Hotărârea nr. 268/2018

HCL 268 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


■■■Mi

W'


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

In baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9;

în temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege dl consilier local Traian Pană, în funcția de președinte de ședință, pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTEMNEAZĂ pențru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Nr.: 268

Data: 29.11.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro