Hotărârea nr. 273/2018

HCL 273 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea C.G.M.B. – Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului București, a spațiilor verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea C.G.M.B. - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14155/12.11.2018 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare și al H.C.G.M.B. nr. 139/30.06.2015 privind aprobarea predării în administrare către Administrația Străzilor, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Regia Autonomă de Transport București și Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, a unor obiective ce fac parte din “Pasajul rutier denivelat superior Basarab”;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și ale Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și a art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București, transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, a spațiilor verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea C.G.M.B. - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare și întreținere urbanistică.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
ifcTSpiridon


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană       ,

Nr.: 273

Data: 29.11.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(cb,primarie6.ro