Hotărârea nr. 272/2018

HCL 272 – Hotarare privind completarea Anexei nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019 cuGrădiniţa cu program normal și program prelungit ,,Castelul Voinicilor” la unităţi de învăţământ particular

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018 - 2019 cu Grădinița cu program normal și program prelungit „Castelul Voinicilor” la unități de învățământ particular

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 15181 al Administrației Școlilor Sector 6;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- legea educațieinaționale, a adresei Grădiniței cu program normal și program prelungit „Castelul Voinicilor” cu nr. 34 din data de 17.08.2018, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 11714 din data de 28.08.2018, a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3490 din data de 20.03.2017,a avizului Inspectoratului Școlar General al Municipiului București nr. 26906 din data de 08.10.2018, înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 14512 din data de 22.10.2018 și a Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018 - 2019 la unități de învățământ particular cu următoarea unitate de învățământ particular, respectiv Grădinița cu program normal și program prelungit „Castelul Voinicilor” cu sediul în Municipiul București, Str. Roșiori de Vede nr. 12A, Sector 6 nivel de învățământ „preșcolar”.

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018-2019, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 272

Data: 29.11.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro