Hotărârea nr. 284/2018

HCL 284 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1720/04.12.2018 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 639/26.09.2018, H.G. nr. 848/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale și a prevederile O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

Punând în practică adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 74509/07.11.2018 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

Ținând cont de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018 în sumă de 922.844 mii lei la cheltuieli si în sumă de 916.066 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I si II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, la și lb, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018, în sumă de 175.050 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, la și lb, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018, în sumă de 67.443 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2018, în sumă de 110.150 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 110.150 mii lei conform Anexei nr. V și VI ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Investiții, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,Nr.: 284

Data: 11.12.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a)primarie6.ro

JUDEȚUL:

FORMULAR: 11

 • I Buget 2018

 • II Estimări 2019

 • III Estimări 2020

 • IV Estimări 2021

BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

Cod rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Transferuri

Total       între bugete**)

(se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5 7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

906.342,0

141.855,0

179.493,0

1.227.690,0

1.227.690,0

I

906.342,0

141.855,0

179.493,0

II

1.100.238,0

128.814,0

14.116,0

III

1.162.953,0

133.692,0

14.921,0

IV

1.221.103,0

138.185,0

15.667,0

Venituri curente (rd.03+17)

02

702.212,0

74.105,0

776.317,0

776.317,0

I

702.212,0

74.105,0

II

966.890,0

54.303,0

III

1.022.005,0

54.934,0

IV

1.073.107,0

55.489,0

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

677.789,0

677.789,0

677.789,0

I

677.789,0

II

942.951,0

III

996.702,0

IV

1.046.538,0

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

I II

III IV

Impozit pe profit 05 I II III

IV

Cod rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Transferuri

Total       între bugete**)

(se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5 7

8=6-7

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06

283.940,0

283.940,0

283.940,0

I

283.940,0

II

469.353,0

III

496.107,0

IV

520.913,0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *) 07

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit


I

II

III

IV

08       283.026,0

I         283.026,0

II         469.353,0

III         496.107,0

IV        520.913,0


283.026,0


283.026,0


Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09

Impozite și taxe pe proprietate


Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)


Sume defalcate din TVA


 • II

 • III

  IV

  10

  146.251,0

  I

  146.251,0

  II

  159.911,0

  III

  169.027,0

  IV

  177.478,0

  11

  238.098,0

  I

  238.098,0

  II

  302.870,0

  III

  320.134,0

  IV

  336.141,0

  12

  193.282,0


146.251,0


238.098,0


193.282,0


146.251,0


238.098,0


193.282,0


 • I         193.282,0

 • II         262.535,0

Cod rând


Bugetul local


Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local


Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii


Bugetul împrumuturilor externe și interne


Bugetul fondurilor externe nerambursabile


Total


Transferuri între bugete**) (se scad)


Total buget general


A

01

2

III

277.499,0

IV

291.374,0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

16,0

I

16,0

II

23,0

III

24,0

IV

25,0

Taxe pe servicii specifice

14

800,0

I

800,0

II

836,0

III

884,0

IV

928,0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

44.000,0

I

44.000,0

II

39.476,0

III

41.727,0

IV

43.814,0

Alte impozite si taxe fiscale

16

9.500,0

I

9.500,0

II

10.817,0

III

11.434,0

IV

12.006,0

Venituri nefiscale

17

24.423,0

74.105,0

I

24.423,0

74.105,0

II

23.939,0

54.303,0

III

25.303,0

54.934,0

IV

26.569,0

55.489,0

Venituri din capital

18

50,0

I

50,0

II

2,0

III

2,0

IV

2,0

Operatiuni financiare

19

II

III


3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7


16,0 16,0


800,0 800,0


44.000,0 44.000,0


9.500,0 9.500,0


98.528,0 98.528,0


50,0 50,0


179.493,0

179.493,0

14.116,0

14.921,0


Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

IV

15.667,0

Subvenții (rd.21+22)

20

199.786,0

67.750,0

267.536,0

267.536,0

I

199.786,0

67.750,0

II

131.099,0

74.511,0

III

138.572,0

78.758,0

IV

145.501,0

82.696,0

Subvenții de la bugetul de stat

21

197.627,0

197.627,0

197.627,0

I

197.627,0

II

128.691,0

III

136.027,0

IV

142.829,0

Subvenții de la alte administratii

22

2.159,0

67.750,0

69.909,0

69.909,0

I

2.159,0

67.750,0

69.909,0

69.909,0

II

2.408,0

74.511,0

76.919,0

76.919,0

III

2.545,0

78.758,0

81.303,0

81.303,0

IV

2.672,0

82.696,0

85.368,0

85.368,0

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

23

4.294,0

4.294,0

I

4.294,0

II

2.247,0

III

2.374,0

IV

2.493,0

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)

24

913.120,0

141.855,0

179.493,0

1.234.468,0

67.750,0

1.166.718,0

I

913.120,0

141.855,0

179.493,0

II

1.079.314,0

145.684,0

89.388,0

III

1.140.845,0

153.987,0

94.484,0

IV

1.197.839,0

161.671,0

99.208,0

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

683.078,0

133.772,0

7.443,0

824.293,0

67.750,0

756.543,0

I

683.078,0

133.772,0

7.443,0

II

931.313,0

136.384,0

14.116,0

III

984.406,0

144.155,0

14.921,0

IV

1.033.643,0

151.366,0

15.667,0

Cheltuieli de personal

26

161.729,0

48.887,0

210.616,0

210.616,0

I

161.729,0

48.887,0

II

330.372,0

45.849,0

III

349.202,0

48.457,0

IV

366.669,0

50.878,0

Bunuri si servicii

27

332.207,0

74.146,0

406.353,0

406.353,0

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

I

332.207,0

74.146,0

II

385.354,0

79.212,0

III

407.328,0

83.730,0

IV

427.701,0

87.921,0

Dobanzi

28

17.846,0

5,0

17.851,0

17.851,0

I

17.846,0

5,0

II

14.051,0

III

14.852,0

IV

15.594,0

Subventii

29

9.000,0

9.000,0

9.000,0

I

II

III

IV

9.000,0

8.168,0

8.634,0

9.068,0


Fonduri de rezerva

30


Transferuri intre unitati ale administratiei publice


Alte transferuri


Asistenta sociala


II

III

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

IV

31

67.750,0

67.750,0

I

67.750,0

II

72.281,0

III

76.401,0

IV

80.221,0

32

12.985,0

12.985,0

I

12.985,0

II

7.411,0

III

7.833,0

IV

8.225,0

33

3.016,0

7.443,0

10.459,0

I

3.016,0

7.443,0

II

3.633,0

14.116,0

III

3.840,0

14.921,0

IV

4.032,0

15.667,0

34

66.341,0 210,0

66.551,0

I

66.341,0 210,0


67.750,0


12.985,0


66.551,0


Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

II

95.363,0

234,0

III

100.799,0

247,0

IV

105.840,0

260,0

Alte cheltuieli

35

12.204,0

10.524,0

22.728,0

22.728,0

I

12.204,0

10.524,0

II

14.680,0

11.089,0

III

15.517,0

11.721,0

IV

16.293,0

12.307,0

Cheltuieli de capital

36

164.036,0

8.133,0

172.050,0

344.219,0

344.219,0

I

164.036,0

8.133,0

172.050,0

II

73.459,0

9.357,0

75.272,0

III

77.647,0

9.892,0

79.563,0

IV

81.529,0

10.368,0

83.541,0

Operatiuni financiare (rd.38+39)

37

66.206,0

66.206,0

I

II

66.206,0

74.868,0

79.136,0

83.029,0

III

IV


Imprumuturi acordate

38


Rambursari de credite externe si interne


II

III

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

IV

39

66.206,0

I

66.206,0

II

74.868,0

III

79.136,0

IV

83.029,0

40

-200,0

-50,0

I

-200,0

-50,0

II

-326,0

-57,0

III

-344,0

-60,0

IV

-362,0

-63,0

41

I


66.206,0


-250,0


Rezerve


II


66.206,0


Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

III

IV

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

(rd.01-rd.24)

42

-6.778,0

-6.778,0

-67.750,0

60.972,0

I

-6.778,0

II

20.924,0

-16.870,0

-75.272,0

III

22.108,0

-20.295,0

-79.563,0

IV

23.264,0

-23.486,0

-83.541,0

-67.750,0

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTĂ:

*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_________

Unitatea administrativ-teritorială:_______________

Formular! M/01 |


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2018

Estimări

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02 )

00.01

916 066.00

242 533.00

194 821.00

287 077.00

191 635.00

1 093 836.00

1 150 822.00

I 205 251.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

516 596.00

165 505.00

103 128.00

137 445.00

110 518.00

701 964.00

736 614.00

770 332.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

718 237.96

223 487.00

161 112 00

178 486.00

155 152.96

964 457.00

1 014 068.00

1 061 659.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

697 406.96

218 660 00

156 570.00

174 182.00

147 994.96

940 036.00

988 255.00

1 034 554.00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

301 573.00

67 124.00

75 340.00

80 782.00

78 327.00

469 353.00

496 107.00

520 913.00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

301 573.00

67 124.00

75 340.00

80 782.00

78 327.00

469 353.00

496 107.00

520 913 00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

301 573.00

67 124.00

75 340.00

80 782.00

78 327.00

469 353.00

496 107.00

520 913.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

247 719.00

67 124.00

51 119.00

64 089.00

65 387.00

351 290.00

371 314.00

389 880.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

53 854.00

0.00

24 221.00

16 693.00

12 940.00

118 063.00

124 793.00

131 033.00

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

142 551.00

71 198.00

13 779.00

43 193.00

14 381.00

152 091.00

156 883.00

162 750.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

142 551.00

71 198.00

13 779.00

43 193.00

14 381.00

152 091.00

156 883.00

162 750.00

Impozitsi taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

119 500 00

61 629.00

9 650.00

38 282.00

9 939.00

128 029.00

131 870.00

136 809.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

28 500.00

20 079.00

3 463.00

2 165.00

2 793.00

30 900.00

31 827.00

33 765.00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

91 000.00

41 550.00

6 187.00

36 117.00

7 146.00

97 129 00

100 043 .00

103 044.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12 701.00

5 781.00

1 665.00

3 008.00

2 247.00

13 185.00

13 581.00

13 988.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3 900.00

2 382.00

566 00

339.00

613.00

4 120.00

4 244.00

4 371.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8 800.00

3 399.00

1 099.00

2 669.00

1 633.00

9 064.00

9 336.00

9 616.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8 000.00

2 360.00

2 121.00

1 645.00

1 874.00

8 456.00

8 939.00

9 385.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2 350.00

1 428.00

343.00

258.00

321.00

2 421.00

2 493.00

2 568.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

243 782.96

75 738.00

66 256.00

48 455.00

53 333.96

308 807.00

325 186.00

340 510.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

201 681.96

57 985.00

57 984.00

41 049.00

44 663.96

262 535.00

277 499.00

291 374.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

88 129.00

25 186.00

25 186.00

16 791.00

20 966.00

262 535.00

277 499.00

291 374.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

100 567.96

28 903.00

28 903.00

21 661.00

21 100.96

0.00

0.00

1 0.00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

100.567,96

28.903,00

28.903,00

21.661,00

21.100,96

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985,00

3.896,00

3.895,00

2.597,00

2.597,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

|Taxe hoteliere-restante

12.02.07

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

900,00

214,00

280,00

188,00

218,00

951,00

1.006,00

1.056,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

900,00

214,00

280,00

188,00

218,00

951,00

1.006,00

1.056,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

41.200,00

17.539,00

7.992,00

7.218,00

8.451,00

45.320,00

46.680,00

48.079,00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29.800,00

15.258,00

5.214,00

4.422,00

4.906,00

30.900,00

31.827,00

32.781,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

17.000,00

10.418,00

2.709,00

1.840,00

2.033,00

17.510,00

18.035,00

18.576,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12.800,00

4.840,00

2.505,00

2.582,00

2.873,00

13.390,00

13.792,00

14.205,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

11.400,00

2.281,00

2.778,00

2.796,00

3.545,00

14.420,00

14.853,00

15.298,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500,00

4.600,00

1.195,00

1.752,00

1.953,00

9.785,00

10.079,00

10.381,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500,00

4.600,00

1.195,00

1.752,00

1.953,00

9.785,00

10.079,00

10.381,00

| Alte impozite si taxe

18.02.50

9.500,00

4.600,00

1.195,00

1.752,00

1.953,00

9.785,00

10.079,00

10.381,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod OO.13+O0.14)

00.12

20.831,00

4.827,00

4.542,00

4.304,00

7.158,00

24.421,00

25.813,00

27.105,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.945,00

315,00

473,00

406,00

751,00

2.098,00

2.218,00

2.329,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.945,00

315,00

473,00

406,00

751,00

2.098,00

2.218,00

2.329,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.945,00

315,00

473,00

406,00

751,00

2.098,00

2.218,00

2.329,00

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

1.945,00

315,00

473,00

406,00

751,00

2.098,00

2.218,00

2.329,00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

18.886,00

4.512,00

4.069,00

3.898,00

6.407,00

22.323,00

23.595,00

24.776,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

231,00

1,00

0,00

1,00

229,00

4,00

4,00

5,00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

230,00

1,00

0,00

0,00

229,00

3,00

3,00

4,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

75,00

23,00

17,00

18,00

17,00

79,00

83,00

88,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20,00

4,00

5,00

6,00

5,00

21,00

22,00

23,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55,00

19,00

12,00

12,00

12,00

58,00

61,00

65,00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

15.515,00

3.968,00

3.564,00

3.152,00

4.831,00

19.041,00

20.126,00

21.132,00

|Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

15.500,00

3.968,00

3.550,00

3.152,00

4.830,00

19.026,00

20.110,00

21.116,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

|Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

15.500,00

3.968,00

3.550,00

3.152,00

4.830,00

19.026,00

20.110,00

21.116,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

15,00

0,00

14,00

0,00

1,00

15,00

16,00

16,00

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47 +36.02.50)

36.02

3.065,00

520,00

488,00

727,00

1.330,00

3.199,00

3.382,00

3.551,00

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

28,00

30,00

32,00

|Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

28,00

30,00

32,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

60,00

57,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

3.000,00

463,00

488,00

727,00

1.322,00

3.171,00

3.352,00

3.519,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|Donatii si sponsorizări **)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-62.169,00

-4.859,00

-6.883,00

-11.884,00

-38.543,00

-69.781,00

-73.759,00

-77.447,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

62.169,00

4.859,00

6.883,00

11.884,00

38.543,00

69.781,00

73.759,00

77.447,00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40,00

3,00

0,00

8,00

29,00

42,00

45,00

47,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40,00

3,00

0,00

8,00

29,00

42,00

45,00

47,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40,00

3,00

0,00

8,00

29,00

42,00

45,00

47,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

193.994,04

18.943,00

33.609,00

105.052,00

36.390,04

128.891,00

136.238,00

143.050,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

193.994,04

18.943,00

33.609,00

105.052,00

36.390,04

128.891,00

136.238,00

143.050,00

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+

42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+

42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

192.451,04

17.400,00

33.609,00

105.052,00

36.390,04

126.483,00

133.693,00

140.378,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180,00

17.400,00

33.609,00

11.745,00

17.426,00

74.852,00

79.119,00

83.075,00

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1.800,00

0,00

0,00

900,00

900,00

1.450,00

1.533,00

1.610,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

110.471,04

0,00

0,00

92.407,00

18.064,04

50.181,00

53.041,00

55.693,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

110.471,04

0,00

0,00

92.407,00

18.064,04

50.181,00

53.041,00

55.693,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

1.543,00

1.543,00

0,00

0,00

0,00

2.408,00

2.545,00

2.672,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543,00

1.543,00

0,00

0,00

0,00

2.408,00

2.545,00

2.672,00

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363,00

100,00

100,00

100,00

63,00

446,00

471,00

495,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363,00

100,00

100,00

100,00

63,00

446,00

471,00

495,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0,00

0,00

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

(cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

(cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

(cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare

(cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

(cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 20142020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

3.431,00

0,00

0,00

3.431,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

415,00

0,00

0,00

415,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415,00

0,00

0,00

415,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Instr

Prefinanțare

umentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Instr

Prefinanțare

umentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3.016,00

0,00

0,00

3.016,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3.016,00

0,00

0,00

3.016,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod O0.02+O0.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

850.063,00

237.571,00

187.838,00

271.654,00

153.000,00

1.023.550,00

1.076.528,00

1.127.242,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

516.556,00

165.502,00

103.128,00

137.437,00

110.489,00

701.905,00

736.550,00

770.265,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

656.068,96

218.628,00

154.229,00

166.602,00

116.609,96

894.659,00

940.290,00

984.192,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

697.406,96

218.660,00

156.570,00

174.182,00

147.994,96

940.036,00

988.255,00

1.034.554,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

301.573,00

67.124,00

75.340,00

80.782,00

78.327,00

469.353,00

496.107,00

520.913,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

301.573,00

67.124,00

75.340,00

80.782,00

78.327,00

469.353,00

496.107,00

520.913,00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

301.573,00

67.124,00

75.340,00

80.782,00

78.327,00

469.353,00

496.107,00

520.913,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

247.719,00

67.124,00

51.119,00

64.089,00

65.387,00

351.290,00

371.314,00

389.880,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

53.854,00

0,00

24.221,00

16.693,00

12.940,00

118.063,00

124.793,00

131.033,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

142.551,00

71.198,00

13.779,00

43.193,00

14.381,00

152.091,00

156.883,00

162.750,00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

142.551,00

71.198,00

13.779,00

43.193,00

14.381,00

152.091,00

156.883,00

162.750,00

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

119.500,00

61.629,00

9.650,00

38.282,00

9.939,00

128.029,00

131.870,00

136.809,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

28.500,00

20.079,00

3.463,00

2.165,00

2.793,00

30.900,00

31.827,00

33.765,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

91.000,00

41.550,00

6.187,00

36.117,00

7.146,00

97.129,00

100.043,00

103.044,00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12.701,00

5.781,00

1.665,00

3.008,00

2.247,00

13.185,00

13.581,00

13.988,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3.900,00

2.382,00

566,00

339,00

613,00

4.120,00

4.244,00

4.371,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8.800,00

3.399,00

1.099,00

2.669,00

1.633,00

9.064,00

9.336,00

9.616,00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8.000,00

2.360,00

2.121,00

1.645,00

1.874,00

8.456,00

8.939,00

9.385,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.350,00

1.428,00

343,00

258,00

321,00

2.421,00

2.493,00

2.568,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

243.782,96

75.738,00

66.256,00

48.455,00

53.333,96

308.807,00

325.186,00

340.510,00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

201.681,96

57.985,00

57.984,00

41.049,00

44.663,96

262.535,00

277.499,00

291.374,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

88.129,00

25.186,00

25.186,00

16.791,00

20.966,00

262.535,00

277.499,00

291.374,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

100.567,96

28.903,00

28.903,00

21.661,00

21.100,96

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985,00

3.896,00

3.895,00

2.597,00

2.597,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

|Taxe hoteliere-restante

12.02.07

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

900,00

214,00

280,00

188,00

218,00

951,00

1.006,00

1.056,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

900,00

214,00

280,00

188,00

218,00

951,00

1.006,00

1.056,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

41.200,00

17.539,00

7.992,00

7.218,00

8.451,00

45.320,00

46.680,00

48.079,00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29.800,00

15.258,00

5.214,00

4.422,00

4.906,00

30.900,00

31.827,00

32.781,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

17.000,00

10.418,00

2.709,00

1.840,00

2.033,00

17.510,00

18.035,00

18.576,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12.800,00

4.840,00

2.505,00

2.582,00

2.873,00

13.390,00

13.792,00

14.205,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

11.400,00

2.281,00

2.778,00

2.796,00

3.545,00

14.420,00

14.853,00

15.298,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500,00

4.600,00

1.195,00

1.752,00

1.953,00

9.785,00

10.079,00

10.381,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500,00

4.600,00

1.195,00

1.752,00

1.953,00

9.785,00

10.079,00

10.381,00

| Alte impozite si taxe

18.02.50

9.500,00

4.600,00

1.195,00

1.752,00

1.953,00

9.785,00

10.079,00

10.381,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-41.338,00

-32,00

-2.341,00

-7.580,00

-31.385,00

-45.377,00

-47.965,00

-50.362,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.945,00

315,00

473,00

406,00

751,00

2.098,00

2.218,00

2.329,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.945,00

315,00

473,00

406,00

751,00

2.098,00

2.218,00

2.329,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.945,00

315,00

473,00

406,00

751,00

2.098,00

2.218,00

2.329,00

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

1.945,00

315,00

473,00

406,00

751,00

2.098,00

2.218,00

2.329,00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0,00

| Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

|Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-43.283,00

-347,00

-2.814,00

-7.986,00

-32.136,00

-47.475,00

-50.183,00

-52.691,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

231,00

1,00

0,00

1,00

229,00

4,00

4,00

5,00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

230,00

1,00

0,00

0,00

229,00

3,00

3,00

4,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

75,00

23,00

17,00

18,00

17,00

79,00

83,00

88,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20,00

4,00

5,00

6,00

5,00

21,00

22,00

23,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55,00

19,00

12,00

12,00

12,00

58,00

61,00

65,00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

15.515,00

3.968,00

3.564,00

3.152,00

4.831,00

19.041,00

20.126,00

21.132,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

15.500,00

3.968,00

3.550,00

3.152,00

4.830,00

19.026,00

20.110,00

21.116,00

|venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

15.500,00

3.968,00

3.550,00

3.152,00

4.830,00

19.026,00

20.110,00

21.116,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

15,00

0,00

14,00

0,00

1,00

15,00

16,00

16,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

3.065,00

520,00

488,00

727,00

1.330,00

3.182,00

3.363,00

3.531,00

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

11,00

11,00

12,00

|Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

28,00

30,00

32,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0,00

Taxe speciale

36.02.06

60,00

57,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0,00

Alte venituri

36.02.50

3.000,00

463,00

488,00

727,00

1.322,00

3.171,00

3.352,00

3.519,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-62.169,00

-4.859,00

-6.883,00

-11.884,00

-38.543,00

-69.781,00

-73.759,00

-77.447,00

Donatii si sponsorizari**)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-62.169,00

-4.859,00

-6.883,00

-11.884,00

-38.543,00

-69.781,00

-73.759,00

-77.447,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

193.994,04

18.943,00

33.609,00

105.052,00

36.390,04

128.891,00

136.238,00

143.050,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

193.994,04

18.943,00

33.609,00

105.052,00

36.390,04

128.891,00

136.238,00

143.050,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

192.451,04

17.400,00

33.609,00

105.052,00

36.390,04

126.483,00

133.693,00

140.378,00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180,00

17.400,00

33.609,00

11.745,00

17.426,00

74.852,00

79.119,00

83.075,00

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1.800,00

0,00

0,00

900,00

900,00

1.450,00

1.533,00

1.610,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

110.471,04

0,00

0,00

92.407,00

18.064,04

50.181,00

53.041,00

55.693,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

110.471,04

0,00

0,00

92.407,00

18.064,04

50.181,00

53.041,00

55.693,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0,00

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0,00

Subventii de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34)

43.02

1.543,00

1.543,00

0,00

0,00

0,00

2.408,00

2.545,00

2.672,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0,00

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543,00

1.543,00

0,00

0,00

0,00

2.408,00

2.545,00

2.672,00

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0,00

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0,00

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

66.003,00

4.962,00

6.983,00

15.423,00

38.635,00

70.269,00

74.275,00

77.989,00

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

40,00

3,00

0,00

8,00

29,00

42,00

45,00

47,00

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

62.169,00

4.859,00

6.883,00

11.884,00

38.543,00

69.781,00

73.759,00

77.447,00

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

62.169,00

4.859,00

6.883,00

11.884,00

38.543,00

69.781,00

73.759,00

77.447,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

62.169,00

4.859,00

6.883,00

11.884,00

38.543,00

69.781,00

73.759,00

77.447,00

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

62.169,00

4.859,00

6.883,00

11.884,00

38.543,00

69.781,00

73.759,00

77.447,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

62.169,00

4.859,00

6.883,00

11.884,00

38.543,00

69.781,00

73.759,00

77.447,00

|Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40,00

3,00

0,00

8,00

29,00

42,00

45,00

47,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40,00

3,00

0,00

8,00

29,00

42,00

45,00

47,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40,00

3,00

0,00

8,00

29,00

42,00

45,00

47,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0,00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

x

X

x

X

x

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0,00

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363,00

100,00

100,00

100,00

63,00

446,00

471,00

495,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363,00

100,00

100,00

100,00

63,00

446,00

471,00

495,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.02.03

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 20142020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

3.431,00

0,00

0,00

3.431,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

Prefinanțare

48.02.01.03

0,00

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

415,00

0,00

0,00

415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415,00

415,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

0,00

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0,00

Prefinanțare

48.02.03.03

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0,00

Prefinanțare

48.02.04.03

0,00

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0,00

Prefinanțare

48.02.05.03

0,00

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0,00

Prefinanțare

48.02.11.03

0,00

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0,00

Prefinanțare

48.02.12.03

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3.016,00

0,00

0,00

3.016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3.016,00

3.016,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0,00

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0,00

Prefinanțare

48.02.19.03

0,00

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0,00

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0,00

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0,00

’) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează

proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

uget 2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

|sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0.00

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează

proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017


’ V

LLi

LD

cr

ci

o

r rP

ii-

FIIMa oJUDEȚUL:_________

ANEXA II


Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formulări |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

922 844

40 185

198 117

227 075

222 227

275 425

1 074 883

1 136 157

1 192 975

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

119 285

809

28 743

29 064

29 163

32 315

123 070

130 086

136 593

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

94 959

809

23 548

23 121

22 307

25 983

102 504H

108 347

113 767

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

94 959

809

23 548

23 121

22 307

25 983

102 504

108 347

113 767

Autorități executive

51.02.01.03

94 959

809

23 548

23 121

22 307

25 983

102 504

108 347

113 767

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6 370

0

1 470

1 774

1 781

1 345

6 501

6 872

7216

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6 370

0

1 470

1 774

1 781

1 345

6 501

6 872

7216

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17 956

0

3 725

4 169

5 075

4 987

14 065

14 867

15610

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

.0

0

0

0

0

0

0

0

0

i ransitruri iiiri ougciuic iouciic pciiiru nisiiLiiiiiic uc 'dsisit:iii'd soci'di'd pcrnru pursoaiicic uu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hTaranndsicfearpuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

38.459

0

9.164

8.632

9.871

10.792

37.732

39.885

41.879

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

359

0

83

67

101

108

670

710

746

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

359

0

83

67

101

108

670

710

746

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

38.100

0

9.081

8.565

9.770

10.684

37.062

39.175

41.133

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.950

0

9.046

8.535

9.752

10.617

37.017

39.127

41.083

Politie locala

61.02.03.04

37.950

0

9.046

8.535

9.752

10.617

37.017

39.127

41.083

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

150

0

35

30

18

67

45

48

50

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

555.644

22.713

116.119

136.909

145.442

157.174

683.405

722.361

758.491

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

152.819

13.265

31.739

46.454

46.759

27.867

310.026

327.695

344.094

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

61.554

5.822

13.138

15.969

21.925

10.522

141.298

149.350

156.822

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

32.358

3.256

6.428

7.760

13.774

4.396

74.161

78.389

82.312

Învatamânt primar

65.02.03.02

29.196

2.566

6.710

8.209

8.151

6.126

67.137

70.961

74.510

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

62.232

7.098

12.831

20.831

16.604

11.966

145.453

153.744

161.437

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

31.882

3.605

6.148

11.400

9.215

5.119

70.445

74.462

78.188

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

30.350

3.493

6.683

9.431

7.389

6.847

75.008

79.282

83.249

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

88

0

15

41

31

1

1.786

1.887

1.981

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

3.064

345

503

813

1.231

517

10.380

10.973

11.525

Învatamânt special

65.02.07.04

3.064

345

503

813

1.231

517

10.380

10.973

11.525

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

12.758

0

2.005

5.554

3.722

1.477

3.698

3.908

4.104

Școală după școală

65.02.12.01

12.758

0

2.005

5.554

3.722

1.477

3.698

3.908

4.104

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123

0

3.247

3.246

3.246

3.384

7.411

7.833

8.225

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

140.355

2.912

23.498

26.656

36.299

53.902

117.694

124.404

130.622

Din total capitol:

Servicii culturale   (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

126.081

2.912

19.954

22.874

32.107

51.146

100.640

106.378

111.695

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

126.081

2.912

19.954

22.874

32.107

51.146

100.640

106.378

111.695

Servicii religioase

67.02.06

3.000

0

800

700

900

600

2.788

2.947

3.094

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

11.274

0

2.744

3.082

3.292

2.156

14.266

15.079

15.833

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

262.470

6.536

60.882

63.799

62.384

75.405

255.685

270.262

283.775

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.869

1.739

3.899

3.539

2.573

3.858

15.286

16.155

16.962

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

110.749

559

25.123

27.628

27.088

30.910

97.335

102.883

108.027

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

110.749

559

25.123

27.628

27.088

30.910

97.335

102.883

108.027

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

35.327

1.578

8.106

8.302

7.807

11.112

34.957

36.950

38.796

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

25.378

554

5.771

6.247

6.377

6.983

26.899

28.432

29.853

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

10.300

90

1.586

2.626

2.185

3.903

2.933

3.100

3.254

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.800

452

439

618

635

108

3.680

3.890

4.085

Ajutor social

68.02.15.01

1.800

452

439

618

635

108

3.680

3.890

4.085

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

65.047

1.564

15.958

14.839

15.719

18.531

74.595

78.852

82.798

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

65.047

1.564

15.958

14.839

15.719

18.531

74.595

78.852

82.798

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

71.255

71

9.028

23.472

12.149

26.606

89.103

94.183

98.889

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

7.895

0

134

334

2.880

4.547

12.697

13.421

14.091

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

495

0

134

209

5

147

348

368

386

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

7.400

0

0

125

2.875

4.400

12.349

13.053

13.705

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

108

0

0

0

0

108

596

630

662

Alimentare cu apa

70.02.05.01

108

0

0

0

0

108

596

630

662

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

63.252

71

8.894

23.138

9.269

21.951

75.810

80.132

84.136

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

96.613

16.443

31.000

24.100

18.850

22.663

106.805

112.894

118.539

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

96.500

16.443

31.000

24.100

18.850

22.550

102.592

108.440

113.862

Salubritate

74.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

96.500

16.443

31.000

24.100

18.850

22.550

102.592

108.440

113.862

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

113

0

0

0

0

113

4.213

4.454

4.677

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

41.588

149

4.063

4.898

6.752

25.875

34.768

36.748

38.584

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

41.588

149

4.063

4.898

6.752

25.875

34.768

36.748

38.584

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

41.588

149

4.063

4.898

6.752

25.875

34.768

36.748

38.584

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

41.588

149

4.063

4.898

6.752

25.875

34.768

36.748

38.584

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02 - 99.02 )

96.02

-6.778

0

44.416

-32.254

64.850

-83.790

18.936

14.646

12.256

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

-6.778

0

44.416

-32.254

64.850

-83.790

18.936

14.646

12.256

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

45.155

-31.495

70.486

-84.146

21.913

17.788

15.552

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

-6.778

0

-739

-759

-5.636

356

-2.977

-3.142

-3.296

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

850.063

38.424

192.416

219.333

201.168

237.146

1.001.637

1.058.740

1.111.690

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

110.629

362

27.788

28.747

28.232

25.862

114.070

120.575

126.607

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

86.303

362

22.593

22.804

21.376

19.530

93.504

98.836

103.781

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

86.303

362

22.593

22.804

21.376

19.530

93.504

98.836

103.781

Autorități executive

51.02.01.03

86.303

362

22.593

22.804

21.376

19.530

93.504

98.836

103.781

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6.370

0

1.470

1.774

1.781

1.345

6.501

6.872

7.216

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.370

1.470

1.774

1.781

1.345

6.501

6.872

7.216

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17.956

3.725

4.169

5.075

4.987

14.065

14.867

15.610

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

38.459

0

9.164

8.632

9.871

10.792

37.732

39.885

41.879

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

359

0

83

67

101

108

670

710

746

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

359

83

67

101

108

670

710

746

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

38.100

0

9.081

8.565

9.770

10.684

37.062

39.175

41.133

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.950

0

9.046

8.535

9.752

10.617

37.017

39.127

41.083

Politie locala

61.02.03.04

37.950

9.046

8.535

9.752

10.617

37.017

39.127

41.083

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

150

35

30

18

67

45

48

50

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

519.672

21.399

112.689

130.532

131.218

145.233

656.881

694.329

729.060

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

139.961

12.588

29.405

44.866

40.336

25.354

302.138

319.358

335.337

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

52.150

5.424

11.002

14.824

17.321

9.003

135.571

143.296

150.464

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

26.808

2.954

5.765

7.062

10.424

3.557

71.652

75.736

79.525

Învatamânt primar

65.02.03.02

25.342

2.470

5.237

7.762

6.897

5.446

63.919

67.560

70.939

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

59.064

6.819

12.633

20.508

14.951

10.972

143.302

151.472

159.050

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

30.381

3.328

6.065

11.167

8.590

4.559

69.438

73.398

77.070

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

28.683

3.491

6.568

9.341

6.361

6.413

73.864

78.074

81.980

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

88

15

41

31

1

1.786

1.887

1.981

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.778

345

503

693

1.065

517

10.370

10.962

11.513

Învatamânt special

65.02.07.04

2.778

345

503

693

1.065

517

10.370

10.962

11.513

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

12.758

0

2.005

5.554

3.722

1.477

3.698

3.908

4.104

Școală după școală

65.02.12.01

12.758

2.005

5.554

3.722

1.477

3.698

3.908

4.104

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123

3.247

3.246

3.246

3.384

7.411

7.833

8.225

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

120.119

2.589

22.835

22.537

28.800

45.947

102.623

108.474

113.896

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

105.845

2.589

19.291

18.755

24.608

43.191

85.569

90.448

94.969

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

105.845

2.589

19.291

18.755

24.608

43.191

85.569

90.448

94.969

Servicii religioase

67.02.06

3.000

800

700

900

600

2.788

2.947

3.094

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

11.274

2.744

3.082

3.292

2.156

14.266

15.079

15.833

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

259.592

6.222

60.449

63.129

62.082

73.932

252.120

266.497

279.827

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.718

1.739

3.899

3.539

2.573

3.707

15.227

16.096

16.903

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

110.749

559

25.123

27.628

27.088

30.910

97.335

102.883

108.027

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

110.749

559

25.123

27.628

27.088

30.910

97.335

102.883

108.027

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

35.011

1.264

7.829

8.264

7.807

11.111

34.169

36.117

37.922

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

24.793

554

5.771

6.247

6.377

6.398

26.699

28.220

29.631

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

9.190

90

1.586

1.998

2.038

3.568

2.301

2.432

2.553

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.800

452

439

618

635

108

3.680

3.890

4.085

Ajutor social

68.02.15.01

1.800

452

439

618

635

108

3.680

3.890

4.085

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

64.331

1.564

15.802

14.835

15.564

18.130

72.709

76.859

80.706

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

64.331

1.564

15.802

14.835

15.564

18.130

72.709

76.859

80.706

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

62.695

71

8.701

22.869

9.269

21.856

74.979

79.253

83.212

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

62.695

71

8.701

22.869

9.269

21.856

74.979

79.253

83.212

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

96.500

16.443

31.000

24.100

18.850

22.550

102.592

108.440

113.862

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

96.500

16.443

31.000

24.100

18.850

22.550

102.592

108.440

113.862

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

96.500

16.443

31.000

24.100

18.850

22.550

102.592

108.440

113.862

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

22.108

149

3.074

4.453

3.728

10.853

15.383

16.258

17.070

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

22.108

149

3.074

4.453

3.728

10.853

15.383

16.258

17.070

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

22.108

149

3.074

4.453

3.728

10.853

15.383

16.258

17.070

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

22.108

149

3.074

4.453

3.728

10.853

15.383

16.258

17.070

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02 )

96.02

0

0

45.155

-31.495

70.486

-84.146

21.913

17.788

15.552

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

45.155

-31.495

70.486

-84.146

21.913

17.788

15.552

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

45.155

-31.495

70.486

-84.146

21.913

17.788

15.552

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

72.781

1.761

5.701

7.742

21.059

38.279

73.246

77.417

81.285

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

8.656

447

955

317

931

6.453

9.000

9.511

9.986

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

8.656

447

955

317

931

6.453

9.000

9.511

9.986

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

8.656

447

955

317

931

6.453

9.000

9.511

9.986

Autorități executive

51.02.01.03

8.656

447

955

317

931

6.453

9.000

9.511

9.986

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

0

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

35.972

1.314

3.430

6.377

14.224

11.941

26.524

28.032

29.431

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12.858

677

2.334

1.588

6.423

2.513

7.888

8.337

8.757

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

9.404

398

2.136

1.145

4.604

1.519

5.727

6.054

6.358

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

5.550

302

663

698

3.350

839

2.509

2.653

2.787

Învatamânt primar

65.02.03.02

3.854

96

1.473

447

1.254

680

3.218

3.401

3.571

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

3.168

279

198

323

1.653

994

2.151

2.272

2.387

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.501

277

83

233

625

560

1.007

1.064

1.118

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

1.667

2

115

90

1.028

434

1.144

1.208

1.269

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

286

0

0

120

166

0

10

11

12

Învatamânt special

65.02.07.04

286

0

120

166

10

11

12

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

20.236

323

663

4.119

7.499

7.955

15.071

15.930

16.726

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

20.236

323

663

4.119

7.499

7.955

15.071

15.930

16.726

Sport

67.02.05.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

20.236

323

663

4.119

7.499

7.955

15.071

15.930

16.726

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

2.878

314

433

670

302

1.473

3.565

3.765

3.948

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

151

0

0

0

151

59

59

59

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

316

314

277

38

1

788

833

874

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

585

0

0

585

200

212

222

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.110

0

628

147

335

632

668

701

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

716

0

156

4

155

401

1.886

1.993

2.092

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

716

156

4

155

401

1.886

1.993

2.092

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

8.673

0

327

603

2.880

4.863

18.337

19.384

20.354

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

8.560

0

327

603

2.880

4.750

14.124

14.930

15.677

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

7.895

0

134

334

2.880

4.547

12.697

13.421

14.091

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

495

134

209

5

147

348

368

386

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

7.400

0

125

2.875

4.400

12.349

13.053

13.705

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

108

0

0

0

0

108

596

630

662

Alimentare cu apa

70.02.05.01

108

0

0

0

108

596

630

662

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

557

193

269

0

95

831

879

924

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

113

0

0

0

0

113

4.213

4.454

4.677

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

113

0

0

0

113

4.213

4.454

4.677

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

19.480

0

989

445

3.024

15.022

19.385

20.490

21.514

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

19.480

0

989

445

3.024

15.022

19.385

20.490

21.514

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

19.480

0

989

445

3.024

15.022

19.385

20.490

21.514

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

19.480

989

445

3.024

15.022

19.385

20.490

21.514

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02 )

96.02

-6.778

0

-739

-759

-5.636

356

-2.977

-3.142

-3.296

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.97

98.02

-6.778

0

-739

-759

-5.636

356

-2.977

-3.142

-3.296

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

-6.778

-739

-759

-5.636

356

-2.977

-3.142

-3.296

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

1) finantat din excedentul anilor precedenti

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti -tate

Preț unitar

Valoarea

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investita

2 538

1

PT Efienticizarea consumului de energie pentru 11 unitati de invatamant din Sectorul 6

800

2

PT Construcții 8 unitati de invatamant din Sectorul 6

1 000

3

Consultanta financiara si juridica privind implementarea programului ELENA

300

4

Consultanta pentru aplicarea procedurilor de achiziții publice

160

5

Consultanta tehnica pentru implementarea programului ELENA

278

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau Maturarea efectelor

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli

0

JUDEȚUL:_________


ANEXA III


Unitatea administrativ-teritorială:_______________


Formular|~ i-|/03


BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SURSĂ DE FINANȚARE- TOTAL

175 050

0

0

0

175 050

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

175 050

X

0

0

0

175 050

01

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

175 050

X

0

0

0

175 050

0

0

0

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

41.06.03

175 050

X

0

0

0

175 050

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

175 050

X

0

0

0

175 050

0

0

0

Sume aferente refinanțării creditelor externe

41.06.03.02

0

X

0

0

0

0

0

0

0

SURSĂ DE FINANȚARE- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

X

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

X

Sume aferente creditelor externe (cod 41.06.03.02)

41.06.03

X

Sume aferente refinanțării creditelor externe

41.06.03.02

X

SURSĂ DE FINANȚARE- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

175 050

0

0

0

175 050

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

175 050

X

0

0

0

175 050

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

175 050

X

0

0

0

175 050

0

0

0

Sume aferente creditelor externe (cod 41.06.03.01)

41.06.03

175 050

X

0

0

0

175 050

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

175 050

X

0

0

175 050

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

175 050

0

0

0

175 050

0

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.06+54.06)             50.06

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

0

Din total capitol:

0

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

0

Autorități executive

51.06.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.06.10

0

Alte servicii publice generale

54.06.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANȚA

NATIONALA(cod 60.06+61.06)

59.06

0

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

0

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.06.02

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

61.06

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

0

Politie locala

61.06.03.04

0

Protectia civila si protectia contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.06.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

0

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

0

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

65.06.04

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.06.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

0

Învatamânt special

65.06.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

66.06

0

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

66.06.06

0

Spitale generale

66.06.06.01

0

Unități medico-sociale

66.06.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.06.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod

67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Camine culturale

67.06.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+ 67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.06.04+68.06.06+68.06.11+68.06.12+68.06.15)

68.06

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

Creșe

68.06.11

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE( cod 70.06+74.06))

175.050

0

0

0

175.050

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod

70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

175.050

0

0

0

175.050

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

175.050

0

0

0

175.050

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

175.050

0

0

0

175.050

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.06.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

Protectia mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06)

74.06

0

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

Salubritate

74.06.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE( cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

0

Din total capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

0

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

0

Din total capitol:

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Energie termica

81.06.06

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03)

83,06

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+83.06.03.30)

83.06.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.06.03.03

0

Camere agricole

83.06.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

0

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Strazi

84.06.03.03

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

0

PARTEA a- VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT*

99.06

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod 51.06+54.06)

50.06

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

0

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

0

Autorități executive

51.06.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.06.10

0

Alte servicii publice generale

54.06.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANTA NATIONALA(cod 60.06+61.06)

59.06

0

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.06.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

61.06

0

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

0

Politie locala

61.06.03.04

0

Protectia civila si protectia contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.06.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

0

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

0

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

65.06.04

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.06.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

0

Învatamânt special

65.06.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

66.06

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

66.06.06

0

Spitale generale

66.06.06.01

0

Unități medico-sociale

66.06.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.06.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod

67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Camine culturale

67.06.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+ 67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.06.04+68.06.06+68.06.11+68.06.12+68.06.15)

68.06

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

Creșe

68.06.11

0

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU

SI APE( cod 70.06+74.06))

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

0

Locuinte (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.06.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

Protectia mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06)

74.06

0

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

Salubritate

74.06.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE( cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

0

Din total capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

0

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.06.06

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03)

83,06

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+83.06.03.30)

83.06.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.06.03.03

0

Camere agricole

83.06.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

0

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Strazi

84.06.03.03

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

0

PARTEA a- VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT*

99.06

0

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

175.050

0

0

0

175.050

0

0

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.06+54.06)

50.06

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

0

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

0

Autorități executive

51.06.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.06.10

0

Alte servicii publice generale

54.06.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANTA

NATIONALA(cod 60.06+61.06)

59.06

0

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.06.02

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

61.06

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

0

Politie locala

61.06.03.04

0

Protectia civila si protectia contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.06.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

0

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

65.06.04

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.06.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

0

Învatamânt special

65.06.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

66.06

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

66.06.06

0

Spitale generale

66.06.06.01

0

Unități medico-sociale

66.06.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.06.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod

67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Case de cultura

67.06.03.06

0

Camine culturale

67.06.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+ 67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.06.04+68.06.06+68.06.11+68.06.12+68.06.15)

68.06

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

Creșe

68.06.11

0

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE( cod 70.06+74.06))

175.050

0

0

0

175.050

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

175.050

0

0

0

175.050

0

0

0

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

175.050

0

0

0

175.050

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

175.050

175.050

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Iluminat public si electrificari

70.06.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

Protectia mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06)

74.06

0

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

Salubritate

74.06.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE( cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

0

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

0

Din total capitol:

Energie termica

81.06.06

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03)

83,06

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+83.06.03.30)

83.06.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.06.03.03

0

Camere agricole

83.06.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

0

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Strazi

84.06.03.03

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

0

PARTEA a- VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT*

99.06

0

0

0

0

0

0

0

0

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

* Deficitul va fi acoperit din sursa de finanțare "Sume aferente creditelor externe"

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


JUDEȚUL:_________


ANEXA IV


Unitatea administrativ-teritorială:


Formularj 11/04


BUGETUL CREDITELOR INTERNE

PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii Iei ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SURSĂ DE FINANȚARE-TOTAL

67 443

7 443       0    4 572   55 428      0      0      0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

67 443

X

7 443

0

4 572

55 428

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

67 443

X

7 443

0

4 572

55 428

0

0

0

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 +41.07.02.04)

41.07.02

67 443

X

7 443

0

4 572

55 428

0

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

67 443

X

7 443

0

4 572

55 428

0

0

0

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

X

0

0

0

0

0

0

0

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE                           0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.04)

41.07.02

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

X

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

67 443

7 443

0

4 572

55 428

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

67 443

X

7 443

0

4 572

55 428

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

67 443

X

7 443

0

4 572

55 428

0

0

0

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01)

41.07.02

67 443

X

7 443

0

4 572

55 428

0

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

67 443

X

7 443

0

4 572

55 428

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

67 443

0

2 337

4 906

60 200

0

0

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)               50.07

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.07+61.07)

59.07

_

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.07+61.07)

59,07

Aparare (cod 60.07.02)

60,07

Din total capitol:

Aparare nationala

60.07.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61,07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

57.443

0

2.337

1.898

53.208

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

Învatamânt primar

65.07.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

Invatamant profesional

65.07.04.03

Învatamant postliceal

65.07.05

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

Învatamânt special

65.07.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

Spitale generale

66.07.06.01

Unități medico-sociale

66.07.06.03

Servicii de sanatate publica

66.07.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

57.443

0

2.337

1.898

53.208

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

57.443

0

2.337

1.898

53.208

0

0

0

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

57.443

0

2.337

1.898

53.208

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si

APE (cod 70.07+74.07)

10.000

0

0

3.008

6.992

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

10.000

0

0

3.008

6.992

Din total capitol:

Locuinte ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

10.000

0

0

3.008

6.992

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

10.000

0

0

3.008

6.992

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificari

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79,07

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Alti combustibili

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83,07

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

Drumuri si poduri

84.07.03.01

Transport în comun

84.07.03.02

Strazi

84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

Aviatia civila

84.07.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

Alte actiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87,07

Din total capitol:

Turism

87.07.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.07.05

Alte actiuni economice

87.07.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

deficit

99.07

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07) 50,07

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.07+61.07)

59,07

Aparare (cod 60.07.02)

60,07

Din total capitol:

Aparare nationala

60.07.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61,07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

Învatamânt primar

65.07.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

Invatamant profesional

65.07.04.03

Învatamant postliceal

65.07.05

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

Învatamânt special

65.07.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

Spitale generale

66.07.06.01

Unități medico-sociale

66.07.06.03

Servicii de sanatate publica

66.07.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Locuinte ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificari

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79,07

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Alti combustibili

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83,07

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

Drumuri si poduri

84.07.03.01

Transport în comun

84.07.03.02

Strazi

84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

Aviatia civila

84.07.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

Alte actiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87,07

Din total capitol:

Turism

87.07.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.07.05

Alte actiuni economice

87.07.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

DEFICIT

99.07

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE DEZVOLTARE

(cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

67.443

0

2.337

4.906

60.200

0

0

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07)

50,07

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.07+61.07)

59,07

Aparare (cod 60.07.02)

60,07

Din total capitol:

Aparare nationala

60.07.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61,07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

57.443

0

2.337

1.898

53.208

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.07.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

0

Spitale generale

66.07.06.01

0

Unități medico-sociale

66.07.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.07.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

57.443

0

2.337

1.898

53.208

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

Muzee

67.07.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

Case de cultura

67.07.03.06

Camine culturale

67.07.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

Alte servicii culturale

67.07.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

57.443

0

2.337

1.898

53.208

0

0

0

Sport

67.07.05.01

Tineret

67.07.05.02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

57.443

0

2.337

1.898

53.208

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si

APE (cod 70.07+74.07)

10.000

0

0

3.008

6.992

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

10.000

0

0

3.008

6.992

0

Din total capitol:

Locuinte ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

10.000

0

0

3.008

6.992

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

10.000

3.008

6.992

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificari

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79,07

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Alti combustibili

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83,07

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol: