Hotărârea nr. 219/2018

HCL 219 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4806/20.09.2018 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; In conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform

documentației tehnice - faza S.F. actualizată pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.emirel Spindon


Nr.: 219

Data: 27.09.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarieâ.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

^/\/CYA

U 'ACI.‘+CUC+ H«..2l9|y.09W

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CONSTRUIRE CORP GRĂDINIȚĂ IN INCINTA SCOLII SFINȚII CONSTANTIN

SI ELENA DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

TOTAL GENERAL

9.819.482,88

1.856.761,68

11.676.244,56

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

7.909.451,39

1.502.795,77

9.412.247,16

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Suprafața CONSTRUITA la sol a construcției

= 1281,88 mp

= 2072,55 mp

= 2446,63 mp

S = 24,37 mp

S = 22,10 mp

= 9,70 ml de la cota terenului amenajat.

P.O.T. propus = 19,50%

C.U.T. propus = 0,46.


Suprafața UTILA totala a construcției Suprafața DESFASURATA a construcției +

Terasa acoperita parțial - acces copii

Terasa descoperita - acces secundar

H atic propus

P.O.T. existent = 9%

C.U.T. existent = 0,26 cjindicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezuitat/operare, stabiliri in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

TOTAL GENERAL

9.819.482,88

1.856.761,68

11.676.244,56

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2

+ 5.1.1)

7.909.451,39

1.502.795,77

9.412.247,16

Suprafața CONSTRUITA la sol a construcției Suprafața UTILA totala a construcției Suprafața DESFASURATA a construcției + Terasa acoperita parțial - acces copii Terasa descoperita - acces secundar H atic propus

= 1281,88 mp

= 2072,55 mp

= 2446,63 mp

S = 24,37 mp

S = 22,10 mp

= 9,70 ml de la cota terenului amenajat.

P.O.T. propus = 19,50%

C.U.T. propus = 0,46.


P.O.T. existent = 9%

C.U.T. existent = 0,26

djdurata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.


Proiectant,


VEGO CONCEPT ENGINEERING