Hotărârea nr. 227/2018

HCL 227 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de funcționare pentru beneficiari

laaraKCKtâf-iE


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de funcționare pentru beneficiari

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. A.C./8744/8742/03.08.2018, înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 29939/08.08.2018;

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

»

Art. I. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018, care va avea următorul conținut:

“Se aprobă înființarea a două centre de predare-primire de biciclete, în vederea folosirii, cu titlu gratuit, în parcul Drumul Taberei și în parcul Crângași.”

Art. II. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018, cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. III. Se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018, cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de Funcționare pentru beneficiari, nu se modifică.

Art. V. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a)primarie6.ro

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 227/27.09.2018

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE AL CENTRELOR DE BICICLETE

 • A. LOCAȚII

Centrele de biciclete funcționează în incinta Parcurilor Drumul Taberei și Crângași.

Prezentul Regulament va fi afișat, la loc vizibil, la fiecare Centru de biciclete, pentru luare la cunoștință de către utilizatorii bicicletelor.

 • B. PROGRAMUL DE LUCRU

Programul de lucru al centrelor de biciclete se desfășoară în perioada 31 martie - 31 octombrie, de luni până duminică în intervalul orar 10.00 - 21.00.

Ora 21.00 reprezintă ora până la care utilizatorii sunt obligați să retumeze bicicletele. Ultima solicitare de a beneficia de bicicletă se face cu cel puțin o oră înainte de ora la care sunt obligați să retumeze bicicletele, respectiv ora 20.00.

 • C. CONDIȚII DE UTILIZARE A BICICLETELOR

Pentru a beneficia de biciclete, solicitanții numiți aici utilizatori, pot folosi bunul mobil pus la dispoziție, GRATUIT, de Primăria Sectorului 6, în următoarele condiții:

 • 1.  Dreptul de utilizare al bicicletei se va obține după semnarea fișei de folosire a bicicletei, în baza unui act de identitate valid, cu reședință permanentă sau viza de flotant pe raza sectorului 6.

 • 2.  Personalul centrului are obligația de a verifica valabilitatea actului de identitate, precum și identitatea solicitantului. Nu se dau în folosință biciclete pe acte de identitate expirate.

 • 3.  Vârsta minimă a unui utilizator care dorește să beneficieze de o bicicletă este de 16 ani;

 • 4.  O persoană poate solicita cel mult 2 (două) biciclete, dintre care 1 (una) pentru uz propriu și 1 (una) luată în folosință pentru un însoțitor, care se încadrează în categoria de vârstă menționată mai sus.

 • 5.  Prin completarea fișei de folosire a bicicletei, utilizatorul își manifestă acordul expres pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de dreptul de intervenție asupra datelor, precum și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea datelor. Ștergerea datelor personale poate fi solicitată angajatului de la centrul de închirieri la momentul retumării bicicletei. De asemenea, pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Primăriei Sectorului 6 sau pe email primbfglprimarieb.ro. Totodată, în caz de nesoluționare a cererii, utilizatorului îi este recunoscut dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente. Bicicleta va fi retumată în cursul aceleiași zile la centrul de biciclete de unde a fost ridicată;

 • 6.  In situația în care asupra identității solicitantului planează suspiciuni, personalul centrului va solicita un act de identitate suplimentar. Solicitantului i se va refuza cererea de utilizare a bicicletei, chiar și ca urmare a prezentării unui act de identitate suplimentar, dacă asupra identității acestuia persistă suspiciunile datorate unei neconcordanțe vădite între datele din documentele de identitate și situația ce poate fi constatată în mod real. Totodată,

1

solicitantului i se poate refuza predarea bicicletei dacă personalul centrului constată că acesta a consumat băuturi alcoolice, stupefiante sau orice substanțe cu efect halucinogen. De asemenea, predarea bicicletei poate fi refuzată unei persoane cu o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, care prezintă manifestări de violență fizică sau verbală ori în alte cazuri întemeiate.

 • 7.  Bicicleta este destinată agrementului, nu unor concursuri de performanță;

 • 8.  Bicicleta rămâne în proprietatea Primăriei Sector 6 pe toată perioada de folosință.

 • 9.  în cazul pierderii totale a bicicletei, utilizatorul va achita contravaloarea integrală a bunului, în sumă de 800 lei. în această situație, personalul responsabil cu distribuția bicicletei va emite utilizatorului o dispoziție de încasare. Plata se va face, în baza dispoziției de încasare, la casieria din cadrul Biroului Unic al Primăriei Sectorului 6, din Calea Plevnei nr. 147-149, după următorul program:

Luni, Marți, Joi: între orele 9.00-15.00;

Miercuri: între orele 10.00-17.00

Vineri: între orele 9.00-12.00.

 • 10. în cazul în care utilizatorul nu returnează bicicleta până la închiderea programului de funcționare, fapta utilizatorului poate reprezenta infracțiune de abuz de încredere, pedepsită, potrivit art. 238 din Codul Penal, cu închisoare între 3 luni și 2 ani, caz în care vor fi sesizate imediat organele competente pentru începerea procedurilor legale de recuperare a bunului și de pedepsire a utilizatorului;

Art. 238 alin. 1 - "însușirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredințat în baza unui titlu și cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă’’.

 • D. RESPONSABILITĂȚI

 • 1.  Utilizatorul este obligat să folosească bicicleta în condiții de exploatare normale și să evite lovirea, pierderea parțială sau totală a bicicletei. Utilizatorul trebuie să folosească bicicleta respectând normele de utilizare și condițiile de exploatare și numai în scopul pentru care a fost dată în folosință (agrement).

 • 2.  Pe perioada de folosință, utilizatorul nu are voie să intervină asupra stării tehnice sau reglajelor bicicletei;

 • 3.  Primăria Sector 6 nu este responsabilă pentru rănirea, accidentarea sau afectarea în vreun fel a utilizatorului sau a unei terțe persoane. Utilizatorul are răspunderea integrală pentru daunele de orice natură (materiale, morale, fizice etc.) provocate unei terțe părți pe durata de utilizare a bicicletei.

 • 4.  La apariția sau constatarea oricărei defecțiuni care survine pe perioada folosirii bicicletei,

utilizatorul are obligația să anunțe telefonic centrul de biciclete, la numărul de telefon......

 • 5.  Utilizatorul are dreptul de a folosi bicicleta doar în incinta parcului aferent locației din care a fost preluată, pe pistele marcate, acordând prioritate pietonilor.

FISĂ DE FOLOSIRE A BICICLETEI

Data............................................

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 227/27.09.2018

Seria..................................

Nume și prenume

Act de identitate

Telefon

Domiciliul

Sunt de acord să primesc notificări în scop informativ din partea Primăriei Sectorului 6

Ora la care s-a predat bunul

Semnătura de primire a bunului

Ora la care s-a primit bunul

Semnătura de predare a bunului

Serie

Număr

DA

NU

OBSERVAȚII:

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Regulamentului de funcționare pentru beneficiarii centrelor de biciclete