Hotărârea nr. 224/2018

HCL 224 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate ctivităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4802/20.09.2018 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform

documentației tehnice - faza S.F. actualizată pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


Nr.: 224

Data: 27.09.2018

EMNEAZĂ legalitate rul Sectprulpi 6,


iTeESpiridon


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a)primar ie6.ro

M EXA

LA M C L. ScCWGM22UWM9

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CONSTRUIRE SPATII DESTINATE ACTIVITATILOR DE ȘCOALA DUPĂ ȘCOALA (AFTER-SCHOOL) IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 197 DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C~M), in conformitate cu devizul general;

  TOTAL GENERAL

  11.305.667,70

  2.137.875,77

  13.443.543,47

  Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2+ 5.1.1)

  8.254.602,86

  1.568.374,55

  9.822.977,41

 • b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

ELEMENTE DE BILANȚ

Dimensiuni maxime la teren (parter): 46,90m x 22,35m;

Regim de inaltime: P+2E.

Hmax.= 13,55m (+14,00m fata de CTA.);

Hmax accent.= 16,40m (+16,85 m fata de CTA);

Suprafața construita parter: 990,00 mp.

Suprafața construita desfasurata: 2950,00 mp.

S.teren = 9570,OOmp din măsurători (9 600 mp din acte);

POT max. propus= 21,80%

CUT max. propus= 0.70

 • c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Dimensiuni maxime la teren (parter): 46,90m x 22,35m;

Regim de inaltime: P+2E.

Hmax= 13,55m (+14,00m de la CTA);

Hmax accent= 16,40m (+16,85 m fata de CTA);

Suprafața construita parter: 990,00 mp.

Suprafața construita desfasurata: 2950,00 mp.

S.teren = 9 570,00mp din măsurători (9 600 mp din acte);

POT max. propus= 21,80%

CUT max. propus= 0.70

 • d)durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Durata de execuție este reprezentata de 24 luni.

Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING