Hotărârea nr. 188/2018

HCL 188 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți, conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, locuințelor sociale și locuințelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, modificată și completată, ale Ordonanței de Urgență nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, modificată și completată, precum și ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă condițiile și criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți, conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, locuințelor sociale și locuințelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019, după cum urmează:

(2)    Criteriile și condițiile menționate mai sus conținute de Anexele nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Lista cuprinzând documentele necesare completării dosarelor pentru atribuirea de locuințe, în baza Legii nr. 114/1996 se regăsește în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 186/2017.

Art. 3. Pentru a urgenta demararea proiectului de edificare de construcții cu destinația de locuințe, pe terenul situat din str. Drumul Taberei nr. 7B, persoanele/familiile care figurează cu domiciliul în str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 6 (parte a imobilului menționat, ce a fost preluat, de către Consiliul Local al Sectorului 6, în administrare, în baza H.G. nr. 336/2016 și a H.C.G.M.B. nr. 162/2016), în cazul în care au făcut dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta, vor fi incluse în liste separate, urmând ca situația locativă să le fie soluționată cu prioritate.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDIT
Nr.: 188

Data: 30.08.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro email: prim6(q),primarie6.ro

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 188/30.08.2018

A. CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE SOLICITANȚI PENTRU A BENEFICIA DE ATRIBUIREA DE LOCUINȚE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT (LOCUINȚE CE POT FI SUPUSE

VÂNZĂRII)

De atribuirea locuințelor cu chirie, din fondul locativ de stat pot beneficia persoanele/familiile care se încadrează în una/unele dintre situațiile de mai jos:

1.    Au domiciliul, cu neîndeplinirea/îndeplinirea normei locative prevăzută de Anexa nr.l, punctul B din Legea nr.l 14/1996, în locuință aflată în proprietatea părinților sau, după caz, a copiilor ;

2.    La adresa de domiciliu au pierdut drepturile locative ca urmare a divorțului, vânzării locuinței de către părinți/copii sau evacuarea părinților/copiilor pentru neplata cotelor de întreținere sau chiriei;

3.    Au domiciliul și locuiesc având/neavând forme legale (contract de închiriere) în locuință aflată în proprietate privată aparținând unor persoane fizice (altele decât cele prevăzute la punctul 1) sau juridice (se exceptează locuințele de serviciu);

4.    Au domiciliul la proprietar, cămin sau locuință de serviciu, de unde s-a dispus evacuarea, prin hotărâre judecătorească, din motive neimputabile solicitantului;

5.    Sunt angajați în cadrul Primăriei Sectorului 6 (inclusiv ai unităților/serviciilor descentralizate), respectiv angajați în cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 6, indiferent de domiciliul stabil avut la data depunerii cererii.

6.    Au venituri/membru de familie superioare venitului mediu pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizează cererea.

7 . De prevederile legii, beneficiază doar persoanele/familiile constituite din membri cu cetățenie română și în condițiile în care solicitantul și, după caz, membrii familiei acestuia (soț/soție, copii), după 01.01.1990 nu au deținut și nu dețin locuință în proprietate sau din fondul locativ de stat. Nu li se aplică dispozițiile legale menționate persoanelor/familiilor care, după 01.01.1990, au deținut o locuință din fondul locativ de stat și au pierdut drepturile locative din propria culpă, ca urmare a neplății chiriei și/sau a sumelor aferente cotelor de utilități.

B. CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE SOLICITANȚI PENTRU A BENEFICIA DE ATRIBUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE

1.    Condițiile aplicabile pentru atribuirea de locuințe sociale sunt cele prevăzute la litera „A”, punctele (1) - (5) și (7).

2.    Persoanele sau familiile care au solicitat/solicită atribuirea unei locuințe sociale trebuie să îndeplinească, obligatoriu, condiția ca venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, să se situeze sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința.

C. CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE SOLICITANȚI PENTRU

A BENEFICIA DE ATRIBUIREA DE LOCUINȚE DE NECESITATE

De atribuirea locuințelor de necesitate pot beneficia persoanele/familiile care se încadrează în una/unele dintre situațiile de mai jos:

1.    Dețin o locuință ce a devenit inutilizabilă în urma unei catastrofe naturale sau accident, locuința de necesitate putând fi atribuită pe o durată de maxim 2 ani;

2.    Dețin o locuință supusă unor lucrări de reabilitare ce nu se pot efectua în cazul în care clădirea este ocupată de locatari, locuința de necesitate fiind atribuită pe durata derulării lucrărilor, până la finalizarea acestora.

D. SITUAȚII SPECIALE

Vor beneficia cu prioritate de repartizarea unei locuințe, solicitanții care fac dovada îndeplinirii criteriilor restrictive și care au rezultate deosebite în domeniul științific, artistic sau sportiv.

ANEXA NR. 2

Ia H.C.L. Sector 6 nr. 188/30.08.2018

PUNCTAJE

PENTRU STABILIREA LISTEI CU ORDINEA DE PRIORITATE A SOLICITANȚILOR ÎNDREPTĂȚIȚI LA REPARTIZAREA DE LOCUINȚE CU CHIRIE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, LOCUINȚE SOCIALE SAU LOCUINȚE DE NECESITATE

1. SITUAȚIA LOCATIVĂ ACTUALĂ:

a)    Norma locativă, conform Anexei 1, punctul B

-    1 persoană/1 cameră;

-    2 persoane/2 camere;

-    3 sau 4 persoane/3 camere;

-    5 sau 6 persoane/4 camere;

-    7 sau 8 persoane/5 camere.

Punctaj: 2 puncte

Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei solicitantului care nu are asigurată norma locativă, familia fiind definită prin “art.17” din Legea nr.l 14/1996;

b)    Siguranța construcției - dacă nu prezintă siguranță în exploatare și are un grad înaintat

de risc.

Punctaj: 3 puncte

Notă: îndeplinirea acestui criteriu trebuie dovedită cu raport de expertiză de către organele abilitate.

c)    Calitatea în care solicitantul locuiește la adresa de domiciliul:

-    chiriaș la particular, în locuință de serviciu, în cămin    - 3 puncte

-    tolerat la părinți/copii/alte persoane    - 1 punct

NOTĂ: în cazurile în care solicitantul nu locuiește la adresa de domiciliu i se va acorda punctaj numai pentru criteriul prevăzut la punctul (1) lit. a)

d)    Persoane care figurează cu domiciliul stabil într-o locuință unde au pierdut drepturile locative ca urmare a divorțului

Punctaj: 1 punct

e)    Data la care solicitantul și-a stabilit domiciliul în București:

Punctaj: 1 punct - de la 1 la 3 ani;

5 puncte - de la 3 la 10 ani 10 puncte - peste 10 ani.

2.    NUMĂRUL DE COPII :

Punctaj: lpunct - pentru fiecare copil.

3.    STAREA SĂNĂTĂȚII - (boala de care suferă solicitantul, soțul/soția,copiii și părinții cu care gospodăresc, numai dacă aceștia din urmă fac parte dintre membrii familiei pentru care se solicită locuință):

a)    Invaliditate(handicap):

Punctaj: 5 puncte - invaliditate gr.l (handicap grav);

3 puncte - invaliditate gr.II (handicap accentuat); lpunct - invaliditate gr.lll (handicap mediu);

b)    Certificat medical de boală, avizat de medicul de familie, cu drept la o cameră în plus

(conform O.U.G. nr. 40/1999, Anexa nr. 2)

Punctaj: 1 punct

NOTA 1:

Pentru fiecare act medical (certificat handicap/invaliditate, certificat medical) prezentat pentru membrii familiei (solicitant, soț/soție, copii) se acordă punctaj, urmând ca acestea să se cumuleze. Se iau în calcul certificatele medicale, certificatele de handicap/invaliditate pentru părinții/copiii solicitanților numai în cazul in care aceștia vor beneficia, alături de titularul de cerere, de repartizarea unei locuințe în baza Legii nr. 114/1996.

4.    VENIT MEDIU NET LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE:

Punctaj: O puncte - nu realizează venituri

O puncte - venitul mediu net lunar pe persoana, realizat în ultimele 12 luni, se situează peste nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic, anterior lunii în care se analizează cererea

6 puncte - nu depășește venitul mediu net/membru de familie de 150 lei

5 puncte - pentru venit mediu net între 150,01 lei - 700 lei

4 puncte - pentru venit mediu net între 700,01 lei - 1 000 lei

3 puncte - pentru venit mediu net între 1 000,01 lei - 1900 lei

2 puncte - pentru venitul mediu net între 1900,1 lei - venitul net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, ce se situează la nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic, anterior lunii în care se analizează cererea

5.    VECHIMEA CERERII :

Punctaj: 23 de puncte + câte 4 puncte pentru fiecare an în care a figurat în evidența Primăriei Sectorului 6 de la data depunerii dosarului și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 114/1996 (21.10.1996)

23 puncte - între 19 și 22 ani 20 puncte - între 16 și 19 ani 15 puncte - între 13 și 16 ani 10 puncte - între 10 și 13 ani;

6    puncte - între 7 și 10 ani;

4    puncte - între 5 și 7 ani;

2    puncte - între 3 și 5 ani 1 punct - între 1 și 3 ani;

0 puncte - până într-un an

NOTA 2:

-    1 an = 12 luni

-    De cele 4 puncte/an suplimentare vor beneficia persoanele, în majoritatea cazurilor pensionari, ce au depus dosare în baza Legii nr. 5/1973, act normativ ce a fost abrogat prin intrarea în vigoare a Legii nr. 114/1996. Precizăm că este vorba strict de solicitanții care figurează în evidențele instituției noastre, s-au prezentat anual la reverificarea situației și au făcut dovada îndeplinirii condițiilor impuse de Legea nr. 114/1996 pentru a putea beneficia de locuință aflată în proprietatea statului..

6.    VÂRSTA SOLICITANTULUI

Punctaj: 1 punct - între 18 ani și 35 ani;

5 puncte - între 35 ani și 60 ani;

10 puncte - peste 60 ani

7.    STUDII ABSOLVITE

Punctaj: 10 puncte    -    studii    superioare

7    puncte    -    studii    postliceale

5    puncte    -    studii    medii (liceale)

3    puncte - studii profesionale (școala de ucenici, școala profesională etc.)

1 puncte    -    alte studii

Fără studii - nu se punctează

8. CRITERII SPECIALE

8.1.    TINERI CU VÂRSTA PÂNĂ ÎN 35 ANI, PROVENIȚI DIN INSTITUȚII DE OCROTIRE SOCIALĂ

Punctaj: 15 puncte

8.2.    EVACUAȚI DIN LOCUINȚĂ ÎN VIRTUTEA UNOR PREVEDERI CONTRACTUALE LEGALE, CARE NU DEPIND DE VOINȚA ȘI COMPORTAMENTUL ACESTORA (locuințe de serviciu, înstrăinarea locuinței unde au locuit în calitate de tolerați sau chiriași și alte situații similare),

Punctaj: 5 puncte

8.3.    BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004, BENEFICIARII DECRETULUI - LEGE NR. 118/1990, republicat în 1998, VETERANII ȘI VĂDUVELE DE RĂZBOI CONFORM LEGII NR.44/1994,

Punctaj: 2 puncte

8.4.    FUNCȚIONARI PUBLICI

Punctaj: 2 puncte

Notă: Funcționarul public este definit prin Legea nr. 188/1999.

NOTĂ 3:

-    la egalitate de puncte, prioritatea se stabilește în ordinea numărului de înregistrare a cererii;

-    în cazul îndeplinirii a două sau mai multe dintre condițiile prevăzute la criteriile speciale, punctajul se cumulează.ANEXA NR. 3

la H.C.L. Sector 6 nr. 188/30.08.2018

LISTA

CUPRINZÂND DOCUMENTELE NECESARE COMPLETĂRII DOSARELOR PENTRU ATRIBUIREA DE LOCUINȚE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, A NORMELOR METODOLOGICE DE APLICAREA

ACESTEIA Șl A CRITERIILOR APROBATE DE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

ESTE NECESAR CA SOLICITANȚII SĂ DEPUNĂ CEREREA INDIVIDUAL Șl ÎN NUME PROPRIU Șl SĂ PREZINTE, LA DATA DEPUNERII CERERII, ÎN ORIGINAL Șl XEROCOPIE, ACTELE MAI JOS MENȚIONATE:

1.    DECLARAȚIE AUTENTIFICATĂ, DIN CARE SĂ REZULTE CĂ FAMILIA SOLICITANTULUI (PRIN FAMILIE SE ÎNȚELEGE SOLICITANTUL(A), SOȚIA/SOȚUL Șl COPIII, CARE VOR FI NOMINALIZAȚI, PENTRU SOLICITANTUL NECĂSĂTORIT, SE VA PRECIZA STAREA CIVILĂ), DUPĂ DATA DE 01.01.1990 Șl PÂNĂ LA DATA DEPUNERII CERERII, NU A DEȚINUT Șl NU DEȚINE O LOCUINȚĂ PROPRIETATE PERSONALĂ SAU DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, NU A CEDAT UN CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Șl NU A BENEFICIAT DE SPRIJINUL STATULUI ÎN CREDITE Șl EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA UNEI LOCUINȚE. TOT ÎN DECLARAȚIE, SOLICITANTUL VA PRECIZA UNDE LOCUIEȘTE ÎN FAPT Șl CĂ SE ANGAJEAZĂ CA ORICE MODIFICARE SURVENITĂ ÎN SITUAȚIA SA, SĂ O ADUCĂ LA CUNOȘTINȚA PRIMĂRIEI. CÂND ESTE CAZUL, SOLICITANTUL VA MENȚIONA Șl DACĂ MEMBRII FAMILIEI SALE (SOȚIA, SOȚUL, COPIII MAJORI) REALIZEAZĂ VENITURI PE CONT PROPRIU (DIN ÎNCHIRIERI BUNURI MOBILE Șl IMOBILE, ACTIVITĂȚI AUTORIZATE CONFORM LEGII SAU DIN ALTE ACTIVITĂȚI PRODUCĂTOARE DE VENITURI IMPOZABILE) URMÂND SĂ PREZINTE ÎN ACEST SENS ACTE CARE SĂ DOVEDEASCĂ VENITURILE RESPECTIVE;

2.    CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE SAU ACTE CARE ATESTĂ DESFACEREA CĂSĂTORIEI (DACĂ ESTE CAZUL) - COPIE Șl ORIGINAL

3.    ACTELE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOȚI (DACĂ ESTE CAZUL) - COPIE Șl ORIGINAL

3.1.    DOVADA DOMICILIILOR AVUTE PÂNĂ LA DATA DEPUNERII CERERII - SE VA FACE, PENTRU SOLICITANT(Ă) Șl, DUPĂ CAZ, FAMILIA ACESTUIA/ACESTEIA (SOȚIA/SOȚUL, COPIII MAJORI), PE BAZA ADEVERINȚEI ELIBERATĂ DE DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, LA CARE SOLICITANTUL(A) ESTE ARONDAT CU DOMICILIUL STABIL -ORIGINAL;

4.    CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR SAU ACTELE DE IDENTITATE (DACĂ ESTE CAZUL) - COPIE Șl ORIGINAL;

5.    PENTRU COPIII REZULTAȚI DIN CONCUBINAJ, RECUNOSCUȚI DE TATĂ, SE VA PREZENTA HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A MINORILOR - COPIE Șl ORIGINAL;

6.    DOVADA CALITĂȚII ÎN CARE FAMILIA LOCUIEȘTE LA ADRESA DE DOMICILIU. ÎN ACEST SENS VA PREZENTA, DUPĂ CAZ:

-    ACTUL DE PROPRIETATE SAU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE DACĂ LA ADRESA DE DOMICILIUL SOLICITANTUL(A) SI, DUPĂ CAZ, FAMILIA ACESTUIA(EIA) (SOTIE/SOT, COPII) LOCUIESC ÎN CALITATE DE TOLERAȚI. - COPIE Șl ORIGINAL;

-    CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE (ÎN CARE SE VA PRECIZA NUMĂRUL DE CAMERE ÎNCHIRIATE) DACĂ LA ADRESA UNDE SOLICITANTUL(A) SI, DUPĂ CAZ, FAMILIA ACESTUIA(EIA) (SOTIE/SOT, COPII) LOCUIESC ÎN CALITATE DE CHIRIAȘ LA PROPRIETAR -COPIE Șl ORIGINAL;

7.    ÎN CAZUL ÎN CARE, TITULARUL(A) SAU, DUPĂ CAZ, SOȚIA/SOȚUL ACESTUIA/ACESTEIA, DUPĂ DATA DE 01.01.1990 AU AVUT DOMICILIUL SI LA ALTE ADRESE FAȚĂ DE CEA ACTUALĂ, URMEAZĂ SĂ FIE PREZENTATE Șl ACTELE DOMICILIILOR ANTERIOARE.

7.1.    PENTRU DOMICILIILE AVUTE ÎN MEDIUL URBAN, SE VOR PREZENTA, DUPĂ CAZ:

A)    CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE DACĂ AU LOCUIT ÎN CALITATE DE CHIRIAȘ LA PROPRIETAR - COPIE Șl ORIGINAL;

B)    ACTUL DE PROPRIETATE SAU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE Șl ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR DACĂ AU AVUT DOMICILIUL LA ACEȘTIA - COPIE Șl ORIGINAL;

7.2.    PENTRU SITUAȚIILE ÎN CARE NU POT FI PREZENTATE ACTELE DE PROPRIETATE SAU CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE ALE LOCUINȚELOR, SE VOR PREZENTA ADEVERINȚE ELIBERATE DE DIRECȚIILE/SERVICIILE DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE DE PE LÂNGĂ PRIMĂRIILE PE RAZA CĂRORA SE SITUEAZĂ IMOBILELE RESPECTIVE, ÎN CARE SĂ SE MENȚIONEZE DACĂ SOLICITANȚII AU FIGURAT SAU FIGUREAZĂ CU LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ LA ACELE ADRESE, DUPĂ 01.01 1990 -ORIGINAL;

7.3. PENTRU DOMICILIILE AVUTE ÎN MEDIUL RURAL SE VOR PREZENTA ADEVERINȚE ELIBERATE DE PRIMĂRIILE COMUNELOR PE RAZA CĂRORA AU DOMICILIAT, DIN CARE SĂ REIASĂ DACĂ AU FIGURAT SAU FIGUREAZĂ CU LOCUINȚĂ PROPRIETATE PERSONALĂ Șl TEREN INTRAVILAN PE RAZA COMUNELOR RESPECTIVE, DUPĂ 01.01.1990-ORIGINAL;

8.    SOLICITANTUL, CARE LOCUIEȘTE LA ADRESA DE DOMICILIU. VA PREZENTA ACTELE DE IDENTITATE ALE PERSOANELOR CARE LOCUIESC Șl AU DOMICILIUL LA ACEA ADRESĂ, PENTRU COPIII CU VÂRSTA SUB 14 ANI, SE VOR PREZENTA CERTIFICATELE DE NAȘTERE - COPIE Șl ORIGINAL;

9.    DACĂ SOLICITANTUL ARE DOMICILIUL Șl LOCUIEȘTE ÎN APARTAMENT LA BLOC, VA PPREZENTA ADEVERINȚĂ DE LA ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ÎN CARE SĂ SE PRECIZEZE NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR PENTRU CARE SE PLĂTESC COTE DE ÎNTREȚINERE AFERENTE APARTAMENTULUI RESPECTIV - ORIGINAL;

10.    DOVADA STUDIILOR ABSOLVITE DE SOLICITANT - COPIE Șl ORIGINAL;

CEL CARE NU A URMAT O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VA PREZENTA DECLARAȚIE AUTENTIFICATĂ LA NOTARUL PUBLIC DATĂ ÎN ACEST SENS;

11.    CERTIFICAT MEDICAL (DACĂ ESTE CAZUL) ELIBERAT CONFORM ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR 40/1999, AVIZAT DE MEDICUL DE FAMILIE, PENTRU SOLICITANT, SOȚ/SOȚIE, COPII ȘI/SAU PĂRINȚII SOȚILOR, DACĂ ACEȘTIA DIN URMĂ VOR BENEFICIA. ALĂTURI DE TITULARUL DE CERERE, DE REPARTIZAREA UNEI LOCUINȚE ÎN BAZA LEGII 114/1996 - ORIGINAL;

12.    CERTIFICAT DE HANDICAP/INVALIDITATE (DACĂ ESTE CAZUL), PENTRU SOLICITANT, SOȚ/SOȚIE, COPII ȘI/SAU PĂRINȚII SOȚILOR, DACĂ ACEȘTIA DIN URMĂ VOR BENEFICIA, ALĂTURI DE TITULARUL DE CERERE, DE REPARTIZAREA UNEI LOCUINȚE ÎN BAZA LEGII 114/1996 - COPIE Șl ORIGINAL;

13.    CERTIFICAT DE RĂNIT, LUPTĂTOR SAU URMAȘ AL CELUI DECEDAT ÎN REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989 (DACĂ ESTE CAZUL) - COPIE Șl ORIGINAL;

14.    DOVADA DREPTURILOR ACORDATE CONFORM PREVEDERILE LEGII NR.44/1994 (VETERANI DE RĂZBOI), COMPLETATĂ Șl MODIFICATĂ (DACĂ ESTE CAZUL) - COPIE Șl ORIGINAL;

15.    DOVADA DREPTURILOR ACORDATE DE PREVEDERILE DECRETULUI-LEGE NR 118/1990, (PERSOANE PERSECUTATE POLITIC Șl PERSOANE DEPORTATE) COMPLETATĂ Șl MODIFICATĂ (DACĂ ESTE CAZUL) - COPIE Șl ORIGINAL;

16.    ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANȚII SUNT EVACUAȚI (EVACUAREA NU TREBUIE SĂ SE DATOREZE CULPEI PROPRII) DE LA ADRESA DE DOMICILIU, VOR PREZENTA SENTINȚA JUDECĂTOREASCĂ DE EVACUARE Șl PROCESUL VERBAL DE PUNERE ÎN APLICARE A SENTINȚEI SAU NOTIFICARE ÎN VEDEREA EVACUĂRII EMISĂ DE EXECUTOR JUDECĂTORESC - COPIE Șl ORIGINAL;

17.    DOVADA VENITURILOR NETE REALIZATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI. DE FAMILIA SOLICITANTULUI (SOLICITANTUL(A), SOȚIA/SOȚUL Șl COPIII):

-    ADEVERINȚE DE LA LOCURILE DE MUNCĂ CU VENITURILE NETE REALIZATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI PENTRU FIECARE MEMBRU DE FAMILIE SALARIAT; PERSOANELE SALARIATE LA SOCIETĂȚI PERTICULARE, VOR PREZENTA PE LÂNGĂ ADEVERINȚĂ Șl CONTRACTUL DE MUNCĂ - COPIE Șl ORIGINAL SAU COPIE ELIBERATĂ DE ANGAJATOR PURTÂND VIZA „CONFORM CU ORIGINALUL”, DATA, SEMNĂTURA Șl ȘTAMPILA ANGAJATORULUI, PRECUM Șl EXTRASUL DIN REGISTRUL DE SALARIAȚI CERTIFICAT DE ANGAJATOR (REVISAL);

-    ȘOMERII VOR PREZENTA CARNETUL DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ LA AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SECTOR 6 Șl DOVADA VENITURILOR REALIZATE DE ACEȘTIA ÎN LUNILE RESPECTIVE - COPIE Șl ORIGINAL;

-    CEI CARE NU AU LOC DE MUNCĂ Șl NU REALIZEAZĂ NICI UN VENIT, VOR PREZENTA DECLARAȚIE DATĂ LA NOTARUL PUBLIC ÎN ACEST SENS (PENTRU LUNILE ÎN CARE NU AU LUCRAT ÎN ULTIMUL AN) SAU ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE A N A F. CARE SĂ ATESTE ACEST LUCRU;

-    PENSIONARII VOR PREZENTA TALOANELE DE PENSIE DIN ULTIMELE 12 LUNI SAU ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE CASA LOCALĂ DE PENSII SECTOR 6, CU PENSIA PRIMITĂ ÎN ULTIMELE 12 LUNI, DECIZIA DE PENSIONARE Șl DUPĂ CAZ, DECIZIA DE PIERDEREA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ;

-    PENTRU MINORI SE VA FACE DOVADA PRIMIRII ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII - COPIE Șl ORIGINAL