Hotărârea nr. 266/2018

HCL 266 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 787/28.09.2018 al Biroului Monitorizare și Control Domeniul Public și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

  • -  Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților din 09.03.2015, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015, emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

  • -  Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82 din 28.04.2015;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică și se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București, cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. Sector 6 nr. 59 din 27.03.2018, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publică.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, firmele de salubrizare, instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 6, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 și persoanele fizice și juridice din sectorul 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂpentru/iegalitate

Secretarâl Sectorului


pernireTSpiridon


Nr.: 266

Data: 25.10.2018

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 266/25.10.2018

Cantitate minimă generată de agent economic pe punct de lucru


Nr. Crt.

Cantitatea minimă 2 mc

Cantitatea minimă 5 mc

Cantitatea minimă 8 mc

Cantitatea minimă 15 mc

Cantitatea minimă 25 mc

1

Second Hand (haine, încălțăminte)

Fast Food

Spălătorie Auto

Școală

Hipermarket

2

Farmacie

Service Auto

Supermarket

Grădiniță

Parc comercial alimentar/ agroalimentar/nealimentar

3

Mixt Salon (tatuaje, frizerie, coafor, bronzat)

Depozite

Restaurant

Creșă

Centru comercial alimentar/ nealimentar

4

îmbrăcăminte, încălțăminte

Pariuri sportive, Baruri, Sală jocuri de noroc

Hotel

After School

Centru Comercial tip Mall

5

Birou individual (avocatură, notariat, consultanță)

Confecții textile

Policilnică

Piață

6

Centru GSM, electrice și electrocasnice

Catering

Fabrică de pâine

Spital

7

Vinărie, Sifonărie..

Patiserie, Cofetărie

Club

8

Chioșc presă, Papetărie, Librărie..

Carmangerie

9

Optică medicală, Stomatologie, Cabinet medical individual

Stație Peco

10

Comerț hrană animale

Teren sport (Fotbal, tenis)

11

Magazin piese auto

Spațiu loc de joacă

12

Amanet, schimb valutar

Florărie

13

Vulcanizare

Organizare de șantier

14

Magazin alimentar și nealimantar

Notă! Cantitățile minime vor fi majorate corespunzător suprafețelor reale și a numărului de