Hotărârea nr. 286/2018

HCL 286 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea elaborării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea elaborării

Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6337/05.12.2018 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea elaborării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Investiții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


Nr.: 286

Data: 11.12.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(aiprimarie6.ro