Hotărârea nr. 197/2018

HCL 197 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Serviciului Asistență Maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Serviciului Asistență Matemală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    Prevederile art. 64 alin. (1) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul matemal profesionist și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

-    H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 2 alin. (1) și (4) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Serviciului Asistență Maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 197

Data: 30.08.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 03762043!9/fax:0376204446, www.primarie6.ro email: prim6(a),primarie6.ro

A N E X Ă

LA H.C. L. S.6 NR ...............

REGULAMENT-CADRU de organizare și funcționare al Serviciului Asistență Maternală

9

ART. 1

Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului Asistență Maternală aprobat prin aceeași hotărâre prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului/unității și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali.

ART. 2

Identificarea serviciului social

Serviciul Asistență Maternală, cod serviciu social 8790SF-C, înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6, acreditat conform Certificatului de acreditare nr.0005185 deține licența de funcționare provizorie nr. 001142.

ART. 3

Scopul serviciului social

Scopul Serviciului Asistență Maternală este de a asigura protecția copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent maternal profesionist; această protecție include și plasarea copilului în regim de urgență.

Necesitatea existenței Serviciului de asistență maternală oferă o alternativă benefică la îngrijirea copiilor în instituții, pregătirea copiilor pentru viața de familie, pentru reintegrarea lor în familia naturală sau pentru integrarea în familia de adopție.

Prioritate la acest serviciu o are copilul mai mic de 3 ani, așa cum este prevăzut în art.64, alin. (1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Asistență Maternală este cel care se ocupă și de evaluarea capacității solicitanților, atestarea, reatestarea, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist.

ART. 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Serviciul Asistență Maternală funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.35/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist, precum și ghidul metodologic de implementare a acestor standarde

(3) Serviciul Asistenta Maternala este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 București nr.06/20.01.2005 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.

ART. 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul Asistenta Maternala se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către Serviciul Asistenta Maternala sunt următoarele:

a)    respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei care acordă îngrijirea copilului);

b)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

c)    protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

d)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

g)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

h)    promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

o)    colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1)    Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Serviciul Asistenta Maternala sunt:

a) copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor pentru care s-a stabilit, în condițiile legii, plasamentul la rude/familii/persoane, precum și la asistentul maternal profesionist.

(2)    Condițiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Asistenta Maternala sunt următoarele:

a) acte necesare;

A. Dosarul copilului:

-    sesizare/solicitare;

-    raport privind ancheta socială inițială;

- răspuns la sesizare;

- raport de evaluare a nevoilor copilului;

-    hotărâre/decizie de stabilire a măsurii de protecție;

-    hotărâre de stabilire a gradului de handicap sau/și a orientării școlare;

-    plan individualizat de protecție;

-    raport de revizuire a evaluării nevoilor;

-    raport de revizuire a planului individualizat de protecție;

-    rapoarte de vizită/urmărire a evoluției copilului;

-    acte de stare civilă.

B. Dosarul familiei biologice:

-    sesizare/solicitare;

-    raport privind ancheta socială;

-    răspuns la sesizare;

-    plan individualizat de protecție;

-    raport de evaluare a nevoilor familiei și a împrejurărilor care au determinat separarea copilului de familie;

-    revizuire a planului individualizat de protecție;

-    raport de vizită/întâlnire cu copilul;

-    copii de pe actele de stare civilă.

C. Acte necesare - asistent maternal profesionist

a)    copii legalizate de pe actele de stare civilă și de pe actele de studii ale solicitantului;

b)    o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuiește solicitantul, în care să se menționeze numele, prenumele și data nașterii acestora, precum și, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;

c)    certificate medicale eliberate de policlinica de care aparțin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor menționate la lit. b);

d)    certificate de cazier judiciar ale solicitantului și ale persoanelor cu care acesta locuiește;

e)    un document care să ateste dreptul de folosință al solicitantului asupra locuinței, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declarație autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaște solicitantului un drept de folosință asupra locuinței, cunoscând specificul activității pe care solicitantul urmează să o desfășoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condițiile legii;

f)    declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că solicitantul nu se aflla decazut din drepturile parintesti sau cel al carui copil a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva

-    cerere de evaluare;

-    curriculum vitae/cazier/copii de pe actele de stare civilă și de studii/alte acte prevăzute de lege;

-    raport de vizită la domiciliu;

-    recomandări/referințe;

-    certificate medicale;

-    raport intermediar de evaluare;

-    raport de pregătire;

-    raport final de evaluare;

-    cerere de eliberare a atestatului;

-    propunere/recomandare a asistentului social;

-    atestat;

-    copie de pe contractul individual de muncă;

-    convenție de plasament;

-    raport lunar de supervizare;

-    raport de evaluare anuală.

Plasamentul în regim de urgență este făcut în condițiile prevăzute de lege, cu justificarea în scris de

către asistentul social care a propus măsura a motivelor acesteia; evaluarea nevoilor copilului în acest caz se realizează în cel mult 7 zile de la data plasamentului, iar în cazuri excepționale, cu aprobarea supervizorului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile.

Hotărârea de plasament

•    Recomandarea stabilirii măsurii de plasament a copilului la AMP se face de către asistentul social împreună cu managerul de caz al copilului și este o consecință a evoluției favorabile a procesului de acomodare.

•    În această etapă este obligatorie luarea în considerare a opiniei copilului - potrivit capacității sale de exprimare și gradului său de maturitate - și a opiniei-AMP.

•    Prezentarea cazului autorității competente se realizează în echipă, de către managerul de caz/asistentul social implicat, propunerea de luare a măsurii de plasament fiind susținută de către managerul de caz sau asistentul social al copilului.

•    Decizia finală aparține autorității competente (DGASPCsector 6/Tribunalul Bucuresti, dupa caz).

•    Hotărârea de plasament se face nominal la AMP.

(3)    Condiții de încetare a serviciilor:

Incetarea plasamentului la AMP se poate realiza conform planului individualizat de protectie sau poate fi determinata de alte motive. In ambele situatii, incetarea plasamentului la AMP se realizeaza printr-o hotarare de incetare, revocare sau inlocuire, dupa caz, a masurii de ocrotire a copilului, pronuntata de catre autoritatea competenta.

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Asistenta Maternala au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Asistenta Maternala au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament.

Potrivit art. 32 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităților uzuale ale vieții zilnice privește două categorii de activități:

a) activități de bază ale vieții zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

b) activități instrumentale ale vieții zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare.

ART. 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale Serviciul Asistenta Maternala sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea

următoarele activități:

-    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

-    pregătește și participă la cursurile de formare a inițială și continuă a asistenților maternali profesioniști organizate de DGASPC sector 6 și eliberează certificate de absolvire;

-    susține propunerile de eliberare a atestatului de asistent maternal, precum și pe cele de suspendare sau ori retragerea, motivat, în fața Comisiei pentru Protecția Copilului sector 6;

-    propune C.P.C. Sector 6 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist;

-    întocmește și instrumentează dosarele de atestare ale asistenților maternali profesioniști;

-    întocmește și prezintă C.P.C. - Sector 6 raportul de anchetă psihosocială privind evaluarea

capacității de a deveni asistent maternal profesionist;

-    asigură o evidență clară și corectă a membrilor rețelei proprii de asistenți maternali,

-    instrumentează și soluționează toate sesizările referitoare la copii care necesită protecție pentru îngrijirea lor de către un AMP, identificând în funcție de nevoile fiecărui copil, asistentul maternal potrivit;

-    întocmește, păstrează și actualizează dosarul AMP, conform standardelor ;

-    sprijină și monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este informat în scris, acceptă, ințelege și acționează în conformitate cu standardele, procedurile și metodologia promovate de către autoritatea competentă;

-    prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile și oricare alte instrucțiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se că acestea au fost înțelese;

-    participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilitățile și competențele

AMP;

-    identifică nevoile de pregătire și potențialul fiecărui AMP, precum și ale membrilor familiei acestuia ;

-    evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor ;

-    întocmește și instrumentează dosarele pentru reînnoirea, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist, în condițiile legii;

-    urmărește evoluția copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție, precum și a evoluția relațiilor dintre copii și asistentul maternal profesionist;

-    asigură servicii de consiliere asistenților maternali în vederea optimizării activității de creștere, îngrijire și educare a copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție;

-    asigură și urmărește protejarea copilului față de orice formă de abuz, neglijare si exploatare;

b)    de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor

activități:

-    identifică și evaluează capacitatea solicitanților în vederea atestării ca AMP, în condițiile

legii;

-    asigură, în condițiile legii, menținerea relațiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante pentru viata copilului, ține evidența vizitelor/intâlnirilor și consemnează impactul acestora asupra copilului;

-    întocmește, păstrează și actualizează dosarul copilului aflat în plasament la asistent maternal profesionist;

-    se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie și are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere și terapie, îngrijire stomatologică și oftalmologică, un regim alimentar adecvat și informații despre un mod de viață sănătos;

-    se asigură ca dezvoltarea educațională și socială a fiecărui copil plasat este stimulată prin frecventarea grădiniței, școlii sau participă la orice alte forme organizate de stimulare și educare;

-    intocmește referatele necesare eliberării sumelor necesare creșterii și îngrijirii copiilor, conform legislatiei in vigoare ;

-    urmărește în colaborare cu celelalte structuri specializate ale direcției, implementarea și finalizarea programelor și proiectelor specifice aprobate;

-    indeplineste orice alte atributii dispuse de conducerea institutiei, in limitele competentelor

legale;

-    colaborează cu instituții guvernamentale și nonguvernamentale din domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin ;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

-    elaborarea de rapoarte de activitate;

c) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

-    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

-    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

-    identifică nevoile de pregătire și potențialul fiecărui AMP, precum și ale membrilor familiei acestuia ;

-    evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor ;

-    întocmește și instrumentează dosarele pentru reînnoirea, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist, în condițiile legii;

-    urmărește evoluția copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție, precum și a evoluția relațiilor dintre copii și asistentul maternal profesionist;

-    asigură servicii de consiliere asistenților maternali în vederea optimizării activității de creștere, îngrijire și educare a copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție;

-    asigură și urmărește protejarea copilului față de orice formă de abuz, neglijare si exploatare;

ART. 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Serviciul Asistenta Maternala funcționează cu un număr total de 8 angajati, conform prevederilor Hotărârii consiliului local sector 6 din care:

(2)    personal de conducere: sef serviciu: 1; personal de specialitate: 7

1.    Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul serviciului se aprobă, după caz, prin hotărârea autorității administrației publice locale sector 6 prin care s-a aprobat înființarea serviciului;

2.    Încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

ART. 9

Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere al Serviciului Asistenta Maternala este compus din sef serviciu

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o)    întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q)    asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență

8). Personal de specialitate și auxiliar

(1)    Personalul de specialitate este compus din:

a)    asistenti maternali (531201) - 63 ;

b)    asistent social (263501) - 4;

c)    psihologi (263411) - 3.

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atributii asistent maternal profesionist(531201):

1. Îngrijire:

-    crearea unui mediu de viață adecvat dezvoltării complexe a personalității copilului

-    asigurarea igienei si hrănirea corespunzătoare a copilului

-    prevenirea îmbolnăvirilor Activități:

•    îi asigură copilului un loc individualizat în cadrul locuinței familiei;

•    asigură și răspunde de securitatea copilului și îi oferă condiții corespunzătoare dezvoltării fizice, psihice și affective;

•    se implică în amenajarea și întreținerea camerei copilului ca parte a întregii locuințe a familiei, pentru a oferi condiții de securitate, funcționalitate, estetică;

•    asigură, cantitativ si calitativ, hrana corespunzatoare varstei;

•    formează autonomia copilului în igiena personală, hrănire, viața sănătoasă;

•    apelează la serviciile medicale pentru controlul medical periodic al copilului, vaccinări sau când intervin probleme de sănătate

•    la primele semne de îmbolnăvire, îi acordă primul ajutor și se adresează medicului

•    respectă indicațiile de îngrijire (dietă, consultații periodice, programe la logoped sau psiholog, gimnastică medicală) precizate în fișa copilului sau în orice document medical

2. Educare si socializare

-    informarea și transmiterea de cunoștințe și deprinderi

-    implicarea copilului în activitățile cotidiene ale familiei

-    organizarea timpului liber, alături de membrii familiei

-    dezvoltarea relațiilor copilului cu comunitatea

Activităti:

•    dezvoltă un demers educational individualizat, bazat pe o relatie cotidiana tip parinte-copil

•    este permanent la dispozitia copilului ca pe o persoana de referinta care incearca să găsească un răspuns întrebărilor specifice vârstei

•    îl ajutăa la lecții sau veghează ca ceilalți copii din familie săa îl ajute la lecții ;

•    se joacă cu copilul;

•    îl implică în activități cotidiene cu caracter gospodăresc, în aceeași măsură ca pe proprii copii;

•    stimulează participarea copilului la întreaga viață a familiei cu evenimentele ei, astfel încât să se simtă integrat în structura familiala;

•    pregateste integrarea copilului in comunitate propunand vecinilor o atitudine de intelegere si spijin fata de copilul in dificultate, avand grija sa pastreze secretul professional asupra situatiei familiale care a determinat plasamentul copilului;

•    antrenează copilul în activități educative de timp liber, alături de ceilalți copii din familie;

•    ține permanent legătura cu gradinița/școala pentru cunoașterea evoluției situației școlare a copilului și respectă sfaturile personalului didactic;

•    îi insuflă copilului respectul pentru familie, în general, chiar dacă pentru un timp el este separat de propria familie

•    ajută copilul să prețuiască orice etapă din viața sa

3. Comunicare

-    stimularea dezvoltarii personalitătii copilului

-    dezvoltarea afectivitatii

-    antrenarea in exprimarea opiniei

-    primirea in vizita, convorbiri telefonice, corespondenta cu familia naturala sau adoptive

Activitati:

■    îl încurajează permanent pe copil, ajutandu-l sa depaseasca situatia dificila si a-si recapete increderea in sine, in familie, in societate

■    îi explică foarte clar copilului rolul pe care il are asistentul maternal, insistand pe faptul că părinții naturali sunt unici si de neilocuit

■    ascultă opiniile copilului si ii stimuleaza initiative

■    stimulează comunicarea între copii

■    încurajează autonomia copilului

■    discuta cu copilul intr-un climat de incredere, respecta confidentele copilului si nu-i inseala increderea

■    participa la vizita cu parintii sau alti membrii ai familiei naturale/extinse/adoptive

■    informeaza familia despre evolutia copilului

■    accepta sa raspunda la intrebarile membrilor familiei despre evolutia copilului

■    ajuta copilul sa pastreze relatia cu familia (il invata sa le scrie felicitari)

■    informeaza serviciul de asistenta maternala ori de cate ori i se cere asupra starii de ansamblu a copilului

■    colaboreaza cu asistentii sociali, psihologul, educatorul si cu alte categorii de personal la realizarea planului individual al copilului

■    solicita ajutorul celorlalti profesionisti, cand este cazul

■    comunica orice modificare a starii sale personale si familiale susceptibila sa influenteze ingrijirea copilului

■    comunica de urgenta persoanei de referinta desemnata de angajator orice situatie dificila legata de copil: fuga de la domiciliu, accident, boala, acte de delincventa

4. Participare la cursuri de formare si de perfectionare

-    participa la cursurile organizate de directia generala de asistenta sociala

-    participa la reuniuni, dezbateri legate de profesiunea de asistent maternal ori de cate ori este invitat

-    accepta faptul ca profesia de asistent maternal reclama o dorinta permanenta de a invata si o constientizare a limitelor capacitatii de interventie, dat fiind ca fiecare copil primit in plasament este diferit de cel primit anterior si necesita un alt mod de comunicare/educare/ocrotire

-    invata sa lucreze in echipa

-    se informeaza pe teme legate e ingrijirea si educarea copilului din surse viabile, evitandu-se sursele empirice

-    apeleaza la consiliere/informare de specialitate pentru a se autoproteja

Atribuții asistent social (263501):

- evaluează capacitatea solicitantilor de a oferi îngrjire potrivita copilului care necesita acest tip de protectie, in vederea atestarii ca asistent maternal;

-    prezintă și susține în fața Comisiei pentru Protecția Copilului propunerile de eliberare a atestatului, de suspendare ori retragere a acestuia, întocmind documentația necesară în acest sens;

-    depune diligentele necesare si colaboreaza cu serviciul contencios pentru clarificarea situatiei juridice a copilului;

-    realizeaza consilierea juridica a parintilor, copiilor (dupa caz, a asistentilor maternali cu privire la drepturile copilului, la drepturile si obligatiile parintesti, la efectele adoptiei;

-    participa la potrivirea teoretică și practică a asistenților maternali profesioniști cu copilul înaintea primirii în plasament, prezentand abilitatile si competentele acestora;

-    monitorizează relația asistent maternal-copil și evoluția dezvoltării acestuia pe parcursul măsurii;

-    monitorizează relația copil-părinte natural/familie lărgită în vederea reintegrării;

-    participă la realizarea potrivirii cu potențialele familii adoptive pentru copiii adoptabili;

-    întocmește documentele necesare și participă la distribuirea materialelor destinate creșterii și educării copiilor aflați la asistenții maternali angajați ai DGASPC sector 6;

-    pregătește și participă la campaniile de informare și sensibilizare a popula

-    ției cu privire la asistența maternală;

-    pregătește și participă la cursurile de formare a inițială și continuă a asistenților maternali organizate de DGASPC sector 6;

-    colaborează cu reprezentanții OPA care desfășoară activități în domeniul asistenței maternale;

-    participă la cursuri de perfecționare, independent și împreună cu asistenții maternali și personalul din centrele de plasament;

-    respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;

-    respectă Regulamentul intern;

-    alte sarcini date de șeful de serviciu, stabilite conform cerințelor postului

Atributii psiholog(263411):

-    respectă codul deontologic al profesiei;

-    respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6;

-    respectă metodologia de lucru și strategia serviciului din care face parte;

-    își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind protecția copilului;

-    evaluează din punct de vedere psihologic persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, întocmind rapoarte de specialitate;

-    evaluează psihologic copiii aflați în plasament la asistentul maternal profesionist aflați în evidența serviciului;

-    consiliere psihologică pentru copiii/familia biologică și extinsă/asistenții maternali profesioniști aflați în evidența serviciului

-    participă la potrivirea teoretică și practică a asistentului maternal cu copilul în vederea plasării;

-    participă la monitorizarea relației asistent maternal-copil și evoluția dezvoltării acestuia pe parcursul măsurii, întocmind planul individual de protecție împreună cu asistentul social, asigurând dezvoltarea aptitudinilor, deprinderilor și a cunoștințelor necesare vieții de adult;

-    participă la monitorizarea relației copil-părinte natural/familie lărgită în vederea reintegrării;

-    participă la realizarea potrivirii teoretice și practice cu potențialele familii adoptive pentru copiii adoptabili;

-    pregătește și participă la campaniile de informare și sensibilizare a populației cu privire la asistența maternală;

-    pregătește și participă la cursurile de formare a inițială și continuă a asistenților maternali organizate de DGASPC sector 6;

-    colaborează cu reprezentanții OPA care desfășoară activități în domeniul asistenței maternale;

-    participă la cursuri de perfecționare, independent și împreună cu asistenții maternali și personalul din centrele de plasament;

-    respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;

-    respectă Regulamentul intern;

-    alte sarcini repartizate de șeful de serviciu, stabilite conform cerințelor postului.

ART. 12

Finanțarea serviciului

(1)    În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al sectorului 6, Bucuresti.

DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Page 11 of 11