Hotărârea nr. 228/2018

HCL 228 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a Bulevardului Iuliu Maniu aflat în administrarea C.G.M.B. – Administraţia Străzilor, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică

l£ȘIZWt!K«£-:X1


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


igdS;iizS»j

.... .TT.'U.-—

ISO 9001


HOTĂRÂRE

privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului București, a Bulevardului Iuliu Maniu aflat în administrarea C.G.M.B. - Administrația Străzilor, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică


Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10696/06.09.2018 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) și ale art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a Bulevardului Iuliu Maniu aflat în administrarea C.G.M.B. - Administrația Străzilor, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică.

Art. 2. Bulevardul Iuliu Maniu va fi administrat de Consiliul Local al Sectorului 6 doar pe perioada lucrărilor de amenajare/reamenajare urbanistică.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SEMNEAZĂ

1 legalitate ul Sectoru


Nr.: 228

Data: 27.09.2018BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(q),primarie6.ro