Hotărârea nr. 189/2018

HCL 189 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Amfiteatru” Școala Gimnazială nr. 198, actualmente Școala Gimnazială ,,Regina Maria”, din Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


l2iia3;lCKttK®HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amfiteatru” Școala Gimnazială nr. 198. actualmente Școala Gimnazială „Regina Maria”, din Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, București

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind

finanțele publice locale, cu cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2011 privind educația națională cu modificările și completările ulterioare și cele ale Deciziei Inspectorului Școlar General al Municipiului București nr. 4333 din data de 12.10.2017 privind schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale nr. 198, în Școala Gimnazială „Regina Maria”;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amfiteatru” Școala Gimnazială nr. 198, actualmente Școala Gimnazială „Regina Maria", din Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, București, așa cum sunt prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 189/30.08.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții "Amfiteatru" Școala Gimnazială nr. 198, actualmente Școala Gimnazială „Regina Maria”

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2 (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

19%

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

3.5

Proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0,00

0,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

0,00

0,00

0,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

0,00

0,00

0,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

408.538,41

77.622,30

486.160,71

Etapa 1

251 583,68

47.800,90

299.384,58

4.1.1

Obiect 1- Amfiteatru si scena

223.258.42

42.419,10

265.677,52

4.1.2

Obiect 2 - Camera proiector

28.325,26

5.381,80

33.707,06

Etapa 2

156.954,73

29.821,40

186776,13

4.1 3

Obiect 3- Copertina

118 738,42

22.560,30

141.298,72

4.1 4

Obiect 4 - Amenajare exterioara

38.216,31

7.261,10

45.477,41

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.198,25

417,67

2.615,92

Etapa 1

4.2.1

Obiect 2 - Camera proiector

2.198,25

417,67

2.615,92

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.377,15

261,66

1.638,81

Etapa 1

4.3.1

Obiect 2 - Camera proiector

1.377,15

261,66

1.638,81

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

412.113,81

78.301,62

490.415,43

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10.268,42

1.951,00

12.219,42

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10.268,42

1.951,00

12 219,42

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

10.268,42

1.951,00

12.219,42

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

422.382,23

80.252,62

502.634,85

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

421.005,08

79.990,97

500.996,05