Hotărârea nr. 28/2018

HCL 28 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare. Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 5A2 alin. (3) din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înființării Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

H.C.G.M.B. nr. 84/28.04.2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 să înființeze Centrul de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” -unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    Raportul de specialitate nr. 62/19.01.2018 întocmit de către Șef Birou Juridic - Resurse Umane din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. d), e) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.    (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6

nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

(2)    Se înlocuiește Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Se înlocuiește Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 cu Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, după aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București și alocarea sumelor aferente.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 28

Data: 30.01.2018

ORGANIGRAMA CENTRULUI DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”


ANEXA NR. /....la H.C.L.S.6 nr^. /


DIRECTOR GENERAL

GABRIELA GIORGIA


c—

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

J


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”


DIRECTOR EXECUTIV 1


DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT(MEDICAL)

1


SERVICIUL JURIDIC-RESURSE UMANE 1+7


SERVICIUL

ADMINISTRATIV

1+7


SERVICIUL FINANCIAR, BUGET, ACHIZIȚII 1+7


BIROUL

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ

1+5


COMPARTIMENTUL

MEDICAL

32


CENTRUL DE RECUPERARE 1+7


COMPARTIMENTUL INFORMARE Șl ASISTENȚĂ 15


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


PERSONAL DE CONDUCERE

7

PERSONAL DE EXECUȚIE

80

TOTAL PERSONAL CENTRU

87CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL "SFÂNTUL NECTARIE"

ANEXA NR. 2

la H.C.L. S.6 nr2a„l

STAT FUNCȚII CONTRACTUALE

Funcții contractuale de conducere

Nr.

crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Grad

Nr. total

de funcții

1

Director Executiv

S

11

1

2

Director Executiv Adjunct (Medical)

s

11

1

3

Șef serviciu / centru

s

11

4

4

Șef birou

s

11

1

TOTAL funcții de conducere

7

Funcții contractuale de execuție

Nr.

crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Nivelul

studiilor

Grad

Nr. total de funcții

1

Inspector specialitate

S

IA

14

2

Consilier juridic

s

IA

2

3

Medic

s

-

11

4

Asistent social

s

-

5

5

Kinetoterapeut

s

-

6

6

Asistent medical

PL

17

7

Maseur

M

-

1

8

Referent

M

IA

22

9

Muncitor calificat

M

I

2

TOTAL funcții de execuție

80

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

87