Hotărârea nr. 216/2018

HCL 216 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5” şi a cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4628/11.09.2018 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Programului Operațional Regional 2014-2020;

  • - Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - 'Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”;

  • - Ordonanței de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/BI.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5”, în cuantum de 17.171.498,37 lei (inclusiv T.V.A.).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 541.551,40 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6.651.978,79 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 și alte surse legal constituite.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,
Nr.: 216

Data: 27.09.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149. tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6. ro