Hotărârea nr. 288/2018

HCL 288 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri al Sectorului 6

al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1823/17.12.2018 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu H.G. nr. 948/7.12.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor privind susținerea sistemului de protecție a copilului, precum și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap și O.U.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative;

Ținând cont de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018 în sumă de 916.066 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

/penii re 1 Spiridon

Nr.: 288

Data: 18.12.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

JUDEȚUL:_________

Unitatea administrativ-teritorială:

Formulări 1VQ1 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

ANEXA I

«u KQ1.      G w. ZS8//& /£• W


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2018

Estimări

Cod

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim 1

Trim II .

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

916 066.00

242 533.00

194 821.00

287 077.00

191 635.00

1 093 836.00

1 150 822.00

1 205 251.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

516 596.00

165 505.00

103 128.00

137 445.00

110 518.00

701 964.00

736 614.00

770 332.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

722 618.96

223 487.00

161 112.00

178 486.00

159 533.96

964 457.00

1 014 068.00

1 061 659.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+1)0.09+00.10+00.11)

00.03

701 787.96

218 660.00

156 570.00

174 182.00

152 375.96

940 036.00

988 255.00

1 034 554.00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

301 573.00

67 124.00

75 340.00

80 782.00

78 327.00

469 353.00

496 107.00

520 913 00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici ’)

01.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

301 573.00

67 124.00

75 340 00

80 782.00

78 327.00

469 353.00

496 107.00

520 913.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

0.00

0.00

0.00

' 0.00

0.00

0.00

000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

301 573.00

67 124.00

75 340.00

80 782.00

78 327.00

469 353.00

496 107.00

520 913.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

247 719.00

67 124.00

51 119.00

64 089.00

„65 387..00

351 290.00

371 314.00

389 880.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

53 854.00

0.00

24 221.00

16 693.00

12 940.00

118 063.00

124 793.00

131 033.00

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

142 551.00

71 198.00

13 779.00

43 193.00

14 381.00

152 091.00

156 883.00

162 750.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

142 551.00

71 198.00

13 779.00

43 193.00

14 381.00

152 091.00

156 883.00

162 750.00

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

119 500.00

61 629.00

9 650.00

38 282.00

9 939.00

128 029.00

131 870.00

136 809.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

28 500.00

20 079.00

3 463 00

2 165.00

2 793.00

30 900.00

31 827.00

33 765.00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

91 000.00

41 550.00

6 187.00

36 117.00

7 146.00

97 129.00

100 043.00

103 044.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12 701.00

5 781.00

1 665.00

3 008.00

2 247.00

13 185.00

13 581.00

13 988.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3 900 00

2 382.00

566.00

339.00

613.00

4 120.00

4 244.00

4 371.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8 800.00

3 399.00

1 099.00

2 669 00

1 633.00

9 064.00

9 336.00

9 616.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8 000.00

2 360.00

2 121.00

1 645.00

1 874.00

8 456.00

8 939.00

9 385.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2 350.00

1 428.00

343 00

258.00

321.00

2 421.00

2 493.00

2 568.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

248 163 96

75 738.00

66 256.00

48 455.00

57 714.96

308 807.00

325 186.00

340 510.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

206 062.96

57 985.00

57 984.00

41 049.00

49 044.96

262 535.00

277 499.00

291 374.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

88 129.00

25 186.00

25 186.00

16 791.00

20 966.00

262 535.00

277 499.00

291 374 00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

o.oc

O.OC

O.OC

0.00

O.OC

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

104 948.96

28 903.00

28 903.0C

21 661.0C

25 481.96

0.00

O.OC

1 0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hotel iere-restante

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05 30)

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

| Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalități si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Cod indicator

jget2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

11.02.09

12 985.00

3 896.00

3 895.00

2 597.00

2 597.00

0.00

0.00

0.00

12.02

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.02.07

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

15.02

900.00

214.00

280.00

188.00

218.00

951.00^

1 006.00

1 056.00

15.02.01

900 00

214.00

280.00

188.00

218.00

951.00

1 006.00

1 056.00

15.02.50

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.02

41 200.00

17 539.00

7 992.00

7 218.00

8 451.00

45 320.00

46 680.00

48 079.00

16.02.02

29 800.00

15 258.00

5 214.00

4 422.00

4 906.00

30 900.00

31 827.00

32 781 00

16.02.02.01

17 000.00

10418.00

2 709.00

1 840.00

2 033.00

17 510.00

18 035.00

18 576.00

16.02 02.02

12 800.00

4 840.00

2 505.00

2 582.00

2 873.00

13 390.00

13 792 00

14 205.00

16.02.03

11 400.00

2 281.00

2 778.00

2 796.00

3 545.00

14 420.00

14 853.00

15 298 00

16.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

00.11

9 500.00

4 600.00

1 195.00

1 752.00

1 953.00

9 785.00

10 079.00

10 381.00

18.02

9 500.00

4 600.00

1 195.00

1 752.00

1 953.00

9 785.00

10 079.00

10 381.00

18.02.50

9 500.00

4 600.00

1 195.00

1 752.00

1 953.00

9 785.00

10 079.00

10 381.00

00.12

20 831.00

4 827.00

4 542 00

4 304.00

7 158.00

24 421.00

25 813.00

27 105.00

00.13

1 945.00

315.00

473.00

406.00

751.00

2 098.00

2 218.00

2 329.00

30.02

I 945.00

315.00

473.00

406.00

751.00

2 098 .00

2 218.00

2 329.00

30.02.01

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

30.02.05

1 945.00

315.00

473.00

406.00

751.00

2 098.00

2 218.00

2 329.00

30.02.05.30

1 945.00

315.00

473.00

406.00

751.00

2 098.00

2 218 00

2 329.00

30.02.08

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

30.02.50

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

31.02

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.02.03

0.00

00.14

18 886.00

4 512.00

4 069.00

3 898.00

6 407.00

22 323.00

23 595.00

24 776.00

33.02

231.00

1.00

0.00

1.00

229.00

4.00

4.00

5.00

33.02.08

230.00

1.00

0.00

0.00

229.00

3.00

3.00

4.00

33.02.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.02.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

33.02.13

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

33.02.24

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.02.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

'33.02.28

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

33.02.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.02

75.00

23.00

17.00

18.00

17.00

79.00

83.00

88.00

34.02.02

20.00

4.00

5.00

6.00

5.00

21.00

22.00

23.00

34.02.50

55.00

19 00

12.00

12.00

12.00

58.00

61.00

65.00

35.02

15 515.00

3 968.00

3 564.00

3 152.00

4 831.00

19 041.00

20 126.00

21 132.00

35.02.01

15 500.00

3 968.00

3 550.00

3 152.00

4 830.00

19 026.00

20 110.00

21 116 00

35.02.01.02

15 500.00

3 968.00

3 550.00

3 152.00

4 830 00

19 026.00

20 110.00

21 116 00

35.02.02

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

000

DENUMIREA INDICATORILOR

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odatacu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penal itati si confiscări

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47

+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

| Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

Taxe speciale

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

Taxa de reabilitare termică

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

|Donatii si sponsorizări **)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

încasări din rambursarea microcredițelor de la persoane fizice și juridice

împrumuturi temporare din trezoreria statului “)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

Cod indicator

uget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

35.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.02.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

35.02.50

15.00

0.00

14.00

0.00

1.00

15.00

16.00

16.00

36.02

3 065.00

520.00

488.00

727.00

1 330.00

3 199.00

3 382.00

3 551.00

36.02.01

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

28.00

30.00

32.00

36.02.01.01

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2800

30.00

32.00

36.02.05

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

36.02.06

60.00

57.00

0.00

0.00

3.00

000

0.00

0.00

36.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

36.02.11

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

36.02.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

36.02.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

36.02.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

36.02.31

000

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

36.02.47

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

36.02.50

3 000.00

463.00

488.00

727.00

1 322.00

3 171 00

3 352.00

3 519 00

37.02

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

37.02.03

-62 169.00

-4 859.00

-6 883.00

-11 884.00

-38 543.00

-69 781.00

-73 759 00

-77 447.00

37.02.04

62 169.00

4 859.00

6 883.00

11 884.00

38 543.00

69 781.00

73 759.00

77 447.00

37.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

00.15

40.00

3.00

0.00

8.00

29.00

42.00

45.00

47.00

39.02

40.00

3.00

0.00

8.00

29 00

42.00

45.00

47.00

39.02.01

40.00

3.00

0.00

800

29.00

42.00

45.00

47.00

39.02 03

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

39.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

39.02.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

00.16

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.02.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

3      X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

uget 2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul Generai al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV.

SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

189 613.04

18 943.00

33 609.00

105 052.00

32 009.04

128 891.00

136 238.00

143 050.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

189 613.04

18 943.00

33 609.00

105 052.00

32 009.04

128 891.00

136 238.00

143 050.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 Ia 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

188 070.04

17 400.00

33 609.00

105 052.00

32 009.04

126 483.00

133 693.00

140 378.00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatețcod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80 180.00

17 400.00

33 609.00

11 745.00

17 426.00

74 852.00

79 119 00

83 075.00

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1 800.00

0.00

0.00

900.00

900.00

1 450.00

1 533.00

1 610.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

4

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

uget 2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

106 090.04

0.00

0.00

92 407.00

13 683.04

50 181.00

53 041.00

55 693.00

Subvenții primite de Ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

106 090.04

0.00

0.00

92 407.00

13 683.04

50 181.00

53 041.00

55 693.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01+43.02.04+

43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

1 543.00

1 543.00

000

0.00

0.00

2 408.00

2 545.00

2 672.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

1 543.00

1 543.00

0.00

0.00

0.00

2 408.00

2 545.00

2 672.00

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363.00

100.00

100.00

100.00

63.00

446.00

471.00

495.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363.00

100.00

100.00

100.00

63 00

446.00

471.00

49500

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

uget 2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02 .03.02+45.02 03.04) *)

45.02.03

0.00

0.00

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

(cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *)A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

(cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) ♦)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat

(cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

xl

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

’Y

X

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitați si instrumente postaderare

(cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

6

îget 2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Corecții financiare

45.02.18.04

X1

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X1

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

(cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

XJ

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

3 431.00

0.00

0.00

3 431.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48 02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

415.00

0.00

0.00

415.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415.00

0.00

0.00

415.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinanțare

48.02.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Instr

Prefinanțare

rmentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Instn

Prefinanțare

jmentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

7

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

îget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48 02 12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3 016.00

0.00

0.00

3 016.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3 016.00

0.00

0.00

3 016.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01 +48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

850 063.00

237 571.00

187 838.00

271 654.00

153 000.00

1 023 550.00

1 076 528.00

1 127 242.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

516 556.00

165 502.00

103 128.00

137 437.00

110 489.00

701 905.00

736 550.00

770 265.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

660 449.96

218 628 00

154 229.00

166 602.00

120 990.96

894 659.00

940 290.00

984 192.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

701 787.96

218 660.00

156 570.00

174 182.00

152 375.96

940 036.00

988 255.00

1 034 554.00

Al.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

301 573.00

67 124.00

75 340.00

80 782.00

78 327.00

469 353.00

496 107.00

520 913.00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici ’)

01.02.01

0.00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

301 573.00

67 124.00

75 340.00

80 782.00

78 327.00

469 353.00

496 107.00

520 913.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03 02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

301 573.00

67 124.00

75 340.00

80 782.00

78 327.00

469 353.00

496 107.00

520 913.00

Cote

defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

247 719.00

67 124.00

51 119.00

64 089.00

65 387.00

351 290.00

371 314.00

389 880.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

53 854.00

0.00

24 221.00

16 693.00

12 940.00

118 063.00

124 793.00

131 033.00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

142 551.00

71 198.00

13 779.00

43 193.00

14 381.00

152 091.00

156 883.00

162 750.00

Irnp

uzi te

si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07 02

142 551.00

71 198.00

13 779.00

43 193.00

14 381.00

152 091.00

156 883.00

162 750.00

Impo

zit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

119 500.00

61 629.00

9 650.00

38 282.00

9 939.00

128 029.00

131 870.00

136 809.00

Impozit pe clădiri de Ia persoane fizice *)

07.02.01.01

28 500.00

20 079.00

3 463.00

2 165.00

2 793.00

30 900.00

31 827.00

33 765.00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

91 000.00

41 550.00

6 187.00

36 117.00

7 146.00

97 129.00

100 043.00

)03 044 00

iget 2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12 701.00

5 781.00

1 665.00

3 008.00

2 247.00

13 185.00

13 581.00

13 988.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3 900.00'

2 382.00

566.00

339.00

613.00

4 120.00

4 244.00

4 371.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8 800.00

3 399.00

1 099.00

2 669.00

1 633.00

9 064.00

9 336.00

9 616 00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8 000.00

2 360.00

2 121.00

1 645.00

1 874.00

8 456.00

8 939.00

9 385.00

Alte

impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2 350.00

1 428.00

343.00

258.00

321.00

2 421.00

2 493.00

2 568.00

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

248 163.96

75 738.00

66 256.00

48 455.00

57 714.96

308 807.00

325 186 00

340 510.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

206 062.96

57 985.00

57 984.00

41 049.00

49 044.96

262 535.00

277 499.00

291 374.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

88 129.00

25 186.00

25 186.00

16 791.00

20 966.00

262 535.00

277 499.00

291 374.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

104 948.96

28 903.00

28 903.00

21 661 00

25 481 96

0.00

000

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12 985.00

3 896.00

3 895.00

2 597.00

2 597.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Taxe hotel iere-restante

12.02.07

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

900.00

214.00

280.00

188.00

218.00

951.00

1 006.00

1 056 00

Impozit pe spectacole

15.02.01

900.00

214.00

280.00

188.00

218.00

951.00

1 006.00

1 056.00

Alte

taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

41 200.00

17 539.00

7 992.00

7 218.00

8 451.00

45 320.00

46 680.00

48 079.00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29 800.00

15 258.00

5 214.00

4 422.00

4 906.00

30 900.00

31 827.00

32 781.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

17 000.00

10418.00

2 709.00

1 840.00

2 033.00

17 510.00

18 035.00

18 576.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12 800.00

4 840.00

2 505.00

2 582.00

2 873.00

13 390.00

13 792.00

14 205.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

11 400.00

2 281.00

2 778.00

2 796.00

3 545.00

14 420.00

14 853.00

15 298.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9 500.00

4 600.00

1 195.00

1 752.00

1 953 00

9 785.00

10 079.00

10 381.00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9 500.00

4 600.00

1 195.00

1 752.00

1 953.00

9 785.00

10 079.00

10 381.00

Alte impozite si taxe

18.02.50

9 500.00

4 600.00

1 195.00

1 752.00

1 953.00

9 785.00

10 079.00

10 381.00

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-41 338.00

-32.00

-2 341.00

-7 580.00

-31 385.00

-45 377.00

-47 965.00

-50 362.00

CI.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 945.00

315.00

473.00

406.00

751.00

2 098.00

2 218.00

2 329.00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1 945.00

315.00

473.00

406.00

751.00

2 098.00

2 218.00

2 329.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1 945.00

315.00

473.00

406.00

751.00

2 098.00

2 218.00

2 329.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1 945.00

315.00

473.00

406.00

751.00

2 098 00

2 218.00

2 329.00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-43 283.00

-347.00

-2 814.00

-7 986.00

-32 136.00

-47 475.00

-50 183.00

-52 691.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

231.00

1.00

0.00

1.00

229.00

4.00

4.00

5.00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

230.00

1.00

0.00

0.00

229.00

3.00

3.00

4.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0.00

Q

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

uget 2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0.00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

75.00

23.00

17.00

18.00

17.001

79.00

83.00

88.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.00

4.00

5.00

6.00

5.00

21.00

22.00

23.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

55.00

19.00

12.00

12.00

12.00

58.00

61.00

65.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

15 515.00

3 968.00

3 564.00

3 152.00

4 831.00

19 041.00

20 126.00

21 132.00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

15 500.00

3 968.00

3 550.00

3 152.00

4 830.00

19 026.00

20 110.00

21 116.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

15 500.00

3 968.00

3 550.00

3 152.00

4 830.00

19 026.00

20 110.00

21 116.00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0.00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

15.00

0.00

14.00

0.00

1.00

15.00

16.00

16.00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

3 065 00

520.00

48800

727.00

1 330.00

3 182.00

3 363.00

3 531.00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

11.00

11.00

12.00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

5.00

0.00

0.00

0.00

5 00

28 00

30.00

32.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

Taxe speciale

36.02.06

60.00

57.00

0.00

0.00

3.00

000

0.00

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0.00

Alte venituri

36.02.50

3 OOO.OOI

463.00

488.00

727.00

1 322.00

3 171.00

3 352.00

3 519.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-62 169.00

-4 859.00

-6 883.00

-11 884.00

-38 543.00

-69 781.00

-73 759.00

-77 447.00

Donații si sponsorizări**)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-62 169.00

-4 859.00

-6 883.00

-11 884.00

-38 543.00

-69 781.00

-73 759.00

-77 447.00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0.00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

000

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41.02

0.00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

uget 2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

IV.

SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

189613.04

18 943.00

33 609.00

105 052.00

32 009.04

128 891.00

136 238.00

143 050.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

189613.04

18 943.00

33 609.00

105 052.00

32 009.04

128 891.00

136 238.00

143 050.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

188 070.04

17 400 00

33 609.00

105 052.00

32 009.04

126 483.00

133 693.00

140 378.00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80 180.00

17 400.00

33 609.00

11 745.00

17 426.00

74 852.00

79 119.00

83 075.00

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1 800.00

0.00

0.00

900.00

900.00

1 450.00

1 533.00

1 610.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

106 090.04

0.00

0.00

92 407.00

13 683.04

50 181.00

53 041.00

55 693.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

106 090.04

0.00

0.00

92 407.00

13 683.04

50 181.00

53 041.00

55 693.00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0.00

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0.00

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34)

43.02

1 543.00

1 543.00

0.00

0.00

0.00

2 408.00

2 545.00

2 672.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.0208

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

1 543.00

1 543.00

0.00

0.00

0.00

2 408.00

2 545.00

2 672.00

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0.00

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0.00

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0.00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

66 003.00

4 962.00

6 983.00

15 423.00

38 635.00

70 269.00

74 275.00

77 989.00

VENITURI1 PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

40.00

3.00

0.00

8.00

29.00

42.00

45.00

47.00

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

62 169.00

4 859.00

6 883.00

11 884.00

38 543.00

69 781.00

73 759.00

77 447.00

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

62 169.00

4 859.00

6 883.00

11 884.00

38 543.00

69 781.00

73 759.00

77 447.00

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

62 169.00

4 859.00

6 883.00

11 884.00

38 543.00

69 781.00

73 759.00

77 447.00

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

- u

uget2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0.00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0.00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0.00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

62 169 00

4 859.00

6 883.00

11 884.00

38 543.00

69 781.00

73 759.00

77 447.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

62 169.00

4 859.00

6 883.00

11 884.00

38 543.00

69 781.00

73 759.00

77 447.00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40.00

3.00

0.00

8.00

29.00

42.00

45.00

47.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40.00

3.00

0.00

8.00

29.00

42.00

45.00

47.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40.00

3.00

0.00

8.00

29.00

42.00

45.00

47.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte

operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41.02

0.00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV.

SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termofîcare

42.02.01

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

000

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

rget2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02 1801

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0 00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0.00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0.00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0.00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

000

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363.00

100.00

100.00

100.00

63.00

446.00

471.00

495.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363.00

100.00

100.00

100.00

63.00

446 00

471.00

495.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefmanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *)A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefmanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonc

ul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

Ga-X -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

uget2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45 02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte

facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

X

1    14 X

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte sume primite de Ia UE ( cod 46.02.03)

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Fonc

Prefmanțare

ul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Fonc

Prefmanțare

ul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Fonc

Prefmanțare

ul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Fonc

Prefmanțare

ul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Instr

Prefmanțare

umentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Instn

Prefmanțare

umentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefmanțare

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15 01+48.02.15.02)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefmanțare

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.33.01+48.02.33.02)

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

46.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.02.03

0.00

48.02

3 431.00

0.00

0.00

3 431.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.01

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.01.01

0.00

48.02.01.02

0.00

48.02.01.03

0.00

48.02.02

415.00

0.00

0.00

415.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.02.01

415.00

415.00

48.02.02.02

0.00

48.02.02.03

0.00

48.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.03.01

0.00

48.02.03.02

0.00

48.02.03.03

0.00

48.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

48.02.04.01

0.00

48.02.04.02

0.00

48.02.04.03

0.00

48.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.05.01

0.00

48.02.05.02

0.00

48.02.05.03

0.00

48.02.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.11.01

0.00

48.02.11.02

0.00

48.02.11.03

0.00

48.02.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.12.01

0.00

48.02.12.02

0.00

48.02.12.03

0.00

48.02.15

3 016 00

0.00

0.00

3 016.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.15.01

3 016.00

3 016.00

48.02.15.02

0.00

48.02.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.19.01

0.00

48.02.19.02

0.00

48.02.19.03

0.00

48.02.19.04

0.00

48.02.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.32.01

0.00

48.02.32.02

0.00

48.02.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.02.33.01

0.00

35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III i Trim IV

[sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0.00

’) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

♦♦) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ♦***) ge utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 201716