Hotărârea nr. 271/2018

HCL 271 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

1251311 EKl«£"2T-1


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ - teritorială

a Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 114/05.10.2018 modificat în data de 12.11.2018 al Serviciului Activități Comerciale și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 3, 5 și 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile:

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • -  Art. 475 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

 • -  Hotărârii nr. 118/21.07.2004 a Consiliului General al Municipiului București privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 347/2016;

 • -  Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j), o) și r) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă „Regulamentul privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București”, conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul formularului “Cerere privind eliberarea Acordului/Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive amplasate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6”, conform Anexei nr. IIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cererea privind obținerea Acordului/Autorizației de funcționare va fi însoțită în mod obligatoriu de documentele cuprinse în Anexa nr. I, la prezentul Regulament, în caz contrar, cererea nu poate fi înregistrată.

Art. 4. Se aprobă modelul formularului „Notă de fundamentare”, conform Anexelor nr. IHA, nr. IIIB și nr. IIIC, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă modelul formularului „Acord” al vecinilor direct afectați spațiului comercial, conform Anexei nr. IIB, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Taxele datorate pentru eliberarea Acordului/Autorizației de funcționare sunt cele prevăzute în hotărârile Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale Municipiului București.

Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 19/2005, H.C.L. Sector 6 nr. 139/2011 si H.C.L. Sector 6 nr. 43/2016.

Art. 8. Acordurile/Autorizațiile de funcționare eliberate în baza H.C.L. Sector 6 nr. 19/2005, H.C.L. Sector 6 nr. 139/2011 și H.C.L. Sector 6 nr. 43/2016, rămân valabile până la data expirării acestora.

Art. 9. Primarul Sectorului 6, Serviciul Activități Comerciale și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Art. 10. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 271

Data: 29.11.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

ANEXA NR. I la H.C.L. Sector 6 nr. 271/29.11.2018

REGULAMENT

privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București

Cap.I Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul Regulament are în vedere realizarea următoarelor obiective: stimularea dezvoltării activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață; încurajarea liberei inițiative, asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a produselor și serviciilor de piață; informarea corectă și protejarea intereselor consumatorilor, precum și posibilitatea asigurării produselor și serviciilor de piață în zonele de vecinătate a acestora; modernizarea și dezvoltarea formelor de distribuție; promovarea diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare; stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață.

Totodată, reglementează modul de organizare și funcționare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București și stabilește procedura de obținere a Acordului/Autorizației de Funcționare de către persoanele fizice și juridice care exercită activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, în structuri de vânzare cu sediul fix ori ambulant, permanent, temporar sau după caz, sezonier, pe teritoriul Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 2. Agenții economici care desfășoară activități comerciale, de prestări servicii, alimentație publică/activități recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București, au obligația depunerii cererii de prelungire cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului prevăzut în Acordul/Autorizația de Funcționare.

Art. 3. Acordul/Autorizația de Funcționare se eliberează persoanelor fizice sau juridice autorizate de către instituțiile abilitate, în condițiile legii. Pentru obținerea Acordului/Autorizației de Funcționare, agenții economici interesați vor depune documentația prevăzută la capitolul II, III și IV din prezentul Regulament.

Art. 4. Acordul/Autorizația de Funcționare se va elibera pentru activitatea menționată în Anexa la certificatul de înregistrare sau în certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, menționată în Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Art. 5. Acordul de Funcționare se eliberează pentru o perioadă de maxim un an de la data emiterii acestuia, dacă termenele actelor existente la dosar permit acest lucru.

în caz contrar, termenul Acordului de Funcționare va fi stabilit în funcție de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse (autorizații, avize, acorduri, contracte).

Autorizația de Funcționare pentru desfășurarea activităților de alimentație publică/activități recreative și distractive se eliberează pentru o perioadă de maxim un an fiscal (1 ianuarie-31 decembrie), dacă termenul actelor existente la dosar permit acest lucru.

Art. 6. (1) In situațiile în care apar modificări referitoare la forma de organizare a agentului economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru, suprafața unității, agentul economic este obligat să solicite eliberarea unui nou Acord/Autorizație de Funcționare.

 • (2) în cazul pierderii/deteriorării Acordului/Autorizației de Funcționare, agentul economic are dreptul de a solicita, în cazul pierderii eliberarea unei copii a documentului, cu obligația prezentării anunțului la ziar privind pierderea acestuia.

 • (3) Modificările la Acordul/Autorizația de Funcționare cu privire la datele de identificare ale agentului economic (denumire, adresă sediu social) vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea agentului economic.

 • (4) în situația în care vor exista reclamații, sesizări, ulterioare autorizării agentului economic, privitoare la obiectul de activitate, respectiv Orarul de Funcționare din cadrul unei structuri de vânzare, emitentul Acordului/Autorizației de Funcționare își rezervă dreptul de a reanaliza documentația existentă în evidența compartimentului de specialitate, în sensul menținerii, anulării sau modificării Acordului/Autorizației de Funcționare.

Art. 7. Agenții economici care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București au următoarele obligații:

 • A. Să respecte normele privind:

 • - igiena, sănătatea publică și siguranța alimentelor;

 • - proveniența și calitatea mărfurilor;

 • - utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;

 • - liniștea și ordinea publică;

 • - protecția consumatorilor;

 • - protecția muncii.

 • B. Să respecte următoarele cerințe privind activitatea la structura de vânzare autorizată:

 • - să afișeze datele de identificare ale comerciantului, precum și Acordul/Autorizația de Funcționare;

 • - să asigure expunerea estetică a produselor și să afișeze în mod vizibil prețurile;

 • - să respecte suprafața autorizată;

 • - să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător;

 • - să păstreze și să asigure curățenia în jurul spațiului, iar pe timp de iarnă să curețe zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente structurii de vânzare, să ia măsuri de înlăturare a țurțurilor de gheață formați la nivelul acoperișului spațiului/construcției;

 • - să respecte orarul de funcționare;

 • - să nu expună și/sau depoziteze mărfuri și ambalaje în afara punctului de lucru.

Art. 8. Nu se va elibera Acord/Autorizație de Funcționare în următoarele cazuri:

 • a) spațiul comercial contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare;

 • b) agentul economic aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;

 • c) agentul economic încalcă dispozițiile prezentei hotărâri.

Capitolul II

Eliberarea Acordului de Funcționare

Cerințe și criterii ce trebuie îndeplinite în vederea eliberării Acordului de Funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe teritoriul Sectorului 6

Art. 9. Pentru eliberarea Acordului de Funcționare, agenții economici trebuie să îndeplinească următoarele cerințe și criterii:

 • a) să desfășoare activități comerciale care să respecte normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică, conform prevederilor legale în vigoare;

 • b) spațiile comerciale situate la subsolul, parterul sau mezaninul unităților de locuit colective, trebuie să prezinte, pentru solicitant, Acordul Comitetului Executiv, precum și acordul vecinilor direct afectați, conform prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) spațiile comerciale situate la subsolul, parterul sau mezaninul unităților de locuit colective, care au din construcție destinația de comerț, sunt exceptate de la obținerea Acordului Comitetului Executiv;

 • d) să îndeplinească toate condițiile stabilite de lege în vederea desfășurării unei activități corespunzătoare;

 • e) să asigure repararea, zugrăvirea și întreținerea fațadei aferente spațiului în care se desfășoară activitatea, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul construcțiilor;

 • f) să respecte hotărârile adoptate de Consiliul Local Sector 6 referitoare la buna gospodărire și înfrumusețare a sectorului;

Art. 10. Pentru eliberarea Acordului de Funcționare, agentul economic va depune la Serviciul Biroul Unic din cadrul Primăriei Sector 6, următoarele documente:

 • 1. Cerere tip:

 • 2. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;

 • 3. împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;

 • 4. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, copie;

 • 5. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, copie;

 • 6. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;

 • 7.  Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;

 • 8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiriere, după caz, copie;

 • 9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;

 • 10. Actul de proprietate care atestă forma juridică a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie ;

 • 11. Plan de situație privind încadrarea în zonă 1:500 și 1:2000, copii;

 • 12. Aviz de amplasare și plan vizat spre neschimbare, copie;

 • 13. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar - D.S.V., după caz, copie;

 • 14. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare - D.S.P., după caz, copie;

 • 15. Autorizație de mediu, după caz, copie;

 • 16. Autorizație/adresă R.A.R., după caz, copie;

 • 17. Autorizație funcționare Ministerul Sănătății (pentru farmacie), copie;

 • 18. Autorizația de Securitate la Incendiu sau negație, după caz, copie;

 • a) Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, în original;

 • b) Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în original;

 • 19. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factura și ultima chitanță de plată, după caz, copii;

 • 20. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați (conform Legii nr. 196/2018), după caz, în original;

 • 21. Acordul de Funcționare eliberat anterior, după caz, copie;

 • 22. Acord de funcționare (cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin mai multe spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie;

 • 23. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, din care să reiasă că proprietarul clădirii sau agentul economic, nu înregistrează datorii la bugetul local și cu specificația că spațiul este cu altă destinație decât cea de locuință, în original;

 • 24. Adresa emisă de Administrația Piețelor Sector 6, care atestă că agentul economic nu figurează cu datorii către această instituție, după caz, copie;

 • 25. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999, depusă separat cu număr de înregistrare, în original;

Documentele depuse, vor fi certificate, “conform cu originalul" și sunt în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

Art. 11. (1) Acordul de Funcționare va fi eliberat la cererea agentului economic, în termen de 30 de zile de la solicitare, de către Serviciul Biroul Unic din cadrul Primăriei Sectorului 6.

 • (2) în cazul în care se constată o neregularitate a documentației depuse, Serviciul Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sectorului 6, va notifica acest fapt solicitantului acordului, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), precizând totodată și modul de remediere a neregularității constatate.

 • (3) în situația prevăzută la alin. (2), precum și în cazul în care documentația depusă de agentul economic necesită verificări în teren de către compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, termenul de eliberare se poate prelungi cu maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice, cu notificarea prealabilă a solicitantului.

 • (4) Dacă în termen de 5 zile de la primirea notificării, agentul economic nu depune actele solicitate , cererea va fi clasată conform legislației în vigoare.

Capitolul III

Eliberarea Autorizației de Funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive

Cerințe și criterii ce trebuie îndeplinite în vederea eliberării Autorizației de Funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6

Art. 12. în vederea eliberării Autorizației de Funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative pe teritoriul Sectorului 6, agenții economici trebuie să îndeplinescă următoarele cerințe și criterii:

 • a) să desfășoare activități economice, cu respectarea condițiilor de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului;

 • b) să îndeplinescă cerințele profesionale pentru personalul angajat în vederea exercitării de activități comerciale cu produse din sectorul de alimentație publică, conform prevederilor O.G. nr. 99/2000, republicată;

 • c) unitățile de alimentație publică își vor organiza și desfășura activitatea în așa fel încât funcționarea lor, accesul clienților și aprovizionarea, să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unității;

 • d) spațiile comerciale situate la subsolul, parterul sau mezaninul unităților de locuit colective, trebuie să prezinte pentru solicitant, Acordul Comitetului Executiv, precum și acordul vecinilor direct afectați, conform prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) spațiile comerciale situate la subsolul, parterul sau mezaninul unităților de locuit colective, care au din construcție destinația de comerț, sunt exceptate de la obținerea Acordului Comitetului Executiv;

 • g) unitățile care funcționează peste ora 2200, au obligația de a asigura liniștea și ordinea publică atât în interiorul spațiului, cât și pe suprafața de teren aferentă spațiului.

Art. 13. în vederea eliberării Autorizației de Funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, agentul economic va depune la Serviciul Biroul Unic din cadrul Primăriei Sectorului 6, următoarele documente:

 • 1. Cerere tip:

 • 2. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;

 • 3. împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;

 • 4. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, copie;

 • 5. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, copie xerox;

 • 6. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;

 • 7.  Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;

 • 8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiriere, după caz, copie;

 • 9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;

 • 10. Actul de proprietate care atestă forma juridică a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie;

 • 11. Planuri de situație privind încadrarea în zonă 1:500 și 1:2000, copii;

 • 12. Aviz de amplasare și plan vizat spre neschimbare, copii;

 • 13. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar- D.S.V., după caz, copie;

 • 14. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sânitare - D.S.P., după caz, copie;

 • 15. Autorizație de mediu sau declarație pe propria răspundere că sunt mai puțin de 100 locuri/scaun, copie;

 • 16. Autorizația de Securitate la Incendiu sau negație, după caz, copie;

 • a) Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, în original;

 • b) Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în original;

 • 17. Chitanță de plată/Ordin de plată a taxei pentru eliberarea autorizației cu ștampila băncii, copie;

 • 18. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factură și ultima chitanță de plată, după caz, copii;

 • 19.  Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați, (conf. Legii nr. 196/2018), cu specificarea expresă a orarului de funcționare, după caz, în original;

 • 20. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999, privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, depusă cu nr. de înregistrare, în original;

 • 21. Autorizația de Funcționare, eliberată anterior, după caz, copie;

 • 22. Acord de funcționare (cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin mai multe spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie;

 • 23. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, din care să reiasă că proprietarul clădirii sau agentul economic, nu înregistrează datorii la bugetul local și cu specificația că spațiul este cu altă destinație decât cea de locuință, în original;

 • 24. Adresa emisă de Administrația Piețelor Sector 6 care atestă că agentul economic nu figurează cu datorii către această instituție, după caz, copie;

Documentele depuse, vor fi certificate, “conform cu originalul“ și sunt în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

Art. 14. (1) Autorizația de Funcționare va fi eliberată la cererea agentului economic, în termen de 30 de zile de la solicitare, de către Serviciul Biroul Unic din cadrul Primăriei Sectorului 6.

 • (2) în cazul în care se constată o neregularitate a documentației depuse, Serviciul Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sectorului 6, va notifica acest fapt solicitantului acordului, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), precizând totodată și modul de remediere a neregularității constatate.

 • (3) în situația prevăzută la alin. (2), precum și în cazul în care documentația depusă de agentul economic necesită verificări în teren de către compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, termenul de eliberare se poate prelungi cu maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice, cu notificarea prealabilă a solicitantului.

 • (4) Dacă în termen de 5 zile de la primirea notificării, agentul economic nu depune actele solicitate, cererea va fi clasată conform legislației în vigoare.

Art. 15. (1) Autorizația de Funcționare se eliberează cu valabilitate până la sfârșitul anului fiscal (31 decembrie), indiferent de data la care agentul economic a depus cererea de autorizare;

 • (2) în situația în care agentul economic dorește să își desfășoare activitatea și în anul fiscal următor celui în care a fost autorizat inițial, acesta are obligația să solicite o nouă autorizație, așa cum este prevăzut la art. 13.

Art. 16. Taxele pentru eliberarea Autorizației de Funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive se achită, fie cu Ordin de plată/foaie de vărsământ, în contul bugetului local, fie în numerar, la casieria Primăriei Sectorului 6.

Agentul economic nu se poate considera autorizat, decât în momentul eliberării Autorizației de Funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive.

Taxele pentru eliberarea Autorizației de Funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive, prevăzute în hotărârile Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București, se vor încasa pentru fiecare punct de lucru al agenților economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale.

CAPITOLUL IV

Eliberarea Acordului de Funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale temporare și/sau sezoniere

Cerințe și criterii ce trebuie îndeplinite în vederea eliberării Acordului de Funcționare pentru desfășurarea activității temporare și/sau sezoniere pe proprietate publică/privată a Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 6

Art. 17. Pentru desfășurarea activităților comerciale temporare sau după caz, sezoniere (sărbători tradiționale, terase, unități alimentație publică, târguri organizate pentru producători pe domeniul public/privat pentru promovarea și comercializarea produselor tradiționale, agroalimentare și nealimentare, artizanale, meșteșugărești și alte activități economice care prin natura serviciilor prestate sau a produselor comercializate se desfășoară doar în anumite perioade ale anului) pe proprietate publică/privată a Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 6, se vor elibera Acorduri de Funcționare sezoniere pentru fiecare amplasament aprobat al agentului economic, de către Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice, din cadrul Primăriei Sectorului 6.

Art. 18. Acordul de Funcționare pentru desfășurarea de activități temporare și/sau sezoniere se solicită și se eliberează pentru:

 • - terase sezoniere amplasate pe proprietate publică/privată, aflată în Administrarea Primăriei Municipiului București;

 • - sărbători tradiționale românești;

 • - târguri expoziționale cu vânzare, organizate pe proprietate publică/privată de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, pentru promovarea și comercializarea produselor tradiționale, agroalimentare și nealimentare, artizanale, meșteșugărești, tip hobby, etc.;

 • - alte activități comerciale care prin specificul lor se desfășoară pe o perioadă limitată de timp sau într-un anumit sezon.

Art. 19. Activitatea temporară și/sau sezonieră se va desfășura, cu respectarea normelor privind:

 • - respectarea amplasamentelor aprobate;

 • - igiena și sănătatea publică;

 • - protecția consumatorilor;

 • - proveniența și calitatea mărfurilor;

 • - ordinea și liniștea publică;

 • - asigurarea și păstrarea curățeniei în zona publică/privată ocupată, iar prin funcționare să nu creeze disconfort spațiilor învecinate prin orarul de funcționare aprobat;

 • - asigurarea expunerii estetice a mărfurilor și afișarea în mod vizibil a prețurilor.

Art. 20. Este obligatoriu ca la locul de desfășurare a activității temporare și/sau sezoniere, agentul economic să dețină și să utilizeze recipienți speciali pentru deșeuri.

Art. 21. Pentru eliberarea Acordului de Funcționare pentru activitățile comerciale temporare și/sau sezoniere sunt necesare următoarele documente:

 • 1. Cerere tip:

 • 2. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;

 • 3. împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;

4.. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, copie;

 • 5. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, copie;

 • 6. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;

 • 7.  Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare copie;

 • 8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiriere, după caz, copie;

 • 9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;

 • 10. Actul de proprietate care atestă forma juridică a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie;

 • 11. Plan de situație privind încadrarea în zonă 1:500 și 1:2000, copii;

 • 12. Autorizație de Construire și Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, după caz, copie;

 • 13. Aviz de Amplasare privind ocuparea proprietății publice/private emis de Primăria Sectorului 6, după caz, copie;

 • 14. Punct de vedere de la Serviciul Autorizații în Construcții, din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef, cu privire la amenajări temporare în aer liber (conform art. 2, alin. (3) și art. 3, alin. (2) din Ordinul nr. 14/2009 al Ministrului Administrației și Internelor, după caz, copie;

 • 15. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar - D.S.V., după caz, copie;

 • 16. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare - D.S.P., după caz, copie;

 • 17. Autorizație de mediu sau declarația pe proprie răspundere că sunt mai puțin de 100 (una sută) locuri/scaun, după caz, copie;

 • 18. Autorizație/adresă R.A.R., copie;

 • 19. Autorizația de Securitate la Incendiu sau negație, după caz, copie;

 • a) Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, în original;

 • b) Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în original;

 • 20. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factura și ultima chitanță de plată, după caz, copii;

 • 21.  Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați, (conf. Legii nr. 196/2018), cu specificarea expresă a orarului de funcționare, după caz, în original;

 • 22. Acordul de Funcționare eliberat anterior, după caz, copie;

 • 23. Acord de funcționare (cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin mai multe spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie;

 • 24. Certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, din care să reiasă că proprietarul clădirii sau agentul economic nu înregistreză datorii la bugetul local, provenite din anii fiscali anteriori anului pentru care se solicită acordul de funcționare în original;

 • 25. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, (conf. H.G. nr. 843/1999), depusă cu număr de înregistrare - în original;

Documentele depuse, vor fi certificate, “conform cu originalul“ și sunt în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

Art. 22. (1) Acordul de Funcționare privind desfășurarea activității comerciale temporare și/sau sezoniere va fi eliberat la cererea agentului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Serviciul Biroul Unic;

 • (2) în cazul în care se constată o neregularitate a documentației depuse, Serviciul Activități Comerciale va notifica acest fapt solicitantului acordului, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), precizând totodată și modul de remediere a neregularității constatate.

 • (3) în situația prevăzută la alin. (2), precum și în cazul în care documentația depusă de agentul economic necesită verificări în teren de către compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, termenul de eliberare se poate prelungi cu maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice, cu notificarea prealabilă a solicitantului.

 • (4) Dacă în termen de 5 zile de la primirea notificării, agentul economic nu depune actele solicitate, cererea va fi clasată conform legislației în vigoare.

Capitolul VI Contravenții și sancțiuni

Art. 23. (1). Suspendarea sau retragerea Acordului/Autorizației de Funcționare poate fi dispusă, conform legislației specifice în vigoare, în următoarele situații:

 • a)  când avizele sau autorizațiile, emise de alte instituții, care au stat la baza eliberării Acordului/Autorizației de Funcționare, în condițiile legii, au fost suspendate;

 • b) în situația pierderii valabilității celorlalte documente care au stat la baza eliberării Acordului/Autorizației de Funcționare.

Suspendarea sau retragerea Acordului/Autorizației de Funcționare, se face prin Dispoziția Primarului Sectorului 6, în baza unui referat motivat, întocmit de către persoanele împuternicite să constate contravențiile și să aplice sancțiuni, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.

Dispoziția Primarului Sectorului 6 privind suspendarea sau retragerea Acordului/Autorizației de Funcționare, a activității unității, poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. Pentru unitățile de alimentație publică, cu un program de funcționare peste orele 2200, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

 • - unitatea să nu fie reclamată de către vecinii direct afectați datorită zgomotului provocat;

 • - în spațiile comerciale, unde se permite consumul de băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice, agenții economici au obligația să le asigure clienților grupuri sanitare amenajate în incinta spațiului.

Capitolul VII

Dispoziții finale

Art. 25. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, conform legislației în vigoare.

Art. 26. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor agenților economici ce desfășoară activități comerciale, prestări servicii și activități de comercializare, inclusiv pe domeniul public, cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare, hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și hotărârilor Consiliului Local Sector 6.

PRESEDE

IANEXA NR. IIA

la H.C.L. Sector 6 nr. 271/29.11.2018

Cerere privind eliberarea Acordului de Funcționare/Autorizației de Funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive amplasate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6

 • • Subsemnat(a)ul................................................... în calitate de................................................................

Ia S.C./P.F./A.F........................................., tel./fax:................., solicit eliberarea Acordului/Autorizației de funcționare

pentru spațiul comercial (alimentație publică) situat pe str......................................., nr....., bl........, sc....., et......,

ap......., sector 6, București.

 • • Tipul spațiului comercial: 0 permanent 0 chioșc 0 rulotă 0 stand 0 sezonier 0 Altele.

 • • Poziționarea spațiului comercial:

0 pe domeniul public la o distanță minimă de ...... m față de clădirea (se specifică tipul clădirii)

0 în piață ......................................

0 în alte zone publice (parcuri, școli, spitale, centre comerciale, etc.)......................

 • • Spațiul comercial are o suprafață de ............ m.p.. Declar pe propria răspundere că în spațiul pentru care solicit

autorizație de funcționare am/nu am efectuat lucrări care să necesite autorizație de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Profilul unității economice este:

0 alimentație publică - cod C.A.E.N. 0 5610 (5530) restaurante; 0 5630 (5540) baruri; 0 9329 activități recreative și distractive.

Spații în zone deschise publicului: Cod C.A.E.N.:.........................................................................

 • • Orarul de funcționare:

Luni - Vineri, între orele:......................

Sâmbătă, între orele: ............................

Duminică, între orele:...........................

Declar pe propria răspundere că cele mai sus înscrise sunt conforme realității și că am luat la cunoștință despre prevederile Codului Penal (art. 326), referitoare la falsul în declarații.

Data: .................... Semnătura și ștampila...........................

Se vor anexa următoarele documente:

 • 1. B.l./C.I. al persoanei care depune documentația de autorizare

 • 2. împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original

 • 3. Certificat de înregistrare eliberat de O.N.R.C

 • 4. Certificat constatator Rev. 2 pentru punctul de lucru

 • 5. Fotografie color de ansamblu a spațiului comercial

 • 6. Contract de închiriere/comodat/asociere/subînchiriere din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare

 • 7. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiriere, după caz

 • 8. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire

 • 9. Act de proprietate (sau deținere) care atestă forma juridică a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz

 • 10. Planuri de situație privind încadrarea în zonă 1:500 și 1:2000

 • 11. Autorizație de construire + proces verbal de recepție, după caz

 • 12. Aviz de amplasare și plan vizat spre neschimbare

 • 13. Punct de vedere de la Serviciul Autorizații în Construcții, din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef, cu privire la amenajări temporare în aer liber, după caz, copie

 • 14. Autorizația/Document de înregistrare sanitar-veterinară, D.S.V, după caz

 • 15. Chitanță de plată/Ordin de plată a taxei pentru eliberarea autorizației cu ștampila băncii


 • 15. Notificare/Proces verbal D.S.P., după caz

 • 16. Autorizație de Mediu/sau declarație pe propria răspundere, că sunt mai puțin de 100 locuri/scaun

 • 17. Autorizație/adresă R.A.R

 • 18. Autorizație I.S.U. sau negație, după caz, + Declarații Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 307/2006 (completate de proprietarul imobilului), în original

 • 19. Contract încheiat cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de P.M.B., (conform H.C.L.S. 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), factura și ultima chitanță de plată, după caz

 • 20. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați, (conform Legii nr. 196/2018), după caz, original

 • 21. Acordul de funcționare eliberat anterior, după caz

 • 22. Acord de funcționare (cod CAEN 6820) pentru agenții economici care dețin spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz

 • 23. Certificat de atestare fiscală eliberat de D.I.T.L. Sector 6 din care să reiasă că proprietarul sau agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local, cu specificația că spațiul este cu altă destinație decât cea de locuință,original

 • 24. Adresă emisă de Administrația Piețelor Sector 6, că nu sunt datorii neachitate la zi, după caz


NOTĂ:

 • 1. Cererile vor fi depuse la Serviciul Biroul Unic și documentele anexate vor fi certificate conform cu originalul și sunt în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniu.

 • 2. Nu vor fi primite și înregistrate dosarele incomplete.


ANEXA NR. II B

la H.C.L. Sector 6 nr. 271/29.11.2018

ACORD

Subsemnat(a)ul ..................................................................... cu domiciliul în

localitatea ................................, str..................................................., nr

bl........., sc........, et......, ap........., sector....., proprietar al imobilului/locuinței situat(e) în

localitatea ..........................., str.............................................. nr........, bl

sc. et....., ap......., sector 6, fiind direct afectatat cu activitatea pe care și-o desfășoară

S.C.................................................... din str.........................................., nr

bl........., sc......, et......., ap......, sector 6, București.

SUNT DE ACORD CU DESFĂȘURAREA URMĂTOARELOR ACTIVITĂȚI

DUPĂ ORELE 22.00

 • □ desfășurarea activității de alimentație publică

 • □ desfășurarea activităților recreative și distractive

 • □ desfășurarea activității de alimentație publică pe terasă amplasată pe domeniul public/teren proprietate privată

 • □ desfășurarea activităților de comerț și prestări servicii

Data:..................

Semnătura,...................

Subsemnatul ................................................................. reprezentant/împuternicit

al S.C./I.F./P.F.A./ll ........................................................ declar pe propria răspundere

că cele mai sus înscrise sunt conforme realității și că am luat la cunoștință despre prevederile art. 326 din Codul Penal, referitoare la falsul în declarații și în înscrisuri.

Data:.......................

Nume și prenume


Semnătura și ștampila

PREȘEDINTE D țJNȚĂ,PRIMĂRIA SECTORULUI 6 - BUCUREȘTI


ANEXA NR. IHA

la H.C.L. Sector 6 nr. 271/29.11.2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind eliberarea Acordului pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza Sectorului 6

La cererea nr................./..........................., depusă de S.C...................................................................... prin

reprezentant....................................................................................., s-au anexat următoarele documente:

Documente

necesare

Documente verificate

1. Cerere tip

2.  B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie

3. împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original

4. Certificat de înregistrare de la O.N.R.C., copie

5. Certificat constatator Rev. 2 pentru punctul de lucru, copie

6. Fotografie color de ansamblu a spațiului comercial

7. Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare copie

8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiere, după caz, copie

9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie

10. Act de proprietate care atestă forma juridică a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie

11. Plan de situație privind încadrarea în zonă 1:500; 1:2000, copii

12. Aviz de amplasare și plan vizat spre neschimbare, copii

13. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar - D.S.V., după caz, copie

14. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare - D.S.P., după caz, copie

15. Autorizație de mediu, după caz, copie

16. Autorizație/adresă R.A.R., după caz, copie

17. Autorizație funcționare Ministerul Sănătății (pt. farmacie), copie

18. Autorizație I.S.U. sau negație, după caz + Declarații Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 307/2006 (completate de proprietarul imobilului)

19. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanță de plată, (conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz, copii

20. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați, (conform Legii nr. 196/2018), după caz, original

21. Acordul de funcționare eliberat anterior, după caz, copie

22. Acord de funcționare (Cod CAEN 6820) pentru agenții economici care dețin spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie

23. Certificat de atestare fiscală eliberat de D.I.T.L. Sector 6, din care să reiasă că proprietarul sau agentul economic, nu înregistrează datorii la bugetul local sau cu specificația că spațiul este cu altă destinație decât cea de locuință, în original

24. Adresă Administrația Piețelor Sector 6 că nu sunt datorii neachitate la zi, după caz, copie

25. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999, cu nr. de înregistrare, în original

*Documentele prezentate, vor fi certificate conform cu originalul și sunt în conformitate cu prevederile actelor normative ale: O.U.G. nr. 99/2000, H.G. nr. 333/2003 și ale H.C.L. Sector 6 nr......................

înregistrat (reprezentant S.B.U.)............................... Prelucrat (reprezentant S.A.C.)..................................

Data:........................ Data................................


PRIMĂRIA SECTORULUI 6 - BUCUREȘTI


ANEXA NR. IIIB la H.C.L. Sector 6 nr. 271/29.11.2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind eliberarea Autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație

publică/activitați recreative pe raza sectorului 6

La cererea nr................./...........................,  depusă de S.C...................................................................... prin

reprezentant....................................................................................., s-au anexat următoarele documente:

Documente necesare

Documente verificate

1. Cerere tip

2.  B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie

3. împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original

4. Certificat de înregistrare de la O.N.R.C., copie

5. Certificat constatator Rev. 2 pentru punctul de lucru, copie

6. Fotografie color de ansamblu a spațiului comercial

7. Contract de închiriere/comodat/locațiune/asociere/subînchiriere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie

8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiere după caz, copie

9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie

10. Act de proprietate care atestă forma juridică a spațiului sau Extras de carte funciară, copie

11. Plan de situație privind încadrarea în zonă 1:500; 1:2000, copii

12. Aviz de amplasare și plan vizat spre neschimbare, copii

13. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar - D.S.V., după caz, copie

14. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare - D.S.P., după caz, copie

15. Autorizație de mediu sau declarație pe propria răspundere că sunt mai puțin de 100 locuri/scaun, după caz, copie

16. Autorizație I.S.U sau negație, după caz + Declarații Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 307/2006 (completate de proprietarul imobilului)

17. Chitanță de plată/Ordin de plată a taxei pentru eliberarea autorizației cu ștampila băncii, copie

18. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanță de plată (conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz, copii

19. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați (conform Legii nr. 196/2018), după caz, în original

20. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G.

nr. 843/14.10.1999, privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, depusă cu nr. de înregistrare, original

21. Autorizația de funcționare eliberată anterior, după caz, copie

22. Acord de funcționare (Cod CAEN 6820) pentru agenții economici care dețin spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie

23. Certificat de atestare fiscală eliberat de D.I.T.L. Sector 6, din care să reiasă că proprietarul sau agentul economic, nu înregistrează datorii la bugetul local, cu specificația că spațiul este cu altă destinație decât cea de locuință, original

24. Adresă Administrația Piețelor Sector 6 că nu sunt datorii neachitate la zi, după caz, copie

*Documentele prezentate, vor fi certificate conform cu originalul și sunt în conformitate cu prevederile actelor normative ale: O.U.G. nr. 99/2000, H.G. nr. 333/2003 și ale H.C.L. Sector 6 nr......................

înregistrat (reprezentant S.B.U.)............................... Prelucrat (reprezentant S.A.C.)..................................

Data:........................ Data................................


PRIMĂRIA SECTORULUI 6 - BUCUREȘTI


ANEXA NR. IIIC la H.C.L. Sector 6 nr. 271/29.11.2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind eliberarea acordului pentru desfășurarea activităților comerciale temporare/sezoniere pe raza sectorului 6

La cererea nr................./...........................,  depusă de S.C...................................................................... prin

reprezentant....................................................................................., s-au anexat următoarele documente:

Documente

necesare

Documente verificate

1. Cerere tip

2.  B.l./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie

3. împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original

4. Certificat de înregistrare de la O.N.R.C., copie

5. Certificat constatator Rev. 2 pentru punctul de lucru, copie

6. Fotografie color de ansamblu a spațiului comercial

7. Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie

8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiere, după caz, copie

9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie

10. Act de deținere al spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie

11. Plan de situație privind încadrarea în zonă 1:500; 1:2000, copii

12. Autorizație de construire + Proces verbal de recepție, după caz, copie

13. Aviz de Amplasare privind ocuparea proprietății publice/private, emis de Primăria Sectorului 6, după caz, copii

14. Punct de vedere de la Serviciul Autorizații în Construcții, din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef, cu privire la amenajări temporare în aer liber (conform art. 2, alin. (3) și art. 3, alin. (2) din Ordinul nr. 14/2009 al Ministrului Administrației și Internelor, după caz, copie

15. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar - D.S.V., după caz, copie

16. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare - D.S.P., după caz, copie

17. Autorizație de mediu/ sau declarație pe propria răspundere, că sunt mai puțin de 100 (una sută) locuri/scaun, după caz, copie

18. Autorizație/adresă R.A.R., după caz, copie

19. Autorizație I.S.U. sau negație, după caz + Declarații Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 307/2006 (completate de proprietarul imobilului)

20. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanță de plată, (conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz, copii

21. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați, (conform Legii nr. 196/2018), după caz, în original

22. Acordul de funcționare eliberat anterior, după caz, copie

23. Acord de funcționare (Cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie

24. Certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 din care să reiasă că proprietarul clădirii sau agentul economic nu înregistreză datorii la bugetul local provenite din anii fiscali anteriori anului pentru care se solicită acordul de funcționare, în original;

25. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999, depusă separat, cu nr. de înregistrare în original

*Documentele prezentate, vor fi certificate conform cu originalul și sunt în conformitate cu prevederile actelor normative ale: O.U.G. nr. 99/2000, H.G. nr. 333/2003 și ale H.C.L. Sector 6 nr......................

înregistrat (reprezentant S.B.U.)............................... Prelucrat (reprezentant S.A.C.)..................................

Data:........................ Data................................