Hotărârea nr. 264/2018

HCL 264 – Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.09.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8” şi a cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.09.2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 8” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5348/15.10.2018 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Programului Operațional Regional 2014-2020;

  • - Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon’’, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”;

  • - Ordonanței de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.09.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 2.  (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea Performanței

Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 8”, în cuantum de 22.840.838.23 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoare totală eligibilă de 22.275.770,33 lei și valoare totală neeligibilă de 565.067,90 lei.

  • (2) Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 565.067,90 lei. reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8.910.308,13 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 8”.

  • (3) Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 5.190.269,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

  • (4) Se aprobă contribuția asociației de proprietari, la cheltuielile neeligibile, în cuantum de 340.984,57 lei, reprezentând, după caz:

-  25% din valoarea cheltuielilor neeligibile, aferente C+M+E,

corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

  • (5) Se aprobă cota de participare de 21,5%, în cuatum de 971.236,32 lei. sumă care nu va mai fi recuperată de la asociația de proprietari, reprezentând ajutor de natură socială pentru următoarele categorii de proprietari persoane fizice: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere, veterani de război și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora, pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie.

  • (6) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin asociației de proprietari, se regăsește în prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016. Art. 3-10.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.09.2018, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 264

Data: 25.10.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro