Hotărârea nr. 220/2018

HCL 220 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4805/20.09.2018 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Vâzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83 din 08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform

documentației tehnice - faza S.F. actualizată pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


Nr.: 220

Data: 27.09.2018
BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ Ă CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www. primar ie6. ro, e-mail: prim 6(ațprimarie6. ro

MexA

LA W,e.l S€eTCe.CN£.220|2T 09 2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHMCO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CONSTRUIRE CORP GRĂDINIȚĂ IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR. 274 DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

  • a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

  • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Dimensiuni maxime la teren (parter) - clădire propusa: 39,95 m x 20,70m;

Regim de inaltime: P+2E.

Hmax.= +13,05m (+13,50m fata de CTA);

Suprafața construita parter: 822,0 mp ;

Suprafața construita desfasurata: 2466 mp ;

S.teren din acte = 12 400mp (12 565 din măsurători)

POT max. propus= 29,81 %

CUT max. propus= 0,43

  • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Dimensiuni maxime la teren (parter) - clădire propusa: 39,95 m x 20,70m;

Regim de inaltime: P+2E.

Hmax.= + 13,05m (+13,50m fata de CTA);

Suprafața construita parter: 822,0 mp ;

Suprafața construita desfasurata: 2466 mp ;

S.teren din acte = 12 400mp (12 565 din măsurători)

POT max. propus= 29,81 %

CUT max. propus= 0,43

  • d)durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Durata de execuție este reprezentata de 24 luni calendaristice.

Execuția tuturor categoriilor de lucrări (organizarea șantierului, constuirea obiectivului, amenajarea teritoriului etc) se va realiza in afara programului școlar si/sau asigurând nivelul de protecție necesar pentru a nu impiedica activitatea de invatamant existenta in vecinătate.