Hotărârea nr. 222/2018

HCL 222 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4800/20.09.2018 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Vâzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76 din 26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform

documentației tehnice - faza S.F. actualizată pentru construire spații destinate activităților școală după școală (afiter-school) în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.SEMNEAZĂ ntru legalitate etarul Sjeptortilui 6,

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a>,primarie6.ro

Lfc H.Q. i SCCTOLt MR..222 Zl.OttOIft

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București

  • a.           Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții,

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

INDICATOR

VALOARE (lei)

Valoare totala inclusiv TVA

13.130.341,28

din care valoare (C+M)

9.474.836,38

Valoare totala exclusiv TVA

11.065.185,69

din care valoare (C+M)

7.962.047,38

  • b.          indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Suprafața construita       = 745,90mp

Suprafața desfasurata = 3041,85mp

Capacitati - 8 săli de clasa

  • c.           Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Capacitate -370 elevi

  • d.          Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de execuție efectiva a lucrărilor este estimata la 18 luni.