Hotărârea nr. 269/2018

HCL 269 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anii 2019-2023 a proiectului „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” COD:127169 și asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026)

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anii 2019-2023 a proiectului „Team - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” COD: 127169 și asigurarea sustenabilității pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026)

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24346/15.11.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - Prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul matemal profesionist și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, denumit în continuare POCU;

 • - Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți matemali” AP 4/ PI 9.iv/OS 4.5 &4.14;

- Acordul de Parteneriat nr. D/23421/01.11.2018 încheiat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din București și din țară, respectiv, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă derularea proiectului „Team - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” COD:127169, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă finanțarea în anii 2019-2023 pentru implementarea proiectului „Team - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, prin asigurarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a sumei de 292,807.00 lei.

Art. 2. Se asigură din bugetul Local al Sectorului 6 sustenabilitatea proiectului „Team - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026).

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 269

Data: 29.11.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, yvww.primarie6.ro, e-mail: prim6(cb,primarie6.ro

ANEXĂ

la H.C.L. S6 Nr. 2G9 / 29^.20/8

PROIECTUL „TEAM - UP: PROGRES ÎN CALITATEA ÎNGRIJIRII ALTERNATIVE A COPIILOR” COD: 127169

Art. 2. Obiectul

 • (1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 s-a angajat să participe la acest proiect, conform Acordului de Parteneriat încheiat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, stabilizându-se cu această ocazie drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Team - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți matemali.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1)   Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul Acordului de Parteneriat.

 • (2)   Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3)   Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4)   Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/'OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. în caz contrar, semnatarii acordului înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația___Roluri și responsabilități __________________

Al - Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. în domeniul asistenței sociale destinate activității asistenților matemali, servicii alternative la îngrijirea în instituții a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate - cu următoarele T.,    ,      • . /r.          n subactivități:

Lider de proiect (Partener 1)                             t

1 v           SA 1.1 Elaborarea unui set de proceduri operaționale destinat

activității desfășurate de asistenții matemali.

SA 1.2 Organizarea de seminarii de consultare și instruite, în scopul aplicării unitare a setului de proceduri create.

SA 1.3 Crearea și dezvoltarea la nivel național a unei platforme digitale, care să conțină module de tip e- learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personal specializat din sistem.

A2 - Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie, cu următoarele subactivități:

SA2.1 Elaborarea programului de formare profesională continuă și a suportului de curs, autorizat ANC, inclusiv a curriculelor modulelor din cadrul programului, destinat formării profesionale continue a asistenților maternali.

SA2.2 înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului țintă).

SA2.3 Desfășurare curs de formare, pe module specifice și certificarea participanților.

A3 - Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali, cu următoarele subactivități:

SA3.1 Derularea unei campanii de informare și conștientizare, în vederea atragerii de asistenți maternali.

A4 - Managementul proiectului, cu următoarele subactivități: SA4.1 Informare și publicitatea proiectului.

SA4.2 Achiziționarea produselor și serviciilor necesare bunei implementări a proiectului.

SA4.3 Managementul proiectului.

Resurse umane implicate:

Manager proiect, Responsabili implementare la nivel național, Responsabil financiar, Responsabil achiziții, Consilier juridic, Asistent manager

Resurse materiale proprii puse la dispoziția proiectului:

 • - Sediu implementare proiect - situat în Municipiul București, B-dul General Gheorghe Magheru nr.7, sector 1.

 • - Dotări IT: 4 desktop-uri, 1 multifuncțională, servere.

 • - Mobilier: birouri de lucru, fișete pentru depozitare.

 • - Comunicații: telefon, fax, internet etc.

Resurse materiale achiziționate în cadrul proiectului:

Multifuncționale, echipamente IT și licențe office, materiale consumabile

A2 - Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie, cu următoarea subactivitate:

SA2.2 înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului țintă).

Partener 2


A3 - Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali, cu următoarele subactivități:

SA3.2. Identificarea, recrutarea și asigurarea cheltuielilor salariale pentru persoanele aparținând grupului țintă și care vor fi nou angajate pe perioada de implementare a proiectului.

SA3.3. Finanțarea cheltuielilor salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din anul 2014 până în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019.

A4 - Managementul proiectului, cu următoarele subactivități:

SA4.2 Achiziționarea produselor și serviciilor necesare bunei implementări a proiectului.

Resurse materiale proprii puse la dispoziția proiectului de Partener:

 • - Sedii implementare proiect.

 • - Mobilier: birouri de lucru, fișete pentru depozitare.

 • - Comunicații: telefon, fax, internet etc.

Resurse materiale achiziționate în cadrul proiectului:

Materiale consumabile

Partener 3

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 4

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 5

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 6

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 7

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 8

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 9

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 10

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 11

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 12

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 13

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 14

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 15

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 16

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 17

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 18

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 19

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 20

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 21

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 22

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 23

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 24

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 25

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 26

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 27

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 28

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 29

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 30

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 31

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 32

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 33

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 34

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 35

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 36

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 37

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 38

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 39

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 40

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 41

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 42

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 43

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 44

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 45

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 46

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 47

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

Partener 48

Idem Partener 2 + Toți partenerii vor derula aceleași activități

 • (2) Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin. (1), Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:

  Organizația

  Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

  Liderul de parteneriat / Partener 1

  206,928,115.03

  Partener 2

  74,588,059.77

  Partener 3

  39,432,014.96

  Partener 4

  31,088,079.20

  Partener 5

  65,505,216.69

  Partener 6

  70,043,632.79

  Partener 7

  46,281,054.73

  Partener 8

  30,826,995.31

  Partener 9

  68,625,875.65

  Partener 10

  71,380,840.52

  Partener 11

  82,532,545.01

  Partener 12

  25,846,685.29

  Partener 13

  56,353,766.00

  Partener 14

  114,244,392.75

  Partener 15

  92,223,693.93

  Partener 16

  19,102,950.00

  Partener 17

  202,767,005.23

  Partener 18

  29,930,785.74

  Partener 19

  92,665,241.45

  Partener 20

  29,089,005.01

  Partener 21

  21,476,805.48

  Partener 22

  47,383,103.98

  Partener 23

  21,848,556.60

  Partener 24

  60,875,941.20

  Partener 25

  14,640,047.00

  Partener 26

  54,334,784.46

  Partener 27

  154,895,129.77

  Partener 28

  20,572,293.71

  Partener 29

  53,915,966.00

  Partener 30

  40,782,328.25

  Partener 31

  35,153,568.70

  Partener 32

  83,815,658.23

  Partener 33

  28,694,448.08

  Partener 34

  21,339,852.00

  Partener 35

  48,317,327.77

  Partener 36

  30,926,212.84

  Partener 37

  42,517,891.19

  Partener 38

  78,287,898.85

  Partener 39

  21,280,822.93

  Partener 40

  44,214,564.24

  Partener 41

  30,304,904.38

  Partener 42

  19,299,448.47

  Partener 43

  31,518,915.53

  Partener 44

  32,195,515.25

  Partener 45

  28,664,074.73

  Partener 46

  29,845,221.21

  Partener 47

  60,434,262.46

  Partener 48

  50,171,113.95

  Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

  2,657,162,612.32

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

(3) Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul proiect.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1)

32,207,660.27

15,56%

Partener 2

1,491,769.77 2%

Partener 3

788,646.96 2%

Partener 4

621,770.20 2%

Partener 5

1,310,111.69 2%

Partener 6

1,400,880.79 2%

Partener 7

925,628.73

2%

Partener 8

616,547.31

2%

Partener 9

1,372,525.65

2%

Partener 10

1,427,625.52

2%

Partener 11

1,650,660.01

2%

Partener 12

516,941.29

2%

Partener 13

1,127,082.00

2%

Partener 14

2,284,894.75

2%

Partener 15

1,844,482.93

2%

Partener 16

382,068.00

2%

Partener 17

4,055,348.23

2%

Partener 18

598,622.74

2%

Partener 19

1,853,312.45

2%

Partener 20

581,788.01

2%

Partener 21

429,543.48

2%

Partener 22

947,669.98

2%

Partener 23

436,978.60

2%

Partener 24

1,217,526.20 2%

Partener 25

292,807.00

2%

Partener 26

1,086,702.46

2%

Partener 27

3,097,909.77

2%

Partener 28

411,454.71

2%

Partener 29

1,078,325.00

2%

Partener 30

815,653.25

2%

Partener 31

703,079.70

2%

Partener 32

1,676,320.23

2%

Partener 33

573,895.08

2%

Partener 34

426,802.00

2%

Partener 35

966,355.77 2%

Partener 36

618,531.84

2%

Partener 37

850,366.19 2%

Partener 38

1,565,765.85 2%

Partener 39

425,623.93 2%

Partener 40

884,296.24

2%

Partener 41

606,105.38 2%

Partener 42

385,998.47

2%

Partener 43

630,386.53 2%

Partener 44

643,920.25 2%

Partener 45

573,288.73

2%

Partener 46

596,910.21 2%

Partener 47

1,208,692.46 2%

Partener 48

1,003,430.95 2%

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a proiectului

Perioada de valabilitate începe la data semnării Acordului de parteneriat și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului proiect.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect

 • A. Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de Parteneriat (beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și a altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

B. Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

 • (2)   Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art. 2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

 • (3)   în cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă și acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare și va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

 • (4)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • (5)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI.

 • (6)   înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membri ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

 • (7)   Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanțare și a legislației aplicabile.

 • (8)   Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanțare.

 • (9)   Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind

depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare,   pentru cheltuielile

previzionate/efectuate de către parteneri.

 • (10) în cazul în care unul din partenerii 2, 3,...,48, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), semnatarii acordului de parteneriat înțeleg și acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplinește condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel puțin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuiește.

 • (11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3,48

A. Drepturile Partenerilor 2,3,..., 48

 • (1)   Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, ..., 48 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2)   Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • (3)   Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

 • (4)   Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

B. Obligațiile Partenerilor 2,3,..., 48,

 • (1)   Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea, Partenerii trebuie să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

 • (2)   Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (3)   Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • (4)   Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

 • (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale acordului convin să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1) Pe durata proiectului, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat și aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat Acordul de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

 • (1)  Toate posibilele dispute rezultate din acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot

soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (2) Semnatarii acordului de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a acestuia, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă, pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,11