Hotărârea nr. 285/2018

HCL 285 – Hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 169/26.07.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 – 2023

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 169/26.07.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 - 2023

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6336/05.12.2018 întocmit de Direcția Generală Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 169/26.07.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 — 2023.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 285

Data: 11.12.2018CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate°            A.BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primar ie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro