Hotărârea nr. 267/2018

HCL 267 – Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2018 – 2019 pentru elevii cuprinși în unitățile de învățământ de stat, preuniversitar din Sectorul 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul I an școlar 2018-2019 pentru elevii cuprinși în unitățile de învățământ de stat, preuniversitar din Sectorul 6

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 14249 al Administrației Școlilor Sector 6;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind Situația numerică a burselor pentru semestrul I - an școlar 2018 - 2019 cu nr. 28886 din data de 09.10.2018, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 13843 din data de 10.10.2018.

în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și cu prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012);

Ținând cont de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, pentru semestrul I an școlar 2018 - 2019, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ din Sectorul 6, un număr de 10565 burse școlare, după cum urmează:

  • I) 371 burse de performanță, din care:

al) 75 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an;

a2) 20 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 1500 lei/olimpic/an;

a3) 27 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 1000 lei/olimpic/an;

b) 40 burse de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației Naționale, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

cl) 146 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c2) 49 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c3) 14 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

  • II) 7837 burse de merit, din care:

al) 4167 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8.50 - 9,49 la învățământ, pe anul școlar 2018 - 2019. bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

a2) 3067 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9.50 - 9,99 la învățământ, pe anul școlar 2018 - 2019, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

a3) 561 burse de merit pentru elevii care au obținut media 10 la învățământ, pe anul școlar 2018 - 2019, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

bl) 3 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale olimpiadelor și ale consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale, locul 1. bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

b2) 2 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale olimpiadelor și ale consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

cl) 16 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c2) 13 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c3) 8 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

  • III) 74 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare,

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

  • IV) 1965 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului

școlar, în conformitate cu art. 13 alin a) și alin, c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012;

  • V) 288 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/lună/elev/pe toată perioada cursurilor

școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale, în conformitate cu art. 13 alin b) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012;

  • VI) 30 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev.

Art. 2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. în cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este diferit față de numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenență la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6, Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ penfrți legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Nr.: 267

Data: 25.10.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarieâ. ro, e-mail: prim6(a)primarie6. ro

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 267/25.10.2018

SITUAȚIA

numerică a burselor școlare pe categorii de burse, pentru semestrul I - an școlar 2018/2019

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

1

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 59

Total număr de elevi din care:

875

537

338

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

26

11

15

B. Bursa de merit

162

162

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

25

14

11

a.1) orfani

5

1

4

a.2) medicale

9

6

3

D b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

11

7

4

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

215

26

189

2

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 117

Total număr de elevi din care:

1673

987

625

61

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

47

38

9

B. Bursa de merit

528

528

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

46

24

22

a.1) orfani

11

6

5

a.2) medicale

17

7

10

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

18

11

7

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

622

63

559

3

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 142

Total număr de elevi din care:

889

590

299

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

5

B. Bursa de merit

114

3

111

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

37

19

18

a.1) orfani

11

6

5

a.2) medicale

14

5

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

12

8

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

156

27

129

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

4

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 153

Total număr de elevi din care:

300

148

152

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

25

25

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

89

53

36

a.1) orfani

7

1

6

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

81

51

30

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

115

54

61

5

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 156

Total număr de elevi din care:

1107

676

431

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

8

6

2

B. Bursa de merit

237

237

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

39

15

24

a.1) orfani

16

5

11

a.2) medicale

10

5

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

13

5

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

286

21

265

6

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION DUMITRIU"

Total număr de elevi din care:

919

557

362

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

1

1

B. Bursa de merit

130

130

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

72

36

36

a.1) orfani

16

6

10

a.2) medicale

22

11

11

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

34

19

15

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

Total A+B+C+D+E

208

39

169

7

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANTA TREIME"

Total număr de elevi din care:

660

370

290

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

8

8

B. Bursa de merit

98

98

C. Bursa de studiu

8

8

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

62

27

35

a.1) orfani

5

1

4

a.2) medicale

17

8

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

40

18

22

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

176

27

149

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

8

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 161

Total număr de elevi din care:

248

124

77

47

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

7

7

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

87

59

28

a.1) orfani

a.2) medicale

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

87

59

28

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

94

59

35

9

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 163

Total număr de elevi din care:

538

341

197

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

101

101

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

57

38

19

a.1) orfani

3

2

1

a.2) medicale

4

3

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

50

33

17

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

158

38

120

10

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 164

Total număr de elevi din care:

616

350

266

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

3

4

B. Bursa de merit

136

136

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

44

21

23

a.1) orfani

9

4

5

a.2) medicale

16

8

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

19

9

10

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

187

24

163

11

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 167

Total număr de elevi din care:

372

233

139

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

7

B. Bursa de merit

46

46

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

54

35

19

a.1) orfani

3

2

1

a.2) medicale

11

5

6

D b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

40

28

12

E. Burse de ajutor ocazional

4

1

3

Total A+B+C+D+E

111

36

75

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

12

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 168

Total număr de elevi din care:

193

108

85

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

12

12

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

77

52

25

a 1) orfani

4

3

1

a.2) medicale

2

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

71

47

24

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

89

52

37

13

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 169

Total număr de elevi din care:

991

558

433

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

25

14

11

B. Bursa de merit

242

242

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

58

31

27

a 1) orfani

9

5

4

a.2) medicale

15

7

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

34

19

15

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

325

45

280

14

ȘCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI"

Total număr de elevi din care:

1755

1046

709

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

23

12

11

B. Bursa de merit

378

378

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

75

39

36

a.1) orfani

22

11

11

a.2) medicale

28

15

13

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

25

13

12

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

Total A+B+C+D+E

480

51

429

15

ȘCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI"

Total număr de elevi din care:

1578

988

590

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

14

8

6

B. Bursa de merit

338

338

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

38

17

21

a.1) orfani

13

4

9

a.2) medicale

13

8

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

12

5

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

390

25

365

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

16

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII CONSTANTIN SI ELENA"

Total număr de elevi din care:

640

366

274

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

3

2

B. Bursa de merit

149

149

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

31

16

15

a.1) orfani

13

7

6

a.2) medicale

9

3

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

9

6

3

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

187

20

167

17

ȘCOALA GIMNAZIALA „ORIZONT"

Total număr de elevi din care:

899

580

319

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

13

8

5

B. Bursa de merit

178

178

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

11

17

a.1) orfani

14

7

7

a.2) medicale

12

4

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

220

19

201

18

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR.197

Total număr de elevi din care:

1364

816

548

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

11

4

7

B. Bursa de merit

326

326

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

14

14

a.1) orfani

11

6

5

a.2) medicale

13

6

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

4

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

366

18

348

19

ȘCOALA GIMNAZIALA „REGINA MARIA”

Total număr de elevi din care:

1444

903

541

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

11

9

2

B. Bursa de merit

341

341

C. Bursa de studiu

5

5

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

44

24

20

a.1) orfani

9

3

6

a.2) medicale

16

10

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

19

11

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

401

33

368

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ADRIAN PAUNESCU"

Total număr de elevi din care:

505

305

200

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

2

3

B. Bursa de merit

97

97

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

20

9

11

a.1) orfani

12

5

7

a.2) medicale

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

8

4

4

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

124

12

112

21

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 206

Total număr de elevi din care:

809

477

332

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

12

4

8

B. Bursa de merit

132

132

C. Bursa de studiu

5

5

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

52

35

17

a.1) orfani

11

6

5

a.2) medicale

16

11

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

25

18

7

E. Burse de ajutor ocazional

3

2

1

Total A+B+C+D+E

204

41

163

22

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 279

Total număr de elevi din care:

903

567

336

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

4

2

B. Bursa de merit

199

199

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

30

19

11

a.1) orfani

6

3

3

a.2) medicale

7

4

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

17

12

5

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

236

24

212

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 309

Total număr de elevi din care:

763

442

321

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

2

1

B. Bursa de merit

123

123

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

61

36

25

a.1) orfani

12

8

4

a.2) medicale

11

6

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

38

22

16

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

187

38

149

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "REGELE MIHAI 1"

Total număr de elevi din care:

562

360

202

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

3

B. Bursa de merit

149

149

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

35

28

7

a. 1) orfani

3

3

a.2) medicale

7

5

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

25

23

2

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

188

31

157

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 311

Total număr de elevi din care:

523

167

356

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

3

2

B. Bursa de merit

75

75

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

34

22

12

a 1) orfani

3

3

a.2) medicale

8

5

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

23

14

9

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

Total A+B+C+D+E

120

27

93

26

LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU"

Total număr de elevi din care:

615

282

212

121

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

3

5

1

B. Bursa de merit

181

138

43

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

45

17

14

14

a. 1) orfani

7

1

3

3

a.2) medicale

10

5

2

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

1

1

c) cu venituri mici

27

11

9

7

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

238

21

159

58

27

LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"

Total număr de elevi din care:

1293

414

290

589

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

30

11

2

17

B. Bursa de merit

366

136

230

C. Bursa de studiu

8

4

4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

83

20

8

55

a.1) orfani

14

5

1

8

a.2) medicale

18

5

5

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

33

33

c) cu venituri mici

18

10

2

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

487

31

150

306

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

28

COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRITESCU"

Total număr de elevi din care:

907

115

738

54

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

1

1

B. Bursa de merit

372

84

286

2

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

38

2

36

a 1) orfani

22

2

20

a.2) medicale

4

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

7

7

c) cu venituri mici

5

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

413

86

325

2

29

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

Total număr de elevi din care:

813

385

313

115

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

10

10

C. Bursa de studiu

4

4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

44

44

a 1) orfani

17

17

a.2) medicale

9

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

18

18

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

58

58

30

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONT'

Total număr de elevi din care:

823

295

416

112

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

29

29

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

23

23

a.1) orfani

7

7

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

14

14

c) cu venituri mici

1

1

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

52

52

31

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU"

Total număr de elevi din care:

973

433

276

140

124

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

1

1

B. Bursa de merit

23

23

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

112

83

29

a. 1) orfani

20

15

5

a.2) medicale

15

15

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

60

40

20

c) cu venituri mici

17

13

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

136

107

29

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial

FR)

32

COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA"

Total număr de elevi din care:

1182

279

301

602

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

13

6

4

3

B. Bursa de merit

667

4

223

440

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

54

6

11

37

a.1) orfani

20

2

5

13

a.2) medicale

17

4

4

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

9

9

c) cu venituri mici

8

2

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

736

16

238

482

33

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE"

Total număr de elevi din care:

919

219

700

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

17

5

12

B. Bursa de merit

178

76

102

C. Bursa de studiu

6

6

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

67

10

57

a.1) orfani

19

2

17

a.2) medicale

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

26

3

23

c) cu venituri mici

19

5

14

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

268

91

177

34

COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR"

Total număr de elevi din care:

619

566

53

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

2

B. Bursa de merit

76

76

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

19

19

a.1) orfani

4

4

a.2) medicale

6

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

6

6

c) cu venituri mici

3

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

97

97

35

LICEUL "MARIN PREDA"

Total număr de elevi din care:

1472

645

371

456

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

2

4

B. Bursa de merit

337

186

151

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

65

22

23

20

a.1) orfani

18

3

8

7

a.2) medicale

7

2

1

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

4

4

c) cu venituri mici

36

17

14

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

410

22

211

177

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

36

COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL"

Total număr de elevi din care:

1038

276

762

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

19

7

12

B. Bursa de merit

929

261

668

C. Bursa de studiu

11

2

9

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

40

8

32

a 1) orfani

15

2

13

a.2) medicale

12

3

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

5

5

c) cu venituri mici

8

3

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

999

278

721

37

COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICAȚII ”GH. AIRINEI"

Total număr de elevi din care:

1278

713

232

54

279

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

19

19

B. Bursa de merit

38

38

C. Bursa de studiu

8

8

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

162

162

a.1) orfani

40

40

a.2) medicale

15

15

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

91

91

c) cu venituri mici

16

16

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

227

227

38

LICEUL TEORETIC "TU DOR VLADIMIRESCU"

Total număr de elevi din care:

814

814

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

1

1

B. Bursa de merit

289

289

C. Bursa de studiu

5

5

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

83

83

a.1) orfani

29

29

a.2) medicale

12

12

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

28

28

c) cu venituri mici

14

14

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

378

378

39

COLEGIUL TEHNIC "CAROL 1"

Total număr de elevi din care:

681

236

201

57

187

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

19

19

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

22

22

a.1) orfani

9

9

a.2) medicale

5

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

2

2

c) cu venituri mici

6

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

41

41

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PĂUNESCU”

Total număr de elevi din care:

192

79

113

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

96

40

56

a.1) orfani

4

2

2

a.2) medicale

78

36

42

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

2

2

c) cu venituri mici

12

2

10

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

96

40

56

41

ȘCOALA

PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ "SFANTA MARIA"

Total număr de elevi din care:

157

51

51

55

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

7

B. Bursa de merit

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

77

40

37

a.1) orfani

a.2) medicale

76

39

37

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

1

1

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

84

40

44

TOTAL SECTOR 6

Total număr de elevi din care:

34902

14346

10370

7410

1491

360

925

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

371

160

138

73

B. Bursa de merit

7837

7

5424

2404

2

C. Bursa de studiu

74

32

42

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

2253

839

698

687

29

a.1) orfani

473

118

148

202

5

a.2) medicale

566

236

227

103

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

288

5

263

20

c) cu venituri mici

926

485

318

119

4

E. Burse de ajutor ocazional

30

14

16

Total A+B+C+D+E

10565

1020

6308

3206

31