Hotărârea nr. 215/2018

HCL 215 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1285/20.09.2018 al Direcției Generale Economice și Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform O.U.G. nr. 78 din 7 septembrie 2018, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

Punând în practică Decizia Ministerului Finanțelor Publice nr. 4397/12.09.2018, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și municipilui București;

în temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018 în sumă de 991.111 mii lei la cheltuieli și în sumă de 984.333 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I si II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2018, în sumă de 142.867 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 142.867 mii lei, conform Anexelor nr. III și IV ce cuprind Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018, în sumă de 67.443 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Investiții, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 215

Data: 27.09.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

JUDEȚUL:__________

Unitatea administrativ-teri tonală:________________

Formular | 11/0*1 |


„      ANEXA I „  ~

LA 9C t W11IS NR.2!5p0a.W


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii Iei -

Buget 2018

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02 )

00.01

984 333

243 084

199 687

293 079

248 483

1 096 229

1 158 716

1 216 654

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

513 673

165 556

107 044

145 989

95 084

704 357

744 508

781 735

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

711 091

223 538

165 018

184 636

137 899

966 890

1 022 005

1 073 107

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

686 858

218 704

158 429

178 094

131 631

942 951

996 702

1 046 538

Al.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

288 633

67 124

75 340

80 782

65 387

469 353

496 107

520 913

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Impozit pe profit de la agenți economici )

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

288 633

67 124

75 340

80 782

65 387

469 353

496 107

520 913

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

288 633

67 124

75 340

80 782

65 387

469 353

496 107

520 913

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

247 719

67 124

51 119

64 089

65 387

351 290

371314

389 880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40 914

0

24 221

16 693

0

118 063

124 793

131 033

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146 451

71 222

14 100

47 300

13 829

159 911

169 027

177 478

Impozite

si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

146 451

71 222

14 100

47 300

13 829

159 911

169 027

177 478

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124 300

61 650

10 000

42 000

10 650

136 046

143 801

150 991

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12 801

5 782

2 100

3 300

1 619

14 498

15 325

16 091

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7 000

2 362

1 700

1 700

1 238

6 691

7 072

7 426

Alte

impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2 350

1 428

300

300

322

2 676

2 829

2 970

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

j00.10

242 274

75 757

67 889

48 262

50 366

302 870

320 134

336 141

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

j 11.02

197 458

57 985

57 984

38 657

42 832

262 535

277 499

291 374

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

88.129

25.186

25.186

16.791

20.966

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344

28.903

28.903

19.269

19.269

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985

3.896

3.895

2.597

2.597

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

16

0

5

5

6

23

24

25

|Taxe hoteliere-restante

12.02.07

16

0

5

5

6

23

24

25

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800

214

200

200

186

836

884

928

Impozit pe spectacole

15.02.01

800

214

200

200

186

836

884

928

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000

17.558

9.700

9.400

7.342

39.476

41.727

43.814

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000

15.258

4.700

5.400

4.642

30.778

32.533

34.160

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

2.300

5.000

4.000

2.700

8.698

9.194

9.654

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500

4.601

1.100

1.750

2.049

10.817

11.434

12.006

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500

4.601

1.100

1.750

2.049

10.817

11.434

12.006

| Ate impozite si taxe

18.02.50

9.500

4.601

1.100

1.750

2.049

10.817

11.434

12.006

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

24.233

4.834

6.589

6.542

6.268

23.939

25.303

26.569

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

| Ate venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

21.233

4.519

5.889

5.842

4.983

19.255

20.352

21.370

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

6

2

2

1

1

57

60

63

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

5

2

1

1

1

56

59

62

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

0

1

0

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

65

24

16

14

11

190

201

211

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10

5

2

2

1

145

153

161

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55

19

14

12

10

45

48

50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002

3.971

5.001

5.000

4.030

16.872

17.833

18.725

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000

3.970

5.000

5.000

4.030

16.727

17.680

18.564

|Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000

3.970

5.000

5.000

4.030

16.727

17.680

18.564

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

1

1

0

0

145

153

161

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47 +36.02.50)

36.02

3.160

522

870

827

941

2.136

2.258

2.371

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

60

0

50

7

3

28

30

32

| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

60

0

50

7

3

28

30

32

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

100

58

20

20

2

190

201

211

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.000

464

800

800

936

1.918

2.027

2.128

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

|Donatii si sponsorizări **)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-137.922

-4.859

-38.558

-49.327

-45.178

-69.781

-73.759

-77.447

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

137.922

4.859

38.558

49.327

45.178

69.781

73.759

77.447

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

3

10

10

17

2

2

2

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

3

10

10

17

2

2

2

| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40

3

10

10

17

2

2

2

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

269.408

19.443

34.559

104.902

110.504

128.891

136.238

143.050

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

269.408

19.443

34.559

104.902

110.504

128.891

136.238

143.050

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

267.249

17.900

34.559

104.902

109.888

126.483

133.693

140.378

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180

17.400

33.609

11.745

17.426

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200

500

950

750

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

184.869

0

0

92.407

92.462

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

184.869

0

0

92.407

92.462

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

2.159

1.543

0

0

616

2.408

2.545

2.672

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543

1.543

0

0

0

2.408

2.545

2.672

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616

0

0

0

616

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363

100

100

100

63

446

471

495

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363

100

100

100

63

446

471

495

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

(cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

(cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

(cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare

(cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Buget 2018

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

3.431

0

0

3.431

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

415

0

0

415

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415

0

0

415

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Instr

Prefinanțare

umentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Buget 2018

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Instr

Prefinanțare

umentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte

programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3.016

0

0

3.016

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3.016

0

0

3.016

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod

48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

842.577

238.122

161.019

240.211

203.225

1.026.000

1.084.484

1.138.710

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

513.633

165.553

107.034

145.979

95.067

704.355

744.506

781.733

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

573.169

218.679

126.460

135.309

92.721

897.109

948.246

995.660

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

686.858

218.704

158.429

178.094

131.631

942.951

996.702

1.046.538

A1.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

288.633

67.124

75.340

80.782

65.387

469.353

496.107

520.913

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

288.633

67.124

75.340

80.782

65.387

469.353

496.107

520.913

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

288.633

67.124

75.340

80.782

65.387

469.353

496.107

520.913

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

247.719

67.124

51.119

64.089

65.387

351.290

371.314

389.880

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

|Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.914

0

24.221

16.693

0

118.063

124.793

131.033

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.451

71.222

14.100

47.300

13.829

159.911

169.027

177.478

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

146.451

71.222

14.100

47.300

13.829

159.911

169.027

177.478

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300

61.650

10.000

42.000

10.650

136.046

143.801

150.991

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12.801

5.782

2.100

3.300

1.619

14.498

15.325

16.091

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7.000

2.362

1.700

1.700

1.238

6.691

7.072

7.426

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.350

1.428

300

300

322

2.676

2.829

2.970

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

242.274

75.757

67.889

48.262

50.366

302.870

320.134

336.141

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

197.458

57.985

57.984

38.657

42.832

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

88.129

25.186

25.186

16.791

20.966

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344

28.903

28.903

19.269

19.269

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985

3.896

3.895

2.597

2.597

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

16

0

5

5

6

23

24

25

|Taxe hoteliere-restante

12.02.07

16

0

5

5

6

23

24

25

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800

214

200

200

186

836

884

928

Impozit pe spectacole

15.02.01

800

214

200

200

186

836

884

928

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000

17.558

9.700

9.400

7.342

39.476

41.727

43.814

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000

15.258

4.700

5.400

4.642

30.778

32.533

34.160

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

2.300

5.000

4.000

2.700

8.698

9.194

9.654

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9500

4601

1100

1750

2049

10817

11434

12006

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500

4.601

1.100

1.750

2.049

10.817

11.434

12.006

|Alte impozite si taxe

18.02.50

9.500

4.601

1.100

1.750

2.049

10.817

11.434

12.006

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-113.689

-25

-31.969

-42.785

-38.910

-45.842

-48.456

-50.878

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

|Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-116.689

-340

-32.669

-43.485

-40.195

-50.526

-53.407

-56.077

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

6

2

2

1

1

57

60

63

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

5

2

1

1

1

56

59

62

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

0

1

0

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

65

24

16

14

11

190

201

211

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10

5

2

2

1

145

153

161

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55

19

14

12

10

45

48

50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002

3.971

5.001

5.000

4.030

16.872

17.833

18.725

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000

3.970

5.000

5.000

4.030

16.727

17.680

18.564

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000

3.970

5.000

5.000

4.030

16.727

17.680

18.564

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

1

1

0

0

145

153

161

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

3.160

522

870

827

941

2.136

2.258

2.371

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

60

0

50

7

3

28

30

32

(Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

60

0

50

7

3

28

30

32

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

100

58

20

20

2

190

201

211

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Alte venituri

36.02.50

3.000

464

800

800

936

1.918

2.027

2.128

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-137.922

-4.859

-38.558

-49.327

-45.178

-69.781

-73.759

-77.447

Donatii si sponsorizari**)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-137.922

-4.859

-38.558

-49.327

-45.178

-69.781

-73.759

-77.447

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

269.408

19.443

34.559

104.902

110.504

128.891

136.238

143.050

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

269.408

19.443

34.559

104.902

110.504

128.891

136.238

143.050

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

267.249

17.900

34.559

104.902

109.888

126.483

133.693

140.378

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180

17.400

33.609

11.745

17.426

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200

500

950

750

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

184.869

0

0

92.407

92.462

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

184.869

0

0

92.407

92.462

50.181

53.041

55.693

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34)

43.02

2.159

1.543

0

0

616

2.408

2.545

2.672

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543

1.543

0

0

0

2.408

2.545

2.672

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616

0

0

0

616

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

141.756

4.962

38.668

52.868

45.258

70.229

74.232

77.944

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

40

3

10

10

17

2

2

2

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

137.922

4.859

38.558

49.327

45.178

69.781

73.759

77.447

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

137.922

4.859

38.558

49.327

45.178

69.781

73.759

77.447

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

137.922

4.859

38.558

49.327

45.178

69.781

73.759

77.447

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

137.922

4.859

38.558

49.327

45.178

69.781

73.759

77.447

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

137.922

4.859

38.558

49.327

45.178

69.781

73.759

77.447

|Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

3

10

10

17

2

2

2

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

3

10

10

17

2

2

2

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40

3

10

10

17

2

2

2

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

x

X

x

X

x

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363

100

100

100

63

446

471

495

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363

100

100

100

63

446

471

495

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Buget 2018

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

3.431

0

0

3.431

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

415

0

0

415

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415

415

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

Fond

Prefinanțare

ul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.02.03

48.02.03

O o

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

Fond

Prefinanțare

ul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.03.03

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

Fond

Prefinanțare

ul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.04.03

48.02.05

o o

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Instr

Prefinanțare

umentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

o o

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Instr

Prefinanțare

umentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

o o

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte

programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3.016

0

0

3.016

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3.016

3.016

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

j Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.04.03

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Instn

Prefinanțare

.imentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Instn

Prefinanțare

imentul European de Vecinătate (EN1) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3 016

0

0

3 016

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3 016

3 016

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

Prefinanțare

48.02.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează

proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017


PREȘEDINTE DEJUDEȚUL:__________

ANEXA II

LA U.C.l.SECMG NL2I5|2M9.2D(£


U nitatea administrați v-teritorială:________________

Formulări 'l'l/0'1 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

Buget 2018

1

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

991 111

40 185

198 333

249 555

353 966

189 257

1 067 593

1 128 455

1 184 889

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

124 412

809

28 920

32 547

44 467

18 478

128 848

136 193

143 006

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

99 846

809

23 395

26 236

37 971

12 244

102 706

108 560

113 991

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

99 846

809

23 395

26 236

37 971

12 244

102 706

108 560

113 991

Autorități executive

51.02.01.03

99 846

809

23 395

26 236

37 971

12 244

102 706

108 560

113 991

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 Ia 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6 620

0

1 470

1 774

1 781

1 595

12 077

12 766

13 405

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6 620

0

1 470

1 774

1 781

1 595

12 077

12 766

13 405

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17 946

0

4 055

4 537

4715

4 639

14 065

14 867

15 610

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

I            o

0

0

i

0

0

i

1 0

1

0

0

o

1

Ți <->»-> rl,

56.02.07            0

0

0

0

o|          0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hTaranndsicfearpuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

38.650

0

9.181

8.675

14.312

6.482

37.911

40.075

42.078

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

500

0

100

110

188

102

670

710

746

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

500

0

100

110

188

102

670

710

746

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

38.150

0

9.081

8.565

14.124

6.380

37.241

39.365

41.332

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.950

0

9.046

8.535

14.006

6.363

37.017

39.127

41.083

Politie locala

61.02.03.04

37.950

0

9.046

8.535

14.006

6.363

37.017

39.127

41.083

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200

0

35

30

118

17

224

238

249

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

572.270

22.713

116.141

154.736

199.845

101.548

666.525

704.522

739.761

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

168.988

13.265

31.736

63.095

54.440

19.717

298.917

315.954

331.765

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

82.795

5.822

13.138

33.061

28.950

7.646

141.298

149.350

156.822

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

38.447

3.256

6.428

7.760

19.724

4.535

74.161

78.389

82.312

Învatamânt primar

65.02.03.02

44.348

2.566

6.710

25.301

9.226

3.111

67.137

70.961

74.510

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

56.360

7.098

12.828

20.380

17.088

6.064

141.756

149.837

157.335

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

29.918

3.605

6.148

11.525

9.089

3.156

66.748

70.555

74.086

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

26.442

3.493

6.680

8.855

7.999

2.908

75.008

79.282

83.249

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

122

0

15

41

60

6

1.786

1.887

1.981

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.796

345

503

813

1.236

244

10.379

10.972

11.523

Învatamânt special

65.02.07.04

2.796

345

503

813

1.236

244

10.379

10.972

11.523

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

13.792

0

2.005

5.554

3.722

2.511

3.698

3.908

4.104

Școală după școală

65.02.12.01

13.792

0

2.005

5.554

3.722

2.511

3.698

3.908

4.104

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123

0

3.247

3.246

3.384

3.246

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

145.879

2.912

23.520

27.842

50.819

43.698

118.279

125.022

131.271

Din total capitol:

Servicii culturale   (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

129.879

2.912

19.954

23.084

46.627

40.214

101.225

106.996

112.344

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

129.879

2.912

19.954

23.084

46.627

40.214

101.225

106.996

112.344

Servicii religioase

67.02.06

3.000

0

800

800

900

500

2.788

2.947

3.094

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13.000

0

2.766

3.958

3.292

2.984

14.266

15.079

15.833

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

257.403

6.536

60.885

63.799

94.586

38.133

249.329

263.546

276.725

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.106

1.739

3.899

3.539

3.896

1.772

15.348

16.221

17.031

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

103.532

559

25.123

27.628

31.114

19.667

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

103.532

559

25.123

27.628

31.114

19.667

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

30.715

1.578

8.106

8.303

11.345

2.961

35.686

37.680

39.526

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

33.294

554

5.771

6.247

18.306

2.970

27.089

28.622

30.043

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

13.184

90

1.589

2.623

6.231

2.741

3.917

4.284

4.624

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.200

452

439

618

1.143

0

3.680

3.890

4.085

Ajutor social

68.02.15.01

2.200

452

439

618

1.143

0

3.680

3.890

4.085

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

61.372

1.564

15.958

14.841

22.551

8.022

69.731

73.621

77.224

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

61.372

1.564

15.958

14.841

22.551

8.022

69.731

73.621

77.224

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

84.340

71

9.028

23.586

28.616

23.110

92.736

98.023

102.921

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

16.617

0

134

334

14.914

1.235

16.330

17.261

18.123

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

2.335

0

134

209

1.957

35

348

368

386

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

14.282

0

0

125

12.957

1.200

15.982

16.893

17.737

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

171

0

0

114

54

3

596

630

662

Alimentare cu apa

70.02.05.01

171

0

0

114

54

3

596

630

662

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

67.552

71

8.894

23.138

13.648

21.872

75.810

80.132

84.136

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

101.122

16.443

31.000

25.113

24.958

20.051

106.805

112.894

118.539

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

100.000

16.443

31.000

25.000

24.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Salubritate

74.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

100.000

16.443

31.000

25.000

24.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.122

0

0

113

958

51

4.213

4.454

4.677

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

70.317

149

4.063

4.898

41.768

19.588

34.768

36.748

38.584

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

70.317

149

4.063

4.898

41.768

19.588

34.768

36.748

38.584

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

70.317

149

4.063

4.898

41.768

19.588

34.768

36.748

38.584

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

70.317

149

4.063

4.898

41.768

19.588

34.768

36.748

38.584

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02 - 99.02 )

96.02

-6.778

0

44.751

-49.868

-60.887

59.226

28.636

30.261

31.765

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

-6.778

0

44.751

-49.868

-60.887

59.226

28.636

30.261

31.765

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

45.490

-63.474

-7.032

25.016

35.455

37.469

39.332

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

-6.778

0

-739

13.606

-53.855

34.210

-6.819

-7.208

-7.567

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

842.577

38.424

192.632

224.493

247.243

178.209

990.545

1.047.015

1.099.378

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

114.890

362

27.965

32.230

36.299

18.396

119.817

126.649

132.985

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

90.324

362

22.440

25.919

29.803

12.162

93.675

99.016

103.970

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

90.324

362

22.440

25.919

29.803

12.162

93.675

99.016

103.970

Autorități executive

51.02.01.03

90.324

362

22.440

25.919

29.803

12.162

93.675

99.016

103.970

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6.620

0

1.470

1.774

1.781

1.595

12.077

12.766

13.405

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.620

1.470

1.774

1.781

1.595

12.077

12.766

13.405

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17.946

4.055

4.537

4.715

4.639

14.065

14.867

15.610

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

38.480

0

9.181

8.675

14.152

6.472

37.732

39.885

41.879

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

430

0

100

110

128

92

670

710

746

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

430

100

110

128

92

670

710

746

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

38.050

0

9.081

8.565

14.024

6.380

37.062

39.175

41.133

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.950

0

9.046

8.535

14.006

6.363

37.017

39.127

41.083

Politie locala

61.02.03.04

37.950

9.046

8.535

14.006

6.363

37.017

39.127

41.083

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100

35

30

18

17

45

48

50

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

495.920

21.399

112.711

131.266

155.596

96.347

640.033

676.520

710.359

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

133.094

12.588

29.402

44.415

41.444

17.833

291.029

307.617

323.008

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

50.173

5.424

11.002

14.824

17.773

6.574

135.571

143.296

150.464

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

27.317

2.954

5.765

7.062

10.624

3.866

71.652

75.736

79.525

Învatamânt primar

65.02.03.02

22.856

2.470

5.237

7.762

7.149

2.708

63.919

67.560

70.939

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

53.374

6.819

12.630

20.057

15.435

5.252

139.604

147.564

154.946

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

28.235

3.328

6.065

11.292

8.464

2.414

65.740

69.490

72.966

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

25.139

3.491

6.565

8.765

6.971

2.838

73.864

78.074

81.980

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

122

15

41

60

6

1.786

1.887

1.981

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.510

345

503

693

1.070

244

10.370

10.962

11.513

Învatamânt special

65.02.07.04

2.510

345

503

693

1.070

244

10.370

10.962

11.513

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

13.792

0

2.005

5.554

3.722

2.511

3.698

3.908

4.104

Școală după școală

65.02.12.01

13.792

2.005

5.554

3.722

2.511

3.698

3.908

4.104

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123

3.247

3.246

3.384

3.246

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

117.161

2.589

22.857

23.723

30.200

40.381

103.243

109.129

114.584

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

101.161

2.589

19.291

18.965

26.008

36.897

86.189

91.103

95.657

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

101.161

2.589

19.291

18.965

26.008

36.897

86.189

91.103

95.657

Servicii religioase

67.02.06

3.000

800

800

900

500

2.788

2.947

3.094

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13.000

2.766

3.958

3.292

2.984

14.266

15.079

15.833

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

245.665

6.222

60.452

63.128

83.952

38.133

245.761

259.774

272.767

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.071

1.739

3.899

3.539

3.861

1.772

15.289

16.162

16.972

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

103.532

559

25.123

27.628

31.114

19.667

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

103.532

559

25.123

27.628

31.114

19.667

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

30.399

1.264

7.829

8.264

11.345

2.961

34.957

36.950

38.796

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

23.741

554

5.771

6.247

8.753

2.970

26.899

28.432

29.853

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

12.074

90

1.589

1.995

5.749

2.741

2.933

3.100

3.254

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.200

452

439

618

1.143

0

3.680

3.890

4.085

Ajutor social

68.02.15.01

2.200

452

439

618

1.143

0

3.680

3.890

4.085

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

60.648

1.564

15.802

14.837

21.987

8.022

68.125

72.012

75.615

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

60.648

1.564

15.802

14.837

21.987

8.022

68.125

72.012

75.615

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

66.849

71

8.701

22.869

13.468

21.811

74.988

79.263

83.223

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

66.849

71

8.701

22.869

13.468

21.811

74.988

79.263

83.223

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

100.000

16.443

31.000

25.000

24.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

100.000

16.443

31.000

25.000

24.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

100.000

16.443

31.000

25.000

24.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

26.438

149

3.074

4.453

3.728

15.183

15.383

16.258

17.070

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

26.438

149

3.074

4.453

3.728

15.183

15.383

16.258

17.070

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

26.438

149

3.074

4.453

3.728

15.183

15.383

16.258

17.070

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

26.438

149

3.074

4.453

3.728

15.183

15.383

16.258

17.070

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02 )

96.02

0

0

45.490

-63.474

-7.032

25.016

35.455

37.469

39.332

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

45.490

-63.474

-7.032

25.016

35.455

37.469

39.332

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

45.490

-63.474

-7.032

25.016

35.455

37.469

39.332

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

148.534

1.761

5.701

25.062

106.723

11.048

77.048

81.440

85.511

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

9.522

447

955

317

8.168

82

9.031

9.544

10.021

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9.522

447

955

317

8.168

82

9.031

9.544

10.021

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

9.522

447

955

317

8.168

82

9.031

9.544

10.021

Autorități executive

51.02.01.03

9.522

447

955

317

8.168

82

9.031

9.544

10.021

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

170

0

0

0

160

10

179

190

199

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

70

0

0

0

60

10

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

70

60

10

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

100

0

0

0

100

0

179

190

199

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100

0

0

100

0

179

190

199

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

76.350

1.314

3.430

23.470

44.249

5.201

26.492

28.002

29.402

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

35.894

677

2.334

18.680

12.996

1.884

7.888

8.337

8.757

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

32.622

398

2.136

18.237

11.177

1.072

5.727

6.054

6.358

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

11.130

302

663

698

9.100

669

2.509

2.653

2.787

Învatamânt primar

65.02.03.02

21.492

96

1.473

17.539

2.077

403

3.218

3.401

3.571

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

2.986

279

198

323

1.653

812

2.152

2.273

2.389

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.683

277

83

233

625

742

1.008

1.065

1.120

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

1.303

2

115

90

1.028

70

1.144

1.208

1.269

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

286

0

0

120

166

0

9

10

10

Învatamânt special

65.02.07.04

286

0

120

166

9

10

10

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

28.718

323

663

4.119

20.619

3.317

15.036

15.893

16.687

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

28.718

323

663

4.119

20.619

3.317

15.036

15.893

16.687

Sport

67.02.05.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

28.718

323

663

4.119

20.619

3.317

15.036

15.893

16.687

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

11.738

314

433

671

10.634

0

3.568

3.772

3.958

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

35

0

0

35

59

59

59

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

316

314

277

39

729

730

730

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

9.553

0

9.553

190

190

190

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.110

0

628

482

984

1.184

1.370

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

724

0

156

4

564

0

1.606

1.609

1.609

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

724

156

4

564

1.606

1.609

1.609

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

18.613

0

327

830

16.106

1.350

21.961

23.214

24.375

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

17.491

0

327

717

15.148

1.299

17.748

18.760

19.698

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

16.617

0

134

334

14.914

1.235

16.330

17.261

18.123

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

2.335

134

209

1.957

35

348

368

386

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

14.282

0

125

12.957

1.200

15.982

16.893

17.737

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

171

0

0

114

54

3

596

630

662

Alimentare cu apa

70.02.05.01

171

0

114

54

3

596

630

662

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

703

193

269

180

61

822

869

913

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

1.122

0

0

113

958

51

4.213

4.454

4.677

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.122

0

113

958

51

4.213

4.454

4.677

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

43.879

0

989

445

38.040

4.405

19.385

20.490

21.514

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

43.879

0

989

445

38.040

4.405

19.385

20.490

21.514

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

43.879

0

989

445

38.040

4.405

19.385

20.490

21.514

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

43.879

989

445

38.040

4.405

19.385

20.490

21.514

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02 )

96.02

-6.778

0

-739

13.606

-53.855

34.210

-6.819

-7.208

-7.567

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.97

98.02

-6.778

0

-739

13.606

-53.855

34.210

-6.819

-7.208

-7.567

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

-6.778

-739

13.606

-53.855

34.210

-6.819

-7.208

-7.567

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

1) finantat din excedentul anilor precedenti

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_________

„. ANEXA IV


Unitatea administrativ-teritorială:_______________

Formular: 11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 - CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2 019

2 020

2 021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III !

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

142 867

1 677

32 960

36 617

44 530

28 760

145 414

153 702

161 392

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

6 920

0

1 510

1 824

1 886

1 700

6 837

7 229

7 590

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

6 920

0

1 510

1 824

1 886

1 700

6 837

7 229

7 590

Din total capitol:

0

!

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

6 920

0

1 510

1 824

1 886

1 700

6 837

7 229

7 590

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

37 955

447

9 047

8 536

14 007

6 365

37 022

39 133

41 093

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

37 955

447

9 047

8 536

14 007

6 365

37 022

39 133

41 093

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

37 955

447

9 047

8 536

14 007

6 365

37 022

39 133

41 093

Politie locala

61.10.03.04

37 955

447

9 047

8 536

14 007

6 365

37 022

39 133

41 093

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

43 375

1 052

6 832

12 228

12 266

12 049

47 901

50 631

j 53 163

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Invatamant

( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

27.395

54

3.767

7.494

7.539

8.595

31.302

33.085

34.739

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

22.751

46

3.113

5.897

6.108

7.633

25.880

27.354

28.722

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

21.415

46

2.980

5.493

5.674

7.268

24.338

25.727

27.015

Învatamânt primar

65.10.03.02

1.336

0

133

404

434

365

1.542

1.627

1.707

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.500

8

638

1.546

1.396

920

5.276

5.578

5.858

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

1.325

0

199

468

434

224

1.687

1.783

1.873

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

3.175

8

439

1.078

962

696

3.589

3.795

3.985

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

144

0

16

51

35

42

146

153

159

Învatamânt special

65.10.07.04

144

0

16

51

35

42

146

153

159

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

13.000

985

2.766

3.958

3.292

2.984

14.268

15.082

15.837

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Centre culturale

67.10.03.14

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

13.000

985

2.766

3.958

3.292

2.984

14.268

15.082

15.837

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

2.980

13

299

776

1.435

470

2.331

2.464

2.587

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

1.350

0

61

387

742

160

1.272

1.345

1.412

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

950

13

78

189

533

150

1.059

1.119

1.175

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

680

0

160

200

160

160

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

54.617

178

15.571

14.029

16.371

8.646

53.654

56.709

59.546

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

54.617

178

15.571

14.029

16.371

8.646

53.654

56.709

59.546

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

37.000

0

12.350

10.380

8.844

5.426

32.348

34.189

35.900

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

17.617

178

3.221

3.649

7.527

3.220

21.306

22.520

23.646

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Silvicultura

83.10.04

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.10.50

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.10-99.10 )

96.10

56

20.774

8.222

-15.491

-13.449

1.235

1.307

1.367

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

56

20.774

8.222

-15.491

-13.449

1.235

1.307

1.367

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

56

7.317

9.428

-10.935

-5.754

3.967

4.196

4.401

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

13.457

-1.206

-4.556

-7.695

-2.732

-2.889

-3.034

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

133.830

1.652

29.627

34.455

41.027

28.721

136.313

144.081

151.289

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

6.920

0

1.510

1.824

1.886

1.700

6.704

7.088

7.442

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

6.920

0

1.510

1.824

1.886

1.700

6.704

7.088

7.442

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

6.920

1.510

1.824

1.886

1.700

6.704

7.088

7.442

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

37.496

426

9.011

8.513

13.607

6.365

36.575

38.660

40.596

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

37.496

426

9.011

8.513

13.607

6.365

36.575

38.660

40.596

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

37.496

426

9.011

8.513

13.607

6.365

36.575

38.660

40.596

Politie locala

61.10.03.04

37.496

426

9.011

8.513

13.607

6.365

36.575

38.660

40.596

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

( cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

42.593

1.052

6.723

11.633

12.227

12.010

47.376

50.076

52.580

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

27.210

54

3.758

7.366

7.520

8.566

31.302

33.085

34.739

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

22.717

46

3.113

5.865

6.106

7.633

25.880

27.354

28.722

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

21.415

46

2.980

5.493

5.674

7.268

24.338

25.727

27.015

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt primar

65.10.03.02

1.302

133

372

432

365

1.542

1.627

1.707

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.357

8

629

1.458

1.379

891

5.276

5.578

5.858

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

1.303

194

452

433

224

1.687

1.783

1.873

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

3.054

8

435

1.006

946

667

3.589

3.795

3.985

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

136

16

43

35

42

146

153

159

Învatamânt special

65.10.07.04

136

16

43

35

42

146

153

159

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

12.573

985

2.766

3.541

3.282

2.984

13.743

14.527

15.254

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Edituri

67.10.03.11

0

Centre culturale

67.10.03.14

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

12.573

985

2.766

3.541

3.282

2.984

13.743

14.527

15.254

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

2.810

13

199

726

1.425

460

2.331

2.464

2.587

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

1.350

61

387

742

160

1.272

1.345

1.412

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

Crese

68.10.11

950

13

78

189

533

150

1.059

1.119

1.175

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

510

60

150

150

150

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

46.821

174

12.383

12.485

13.307

8.646

45.658

48.257

50.671

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

46.821

174

12.383

12.485

13.307

8.646

45.658

48.257

50.671

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

31.200

9.250

8.847

7.677

5.426

32.348

34.189

35.900

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

15.621

174

3.133

3.638

5.630

3.220

13.310

14.068

14.771

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Silvicultura

83.10.04

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.10.50

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Alte actiuni economice

87.10.50

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.10-99.10 )

96.10

56

7.317

9.428

-10.935

-5.754

3.967

4.196

4.401

EXCEDENT 98.10.96

98.10

56

7.317

9.428

-10.935

-5.754

3.967

4.196

4.401

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

56

7.317

9.428

-10.935

-5.754

3.967

4.196

4.401

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

9.037

25

3.333

2.162

3.503

39

9.101

9.621

10.103

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

133

141

148

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

0

0

0

0

0

0

133

141

148

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

133

141

148

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA (cod 61.10)

59.10

459

21

36

23

400

0

447

473

497

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

459

21

36

23

400

0

447

473

497

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

459

21

36

23

400

0

447

473

497

Politie locala

61.10.03.04

459

21

36

23

400

447

473

497

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

782

0

109

595

39

39

525

555

583

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

185

0

9

128

19

29

0

0

0

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

34

0

0

32

2

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

0

Învatamânt primar

65.10.03.02

34

32

2

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

143

0

9

88

17

29

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

22

5

16

1

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

121

4

72

16

29

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

8

0

8

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.10.07.04

8

0

8

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

427

0

417

10

0

525

555

583

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Centre culturale

67.10.03.14

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

427

417

10

525

555

583

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

170

100

50

10

10

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

Crese

68.10.11

0

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

170

100

50

10

10

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

7.796

4

3.188

1.544

3.064

0

7.996

8.452

8.875

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

7.796

4

3.188

1.544

3.064

0

7.996

8.452

8.875

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

5.800

3.100

1.533

1.167

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

1.996

4

88

11

1.897

7.996

8.452

8.875

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Silvicultura

83.10.04

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.10.50

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

|Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.10-99.10 )

96.10

0

13.457

-1.206

-4.556

-7.695

-2.732

-2.889

-3.034

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

0

13.457

-1.206

-4.556

-7.695

-2.732

-2.889

-3.034

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

13.457

-1.206

-4.556

-7.695

-2.732

-2.889

-3.034

DEFICIT 1) ( 99.10.97)

99.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

NOTA:

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_________

ANEXA III

U           NH2I5|2ÎQ92DI8


Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formular: 11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 - VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2 019

2 020

2 021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

142 867

43 221

34 081

41453

24112

146 649

155 009

162 759

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

73 301

28 314

18 008

14 798

12 181

72 138

76 251

80 063

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

73 301

28 314

18 008

14 798

12 181

72 138

76 251

80 063

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3 965

1 271

1 052

783

859

4 296

4 541

4 768

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 965

1 271

1 052

783

859

4 296

4 541

4 768

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3 960

1 267

1 051

. 783

859

4 292

4 537

4 764

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 960

1 267

1 051

783

859

4 292

4 537

4 764

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5

4

1

0

0

4

4

4

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

69 336

27 043

16 956

14 015

11 322

67 842

71 710

75 295

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

62 466

23 189

15 258

14 966

9 053

67 737

71 599

75 178

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851

290

262

146

153

1 013

I 071

1 125

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

515

65

150

150

150

361

382

401

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1 140

61

754

165

160

2 331

2 464

2 587

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

24 591

6 360

5 785

7 254

5 192

34 008

35 946

37 743

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

30

3

7

20

0

27

29

30

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

j Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

L     0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

35.339

16.410

8.300

7.231

3.398

29.997

31.707

33.292

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

8.866

3.942

1.709

946

2.269

105

111

117

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

8.866

3.942

1.709

946

2.269

105

111

117

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

-1.996

-88

-11

-1.897

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-9.037

-137

-832

-4.982

-3.086

-6.369

-6.732

-7.069

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7.041

49

821

3.085

3.086

6.369

6.732

7.069

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

69.566

14.907

16.073

26.655

11.931

74.511

78.758

82.696

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

69.566

14.907

16.073

26.655

11.931

74.511

78.758

82.696

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)

42.10.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)

43.10

69.566

14.907

16.073

26.655

11.931

74.511

78.758

82.696

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

67.570

14.819

16.062

24.758

11.931

74.511

78.758

82.696

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

1.996

88

11

1.897

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)

45.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) A)

45.10.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Corecții financiare

45.10.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)

45.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)

45.10.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)

45.10.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)

45.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04)*)

45.10.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0

Prefinanțare

48.10.01.03

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

Prefinanțare

48.10.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.11

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.12

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)

48.10.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.10.16.01

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.10.16.02

0

Prefinanțări

48.10.16.03

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

133.830

43.084

33.249

36.471

21.026

140.280

148.277

155.690

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

66.260

28.265

17.187

11.713

9.095

65.769

69.519

72.994

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

66.260

28.265

17.187

11.713

9.095

65.769

69.519

72.994

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.965

1.271

1.052

783

859

4.296

4.541

4.768

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.965

1.271

1.052

783

859

4.296

4.541

4.768

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3.960

1.267

1.051

783

859

4.292

4.537

4.764

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

3.960

1.267

1.051

783

859

4.292

4.537

4.764

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5

4

1

4

4

4

Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

62.295

26.994

16.135

10.930

8.236

61.473

64.978

68.226

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 +

33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

62.466

23.189

15.258

14.966

9.053

67.737

71.599

75.178

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851

290

262

146

153

1.013

1.071

1.125

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

515

65

150

150

150

361

382

401

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.140

61

754

165

160

2.331

2.464

2.587

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

24.591

6.360

5.785

7.254

5.192

34.008

35.946

37.743

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

30

3

7

20

27

29

30

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

35.339

16.410

8.300

7.231

3.398

29.997

31.707

33.292

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

8.866

3.942

1.709

946

2.269

105

111

117

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

Alte venituri

36.10.50

8.866

3.942

1.709

946

2.269

105

111

117

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-9.037

-137

-832

-4.982

-3.086

-6.369

-6.732

-7.069

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-9.037

-137

-832

-4.982

-3.086

-6.369

-6.732

-7.069

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

67.570

14.819

16.062

24.758

11.931

74.511

78.758

82.696

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

67.570

14.819

16.062

24.758

11.931

74.511

78.758

82.696