Hotărârea nr. 229/2018

HCL 229 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de a aproba transmiterea imobilelor ştrand Giuleşti şi baia Giuleşti, situate în Calea Giuleşti nr. 240, sector 6, din administrarea Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, în scopul derulării de activităţi culturale, sportive şi de agrement

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de a aproba transmiterea imobilelor ștrand Giulești și baia Giulești, situate în Calea Ciulești nr. 240, sector 6, din administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local Sector 6, în scopul derulării de activități culturale, sportive și de agrement

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 833/12.09.2018 al Compartimentului Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul Direcției Tehnice a Direcției Generale Arhitect-Șef, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

In temeiul art. 45 alin. (3) și alin. (6) și a art. 81 alin. (2) lit. f) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea imobilelor ștrand Giulești și baia Giulești, situate în Calea Giulești nr. 240, sector 6, din administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local Sector 6, în scopul derulării de activități culturale, sportive și de agrement.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, prin aparatul de specialitate al acestuia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro