Hotărârea nr. 256/2018

HCL 256 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

liȘISLltKtâ£-3L1


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1448/18.10.2018 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 48 și de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de O.U.G. nr. 78 din 7 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018 în sumă de 990.798 mii lei la cheltuieli și în sumă de 984.020 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I și nr. II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, la și lb, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2018, în sumă de 138.307 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 138.307 mii lei, conform Anexelor nr. III și nr. IV ce cuprind Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018, în sumă de 175.050 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, la și lb, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018, în sumă de 67.443 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. VI ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Investiții, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 256

Data: 25.10.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro email: prim6(â),primarie6.ro

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

FINANTATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2018

mii lei

Nr. crt.

Explicatii

U/M

Cantit ate

Pret

Unitar

Valoare

2018

TOTAL, din care:

2.612

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii

2.612

I

CAPITOLUL 51.02 AUTORITATI PUBLICE

74

Primarie

74

A.

Lucrari in continuare

0

Primarie

0

B.

Lucrari noi

0

Primarie

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

74

Primarie

74

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

74

1

Statii de lucru mobile

buc

2

8

2

Licente de tip " on-premise"

buc

1

32

3

Scaner

buc

1

7

4

Server

buc

1

27

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

II

CAPITOLUL 65.02 INVATAMANT

2.538

Primarie

2.538

A.

Lucrari in continuare

0

Primarie

0

B.

Lucrari noi

0

Primarie

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

2.538

Primarie

2.538

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.538

1

PT Efienticizarea consumului de energie pentru 11 unitati de invatamant din Sectorul 6

800

2

PT Constructii 8 unitati de invatamant din Sectorul 6

1.000

3

Consultanta financiara si juridica privind implementarea programului ELENA

300

4

Consultanta pentru aplicarea procedurilor de achizitii publice

160

5

Consultanta tehnica pentru implementarea programului ELENA

278

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Ordonator principal de credite,

GABRIEL MUTU

Director General,

DORU MANOLACHE

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1a


Aprobat,

Ordonator principal de credite

GABRIEL MUTU

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

FINANTATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2018

INV

C+M mii lei

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val. totala actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa citati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Fonduri

Nerambur sabile

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL,din care:

2.612

0

0

0

2.612

0

0

0

A

Investitii in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii

2.612

0

0

0

2.612

0

0

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

I

CAPITOLUL 51.02 AUTORITATI PUBLICE

74

0

0

0

74

Primarie

74

0

0

0

74

A.

Lucrari in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

Primarie

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Lucrari noi

0

0

0

0

0

0

0

0

Primarie

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

74

0

0

0

74

0

0

0

Primarie

74

0

0

0

74

0

0

0

a.

Achizitii imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

74

0

0

0

74

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

I.

CAPITOLUL 65.02 INVATAMANT

2.538

0

0

0

2.538

0

0

0

Primărie

0

0

0

0

0

0

0

0

A

Lucrări in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

Primărie

B

Lucrari noi

0

0

0

0

0

0

0

0

Primărie

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

2.538

0

0

0

2.538

0

0

0

Primărie

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.538

0

0

0

2.538

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

Director General,

DORU MANOLACHE

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 1 b


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

FINANTATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2018

mii lei

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Canti -tate

Pret unitar

Valoarea

C

Alte cheltuieli de investitii, TOTAL

2.612

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.612

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

I

CAPITOLUL 51.02 AUTORITATI PUBLICE

74

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

74

1

Statii de lucru mobile

buc

2

8

2

Licente de tip " on-premise"

buc

1

32

3

Scaner

buc

1

7

4

Server

buc

1

27

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli

0

II.

65.02 INVATAMANT

TOTAL, din care:

2.538

Primarie

2.538

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti -tate

Preț unitar

Valoarea

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

2 538

1

PT Efienticizarea consumului de energie pentru 11 unitati de invatamant din Sectorul 6

800

2

PT Construcții 8 unitati de invatamant din Sectorul 6

1 000

3

Consultanta financiara si juridica privind implementarea programului ELENA

300

4

Consultanta pentru aplicarea procedurilor de achiziții publice

160

5

Consultanta tehnica pentru implementarea programului ELENA

278

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli

0

Director neral,președinte de ȘEDINȚA


DORUMCONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII DIN IMPRUMUT INTERN PENTRU ANUL 2018

mii lei

Nr. crt.

Explicatii

U/M

Cantitate

Pret

Unitar

Valoare

TOTAL

67.443

Din care :

A.

Lucrari in continuare

7.443

B.

Lucrari noi

50.000

C.

Alte cheltuieli de investitii

10.000

I.

CAPITOLUL 67.07 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

57.443

Primarie

7.443

A.D.P.D.U.

50.000

A.

Lucrari in continuare

7.443

Primarie

7.443

1

Cofinantarea Proiect "Modernizare Arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, sector 6, Bucuresti", inclusiv consultanta(Finalizare Ctr.24/2012, Ctr. 64/2012, Ctr. 3/2015, cote 0,5% ISC si implementare Ctr.1553/2016)

7.443

A.D.P.D.U.

0

B.

Lucrari noi

50.000

Primarie

0

A.D.P.D.U.

50.000

1

Modernizare si amenajare peisagistica Parc 9 Mai

3.593

2

Modernizare si amenajare peisagistica Parc Nicolae Filimon

6.446

3

Modernizare si amenajare peisagistica Parc Sfantul Andrei

3.523

4

Infiintare Parc Bulevardul Timisoara nr.10-12

14.340

5

Lucrari pentru amenajare peisagistica Bulevardul Iuliu Maniu

22.098

C.

Alte cheltuieli de investitii

0

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

Nr. crt.

Explicatii

U/M

Cantitate

Pret

Unitar

Valoare

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 70.07 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

10.000

A.

Lucrari in continuare

0

Primarie

0

B.

Lucrari noi

0

Primarie

0

C.

Alte cheltuieli de investitii

10.000

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10.000

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

10000

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Ordonator principal de credite,

Director General,

DORU MANOLACHE


GABRIEL MUTU

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1a

Aprobat,

Ordonator principal de credite

GABRIEL MUTU

LISTA obiectivelor de investitii pe anul 2018 Imprumut intern

mii lei

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val. totala

Val. totala actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa citati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Fonduri

Nerambursabi le

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL,din care:

67.443

0

67.443

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare

7.443

0

7.443

0

0

0

0

0

B

Investitii noi

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

I.

CAPITOLUL 67.07 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

57.443

0

57.443

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

7.443

0

7.443

0

0

0

0

0

1

Cofinantarea Proiect "Modernizare Arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, sector 6, Bucuresti", inclusiv consultanta(Finalizare Ctr.24/2012, Ctr. 64/2012, Ctr. 3/2015, cote 0,5% ISC si implementare Ctr.1553/2016)

7.443

0

7.443

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

Primarie

0

0

0

0

0

0

0

0

A.D.P.D.U.

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

1

Modernizare si amenajare peisagistica Parc 9 Mai

3.593

0

3.593

0

0

0

0

0

2

Modernizare si amenajare peisagistica Parc Nicolae Filimon

6.446

0

6.446

0

0

0

0

0

3

Modernizare si amenajare peisagistica Parc Sfantul Andrei

3.523

0

3.523

0

0

0

0

0

4

Infiintare Parc Bulevardul Timisoara nr.10-12

14.340

0

14.340

0

0

0

0

0

5

Lucrari pentru amenajare peisagistica Bulevardul Iuliu Maniu

22.098

0

22.098

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 70.07 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

A.

Lucrari in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

Primarie

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Lucrari noi

0

0

0

0

0

0

0

0

Primarie

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Alte cheltuieli de investitii

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

Director General,

DORU MANOLACHE

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 1 b


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

LISTA obiectivelor de investitii pe anul 2018 IMPRUMUT INTERN

mii lei

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitate

Pret unitar

Valoarea

C

Alte cheltuieli de investitii, TOTAL

10.000

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10.000

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

I.

CAPITOLUL 67.07 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

0

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

I.

CAPITOLUL 70.07 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

10.000

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10.000

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor inultietajate Sector 6

10000

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privim msoliclarile si intervențiile pentru prevenirea sa daturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0ipal de credite,


Director General,


DQRU MAltfOLACHE


PREȘEDINTEPage 2 of 2

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

FINANTATE DIN IMPRUMUTURI EXTERNE PENTRU ANUL 2018

mii lei

Nr. crt.

Explicatii

U/M

Cantit ate

Pret

Unitar

Valoare

2018

TOTAL, din care:

175.050

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

165.000

C.

Alte cheltuieli de investitii

10.050

VI.

CAPITOLUL 70.06 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

175.050

Primarie

175.050

A.

Lucrari in continuare

0

Primarie

0

B.

Lucrari noi

165.000

Primarie

165.000

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanta si cote isc

165.000

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

10.050

Primarie

10.050

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10.050

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

10.050

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

1

Cote ISC + Cote CSC

0

Ordonator principal de credite,

Director General,

DORU MANOLACHE


GABRIEL MUTU

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1a


Aprobat,

Ordonator principal de credite

GABRIEL MUTU

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2018

cu finantare din imprumuturi externe

INV

C+M mii lei

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val. totala

Val. totala actualizata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa citati

Ter-

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit lege

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

men

PIF

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL,din care:

175.050

0

0

175.050

0

0

0

0

A

Investitii in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi

165.000

0

0

165.000

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii

10.050

0

0

10.050

0

0

0

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

I.

CAPITOLUL 70.06 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

175.050

0

0

175.050

0

0

0

0

PRIMARIE

175.050

0

0

175.050

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

165.000

0

0

165.000

0

0

0

0

PRIMARIE

165.000

0

0

165.000

0

0

0

0

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanta si cote isc

165.000

0

0

165.000

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

10.050

0

0

10.050

0

0

0

0

PRIMARIE

10.050

0

0

10.050

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10.050

10.050

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

Director General,

DORU MANOLACHE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1 b


LISTA poziției "Alte cheltuieli de investiții", defalcate pe categorii de bunuri, pentru anul 2018 finanțate din împrumuturi externe


mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti -tate

Preț unitar

Valoarea

c

Alte cheltuieli de investiții, TOTAL

10 050

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

10 050

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasifîcatiei, pe capitole bugetare:

I.

CAPITOLUL 70.06 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

10 050

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

10 050

PRIMĂRIE

10 050

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

10 050

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

10 050

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accufepîttfț^jcalamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, camwmffe^emilffifotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiMrlLf-fi/ /                                                                       ^5==^'

0

1

Cote ISC + cote      jf

0

Ordonato
Page 1 of 1
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2018

mii lei

TOTAL

7.301

Din care :

A. Lucrari in continuare

0

B. Lucrari noi

4.032

C. Alte cheltuieli de investitii

3.269

I.

CAPITOLUL 54.10 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

0

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

0

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

II.

CAPITOLUL 61.10.03 ORDINE PUBLICA - POLITIE LOCALA

626

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

60

1

Racordare Enel sediu

60

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

566

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

496

1

Copiator

buc.

1

10,00

10,00

2

Softuri

buc.

180,00

3

Biciclu electric

buc.

4

39,25

157,00

4

Sistem monitorizare parc Moghioros

buc.

1

23,00

23,00

5

Copiator

buc.

1

7,00

7,00

6

Aparat climatizare

buc.

1

5,00

5,00

7

Cabina parc Moghioros

buc.

1

9,00

9,00

8

Autovehicul cu echipare specifica pentru Politia Locala

buc.

1

60,00

60,00

9

Camera video agenti 4G Wifi, GPS

buc.

9

5,00

45,00

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

46

1

Expertiza tehnica si studiu geotehnic la Hanul Ancutei

17

2

SF/DALI parcare sediu DGPL

18

3

Proiect tehnic parcare sediu DGPL

11

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

24

1

Taxe pentru avize, comisioane, acorduri si autorizatii la parcare sediu DGPL

9

2

Tema proiectare parcare sediul DGPL

1

3

Documentatie, suport si cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii parcare sediu DGPL S6

6

4

Documentatie tehnica in vederea obtinerii avizelor, acorduri, autorizatii parcare sediu DGPL S6

6

5

Verificare tehnica de calitate a PT si a detaliilor de executie parcare sediu DGPL S6

2

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

III.

CAPITOLUL 65.10 INVATAMANT

185

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

185

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

185

1

Echipament

buc.

2

5

2

Imprimanta multifunctionala

buc.

9

102

3

Programe informatice

buc.

11

78

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

IV.

CAPITOLUL 67.10 CULTURA, RELIGIE

Page 2

10

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

10

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

10

1

Centrala termica 24-35kw

buc.

1

10,00

10

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

V.

CAPITOLUL 68.10.12 CMS SF NECTARIE

170

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

170

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

170

1

Echipamente medicale

170

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VI.

CAPITOLUL 70.10 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

510

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

510

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

500

1

Softuri si licente

buc.

100

2

Calculatoare

buc.

50

3

Boiler si vase acumulare

buc.

100

4

Pompe electronice

buc.

50

5

Schimbatoare in placi

buc.

50

6

Cazane

buc.

100

7

Automatizari centrale termice

buc.

50

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10

1

Proiect tehnic privind modernizarea centralelor termice si trecerea la cazane in condensatie din Cartierul Constantin Brancusi zona A si C

10

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VII.

CAPITOLUL 70.10.04 ADMINISTRATIA PIETELOR

5.800

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

3.972

1

Modernizare Piata Valea Ialomitei

buc.

1

1.800,00

1.800

2

Amenajare cai acces Piata Veteranilor

buc.

1

300,00

300

3

Imprejmuire Piata Lujerului

buc.

1

95,00

95

4

Imprejmuire Piata Valea Lunga

buc.

1

183,00

183

5

Amenajare teren Piata Drumul Taberei I

buc.

1

580,00

580

6

Complex Drumul Taberei 34

buc.

1

20,00

20

7

Cabina comerciala

buc.

11

44,00

484

8

Complex Comercial Pacii

buc.

1

510,00

510

C.

Alte cheltuieli de investitii

1.828

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

1.276

1

Autoutilitara

buc.

1

80,00

80

2

Program Informatic

buc.

3

51,00

153

3

Sistem supraveghere video

buc.

1

16,00

16

4

Sistem supraveghere video Piata Valea Ialomitei

buc.

1

130,00

130

5

Scaner

buc.

1

20,00

20

6

PC desktop

buc.

20

10,00

200

7

Notebook

buc.

7

11,00

77

8

Parcometru

Page 4

buc.

1

20,00

20

9

Server

buc.

2

21,00

42

10

Pat situatii urgenta

buc.

3

10,00

30

11

Sistem de alarma

buc.

1

20,00

20

12

Autoturism

buc.

3

80,00

240

13

Freza zapada

buc.

4

14,00

56

14

Generator curent

buc.

1

7,00

7

15

Schela

buc.

1

7,00

7

16

Instalatie detectare, semnalizare, alarmare, alertare si limitare a incendiilor

buc.

1

178,00

178

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

552

1

Studiu fezabilitate Piata Giulesti II

buc.

1

100,00

100

2

Proiect tehnic amenajare cai acces Piata Veteranilor

buc.

1

10,00

10

3

Proiect tehnic Piata Giulesti II

buc.

1

143,00

143

4

Proiect tehnic Piata Valea Ialomitei

buc.

1

55,00

55

5

Proiect tehnic Piata Valea Lunga

buc.

1

4,00

4

6

Proiect tehnic Piata Lujerului

buc.

1

4,00

4

7

Proiect tehnic Piata Drumul Taberei I

buc.

1

26,00

26

8

Studiu fezabilitate Drumul Taberei 34

buc.

1

100,00

100

9

Proiect tehnic Drumul Taberei 34

buc.

1

100,00

100

10

Proiect tehnic Complex Comercial Pacii

buc.

1

10,00

10

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Ordonator principal de credite,

Director General, DORU MANOLACHE


GABRIEL MUTU

Page 6


Page 7


Page 8


Page 9


Page 10

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1a


Aprobat,

Ordonator principal de credite

GABRIEL MUTU

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2018

finantate integral sau partial din venituri proprii, repartizate pentru

INV

C+M mii

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val. totala

Val. totala actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Cleaipa citati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte

surse constituite potrivit lege

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL,din care:

7.301

5.985

0

0

0

1.316

1.316

0

A

Investitii in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi

4.032

3.972

0

0

0

60

60

0

C

Alte cheltuieli de investitii

3.269

2.013

0

0

0

1.256

1.256

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

*

54.10 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

TOTAL, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val. totala actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa citati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte

surse constituite potrivit lege

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

*

61.10.03 -ORDINE PUBLICA

TOTAL, din care:

626

0

0

0

0

626

626

0

POLITIE COMUNITARA

626

0

0

0

0

626

626

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

60

0

0

0

0

60

60

0

1

Racordare Enel sediu

60

0

60

60

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

566

0

0

0

0

566

566

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

b.

Dotari independente

496

0

496

496

0

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val. totala actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa citati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte

surse constituite potrivit lege

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

46

0

46

46

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

24

0

24

24

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

*

65.10 INVATAMANT

TOTAL, din care:

185

185

0

0

0

0

0

0

INVATAMANT

185

185

0

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

185

185

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

b.

Dotari independente

185

185

0

0

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val. totala actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa citati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte

surse constituite potrivit lege

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

*

67.10CULTURA, RELIGIE

TOTAL, din care:

10

0

0

0

0

10

10

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

10

0

0

0

0

10

10

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

10

0

10

10

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val. totala actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa citati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte

surse constituite potrivit lege

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

V.

CAPITOLUL 68.10.12 CMS SF NECTARIE

170

0

0

0

0

170

170

0

A.

Lucrari in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Lucrari noi

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

170

0

0

0

0

170

170

0

a.

Achizitii imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

170

0

170

170

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val. totala actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa citati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte

surse constituite potrivit lege

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

*

70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL, din care:

510

0

0

0

0

510

510

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

510

0

0

0

0

510

510

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

500

0

500

500

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10

0

10

10

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val. totala actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa citati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte

surse constituite potrivit lege

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

CAPITOLUL 70.10.04 ADMINISTRATIA PIETELOR

5.800

5.800

0

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

3.972

3.972

0

0

0

0

0

0

1

Modernizare Piata Valea Ialomitei

1.800

1.800

0

0

0

0

0

0

2

Amenajare cai acces Piata Veteranilor

300

300

3

Imprejmuire Piata Lujerului

95

95

4

Imprejmuire Piata Valea Lunga

183

183

5

Amenajare teren Piata Drumul Taberei I

580

580

6

Complex Drumul Taberei 34

20

20

7

Cabina comerciala

484

484

8

Complex Comercial Pacii

510

510

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

1.828,00

1.828

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

1.276

1.276

0

0

0

0

0

0

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val. totala actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa citati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte

surse constituite potrivit lege

Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la bugetul local

Pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

552

552

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

Director General,

DORU MANOLACHE

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

ANEXA 1 b


LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii",

defalcate pe categorii de bunuri finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2018

mii lei

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitate

Pret unitar

Valoarea

C

Alte cheltuieli de investitii, TOTAL

3.269

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

2.637

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

608

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

24

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

*

54.10 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TOTAL, din care:

0

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitate

Pret unitar

Valoarea

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

61.10.03 -ORDINE PUBLICA

TOTAL, din care:

566

POLITIE COMUNITARA

566

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

496

1

Copiator

buc.

1

10,00

10,00

2

Softuri

buc.

180,00

3

Biciclu electric

buc.

4

39,25

157,00

4

Sistem monitorizare parc Moghioros

buc.

1

23,00

23,00

5

Copiator

buc.

1

7,00

7,00

6

Aparat climatizare

buc.

1

5,00

5,00

7

Cabina parc Moghioros

buc.

1

9,00

9,00

8

Autovehicul cu echipare specifica pentru Politia Locala

buc.

1

60,00

60,00

9

Camera video agenti 4G Wifi, GPS

buc.

9

5,00

45,00

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

46

1

Expertiza tehnica si studiu geotehnic la Hanul Ancutei

17

2

SF/DALI parcare sediu DGPL

18

3

Proiect tehnic parcare sediu DGPL

11

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

24

1

Taxe pentru avize, comisioane, acorduri si autorizatii la parcare sediu DGPL

9

2

Tema proiectare parcare sediul DGPL

1

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitate

Pret unitar

Valoarea

3

Documentatie, suport si cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii parcare sediu DGPL S6

6

4

Documentatie tehnica in vederea obtinerii avizelor, acorduri, autorizatii parcare sediu DGPL S6

6

5

Verificare tehnica de calitate a PT si a detaliilor de executie parcare sediu DGPL S6

2

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

65.10 INVATAMANT

TOTAL, din care:

185

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

185

1

Echipament

buc.

2

5

2

Imprimanta multifunctionala

buc.

9

102

3

Programe informatice

buc.

11

78

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

67.10 CULTURA, RELIGIE

TOTAL, din care:

10

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

10

1

Centrala termica 24-35kw

buc.

1

10,00

10

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitate

Pret unitar

Valoarea

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 68.10.12 CMS SF NECTARIE

170

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

170

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

170

1

Echipamente medicale

170

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

510

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

500

1

Softuri si licente

buc.

100

2

Calculatoare

buc.

50

3

Boiler si vase acumulare

buc.

100

4

Pompe electronice

buc.

50

5

Schimbatoare in placi

buc.

50

6

Cazane

buc.

100

7

Automatizari centrale termice

buc.

50

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitate

Pret unitar

Valoarea

1

Proiect tehnic privind modernizarea centralelor termice si trecerea la cazane in condensatie din Cartierul Constantin Brancusi zona A si C

10

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 70.10.04 ADMINISTRATIA PIETELOR

1.828

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

1.276

1

Autoutilitara

buc.

1

80,00

80

2

Program Informatic

buc.

3

51,00

153

3

Sistem supraveghere video

buc.

1

16,00

16

4

Sistem supraveghere video Piata Valea Ialomitei

buc.

1

130,00

130

5

Scaner

buc.

1

20,00

20

6

PC desktop

buc.

20

10,00

200

7

Notebook

buc.

7

11,00

77

8

Parcometru

buc.

1

20,00

20

9

Server

buc.

2

21,00

42

10

Pat situatii urgenta

buc.

3

10,00

30

11

Sistem de alarma

buc.

1

20,00

20

12

Autoturism

buc.

3

80,00

240

13

Freza zapada

buc.

4

14,00

56

14

Generator curent

buc.

1

7,00

7

15

Schela

buc.

1

7,00

7

16

Instalatie detectare, semnalizare, alarmare, alertare si limitare a incendiilor

buc.

1

178,00

178

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

552

1

Studiu fezabilitate Piata Giulesti II

buc.

1

100,00

100

2

Proiect tehnic amenajare cai acces Piata Veteranilor

buc.

1

10,00

10

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Valoarea

3

Proiect tehnic Piața Giulesti II

buc.

1

143.00

143

4

Proiect tehnic Piața Valea Ialomitei

buc.

1

55.00

55

5

Proiect tehnic Piața Valea Lunga

buc.

1

4.00

4

6

Proiect tehnic Piața Lujerului

buc.

1

4.00

4

7

Proiect tehnic Piața Drumul Taberei I

buc.

1

26.00

26

8

Studiu fezabilitate Drumul Taberei 34

buc.

1

100.00

100

9

Proiect tehnic Drumul Taberei 34

buc.

1

100.00

100

10

Proiect tehnic Complex Comercial Păcii

buc.

1

10.00

10

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0
iQfiaUBjdp;

MW

GAlWKi


predite,


Director Geperal, DORU MANOLACHEPage 25

Page 26

Page 27

Page 28

Page 29

Page 30

JUDEȚUL:_________

ANEXA I

Lk m.seew G     fcws


Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formularj U/OI |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii Ici -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Tnm I

Tnm II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02 )

00.01

984 020

243 033

195 771

286 927

258 289

1 093 836

1 150 822

1 205 251

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

513 673

165 505

103 128

137 445

107 595

701 964

736 614

770 332

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

713 483

223 487

161 112

178 486

150 398

964 457

1 014 068

1 061 659

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

690 335

218 660

156 570

174 182

140 923

940 036

988 255

1 034 554

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

288 633

67 124

75 340

80 782

65 387

469 353

496 107'

520 913

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

288 633

67 124

75 340

80 782

65 387

469 353

496 107

520 913

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

288 633

67 124

75 340

80 782

65 387

469 353

496 107

520 913

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

247 719

67 124

51 119

64 089

65 387

351 290

371 314

389 880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40 914

0

24 221

16 693

0

118 063

124 793

131 033

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147 451

71 198

13 779

43 193

19 281

152 091

156 883

162 750

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

147 451

71 198

13 779

43 193

19 281

152 091

156 883

162 750

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124 300

61 629

9 650

38 282

14 739

128 029

131 870

136 809

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

30 000

20 079

3 463

2 165

4 293

30 900

31 827

33 765

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

94 300

41 550

6 187

36 117

10 446

97 129

100 043

103 044

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12 801

5 781

1 665

3 008

2 347

13 185

13 581

13 988

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4 000

2 382

566

339

713

4 120

4 244

4 371

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8 800

3 399

1 099

2 669

1 633

9 064

9 336

9616

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1

0

0

0

1

1

1

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8 000

2 360

2 121

1 645

1 874

8 456

8 939

9 385

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2 350

1 428

343

258

321

2 421

2 493

2 568

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

244 751

75 738

66 256

48 455

54 302

308 807

325 186

340 510

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

199 850

57 985

57 984

41 049

42 832

262 535

277 499

291 374

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

199.850

57.985

57.984

41.049

42.832

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

88.129

25.186

25.186

16.791

20.966

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

98.736

28.903

28.903

21.661

19.269

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985

3.896

3.895

2.597

2.597

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1

0

0

0

1

1

1

1

|Taxe hoteliere-restante

12.02.07

1

0

0

0

1

1

1

1

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

900

214

280

188

218

951

1.006

1.056

Impozit pe spectacole

15.02.01

900

214

280

188

218

951

1.006

1.056

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000

17.539

7.992

7.218

11.251

45.320

46.680

48.079

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000

15.258

5.214

4.422

5.106

30.900

31.827

32.781

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

17.000

10.418

2.709

1.840

2.033

17.510

18.035

18.576

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

13.000

4.840

2.505

2.582

3.073

13.390

13.792

14.205

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

2.281

2.778

2.796

6.145

14.420

14.853

15.298

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500

4.600

1.195

1.752

1.953

9.785

10.079

10.381

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500

4.600

1.195

1.752

1.953

9.785

10.079

10.381

| Ate impozite si taxe

18.02.50

9.500

4.600

1.195

1.752

1.953

9.785

10.079

10.381

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

23.148

4.827

4.542

4.304

9.475

24.421

25.813

27.105

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.985

315

473

406

791

2.098

2.218

2.329

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.985

315

473

406

791

2.098

2.218

2.329

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.985

315

473

406

791

2.098

2.218

2.329

| Ate venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

1.985

315

473

406

791

2.098

2.218

2.329

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

21.163

4.512

4.069

3.898

8.684

22.323

23.595

24.776

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

4

1

0

1

2

4

4

5

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

3

1

0

0

2

3

3

4

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

0

0

1

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

75

23

17

18

17

79

83

88

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20

4

5

6

5

21

22

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55

19

12

12

12

58

61

65

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.014

3.968

3.564

3.152

7.330

19.041

20.126

21.132

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000

3.968

3.550

3.152

7.330

19.026

20.110

21.116

(Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000

3.968

3.550

3.152

7.330

19.026

20.110

21.116

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

14

0

14

0

0

15

16

16

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47 +36.02.50)

36.02

3.070

520

488

727

1.335

3.199

3.382

3.551

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

10

0

0

0

10

28

30

32

(Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

10

0

0

0

10

28

30

32

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

60

57

0

0

3

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.000

463

488

727

1.322

3.171

3.352

3.519

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

(Donații si sponsorizări **)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-126.695

-4.859

-38.558

-38.100

-45.178

-69.781

-73.759

-77.447

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

126.695

4.859

38.558

38.100

45.178

69.781

73.759

77.447

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

3

0

8

29

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

3

0

8

29

42

45

47

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40

3

0

8

29

42

45

47

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

266.703

19.443

34.559

104.902

107.799

128.891

136.238

143.050

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

266.703

19.443

34.559

104.902

107.799

128.891

136.238

143.050

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

264.544

17.900

34.559

104.902

107.183

126.483

133.693

140.378

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180

17.400

33.609

11.745

17.426

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200

500

950

750

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

182.164

0

0

92.407

89.757

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

182.164

0

0

92.407

89.757

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

2.159

1.543

0

0

616

2.408

2.545

2.672

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543

1.543

0

0

0

2.408

2.545

2.672

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616

0

0

0

616

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363

100

100

100

63

446

471

495

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363

100

100

100

63

446

471

495

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

(cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

(cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

(cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare

(cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Buget 2018

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

3.431

0

0

3.431

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

415

0

0

415

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415

0

0

415

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Instr

Prefinanțare

umentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Buget 2018

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Instr

Prefinanțare

umentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte

programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3.016

0

0

3.016

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3.016

0

0

3.016

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod

48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

853.491

238.071

157.113

245.288

213.019

1.023.550

1.076.528

1.127.242

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

513.633

165.502

103.128

137.437

107.566

701.905

736.550

770.265

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

586.788

218.628

122.554

140.386

105.220

894.659

940.290

984.192

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

690.335

218.660

156.570

174.182

140.923

940.036

988.255

1.034.554

A1.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

288.633

67.124

75.340

80.782

65.387

469.353

496.107

520.913

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

288.633

67.124

75.340

80.782

65.387

469.353

496.107

520.913

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

288.633

67.124

75.340

80.782

65.387

469.353

496.107

520.913

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

247.719

67.124

51.119

64.089

65.387

351.290

371.314

389.880

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.914

0

24.221

16.693

0

118.063

124.793

131.033

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147.451

71.198

13.779

43.193

19.281

152.091

156.883

162.750

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

147.451

71.198

13.779

43.193

19.281

152.091

156.883

162.750

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300

61.629

9.650

38.282

14.739

128.029

131.870

136.809

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

30.000

20.079

3.463

2.165

4.293

30.900

31.827

33.765

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

94.300

41.550

6.187

36.117

10.446

97.129

100.043

103.044

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12.801

5.781

1.665

3.008

2.347

13.185

13.581

13.988

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.000

2.382

566

339

713

4.120

4.244

4.371

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8.800

3.399

1.099

2.669

1.633

9.064

9.336

9.616

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1

0

0

0

1

1

1

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8.000

2.360

2.121

1.645

1.874

8.456

8.939

9.385

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.350

1.428

343

258

321

2.421

2.493

2.568

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

244.751

75.738

66.256

48.455

54.302

308.807

325.186

340.510

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

199.850

57.985

57.984

41.049

42.832

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

88.129

25.186

25.186

16.791

20.966

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

98.736

28.903

28.903

21.661

19.269

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985

3.896

3.895

2.597

2.597

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1

0

0

0

1

1

1

1

|Taxe hoteliere-restante

12.02.07

1

0

0

0

1

1

1

1

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

900

214

280

188

218

951

1.006

1.056

Impozit pe spectacole

15.02.01

900

214

280

188

218

951

1.006

1.056

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000

17.539

7.992

7.218

11.251

45.320

46.680

48.079

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000

15.258

5.214

4.422

5.106

30.900

31.827

32.781

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

17.000

10.418

2.709

1.840

2.033

17.510

18.035

18.576

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

13.000

4.840

2.505

2.582

3.073

13.390

13.792

14.205

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

2.281

2.778

2.796

6.145

14.420

14.853

15.298

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9500

4600

1195

1752

1953

9785

10079

10381

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500

4.600

1.195

1.752

1.953

9.785

10.079

10.381

|Alte impozite si taxe

18.02.50

9.500

4.600

1.195

1.752

1.953

9.785

10.079

10.381

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-103.547

-32

-34.016

-33.796

-35.703

-45.377

-47.965

-50.362

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.985

315

473

406

791

2.098

2.218

2.329

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.985

315

473

406

791

2.098

2.218

2.329

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.985

315

473

406

791

2.098

2.218

2.329

|Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

1.985

315

473

406

791

2.098

2.218

2.329

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-105.532

-347

-34.489

-34.202

-36.494

-47.475

-50.183

-52.691

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

4

1

0

1

2

4

4

5

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

3

1

0

0

2

3

3

4

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

0

0

1

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

75

23

17

18

17

79

83

88

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20

4

5

6

5

21

22

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55

19

12

12

12

58

61

65

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.014

3.968

3.564

3.152

7.330

19.041

20.126

21.132

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000

3.968

3.550

3.152

7.330

19.026

20.110

21.116

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000

3.968

3.550

3.152

7.330

19.026

20.110

21.116

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

14

0

14

0

0

15

16

16

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

3.070

520

488

727

1.335

3.182

3.363

3.531

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

10

0

0

0

10

11

11

12

(Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

10

0

0

0

10

28

30

32

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

60

57

0

0

3

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Alte venituri

36.02.50

3.000

463

488

727

1.322

3.171

3.352

3.519

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-126.695

-4.859

-38.558

-38.100

-45.178

-69.781

-73.759

-77.447

Donatii si sponsorizari**)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-126.695

-4.859

-38.558

-38.100

-45.178

-69.781

-73.759

-77.447

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

266.703

19.443

34.559

104.902

107.799

128.891

136.238

143.050

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

266.703

19.443

34.559

104.902

107.799

128.891

136.238

143.050

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

264.544

17.900

34.559

104.902

107.183

126.483

133.693

140.378

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180

17.400

33.609

11.745

17.426

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200

500

950

750

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

182.164

0

0

92.407

89.757

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

182.164

0

0

92.407

89.757

50.181

53.041

55.693

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34)

43.02

2.159

1.543

0

0

616

2.408

2.545

2.672

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543

1.543

0

0

0

2.408

2.545

2.672

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616

0

0

0

616

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

130.529

4.962

38.658

41.639

45.270

70.269

74.275

77.989

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

40

3

0

8

29

42

45

47

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

126.695

4.859

38.558

38.100

45.178

69.781

73.759

77.447

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

126.695

4.859

38.558

38.100

45.178

69.781

73.759

77.447

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

126.695

4.859

38.558

38.100

45.178

69.781

73.759

77.447

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

126.695

4.859

38.558

38.100

45.178

69.781

73.759

77.447

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

126.695

4.859

38.558

38.100

45.178

69.781

73.759

77.447

|Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

3

0

8

29

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

3

0

8

29

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40

3

0

8

29

42

45

47

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

x

X

x

X

x

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363

100

100

100

63

446

471

495

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363

100

100

100

63

446

471

495

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Buget 2018

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

3.431

0

0

3.431

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

415

0

0

415

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415

415

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

Fond

Prefinanțare

ul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.02.03

48.02.03

O o

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

Fond

Prefinanțare

ul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.03.03

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

Fond

Prefinanțare

ul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.04.03

48.02.05

o o

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Instr

Prefinanțare

umentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

o o

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Instr

Prefinanțare

umentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

o o

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte

programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3.016

0

0

3.016

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3.016

3.016

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Buget 2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Instn

Prefinanțare

iimentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Instn

Prefinanțare

umentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3 016

0

0

3016

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3 016

3 016

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48 02 15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

Prefinanțare

48.02.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reeval


JUDEȚUL:_________


Unitatea adm inistrativ-teritorială:________________

Formulări 11/01 I

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

990 798

40 185

198 515

231 858

236 714

323 711

1 067 593

1 128 455

1 184 889

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

127 350

809

29 121

32 278

32 417

33 534

128 848

136 193

143 006

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

101 784

809

23 596

25 967

25 921

26 300

102 7061

108 560

113 991

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

101 784

809

23 596

25 967

25 921

26 300

102 706

108 56O1

113 991

Autorități executive

51.02.01.03

101 784

809

23 596

25 967

25 921

26 300

102 706

108 560

113 991

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

7 620

0

1 470

1 774

1 781

2 595

12 077

12 766

13 405

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6 620

0

I 470

1 774

1 781

1 595

12 077

12 766

13 405

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17 946

0

4 055

4 537

4 715

4 639

14 065

14 867

15610

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i rans rer ui i urn ouguiuie locaiu pentru țnsutu11ne ue asistenta sucraia pentru persoaneieeu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hTaranndsicfearpuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

38.650

0

9.181

8.675

9.893

10.901

37.911

40.075

42.078

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

450

0

100

110

128

112

670

710

746

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

450

0

100

110

128

112

670

710

746

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

38.200

0

9.081

8.565

9.765

10.789

37.241

39.365

41.332

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.950

0

9.046

8.535

9.747

10.622

37.017

39.127

41.083

Politie locala

61.02.03.04

37.950

0

9.046

8.535

9.747

10.622

37.017

39.127

41.083

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

250

0

35

30

18

167

224

238

249

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

579.735

22.713

116.122

137.535

151.503

174.575

666.525

704.522

739.761

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

173.152

13.265

31.739

46.770

47.097

47.546

298.917

315.954

331.765

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

83.427

5.822

13.138

15.969

22.377

31.943

141.298

149.350

156.822

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

38.615

3.256

6.428

7.760

13.974

10.453

74.161

78.389

82.312

Învatamânt primar

65.02.03.02

44.812

2.566

6.710

8.209

8.403

21.490

67.137

70.961

74.510

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

59.912

7.098

12.831

21.147

16.318

9.616

141.756

149.837

157.335

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

31.236

3.605

6.148

11.525

9.089

4.474

66.748

70.555

74.086

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

28.676

3.493

6.683

9.622

7.229

5.142

75.008

79.282

83.249

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

122

0

15

41

60

6

1.786

1.887

1.981

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.796

345

503

813

1.236

244

10.379

10.972

11.523

Învatamânt special

65.02.07.04

2.796

345

503

813

1.236

244

10.379

10.972

11.523

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

13.772

0

2.005

5.554

3.722

2.491

3.698

3.908

4.104

Școală după școală

65.02.12.01

13.772

0

2.005

5.554

3.722

2.491

3.698

3.908

4.104

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123

0

3.247

3.246

3.384

3.246

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

151.540

2.912

23.498

26.966

37.699

63.377

118.279

125.022

131.271

Din total capitol:

Servicii culturale   (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

136.266

2.912

19.954

23.084

33.507

59.721

101.225

106.996

112.344

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

136.266

2.912

19.954

23.084

33.507

59.721

101.225

106.996

112.344

Servicii religioase

67.02.06

3.000

0

800

800

900

500

2.788

2.947

3.094

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

12.274

0

2.744

3.082

3.292

3.156

14.266

15.079

15.833

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

255.043

6.536

60.885

63.799

66.707

63.652

249.329

263.546

276.725

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.859

1.739

3.899

3.539

2.422

3.999

15.348

16.221

17.031

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

103.286

559

25.123

27.628

27.271

23.264

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

103.286

559

25.123

27.628

27.271

23.264

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

33.700

1.578

8.106

8.303

6.918

10.373

35.686

37.680

39.526

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

24.882

554

5.771

6.247

6.321

6.543

27.089

28.622

30.043

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

13.184

90

1.589

2.623

6.231

2.741

3.917

4.284

4.624

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.200

452

439

618

635

508

3.680

3.890

4.085

Ajutor social

68.02.15.01

2.200

452

439

618

635

508

3.680

3.890

4.085

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

63.932

1.564

15.958

14.841

16.909

16.224

69.731

73.621

77.224

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

63.932

1.564

15.958

14.841

16.909

16.224

69.731

73.621

77.224

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

75.433

71

9.028

23.472

12.149

30.784

92.736

98.023

102.921

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

10.206

0

134

334

2.880

6.858

16.330

17.261

18.123

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

1.006

0

134

209

5

658

348

368

386

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

9.200

0

0

125

2.875

6.200

15.982

16.893

17.737

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

171

0

0

0

0

171

596

630

662

Alimentare cu apa

70.02.05.01

171

0

0

0

0

171

596

630

662

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

65.056

71

8.894

23.138

9.269

23.755

75.810

80.132

84.136

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

101.122

16.443

31.000

25.000

24.000

21.122

106.805

112.894

118.539

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

100.000

16.443

31.000

25.000

24.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Salubritate

74.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

100.000

16.443

31.000

25.000

24.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.122

0

0

0

0

1.122

4.213

4.454

4.677

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

68.508

149

4.063

4.898

6.752

52.795

34.768

36.748

38.584

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

68.508

149

4.063

4.898

6.752

52.795

34.768

36.748

38.584

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

68.508

149

4.063

4.898

6.752

52.795

34.768

36.748

38.584

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

68.508

149

4.063

4.898

6.752

52.795

34.768

36.748

38.584

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02 - 99.02 )

96.02

-6.778

0

44.518

-36.087

50.203

-65.412

26.226

22.348

20.342

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

-6.778

0

44.518

-36.087

50.203

-65.412

26.226

22.348

20.342

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

45.458

-66.901

31.730

-10.287

33.005

29.513

27.864

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

-6.778

0

-940

30.814

18.473

-55.125

-6.779

-7.165

-7.522

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

853.491

38.424

192.613

224.014

213.558

223.306

990.545

1.047.015

1.099.378

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

117.190

362

27.965

31.860

30.700

26.665

119.817

126.649

132.985

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

91.624

362

22.440

25.549

24.204

19.431

93.675

99.016

103.970

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

91.624

362

22.440

25.549

24.204

19.431

93.675

99.016

103.970

Autorități executive

51.02.01.03

91.624

362

22.440

25.549

24.204

19.431

93.675

99.016

103.970

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

7.620

0

1.470

1.774

1.781

2.595

12.077

12.766

13.405

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

1.000

1.000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.620

1.470

1.774

1.781

1.595

12.077

12.766

13.405

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17.946

4.055

4.537

4.715

4.639

14.065

14.867

15.610

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

38.530

0

9.181

8.675

9.893

10.781

37.732

39.885

41.879

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

430

0

100

110

128

92

670

710

746

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

430

100

110

128

92

670

710

746

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

38.100

0

9.081

8.565

9.765

10.689

37.062

39.175

41.133

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.950

0

9.046

8.535

9.747

10.622

37.017

39.127

41.083

Politie locala

61.02.03.04

37.950

9.046

8.535

9.747

10.622

37.017

39.127

41.083

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

150

35

30

18

67

45

48

50

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

511.189

21.399

112.692

131.157

135.968

131.372

640.033

676.520

710.359

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

137.224

12.588

29.405

45.182

40.684

21.953

291.029

307.617

323.008

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

50.953

5.424

11.002

14.824

17.773

7.354

135.571

143.296

150.464

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

27.667

2.954

5.765

7.062

10.624

4.216

71.652

75.736

79.525

Învatamânt primar

65.02.03.02

23.286

2.470

5.237

7.762

7.149

3.138

63.919

67.560

70.939

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

56.744

6.819

12.633

20.824

14.665

8.622

139.604

147.564

154.946

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

29.735

3.328

6.065

11.292

8.464

3.914

65.740

69.490

72.966

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

27.009

3.491

6.568

9.532

6.201

4.708

73.864

78.074

81.980

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

122

15

41

60

6

1.786

1.887

1.981

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.510

345

503

693

1.080

234

10.370

10.962

11.513

Învatamânt special

65.02.07.04

2.510

345

503

693

1.070

244

10.370

10.962

11.513

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

13.772

0

2.005

5.554

3.722

2.491

3.698

3.908

4.104

Școală după școală

65.02.12.01

13.772

2.005

5.554

3.722

2.491

3.698

3.908

4.104

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123

3.247

3.246

3.384

3.246

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

121.800

2.589

22.835

22.847

30.200

45.918

103.243

109.129

114.584

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

106.526

2.589

19.291

18.965

26.008

42.262

86.189

91.103

95.657

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

106.526

2.589

19.291

18.965

26.008

42.262

86.189

91.103

95.657

Servicii religioase

67.02.06

3.000

800

800

900

500

2.788

2.947

3.094

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

12.274

2.744

3.082

3.292

3.156

14.266

15.079

15.833

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

252.165

6.222

60.452

63.128

65.084

63.501

245.761

259.774

272.767

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.708

1.739

3.899

3.539

2.422

3.848

15.289

16.162

16.972

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

103.286

559

25.123

27.628

27.271

23.264

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

103.286

559

25.123

27.628

27.271

23.264

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

33.384

1.264

7.829

8.264

6.918

10.373

34.957

36.950

38.796

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

24.297

554

5.771

6.247

5.736

6.543

26.899

28.432

29.853

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

12.074

90

1.589

1.995

5.749

2.741

2.933

3.100

3.254

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.200

452

439

618

635

508

3.680

3.890

4.085

Ajutor social

68.02.15.01

2.200

452

439

618

635

508

3.680

3.890

4.085

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

63.216

1.564

15.802

14.837

16.353

16.224

68.125

72.012

75.615

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

63.216

1.564

15.802

14.837

16.353

16.224

68.125

72.012

75.615

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

64.353

71

8.701

22.869

9.269

23.514

74.988

79.263

83.223

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

64.353

71

8.701

22.869

9.269

23.514

74.988

79.263

83.223

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

100.000

16.443

31.000

25.000

24.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

100.000

16.443

31.000

25.000

24.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

100.000

16.443

31.000

25.000

24.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

22.229

149

3.074

4.453

3.728

10.974

15.383

16.258

17.070

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

22.229

149

3.074

4.453

3.728

10.974

15.383

16.258

17.070

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

22.229

149

3.074

4.453

3.728

10.974

15.383

16.258

17.070

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

22.229

149

3.074

4.453

3.728

10.974

15.383

16.258

17.070

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02 )

96.02

0

0

45.458

-66.901

31.730

-10.287

33.005

29.513

27.864

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

45.458

-66.901

31.730

-10.287

33.005

29.513

27.864

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

45.458

-66.901

31.730

-10.287

33.005

29.513

27.864

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

137.307

1.761

5.902

7.844

23.166

100.395

77.048

81.440

85.511

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

10.160

447

1.156

418

1.717

6.869

9.031

9.544

10.021

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

10.160

447

1.156

418

1.717

6.869

9.031

9.544

10.021

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

10.160

447

1.156

418

1.717

6.869

9.031

9.544

10.021

Autorități executive

51.02.01.03

10.160

447

1.156

418

1.717

6.869

9.031

9.544

10.021

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

120

0

0

0

0

120

179

190

199

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

20

0

0

0

0

20

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

20

20

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

100

0

0

0

0

100

179

190

199

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100

0

0

0

100

179

190

199

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

68.546

1.314

3.430

6.378

15.545

43.193

26.492

28.002

29.402

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

35.928

677

2.334

1.588

6.423

25.583

7.888

8.337

8.757

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

32.474

398

2.136

1.145

4.604

24.589

5.727

6.054

6.358

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

10.948

302

663

698

3.350

6.237

2.509

2.653

2.787

Învatamânt primar

65.02.03.02

21.526

96

1.473

447

1.254

18.352

3.218

3.401

3.571

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

3.168

279

198

323

1.653

994

2.152

2.273

2.389

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.501

277

83

233

625

560

1.008

1.065

1.120

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

1.667

2

115

90

1.028

434

1.144

1.208

1.269

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

286

0

0

120

166

0

9

10

10

Învatamânt special

65.02.07.04

286

0

120

166

9

10

10

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

29.740

323

663

4.119

7.499

17.459

15.036

15.893

16.687

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

29.740

323

663

4.119

7.499

17.459

15.036

15.893

16.687

Sport

67.02.05.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

29.740

323

663

4.119

7.499

17.459

15.036

15.893

16.687

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

2.878

314

433

671

1.623

151

3.568

3.772

3.958

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

151

0

0

0

151

59

59

59

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

316

314

277

39

729

730

730

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

585

0

585

190

190

190

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.110

0

628

482

984

1.184

1.370

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

716

0

156

4

556

0

1.606

1.609

1.609

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

716

156

4

556

1.606

1.609

1.609

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

12.202

0

327

603

2.880

8.392

21.961

23.214

24.375

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

11.080

0

327

603

2.880

7.270

17.748

18.760

19.698

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

10.206

0

134

334

2.880

6.858

16.330

17.261

18.123

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

1.006

134

209

5

658

348

368

386

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

9.200

0

125

2.875

6.200

15.982

16.893

17.737

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

171

0

0

0

0

171

596

630

662

Alimentare cu apa

70.02.05.01

171

0

0

0

171

596

630

662

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

703

193

269

0

241

822

869

913

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

1.122

0

0

0

0

1.122

4.213

4.454

4.677

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.122

0

0

0

1.122

4.213

4.454

4.677

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

46.279

0

989

445

3.024

41.821

19.385

20.490

21.514

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

46.279

0

989

445

3.024

41.821

19.385

20.490

21.514

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

46.279

0

989

445

3.024

41.821

19.385

20.490

21.514

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

46.279

989

445

3.024

41.821

19.385

20.490

21.514

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02 )

96.02

-6.778

0

-940

30.814

18.473

-55.125

-6.779

-7.165

-7.522

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.97

98.02

-6.778

0

-940

30.814

18.473

-55.125

-6.779

-7.165

-7.522

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

-6.778

-940

30.814

18.473

-55.125

-6.779

-7.165

-7.522

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

1) finantat din excedentul anilor precedenti

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_________


Unitatea administrativ-teritorială:


Formular^ 11/03


.isecroe g         moîg


BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim 11

Trim 111

Trim IV

SURSĂ DE FINANȚARE- TOTAL