Hotărârea nr. 221/2018

HCL 221 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate activităţilor şcoală după şcoală (after-school) în incinta Şcolii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4799/20.09.2018 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Vâzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform

documentației tehnice - faza S.F. actualizată pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.Nr.: 221

Data: 27.09.2018


SEMNEAZĂ tru legaljtate tarul Sectorului
rel Spiridon


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6. ro, e-mail: prim6(Ș>1primarie6. ro


LA MC.L.SeCroe L NU ^21/27 092019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CONSTRUIRE SPATII DESTINATE ACTIVITATILOR DE ȘCOALA DUPĂ

ȘCOALA (AFTER-SCHOOL) IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 117 DIN

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;


b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;


SUPRAFAȚA TEREN construcții existente


S = 11952,00 mp - teren cu


SUPRAFAȚA CONSTRUITA EXISTENTA


S = 2 211,00 mp


SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA EXISTENTA S = 6 146,00 mp


SUPRAFAȚA CONSTRUITA PROPUSA


S = 1 557,25 mp


SUPRAFAȚA CONSTRIUTA DESFASURATA PROPUSA S= 3 061,05 mp


SUPRAFAȚA TERASE PARTER


S =    73,60 mp


SUPRAFAȚA TERASE NECIRCULABILE ETAJ

S= 53,15 mp


SUPRAFAȚA TERASA NECIRCULABILA (INVELITOARE), Su = 1350,65 mp

P.O.T. existent 17%

C.U.T. existent 0,48

P.O.T. propus 31,40%

C.U.T. propus 0,768

Dimensiunile maxime ale clădirii sunt: 71.6m x 75.6m (avand in vedere forma poligonala a clădirii, dimensiunile maxime se refera la distanta dintre cele mai indepartate doua puncte diametral opuse)

  • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E

H maxim 9,45 m (de la cota ±0.00) (+9,90 m de la cota CTA)

  • d) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Durata de execuție este reprezentata de 24 luni. Daca lucrările se vor realiza si in timpul activitatii școlare din incinta, se vor propune masuri pentru a limita disconfortul asupra procesului de invatat.

Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING