Hotărârea nr. 232/2018

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2018 – 2019 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6ara

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. 12434/14.09.2018 al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Școală după școală”, de adresa Administrației Școlilor Sector 6 nr. 11874 din data de 03.09.2018 și de adresa Inspectoratului Școlar Sector 6 nr. 27256 din data de 06.09.2018, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 12071 din data de 07.09.2018;

î          5                                                                                                                                                         ~

/V

In temeiul Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) și f) și alin. (6), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. d), j) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6.

Art. 2. Consiliul Local Sector 6, prin Administrația Școlilor Sector 6, va asigura plata resursei umane implicate în proiectul “Școală după școală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite sunt prevăzute în art. 13 din Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5349/2011 privind metodologia de Organizare a programului “Școală după școală”. Suma maximă alocată, nu poate depăși în anul școlar 2018 - 2019, bugetul aprobat de către Consiliul Local Sector 6.

Art. 3. (1) Administrația Școlilor Sector 6 va asigura masa pentru maxim 6000 de elevi din învățământul primar și secundar (inferior și superior) din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

(2) Administrația Școlilor Sector 6, prin unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, dotate conform legislației în vigoare, va asigura masa pentru cei 6000 de elevi în limita sumei de 11.000.000 lei, cheltuieli necesare funcționării programului “Școală după școală”.

Art. 4. Toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor prezenta lunar Administrației Școlilor Sector 6, până la sfârșitul lunii respective, situația statelor de plată (detaliat nume și prenume și suma alocată) aferentă activității personalului cuprins în programul “Școală după școală”.

Art. 5. Plățile efective ale statelor de plată, de la articolul mai sus menționat, se vor face în luna următoare depunerii acestora, după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea Administrației Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 232

Data: 27.09.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarieâ.ro, e-mail: prim6Ca),primarie6.ro