Hotărârea nr. 187/2018

HCL 187 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019

»«»: 3»


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000;

Ținând cont de prevederile art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, modificată și completată prin Legea nr. 84/2008 și Ordonanța de Urgență nr. 57/2008;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă condițiile și criteriile de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019.

(2)    Criteriile și condițiile menționate mai sus, sunt conținute de Anexele nr. 1 și nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Lista cuprinzând documentele necesare completării dosarelor pentru atribuirea de locuințe, în baza O.U.G. nr. 74/2007, se regăsește în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 187/2017.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 187

Data: 30.08.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www. primar ie6. ro email: prim6(a),primarie6. ro

A. CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE SOLICITANȚI PENTRU A BENEFICIA DE ATRIBUIREA DE LOCUINȚE CU CHIRIE, CONFORM PREVEDERILOR O.U.G. NR. 74/2007

De atribuirea locuințelor cu chirie, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 74/2007, pot beneficia persoanele/familiile care se încadrează în una/unele dintre situațiile de mai jos:

1.    La adresa de domiciliu (pe raza Sectorului 6) unde au pierdut drepturile locative a intervenit evacuarea pe cale administrativa sau judecătorească din locuință retrocedată fostului proprietar;

2.    La adresa de domiciliu (pe raza Sectorului 6), la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au avut calitatea de chiriași în locuință din fondul locativ de stat, dovedită prin acte, ori li s-a anulat, prin hotărâre judecâtorească definitivă (și irevocabilă), contractul de vânzare-cumpărare a locuinței, fiind notificate, de cei cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, în vederea evacuării;

3.    La adresa de domiciliu (pe raza Sectorului 6), la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au avut calitatea de chiriași în locuință din fondul locativ de stat, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă (și irevocabilă) contractul de vânzare-cumpărare a locuinței, iar la data luării în evidență, la Primăria sectorului 6, în vederea atribuirii unei locuințe proprietate a municipiului București, au calitatea de chiriași în baza unor contracte de închiriere încheiate cu proprietarii imobilului restituit.

4.    Au domiciliul și locuiesc neavând forme legale (contract de închiriere) în locuință (de pe raza Sectorului 6) unde, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au avut calitatea de chiriași, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă (și irevocabilă) contractul de vânzare-cumpărare a locuinței, actualii titulari ai dreptului de proprietate refuzând, din motive neimputabile solicitanților, încheierea unor contracte de închiriere.

NOTA. De prevederile legii, beneficiază doar familiile constituite din membri/persoane cu cetățenie română și în condițiile în care solicitantul și, după caz, membrii familiei acestuia (soț/soție, copii) îndeplinesc toate criteriile prevăzute de art. 1 alin (2) din O.U.G. nr. 74/2007, având prioritate dacă se încadrează în una dintre situațiile prevăzute de art. 1 alin. (4) din același act normativ.

Pot beneficia de prevederile O.U.G. nr. 74/2007 numai persoanele/familiile față de care măsura evacuării/notificarea în vederea evacuării sau refuzul de încheiere/prelungire a contractului de închiriere nu s-a datorat propriei culpe.

Pot beneficia de dispozițiile legii persoanele/familiile care, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au avut calitatea de chiriași în locuință din fondul locativ de stat (pe raza Sectorului 6), dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă (și irevocabilă) contractul de vânzare-cumpărare a locuinței (situată pe raza sectorului 6), au fost evacuate din locuințe și și-au schimbat domiciliul la o altă adresă de pe raza Sectorului 6, la reînnoirea (în condițiile legii) actelor de identitate.

PREȘEDINTE

Traia:PUNCTAJE

PENTRU STABILIREA LISTEI CU ORDINEA DE PRIORITATE A SOLICITANȚILOR ÎNDREPTĂȚIȚI LA REPARTIZAREA DE LOCUINȚE, CONFORM O.U.G. NR. 74/2007 PRIVIND ASIGURAREA FONDULUI DE LOCUINȚE SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI

1. SITUAȚIA LOCATIVĂ ACTUALĂ:

a)    Norma locativâ, conform Anexei 1, punctul B

-    1 persoană/1 cameră;

-    2 persoane/2 camere;

-    3 sau 4 persoane/3 camere;

-    5 sau 6 persoane/4 camere;

-    7 sau 8 persoane/5 camere.

Punctaj; 2 puncte

Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei solicitantului care nu are asigurată norma locativă, familia fiind definită prin “art.17” din Legea nr.l 14/1996;

b)    Situația solicitantului la adresa unde figurează cu domiciliul:

-    notificat/evacuat din locuință retrocedată fostului

proprietar, locuință aflată pe raza sectorului 6    - 25 puncte

-    chiriaș în locuință situată pe raza sectorului 6,

retrocedată fostului proprietar    - 15 puncte

Nota: în cazul prevăzut la lit. (b), alin. 1, sunt incluse și persoanele cu privire la care nu s-a dispus evacuarea sau nu au fost notificate cu privire la evacuare dar, din motive neimputabile lor, nu beneficiază de un contract de închiriere valabil încheiat cu proprietarul căruia i s-a restituit imobilul (proprietarul a refuzat prelungirea sau reînoirea contractului).

Sunt incluse în cazul prevăzut la lit. (b) alin 2 persoanele/familiile care, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au avut calitatea de chiriași în locuință din fondul locativ de stat, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătoreascâ definitivă și irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinței și au fost obligate, în condițiile O.U.G. nr. 40/1999, sa preia în folosința o altă locuință pusă la dispoziție de fostul proprietar sau de moștenitorii acestuia.

2.    NUMĂRUL DE COPII :

Punctaj: 1 punct - pentru fiecare copil.

3.    STAREA DE SĂNĂTATE - (boala de care suferă solicitantul, soțul/soția, copiii și părinții cu care gospodăresc, numai dacă aceștia din urmă fac parte dintre membri familiei pentru care se solicită locuință):

a)    Invaliditate(handicap):

Punctaj: 5 puncte - invaliditate gr.I(handicap grav);

3 puncte - invaliditate gr.II(handicap accentuat);

1 punct - invaliditate gr.III (handicap mediu);

b)    Certificat medical de boală, avizat de medicul de familie, cu drept la o cameră în plus

(conform O.U.G. nr. 40/1999, Anexa nr. 2)

Punctaj: 1 punct

Notă: Pentru fiecare act medical (certificat handicap/invaliditate, certificat medical) prezentat pentru membrii familiei (solicitant, soț/soție, copii) se acordă punctaj, urmând ca acestea să se cumuleze. Se iau în calcul certificatele medicale, certificatele de handicap/invaliditate pentru părinții solicitanților numai în cazul in care aceștia urmează să locuiască efectiv împreună cu titularul cererii de locuință.

4.    VENIT MEDIU NET LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE:

Punctaj: O puncte - cei ce nu realizează venituri

O puncte - venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, se situează peste nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic, anterior lunii în care se analizează cererea 6 puncte- venitul mediu net/membru de familie de până la 150 lei inclusiv

5 puncte - pentru    venit    mediu    net/membru de    familie între 150,01 lei - 700 lei

4 puncte - pentru    venit    mediu    net/membru de    familie între 700,01 lei - 1 000 lei

3 puncte - pentru    venit    mediu    net/membru de    familie între 1 000,01 lei - 1 900 lei

2 puncte - pentru venit mediu net/membru    de familie între 1.900,01 lei - nivelul câștigului

salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic, anterior lunii în care se analizează cererea.

5.    VECHIMEA CERERII :

Punctaj: 8 puncte - peste 10 ani;

6 puncte - între 7 și 10 ani;

4    puncte - între 3 și 7 ani;

2 puncte - între 1 și 3 ani;

0 puncte - până într-un an

Notă: - 1 an = 12 luni

6.    VÂRSTA SOLICITANTULUI Punctaj: 1 punct - între 18 ani-35 ani;

5    puncte - între 35 ani și 60 ani;

10 puncte - peste 60 ani

7.    STUDII ABSOLVITE

Punctaj: 8 puncte - studii superioare

5 puncte - studii medii, postliceale 2 puncte - alte studii

Fără studii - nu se punctează

8.    CRITERII SPECIALE

8.1.    BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004, BENEFICIARII DECRETULUI - LEGE NR. 118/1990, republicat în 1998, VETERANII ȘI VĂDUVELE DE RĂZBOI CONFORM LEGII NR.44/1994

Punctaj: 2 puncte

8.2.    FUNCȚIONARI PUBLICI

Punctaj: 2 puncte

Notă: Funcționarul public este definit prin Legea nr. 188/1999.

NOTĂ:

-    La egalitate de puncte, prioritatea se stabilește în ordinea numărului de înregistrare a cererii;

-    în cazul îndeplinirii a două sau mai multe dintre condițiile prevăzute la criteriile speciale, punctajul se cumulează.

-    Solicitanții, evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari, precum și solicitanții chiriași în locuințe retrocedate foștilor proprietari, care au fost notificați sau împotriva cărora s-a pronunțat o hotărâre judecătorească de evacuare în favoarea fostului proprietar, vor beneficia de prioritate la atribuirea unei locuințe stabilita de O.U.G. 74/2007, dacă hotărârea/notificarea privind evacuarea sau evacuarea efectivă nu se datoreaze unor motive imputabile chiriașului (ex. neplata cotelor de întreținere, neplata cu rea credință a chiriei ș.a.).

LISTA

CUPRINZÂND DOCUMENTELE NECESARE COMPLETĂRII DOSARELOR PENTRU ATRIBUIREA DE LOCUINȚE, ÎN BAZA ORDONANȚEI DE URGENTĂ NR. 74/2007 ȘI A CRITERIILOR APROBATE DE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 (PERSOANE PROVENITE DIN IMOBILE RETROCEDATE)

PENTRU CA CEREREA SĂ FIE ANALIZATĂ, ESTE NECESAR CA ACEASTA SĂ FIE DEPUSĂ INDIVIDUAL ȘI ÎN NUME PROPRIU ȘI SĂ FIE PREZENTATE, LA DATA DEPUNERII DOSARULUI, ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE, ACTELE MAI JOS MENȚIONATE:

1.    DECLARAȚIE AUTENTIFICATĂ, LA DATA DEPUNERII CERERII, DIN CARE SĂ REZULTE CĂ SOLICITANTUL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, FAMILIA SA (PRIN FAMILIE SE ÎNȚELEGE SOLICITANTUL, SOȚUL/SOȚIA Șl COPIII, CARE VOR FI NOMINALIZAȚI, PENTRU SOLICITANTUL NECĂSĂTORIT SE VA PRECIZA STAREA CIVILĂ), DUPĂ DATA DE 01.01.1990 ȘI PÂNĂ LA DATA DEPUNERII CERERII, NU AU DEȚINUT ȘI NU DEȚIN O LOCUINȚĂ PROPRIETATE PERSONALĂ SAU DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, NU A CEDAT UN CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ȘI NU A BENEFICIAT DE SPRIJINUL STATULUI ÎN CREDITE ȘI EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA UNEI LOCUINȚE. TOT ÎN DECLARAȚIE, SOLICITANTUL VA PRECIZA UNDE LOCUIEȘTE ÎN FAPT FAMILIA SA ȘI CĂ SE ANGAJEAZĂ CA ORICE MODIFICARE SURVENITĂ ÎN SITUAȚIA LOCATIVĂ A FAMILIEI SALE, SĂ O ADUCĂ LA CUNOȘTINȚA PRIMĂRIEI. DE ASEMENEA, SOLICITANTUL VA MENȚIONA ȘI DACĂ MEMBRII FAMILIEI SALE (SOȚUL, SOȚIA, COPIII MAJORI) REALIZEAZĂ VENITURI PE CONT PROPRIU (DIN ÎNCHIRIERI BUNURI MOBILE Șl IMOBILE, ACTIVITĂȚI AUTORIZATE CONFORM LEGII SAU DIN ALTE ACTIVITĂȚI PRODUCĂTOARE DE VENITURI IMPOZABILE) URMÂND SĂ PREZINTE ÎN ACEST SENS ACTE CARE SĂ DOVEDEASCĂ VENITURILE RESPECTIVE;

2.    CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE SAU ACTE CE DOVEDESC DESFACEREA CĂSĂTORIEI (DACĂ ESTE CAZUL) - COPIE ȘI ORIGINAL

3.    ACTELE DE IDENTI TATE ALE AMBILOR SOȚI (DACĂ ESTE CAZUL) - COPIE ȘI ORIGINAL

4.    CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR SAU ACTELE DE IDENTITATE (DACĂ ESTE CAZUL)

-COPIE ȘI ORIGINAL;

5.    DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ IMOBILUL UNDE FIGUREAZĂ CU DOMICILIUL SAU AU FIGURAT CU DOMICILIUL A FOST RETROCEDAT ȘI, DUPĂ CAZ, ACTELE CE DOVEDESC EVACUAREA DIN IMOBILUL RESPECTIV. ÎN SITUAȚIILE ÎN CARE EVACUAREA NU A INTERVENIT, VOR FACE DOVADA CALITĂȚII ÎN CARE MAI LOCUIESC LA RESPECTIVA ADRESĂ.

6.    PERSOANELE CARE, ÎN PREZENT, FIGUREAZĂ CU DOMICILIUL LA O ADRESĂ DE PE RAZA SECTORULUI 6, ALTA DECÂT CEA DE LA CARE A SURVENIT EVACUAREA CA URMARE A RETROCEDĂRII (SITUATĂ TOT PE RAZA SECTORULUI 6), VOR PREZENTA:

- ACTUL DE PROPRIETATE SAU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE DE LA ADRESA UNDE SOLICITANTUL/FAMILIA FIGUREAZĂ CU DOMICILIUL ȘI GOSPODĂREȘTE ÎN CALITATE DE TOLERAT SAU CHIRIAȘ COPIE Șl ORIGINAL;

ÎN SITUAȚIILE ÎN CARE NU POT FI PREZENTATE ACTELE DE PROPRIETATE SAU CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE ALE LOCUINȚELOR ORI SOLICITANTUL ȘI FAMILIA ACESTUIA NU LOCUIESC LA ADRESA DE DOMICILIU SE VOR PREZENTA ADEVERINȚE DE LA DIRECȚIA DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 6 ÎN CARE SĂ SE MENȚIONEZE DACĂ SOLICITANȚII AU FIGURAT SAU FIGUREAZĂ ÎN CALITATE DE PROPRIETARI LA ADRESA RESPECTIVĂ- ORIGINAL;

7.    DOVADA STUDIILOR ABSOLVITE DE SOLICITANT - COPIE Șl ORIGINAL;

CEL CARE NU A URMAT O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VA PREZENTA DECLARAȚIE AUTENTIFICATĂ LA NOTARUL PUBLIC DATĂ ÎN ACEST SENS;

8.    CERTIFICAT MEDICAL (DACĂ ESTE CAZUL) ELIBERAT CONFORM ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR. 40/1999, AVIZAT DE MEDICUL DE FAMILIE, PENTRU SOLICITANT, SOȚ/SOȚIE, COPII ȘI/SAU PĂRINȚII SOȚILOR, DACĂ ACEȘTIA DIN URMĂ VOR BENEFICIA, ALĂTURI DE TITULARUL DE CERERE, DE REPARTIZAREA UNEI LOCUINȚE ÎN BAZA O.U.G. NR. 74/2007 - ORIGINAL;

9.    CERTIFICAT DE HANDICAP/INVALIDITATE (DACĂ ESTE CAZUL), PENTRU SOLICITANT, SOȚ/SOȚIE, COPII ȘI/SAU PĂRINȚII SOȚILOR, DACĂ ACEȘTIA DIN URMĂ VOR BENEFICIA, ALĂTURI DE TITULARUL DE CERERE, DE REPARTIZAREA UNEI LOCUINȚE ÎN BAZA O.U.G. NR. 74/2007 -

COPIE ȘI ORIGINAL;

10.    CERTIFICAT DE RĂNIT, LUPTĂTOR SAU URMAȘ AL CELUI DECEDAT ÎN REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989(DACĂ ESTE CAZUL) - COPIE ȘI ORIGINAL;

11.    DOVADA DREPTURILOR ACORDATE DE PREVEDERILE LEGII NR.44/1994 (DACĂ ESTE CAZUL) -

COPIE Șl ORIGINAL;

12.    DOVADA DREPTURILOR ACORDATE DE PREVEDERILE DECRETULUI-LEGE NR.l 18/1990, COMPLETATĂ ȘI MODIFICATĂ PRIN LEGEA NR.189/2000 (DACĂ ESTE CAZUL) - COPIE ȘI ORIGINAL;

13.    DOVADA VENITURILOR NETE REALIZATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI, DE FAMILIA SOLICITANTULUI (SOLICITANTUL, SOȚUL/SOȚIA ȘI COPIII):

-    ADEVERINȚE DE LA LOCURILE DE MUNCĂ CU VENITURILE NETE REALIZATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI PENTRU FIECARE MEMBRU DE FAMILIE SALARIAT; PERSOANELE SALARIATE LA SOCIETĂȚI PARTICULARE, VOR PREZENTA PE LÂNGĂ ADEVERINȚĂ ȘI CONTRACTUL DE MUNCĂ -COPIE ȘI ORIGINAL SAU COPIE ELIBERATĂ DE ANGAJATOR PURTÂND VIZA „CONFORM CU ORIGINALUL”, DATA, SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA ANGAJATORULUI, PRECUM ȘI EXTRASUL DIN REGISTRUL DE SALARIAȚI CERTIFICAT DE ANGAJATOR (REVISAL);

-    ȘOMERII VOR PREZENTA CARNETUL DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ LA AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SECTOR 6 ȘI DOVADA VENITURILOR REALIZATE DE ACEȘTIA ÎN LUNILE RESPECTIVE - COPIE ȘI ORIGINAL;

-    CEI CARE NU AU LOC DE MUNCĂ ȘI NU REALIZEAZĂ NICI UN VENIT, VOR PREZENTA DECLARAȚIE DATĂ LA NOTARUL PUBLIC ÎN ACEST SENS (PENTRU LUNILE ÎN CARE NU AU LUCRAT ÎN ULTIMUL AN) SAU ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE A.N.A.F., CARE SĂ ATESTE ACEST LUCRU,

-    PENSIONARII VOR PREZENTA TALOANELE DE PENSIE DIN ULTIMELE 12 LUNI SAU ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE CASA DE PENSII SECTOR 6, CU PENSIA PRIMITĂ ÎN ULTIMELE 12 LUNI, DECIZIA DE PENSIONARE ȘI DUPĂ CAZ, DECIZIA DE PIERDEREA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ;

-    PENTRU MINORI SE VA FACE DOVADA PRIMIRII ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII - COPIE Șl ORIGINAL

DUPĂ CAZ, SE VOR SOLICITA ȘI ALTE DOCUMENTE.

NOTĂ: CERERILE PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚELOR ÎN BAZA O.U.G. NR. 74/2007, VOR FI ANALIZATE DE COMISIA SOCIALĂ, CONSTITUITĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, CARE VA STABILI IERARHIZAREA PRIN PUNCTAJ. LISTELE PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE VOR FI SUPUSE APROBĂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORUI 6.

VECHIMEA CERERII SE IA ÎN CALCUL DE LA DATA LA CARE SOLICITANTUL A PREZENTAT TOATE ACTELE NECESARE PENTRU CA SITUAȚIA SA SĂ POATĂ FI ANALIZATĂ DE COMISIA SOCIALĂ. SOLICITANTUL ARE OBLIGAȚIA SĂ ADUCĂ LA CUNOȘTINȚA, CU OCAZIA REVERIFICĂRII ANUALE, ORICE MODIFICARE SURVENITĂ ÎN SITUAȚIA SA.

LISTELE PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE A SOLICITANȚILOR ÎNDREPTĂȚIȚI LA ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE, SE ÎNTOCMESC ANUAL. ÎN ACEST SENS, SOLICITANȚII AU OBLIGAȚIA SĂ SE PREZINTE ANUAL, ÎN LUNA SEPTEMBRIE, CU ACTELE NECESARE PENTRU REVERIFICAREA SITUAȚIEI LOCATIVE. ÎN CAZ DE NEPREZENTARE, NU VOR FI INCLUȘI ÎN LISTELE PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE CE SE ÎNTOCMESC PENTRU ANUL URMĂTOR.