Hotărârea nr. 231/2018

HCL 231 – Hotarare de aprobare a Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HOTĂRÂRE

de aprobare a Criteriilor de acces la locuință și Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20837/13.09.2018 întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale art. 14 din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice si de modificările solicitate, conform adresei nr. 89154/06.09.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 6 sub nr. 34561/12.09.2018;

In temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Criteriile de acces la locuință și Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe.

 • (2) Criteriile și condițiile menționate în alineatul precedent sunt conținute în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces la locuință, precum și cele ce vor sta la baza evaluării conform Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, sunt prevăzute în Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Vechimea cererii se calculează începând cu data depunerii dosarului complet (când solicitantul a prezentat toate actele necesare).

 • (5) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 333/2016.

Art. 2. Repartizarea locuințelor se va face urmărindu-se respectarea exigențelor minimale în asigurarea spațiului locativ pe număr de persoane, conform dispozițiilor conținute de Anexa nr. 1 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată și cu evitarea acordării de spații excedentare.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

penwu legalitate

Secret/rul Sectorului 6,

irel Spiridon

Nr.: 231

Data: 27.09.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim66rprimarie6.ro

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 231/27.09.2018

CRITERII

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului București

A. Criterii de acces la locuință:

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

 • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul București.

NOTĂ:

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea pe raza Sectorului 6 al Municipiului București.

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

 • - Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

 • - Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctai:

 • 1. Situația locativă actuală

  • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat.................................................. 10 puncte

  • 1.2. Tolerat în spațiu...................................................................................... 7 puncte

  • 1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - m.p./locatar

 • a) mai mare de 15 m.p. și până la 18 m.p. inclusiv...................................... 5 puncte

 • b) mai mare de 12 m.p. și până la 15 m.p. inclusiv...................................... 7 puncte

 • c) 8 m.p. și până la 12 m.p. inclusiv........................................................... 9 puncte

 • d) mai mică de 8 mp................................................................................ 10 puncte

NOTĂ:

în cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. în cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A pct. 2.

 • 2. Starea civilă actuală

  • 2.1. Starea civilă:

   • a) căsătorit..........................................

   • b) necăsătorit......................................

   • 2.2. Nr. de persoane în întreținere:

   • a) Copii

   • - 1 copil...............................................

   • - 2 copii............................................

   • - 3 copii.............................................

   • - 4 copii..............................................

   • - > 4 copii...........................................

   • b) alte persoane, indiferent de numărul


   10 puncte

   8 puncte

   • 2 puncte

   • 3 puncte

   • 4 puncte

   • 5 puncte

   5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil acestora.................... 2 puncte


 • 3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus..............................................2 puncte

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la 1 an................................. 1 punct

  • 4.2. între 1 și 2 ani..............................3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani..............................6 puncte

  • 4.4. între 3 și 4 ani..............................9 puncte


4.5. pentru fiecare an peste 4 ani........ 4 puncte

 • 5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

  • 5.1. tară studii și fără pregătire profesională..............5 puncte

  • 5.2.  cu  școală  generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare  la  locul  de

muncă............................8 puncte

 • 5.3.  cu  studii  medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare  la  locul  de

muncă.......................... 10 puncte

 • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii

  superioare de scurtă durată........................................ 13 puncte

  5.5. cu studii superioare........................................ 15 puncte


NOTE:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

  • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani....................... 15 puncte

  • 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii..................................................................... 10 puncte

  • 6.3. tineri evacuați din case naționalizate...................................................................... 5 puncte

 • 7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

  • 7.1. mai mic decât salariul minim pe economie............................................................ 15 puncte

  • 7.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie....................... 10 puncte

NOTE:

 • - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

 • - în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 231/27.09.2018

ACTELE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ CERERILE PENTRU

LOCUINȚELE, DESTINATE ÎNCHIRIERII DE CĂTRE TINERI, CONSTRUITE DE A.N.L.

PENTRU CA CEREREA SĂ FIE ANALIZATĂ, ESTE NECESAR CA ACEASTA SĂ SE DEPUNĂ INDIVIDUAL ȘI ÎN NUME PROPRIU, ÎNSOȚITĂ DE ACTELE MAI JOS MENȚIONATE, CARE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE SAU, ÎN CAZURILE IMPUSE DE LEGE, COPII LEGALIZATE LA DATA DEPUNERII CERERII:

 • 1. DECLARAȚIE NOTARIALĂ, DATĂ LA DATA DEPUNERII CERERII DE CĂTRE SOLICITANT ȘI MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI ACESTUIA, DIN CARE SĂ REZULTE CĂ SOLICITANTUL ȘI FAMILIA SA (PRIN FAMILIE SE ÎNȚELEGE SOLICITANT, SOȚ/SOȚIE ȘI COPII, CARE VOR FI NOMINALIZAȚI, IAR PENTRU SOLICITANTUL NECĂSĂTORIT, SE VA PRECIZA STAREA CIVILĂ) PÂNĂ LA DATA DEPUNERII CERERII, NU AU DEȚINUT ȘI NU DEȚIN, PE RAZA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, O LOCUINȚĂ ÎN PROPRIETATE ȘI/SAU NU BENEFICIAZĂ DE O LOCUINȚĂ CU CHIRIE, PROPRIETATE DE STAT, A MUNICIPIUL BUCUREȘTI SAU A UNITĂȚII ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA. TOT ÎN DECLARAȚIE, SOLICITANTUL VA PRECIZA UNDE ȘI ÎN CE CALITATE LOCUIEȘTE ÎN FAPT FAMILIA SA - ORIGINAL;

 • 2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL SOLICITANTULUI SAU, DUPĂ CAZ, ACTE PRIVITOARE LA DESFACEREA CĂSĂTORIEI - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • 3. ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI ȘI SOȚULUI/SOȚIEI (DUPĂ CAZ) - COPIE ȘI ORIGINAL

 • - DOVADA DOMICILIILOR AVUTE PÂNĂ LA DATA DEPUNERII CERERII SE VA FACE, PENTRU SOLICITANT(Ă) ȘI, DUPĂ CAZ, SOȚIA/SOȚUL ACESTUIA/ACESTEIA, PE BAZA ADEVERINȚEI ELIBERATĂ DE SERVICIUL PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR, DIN CADRUL SECȚIEI DE POLIȚIE PE RAZA CĂREIA SOLICITANTUL(A) ARE DOMICILIUL STABIL - ORIGINAL;

 • 4. CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR SAU ACTELE DE IDENTITATE (DUPĂ CAZ) - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • 5. SENTINȚA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A MINORILOR, PENTRU COPIII REZULTAȚI DIN CONCUBINAJ. RECUNOSCUȚI DE AMBII PĂRINȚI - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • 6. DOVADA CALITĂȚII ÎN CARE SOLICITANTUL (ȘI SOȚUL/SOȚIA, DACĂ ESTE CAZUL) LOCUIEȘTE LA ADRESA UNDE FIGUREAZĂ CU DOMICILIUL STABIL. SE VA PREZENTA, DUPĂ CAZ:

 • - ACTUL DE PROPRIETATE SAU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE, DACĂ LOCUIEȘTE ÎN CALITATE DE TOLERAT LA PĂRINȚI SAU ALTE PERSOANE, INCLUSIV SCHIȚA LOCUINȚEI CU SUPRAFAȚA LOCUIBILĂ A ACESTEIA - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • - CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE (ÎN CARE SE VA PRECIZA SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ), DACĂ LOCUIEȘTE ÎN CALITATE DE CHIRIAȘ ÎN SPAȚIU DIN FONDUL LOCATIV PRIVAT. PENTRU CAZURILE ÎN CARE NU SE PRECIZEAZĂ ÎN CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ, SE VA PREZENTA ȘI SCHIȚA LOCUINȚEI - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • 7. ACTELE DE IDENTITATE ALE PERSOANELOR CARE AU DOMICILIUL ȘI LOCUIESC LA ACEAȘI ADRESĂ CU SOLICITANTUL. PENTRU COPIII CU VÂRSTA SUB 14 ANI, SE VOR PREZENTA CERTIFICATELE DE NAȘTERE - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • 8. SOLICITANȚII CARE AU DOMICILIAT ÎN LOCUINȚĂ NAȚIONALIZATĂ ȘI AU FOST EVACUAȚI DE LA ADRESA DE DOMICILIU VOR PREZENTA HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE EVACUARE/NOTIFICARE ÎN VEDEREA EVACUĂRII, PRECUM ȘI PROCESUL VERBAL DE PUNERE ÎN APLICARE A HOTĂRÂRII/NOTIFICĂR1I - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • 9. DACĂ SOLICITANTUL NU LOCUIEȘTE LA ADRESA LA CARE ARE DOMICILIUL, VA PRECIZA ACEST LUCRU ÎN DECLARAȚIA NOTARIALĂ ȘI VA PREZENTA CONTRACTUL LOCUINȚEI UNDE LOCUIEȘTE ÎN FAPT, LA CARE ANEXEAZĂ SCHIȚA ACESTEIA ȘI ACTELE DE IDENTITATE ALE PERSOANELOR CARE AU DOMICILIUL ȘI LOCUIESC LA RESPECTIVA ADRESĂ - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • 10. ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI A BLOCULUI ÎN CARE SOLICITANTUL LOCUIEȘTE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN CARE SĂ SE PRECIZEZE PERSOANELE PENTRU CARE S-AU PLĂTIT COTE DE ÎNTREȚINERE ÎN ULTIMELE 12 LUNI - ORIGINAL;

 • 11. SOLICITANTUL ȘI/SAU SOȚUL/SOȚIA ACESTUIA, CARE AU AVUT DOMICILIUL ÎN BUCUREȘTI ȘI LA ALTE ADRESE FAȚĂ DE CEA DE LA DATA DEPUNERII DOSARULUI, URMEAZĂ SĂ PREZINTE ACTELE DOMICILIILOR ANTERIOARE, ASTFEL:

 • - ACTUL DE PROPRIETATE SAU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE Șl ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR, DACĂ AU DOMICILIAT LA ACEȘTIA - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • - CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE, DACĂ AU LOCUIT ÎN CALITATE DE CHIRIAȘ LA PROPRIETAR -COPIE ȘI ORIGINAL;

 • - DACĂ NU POT FI PREZENTATE ACTELE DE PROPRIETATE SAU CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE ALE LOCUINȚELOR, SE VOR PREZENTA ADEVERINȚE DE LA DIRECȚIILE/SERVICIILOR DE TAXE LOCALE ÎN CIRCUMSCRIPȚIA CĂRORA IMOBILELE RESPECTIVE SE AFLĂ, ÎN CARE SĂ SE MENȚIONEZE DACĂ SOLICITANȚII AU FIGURAT SAU FIGUREAZĂ ÎN CALITATE DE PROPRIETAR LA ADRESELE RESPECTIVE - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • 12. DOVADA STUDIILOR ABSOLVITE DE SOLICITANT(Ă) - SE VA PREZENTA DIPLOMA ELIBERATĂ, POTRIVIT LEGII, PENTRU ULTIMUL NIVEL DE STUDII FINALIZAT. CEI CARE NU AU URMAT O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VOR FACE MENȚIUNE ÎN DECLARAȚIA NOTARIALĂ ÎN ACEST SENS. PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU DIPLOMA DE BACALAUREAT VA FI ÎNSOȚITĂ, DUPĂ CAZ, DE ATESTATUL PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ OBȚINUT LA ABSOLVIRE - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • 13. DACĂ ESTE CAZUL:

  • 13.1. DOCUMENTE PRIVITOARE LA STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ, POTRIVIT CĂRORA SE ACORDĂ DREPTUL LA ÎNSOȚITOR SAU O CAMERĂ ÎN PLUS, PENTRU SOLICITANT SAU UN ALT MEMBRU AL FAMILIEI (SOȚ, SOȚIE, COPII) - COPIE ȘI ORIGINAL;

  • 13.2. TINERII PROVENIȚ1 DIN CASE DE OCROTIRE SOCIALĂ ȘI CARE AU ÎMPLINII 18 ANI, VOR PREZENTA ACTE DOVEDITOARE ÎN ACEST SENS - COPIE ȘI ORIGINAL;

  • 13.3. TINERI CARE AU ADOPTAT SAU ADOPTĂ COPII VOR PREZENTA ACTE CARE ATESTĂ ACEST LUCRU - COPIE ȘI ORIGINAL;

 • 14. DOVADA VENITULUI NET LUNAR REALIZAT DE FAMILIA SOLICITANTULUI (SOLICITANTUL, SOȚUL/SOȚIA ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, COPIII):

 • - ADEVERINȚE DE LA LOCURILE DE MUNCĂ CU VENITUL NET REALIZAT ÎN ULTIMELE 12 LUNI PENTRU FIECARE MEMBRU DE FAMILIE SALARIAT;

 • - PERSOANELE SALARIATE ÎN SECTORUL PRIVAT/PERSONALUL CONTRACTUAL DIN SECTORUL PUBLIC, VOR PREZENTA ȘI CONTRACTUL DE MUNCĂ - COPIE ȘI ORIGINAL SAU COPIE ELIBERATĂ DE ANGAJATOR PURTÂND VIZA „CONFORM CU ORIGINALUL”, DATA, SEMNĂTURA Șl ȘTAMPILA ANGAJATORULUI, PRECUM ȘI EXTRASUL DIN REGISTRUL DE SALARIAȚI CERTIFICAT DE ANGAJATOR (REVISAL);

 • - PERSOANELE ANGAJATE ÎN SECTORUL PUBLIC VOR PREZENTA PE LÂNGĂ ADEVERINȚĂ Șl ORDINUL/DISPOZIȚIA DE NUMIRE ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ;

 • - DACĂ ÎN PERIOADA MAI SUS MENȚIONATĂ, UN MEMBRU AL FAMILIEI SOLICITANTULUI NU A AVUT LOC DE MUNCĂ ȘI NU A REALIZAT VENITURI, VA PREZENTA DECLARAȚIE NOTARIALĂ DATĂ ÎN ACEST SENS.

DIN CONTRACTUL DE MUNCĂ, ACTELE ADIȚIONALE LA ACESTA ȘI ADEVERINȚA ELIBERATĂ DE ANGAJATOR TREBUIE SĂ REZULTE CU CLARITATE ADRESA COMPLETĂ A LOCULUI DE MUNCĂ UNDE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA SOLICITANTUL.

NOTĂ:

CERERILE PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚELOR VOR FI ANALIZATE DE COMISIA SOCIALĂ, CONSTITUITĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, CARE VA STABILI PUNCATEJELE ÎN BAZA CRITERIILOR DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ PREVĂZUTE DE ANEXA 11 LA NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 152/1998 APROBATE PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 592/2006.

Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative

Nr. 20837/13.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii a fost conceput și realizat în scopul diminuării problemelor de natură socio-economică întâmpinate de tinerii aflați la început de carieră. Pentru punerea în practică a acestui Program a fost adoptat, începând cu anul 1998, un pachet de acte normative. De la acea dată și până în prezent atât Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cât și Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 au suferit numeroase modificări.

Astfel, dacă în anul 2006 au survenit modificările în ce privește regimul juridic al acestor locuințe (începând cu anul 2006 s-a dat posibilitatea achiziționării acestora de către chiriași) în ultimul an, s-au modificat criteriul referitor la vârsta până la care solicitanții pot beneficia de o astfel de locuință, precum și criteriile în baza cărora urmează a se stabili ordinea de prioritate în soluționarea cererilor și repartizarea locuințelor. Ca urmare a modificărilor aduse dispozițiilor Legii nr. 152/1998, de prevederile conținute de O.G. nr. 28/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2017, s-a impus actualizarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, inclusiv a CRITERIILOR-CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, conținute în anexa 11 la acestea. Completările și modificările impuse de lege au survenit ca urmare a aprobării H.G. nr. 420/08.06.2018, intrată în vigoare în data de 21.06.2018.

în conformitate cu prevederile art. „14” și „15”, precum și cu cele ale Anexei nr. 11 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, modificată și completată, analizarea și evaluarea solicitărilor de locuințe destinate închirierii de către tineri, respectiv repartizarea locuințelor, se fac în baza criteriilor stabilite de legiuitor.

Astfel, potrivit alin. (7) al art. „14” ..Stabilirea solicitanților care au acces la locuințe și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor înregistrate în condițiile alin. (1) și (2), precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 și care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de autoritățile administrației publice locale... ”, în cazul de față competența ducerii la îndeplinire a acestei obligații legale revenind Consiliului Local al Sectorului 6.

Prin urmare, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 171/26.07.2018 a fost aprobata propunerea de noi criterii care să corespundă CRITERIILOR CADRU cuprinse în Anexa nr. 11 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 așa cum au fost aceastea modificate prin H.G. nr. 420/2018. Prin adresa nr. 29145/02.08.2018, Hotărârea a fost transmisă, conform cerințelor impuse de lege, spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Prin adresa nr. 89154/06.09.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 6 sub nr. 34561/12.09.2018, Ministerul comunică AVIZUL FAVORABIL, și solicită ca în forma finală a criteriilor conținutul pct. 2 din Anexa 1, litera ”A” să fie modificat conform celor precizate în aviz.

Având în vedere aspectele învederate mai sus, ținând cont de modificările solicitate prin AVIZ și de competențele ce revin Consiliului Local al Sectorului 6 potrivit dispozițiilor art. 14 și 15 din Norme, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre conținând Criteriile de acces la locuință și Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri.


EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20837/13.09.2018 prezentat de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative, în conformitate cu prevederile art. 14 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de acces la locuință și Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe.


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 tel: 0376204319, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(d,primarie6.ro

.. * • ® • ,, ♦„ : • • •• ® • •• •. % : • • '       a :

: : ♦ Î        ■ ©

: : % V > .'®®

ROMÂNIA

1918 20*B 1 SARBAK-R-M ■»■’<>;■;» ■»..-.


CABINET VICEPRIM - MINISTRU

Nr. 89154/ oC

$IA SEX • .XiiUI #

S0.1. .Lom .....0.5......-1-3


J w■ 1

Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘțî

Ser

Domnului Primar Gabriel MUTU

Referitor la: avizarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizare^ ^g^ț^^^htru țineri^ destinate închirierii                              REGISTRATURA

REGISTRATURA GENERALĂ

.<?Nr..........

20A.... Luna ..X$...........Zi


Stimate domnule primar,


Având în vedere adresele dumneavoastră nr. 20655/2018, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 89154/2018 prin care ne transmiteți pentru avizare propuneri privind Criteriile de acces la locuință și Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate-în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 171/26.07.2018, vă comunicăm următoarele: în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 alin. (7) și (8) lit. a) - b) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare: “Art. 8- (3) Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 7 alin. (6), se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale, autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București și/sau autoritățile administrației publice centrale care preiau în administrare aceste locuințe, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuințe și, respectiv, de prioritate în repartizarea locuințelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului. In baza unor propuneri temeinic justificate pot fi adaptate la situații concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuințe și numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale. ”

Art. 14- (7) Stabilirea solieitanților care au acces la locuințe și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor înregistrate în condițiile alin. (1) și (2), precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr, 11 și care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de autoritățiladministrației publice locale și/sau centrale care preiau în administrare aceste locuințe.

(8) în adoptarea criteriilor prevăzute la alin. (7) se vor avea în vedere următoarele: a) criteriile de acces la locuință vor fi adaptate la situațiile concrete existente pe plan local, numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.

Str. Libertății nr. 16, Latura Nord, Sector 5, București

..:\h I ! RU1. iE ZVOl IĂRII Rl Gl( V\A: I

M \PMI.\IS I R\H; I El î BJ ICi

b) pentru criteriile de ierarhizare prin punctaj nu se admit modificări și/sau completări, acestea urmând a fi preluate sub forma și cu punctajul stabilite în anexa nr. 11; ”

Având în vedere prevederile legale invocate, avizăm favorabil propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, adoptate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 171/25.08.2018, sub rezerva efectuării următoarelor modificări pentru respectarea rigoriilor normative, după cum urmează:

Propunem reformularea criteriului de acces nr. 2 în sensul individualizării restricțiilor după cum urmează:

“2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în careîși desfășoară activitatea, în municipiul București.”

Precizările privind actele justificative se elimină, fiind introduse în cadrul criteriilor doar orientativ.

în contextul în care nu se vor efectua modificările solicitate prin prezenta și/sau se vor aduce modificări și completări în afara celor mai sus precizate, propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului București, adoptate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 171/2018, vor fi considerate neavizate.

Având în vedere prevederile tezei a doua a art. 14 alin. (8) lit. d) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm a ne transmite o copie a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București prin care se adoptă forma finală a criteriilor, cu modificările solicitate prin prezenta.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice își exprimă întreaga disponibilitate pentru a vă sprijini în demersurile pe care le veți întreprinde.

Cu stimă,

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,

Str. Libertății nr. 16, Latura Nord, Sector 5, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Comisia 5

Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Probleme Sociale

RAPORT

Data întrunirii comisiei

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii comisiei:

.      . ,ț a-, . A?fZ.'H7Ă.... *7.. .t               . ĂL Zț£AL!I fĂ.dĂĂ..                       . .fNĂ f.7'fel. 9. Ăl#........

LĂ A âZA... ££ j J              b.ZĂY',. AT.dAĂc      .. ?J7 .k:^.7....^k.                     .....7?Ăv7Z?ff.4^^

.      ț&ktfț... Ă. ă.       /£. .7 £... &.. 7 ă ...                     ....          7. fĂ? A.. .f.7. ri. ăăw... Ă.L ££ s

.ĂAă7./.ti.fi.î.7....ĂL7.r//Ă!f?.£Z.y f.?.f!$7,.£.v,i.1/7....h.!r.            . L.<..............................................

Nr. de înreg. la Biroul Asistență Tehnică a C.L.S. 6 al P.H.:

Inițiator:.................................................................................................................................

J

Membrii Comisiei au luat în dezbatere P.H. mai sus menționat, însoțit de:...........................

..........£ A £ 9.Ă7.   ĂĂ.... ?.(.țțs. jU<j Ă TĂ.............................

...........£ K f «j. ț'.-( .(7;           A. Ă C7.P. .ÎX.y.Ă

în urma analizei și dezbaterilor, Comisia a hotărât să acorde aviz:                ..............

Nr. de voturi pentru:........r?....................Nr. de voturi împotrivă: ...&.................................

Nr. de abțineri:.............<?.......................

Amendamente și observații susținute de către Comisie:........................................................

Secretar: Luchian Florin       /"nj               Președinte: Surulescu Aurelia


Tomescu Constantin