Hotărârea nr. 190/2018

HCL 190 – Hotarare privind transmiterea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în strada Drumul Taberei nr. 18, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind transmiterea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în strada Drumul Taberei nr. 18, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile:

H.C.G.M.B. nr. 221/1999 privind transmiterea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Primăriei Municipiului București în administrarea Primăriilor de Sector - în vederea exercitării atribuțiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetului C.G.M.B.;

H.C.G.M.B. nr. 86/2002 privind transmiterea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6, București, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 6 pentru Serviciul Public pentru Finanțe Locale sector 6 (actual Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 6);

H.C.G.M.B. nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

H.C.L. Sector 6 nr. 95/2005 privind delimitarea terenurilor referitoare la piețe și complexe agroalimentare aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 6, transmise conform H.C.G.M.B. nr. 239/2001;

H.C.L. Sector 6 nr. 56/2010 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 95/2005;

H.C.L. Sector 6 nr. 115/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Drumul Taberei nr. 18 Sector 6”, pentru supraetajare și amenajare sediu, pe un teren în suprafață de 1.918,00 m.p. domeniul public al Municipiului București;

H.C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin. (3) și alin. (6), precum și a art. 81 alin. (2) lit. f) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de a aproba transmiterea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în strada Drumul Taberei nr. 18, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6.

Art. 1. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate al acestuia și serviciile publice de interes local abilitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro email: prim6(ă>,primarie6.ro