Hotărârea nr. 270/2018

HCL 270 – Hotarare privind reactualizarea documentației obiectivului de investiții “infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind reactualizarea documentației obiectivului de investiții “infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului București

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 5503/22.10.2018 al Direcției Generale Investiții;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarul Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se reactualizează indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții” infrastructură rutieră între șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 270

Data: 29.11.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(p),primarie6.ro


Beneficiar: SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUȚIE INFRASTRUCTURA RUTIERA PENTRU SOSEAUA DE LEGĂTURĂ INTRE CALEA CRANGASI SI STRADA CORNULUI


STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectant: S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

urccerad


internațional


Str. Nucșoara, Numărul 6, Sector 6, București


Februarie 2018