Hotărârea nr. 265/2018

HCL 265 – Hotarare privind aprobarea finanțării proiectului „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești” din Raionul Hîncești, Republica Moldova

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectului „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești” din Raionul Hîncești, Republica Moldova

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5375/17.10.2018 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 15 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 13/30.01.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune;

 • - Art. 35A1 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Adresei nr. 02/1-20/1-457 din 11.10.2018 a Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră a Consiliului Raionului Hîncești, înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 38896/15.10.2018;

 • - Deciziei Consiliului Raional Hîncești nr. 07/02/22.12.2017;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea proiectului „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești”, din Raionul Hîncești, Republica Moldova, din bugetul propriu al Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, cu suma de 200.000 Euro, din care 150.000 Euro în anul 2018 și 50.000 Euro în anul 2019.

Art. 2. Se aprobă responsabilitățile părților, beneficiar și finanțator, cuprinse în Acordul de finanțare care va fi încheiat între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze Acordul de finanțare, după îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege, în numele Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

penfrfi legalitate

Secretarul Sectorului 6,

jfurel Spiridon

Nr.: 265

Data: 25.10.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(p)primarie6.ro

ANEXĂ

Ia H.C.L. Sector 6 nr. 265/25.10.2018

ACORD DE FINANȚARE

încheiat intre:

 • 1. Raionul Hîncești - prin Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova, cu sediul în orașul Hîncești, Str. M. Hîncu nr. 126, cod de înregistrare fiscală 1010601000070, în calitate de beneficiar pentru proiectul „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești”, reprezentat legal de Domnul Ghenadie Buza, având funcția de Președinte,

pe de o parte,

Și

 • 2. Sectorul 6 al Municipiului București din România, cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București, cod de înregistrare fiscală 4340730, în calitate de finanțator pentru proiectul „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești”. reprezentat legal de domnul Gabriel Mutu, având funcția de Primar.

în baza Acordului de cooperare din data de 27.03.2018, părțile au convenit la încheierea prezentului acord de finanțare, aprobat potrivit Deciziei/Dispoziției (după caz) a Consiliului raional Hîncești din Republica Moldova.......................nr................din data de..................și a

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București din România nr..............

din data de.....................

ART. 1. Obiectul acordului de finanțare

Implementarea proiectului „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești”

ART. 2. Durata acordului de finanțare

Durata acordului de finanțare este de 12 luni, începând cu data semnării prezentului acord de finanțare, respectiv până la data de.....................

ART. 3. Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 255.500 EURO, din care 200.000 EURO finanțat de către Sectorul 6 al Municipiului București din România și 55.500 EURO finanțat de către Raionul Hîncești - prin Consiliul raional Hîncești din Republica Moldova.

ART. 4. Responsabilitățile părților

 • (1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare;

 • 2. să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare;

 • 3.  să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare;

 • 4.  să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele, activitățile și documentele justificative convenite prin acord;

 • 5. să prezinte finanțatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare;

 • 6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 7. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de o lună de la această dată;

 • 8. să restituie finanțatorului în termen de o lună de la data constatării toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care fac obiectul prezentului acord de finanțare și care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;

(2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare;

 • 2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectelor/activităților prevăzute în acordul de finanțare;

 • 3. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 4. să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect.

ART. 5. Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

 • (1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Raionul Hîncești din Republica Moldova va întocmi cereri de plată, intermediare și/sau finale, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) în baza cererilor de plată și a documentelor justificative (facturi, contracte de lucrări, situații de lucrări vizate și aprobate conform legislației din Republica Moldova, alte documente), Sectorul 6 al Municipiului București va efectua plăți în contul indicat.

 • (3) Plățile se vor efecta la cursul de schimb valutar al BNR de la data efectuării plății.

ART. 6. Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

 • (1)  în termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect. Raionul Hîncești va transmite Sectorului 6 al Municipiului București un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare.

 • (2) în cazul în care proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30 ianuarie a fiecărui an, Raionul Hîncești va transmite Sectorul 6 al Municipiului București din România un raport intermediar de progres privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar precedent.

 • (3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi însoțite de un raport al ordonatorului principal de credite.

 • (4) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2) cuprind cel puțin: descrierea activităților desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.

 • (5) La finalizarea tuturor acțiunilor din proiectul finanțat, o comisie desemnată de ordonatorul principal de credite al Sectorului 6 al Municipiului București se va deplasa la locația proiectului și va întocmi un raport privind execuția lucrărilor. Pe baza raportului acestei comisii și a celorlalte documente justificative, se vor deconta sumele solicitate de Consiliul raional Hîncești prin prezentul acord de finanțare.

ART. 7. Soluționarea diferendelor

 • (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română.

 • (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

ART. 8. Prevederi finale

 • (1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, aceasta restituie sumele respective în termen de o lună de la data constatării. Finanțatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile.

 • (2) Raionul Hîncești - prin Consiliul Raional din Republica Moldova răspunde de modul de utilizare. în conformitate cu dispozițiile legale și prezentul acord de finanțare, a sumelor alocate de Sectorul 6 al Municipiului București din România, potrivit art. 3, precum și față de terți, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a implementării acordului de finanțare.

 • (3) Prezentul Acord de finanțare se poate modifica prin act adițional, prin acordul părților.

Raionul Hîncești

Sectorul 6 al Municipiului București


PRIMAR,

GABRIEL MUTU


Consiliul Raional Hîncești

PREȘEDINTE,

GHENADIE BUZA