.293.000

45.293.000

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

67.570.000

55.639.000

45.293.000

45.293.000

45.293.000

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G. nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiune de functionare conform O.G. nr.9/2014

43.10.22.01

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

9.037.000

5.951.000

1.201.704

0

1.201.704

1.201.704

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

9.037.000

5.951.000

1.056.704

0

1.056.704

1.056.704

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

9.037.000

5.951.000

1.056.704

0

1.056.704

1.056.704

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

9.037.000

5.951.000

1.056.704

0

1.056.704

1.056.704

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

9.037.000

5.951.000

1.056.704

1.056.704

1.056.704

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

| Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

0

145.000

0

145.000

145.000

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

0

0

145.000

0

145.000

145.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru

42.10.39

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

0

0

145.000

0

145.000

145.000

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

145.000

145.000

145.000

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.02

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

45.10

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedent

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 +45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

Unitatea administrativ-teritonală: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular: 111/02         |


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angaj

CREDITE

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

142 867 000

114 107 000

115 578 662

112 261 449

62 171 998

50 089 451

Partea l-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)

50.10

0

6 920 000

5 220 000

6 920 000

6 920 000

4 657 066

2 262 934

Autorități publice și acțiuni externe             (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive și legislative            (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive și legislative

51.10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

6 920 000

5 220 000

6 920 000

6 920 000

4 657 066

2 262 934

Din total capitol:

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

6 920 000

5 220 000

6 920 000

6 920 000

4 657 066

2 262 934

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Ii-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA T1ONALA (cod 61.10)

59.10

0

37 955 000

31 590 000

31 624 046

31 624 046

27 315 506

4 308 540

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

37 955 000

31 590 000

31 624 046

31 624 046

27 315 506

4 308 540

Din total capitol:

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

37 955 000

31 590 000

31 624 046

31 624 046

27 315 506

4 308 540

| Politie comunitara

61.10.03.04

0

37 955 000

31 590 000

31 624 046

31 624 046

27 315 506

4 308 540

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IlI-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

43 375 000

31 326 000

31 326 000

28 008 787

15 160 292

12 848 495

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

27 395 000

18 800 000

18 800 000

18 800 000

7 761 842

11 038 158

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

22 751 000

15 118 000

15 118 000

15 118 000

6 563 242

8 554 758

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

21 415 000

14 147 000

14 147 000