Hotărârea nr. 186/2018

HCL 186 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 privind aprobarea ”Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 privind aprobarea "Orarului de funcționare”, precum și a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenții economici ce desfășoară activități de comercializare

produse și prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Activități Comerciale și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;

In baza prevederilor Legii nr. 37/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;

Ținând cont de Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și a H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a acesteia;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite, republicată;

Ținând cont de Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018, în sensul înlocuirii Anexei nr. 1, menționată la art. 1 alin. (1), cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. II. Se modifică art. 1 alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă modelul formularului - Orarul de funcționare pentru agenții economici ce desfășoară activități de comercializare produse și prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului București”.

Art. III. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 în sensul înlocuirii Anexei nr. II, menționată la art. 1 alin. (2), cu Anexa nr. II la prezenta hotărâre.

Art. IV. Se modifică art. 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 și va avea următorul cuprins:

„Primarul Sectorului 6, Serviciul Activități Comerciale și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor”.

Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 privind aprobarea ,,Orarului de funcționare”, precum și a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenții economici ce desfășoară activități de comercializare produse și prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. VI. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDII

Nr.: 186

Data: 30.08.2018

ANEXA NR. I

la H.C.L. Sector 6 nr. 186/30.08.2018

PROCEDURA

de eliberare a Orarului de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comercializare produse și prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

Cap. I . Dispoziții generale

Art. 1. (1) Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare și de eliberare a orarului de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comercializare produse și prestări servicii, conform Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, perioada de valabilitate și modalitatea de reînnoire a acestuia, precum și cuantumul taxei aferente, în vederea eliminării unor practici comerciale abuzive ce ar putea afecta interesele consumatorilor și asigurarea unor condiții optime de desfășurare a acestor activități.

(2) Operatorii economici care desfășoară activități comerciale și de prestări servicii pe raza teritorială a Sectorului 6 au obligația obținerii orarului de funcționare eliberat de către Primăria Sectorului 6 în conformitate cu prevederile art. 6. art. 8 și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, republicată, cât și ale art. 26 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, republicată, privind protecția consumatorului.

De asemenea, această activitate urmărește și realizarea unei baze de date privind rețeaua de distribuție și de prestări servicii de piață, activități care nu se regăsesc în Anexa Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, pe care autoritățile administrației publice locale au obligația să o întocmească și să o pună la dispoziția instituțiilor colaboratoare interesate de informațiile solicitate.

(3) Orarul de Funcționare constituie acordul autorității administrației publice locale referitor la activitatea agentului economic, reprezentând documentul care condiționează funcționarea acestuia și este în deplină concordanță cu respectarea reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

Art. 2. Orarul de funcționare se eliberează de autoritățile competente ale administrației publice locale Sector 6 pentru agenții economici ce își defășoară activitatea pe rază teritorială a Sectorului 6.

CAP. II. Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării Orarului de Funcționare

Art. 3. (1) în vederea aprobării și eliberării Orarului de funcționare, solicitantul va depune la Primăria Sectorului 6, cererea tip - Anexă la procedură, în care se vor menționa datele de identificare ale sediului social și ale punctelor de lucru în care își desfășoară activitatea, codificate în conformitate cu Ordinul Președintelui I.N.S. nr. 337/2007 privind nomenclatorul rev. 2 al codurilor CAEN.

(2) Anexate la cererea tip, în vederea obținerii Orarului de Funcționare, se vor depune următoarele documente:

-    copie BI/CI al administratorului/reprezentantului societății;

-    certificatul de înregistrare și anexele acestuia - conf. Legii nr. 359/2004 de la Oficiul Registrului Comerțului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz);

-    dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității economice (act proprietate, contractul de închiriere, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integrantă din acestea, după caz).

-    releveul (schița) spațiului de lucru, cu marcarea suprafețelor afectate de activitatea economică;

-    acordul asociației de proprietari și acordul tuturor vecinilor direct afectați (dacă este cazul);

-    plan cadastral 1:500 cu identificarea clară a spațiului comercial;

-    contract de salubrizare încheiat cu o societate comercială care deține Autorizație conform H.C.G.M.B. nr. 119/2010, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017.

(3)    In spațiile comerciale, unde se permite consumul de produse alimentare, băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice, agenții economici care solicită eliberarea Orarului de Funcționare au obligația să le asigure clienților grupuri sanitare amenajate în incinta spațiului.

(4)    Orarul de funcționare se afișează la intrarea în unitate, cu respectarea obligatorie a acestuia.

CAP. III. Perioada de valabilitate și modalitatea de revizuire a Orarului de Funcționare

Art. 4. (1) Orarul de Funcționare este valabil un an de la data eliberării, dacă nu s-au modificat condițiile inițiale pentru care acesta a fost eliberat.

(2) La modificarea condițiilor inițiale comerciantul va solicita revizuirea, aprobarea și eliberarea Orarului de funcționare, în conformitate cu situația nou creată.

Art. 5. Retragerea Orarului de funcționare se face pe bază de proces verbal întocmit de Compartimentul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări din cadrul Direcției Inspecție - Poliția Locală Sector 6, prin care se constată neconformități și încălcarea prevederilor legale aflate în vigoare. Un exemplar al procesului verbal se comunică agentului economic.

Art. 6. Serviciul Activități Comerciale asigură arhivarea documentației specifice, prevăzută la art. 3 alin. (2) ce a stat la baza eliberării Orarului de Funcționare, inclusiv a revizuirilor, retragerilor și reaprobărilor ulterioare.

Orarul de funcționare va fi eliberat la cererea agentului economic, în termen de 30 de zile de la solicitare, de Serviciul Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sector 6.

CAP. IV. Dispoziții finale

Art. 7. Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor agenților economici ce desfășoară activități comerciale și prestări servicii de pe raza sectorului 6, în conformitate cu prevederile Legii nr. 650/2002, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și a Ordinul Președintelui I.N.S. nr. 337/2007 privind nomenclatorul rev. 2 al codurilor CAEN. coduri care nu sunt prevăzute în Anexa Ordonanței Guvernului nr. 99/2000.

Art. 8. Anexa reprezentând cererea de aprobare a orarului de funcționare face parte din prezenta procedură.

ANEXĂ LA PROCEDURĂ

Cerere eliberare ”Orar de funcționare”

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul (a)...............................................................................

reprezentant al S.C/I.I./I.F./P.F.A..................................................................

cu domiciliul în........................


, str...............................................


bloc..........., sc......., et......., ap........., sector aproba și elibera „ORARUL DE FUNCȚIONARE"', pentru punctul de lucru situat în

............., vă rog să binevoiți a-mi


........................................................................................cu următoarea

activitate comercială/servicii de piață.............................................................

tel.......................

Pentru unitatea sus menționată, solicit aprobarea următorului orar de funcționare:

LUNI - VINERI:.................

SÂMBĂTĂ:    .................

DUMINICĂ:    .................

Anexez prezentei cereri următoarele documente (copii xerox):

-    Copie xerox B.I./C.I. al administratorului/reprezentantului societății;

-    Certificatul de înregistrare și anexele acestuia - conf. Legii nr. 359/2004 - de la Oficiul Registrului Comerțului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz);

-    Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității economice (act proprietate, contractul de închiriere, aprobarea de ocupare a domeniului public, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integrantă din acestea, după caz);

-    Releveul (schița) spațiului de lucru, cu marcarea suprafețelor afectate de activitatea economică;

-    Acordul asociației de proprietari și acordul tuturor vecinilor direct afectați (dacă este cazul);

-    Plan cadastral 1:500 cu identificarea clară a spațiului comercial;

-    Contract salubrizare - firmă salubrizare și ultima factură de plată.

Data...............

Semnătura .............................

□ Sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE nr. 679/2016.

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fc    prim6@primarie6.ro


ANEXA NR. II

la H.C.L. Sector 6 nr. 186/30.08.2018

SERVICIUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

APROBAT

PRIMAR,

ORAR DE FUNCȚIONARE

Nr......./.........

VALABIL PÂNĂ LA DATA DE....................

în baza prevederilor Legii nr. 650/2002, a H.G. nr. 333/2003, Legii nr. 61/1991 și a

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr......../2018 ca urmare a cererii înregistrată cu

nr.............../2018, se aprobă orarul de funcționare agentului economic:

SC/SNA/SA/AF/II/PFA............................................

Desfășurarea exercițiului comercial ce se realizează în cadrul spațiului situat în

București, Sector 6......................................................................................................................, cu

următoarele activități:

COD CAEN..............

Respectând următorul ORAR DE FUNCȚIONARE:.....................................................

Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării Orarului de Funcționare

♦Modificarea orarului de funcționare aprobat, conform prezentului orar, atrage după sine obligativitatea solicitării unui nou orar;

♦Aveți obligativitatea de a afișa orarul de funcționare la loc vizibil, de a păstra ordinea și curățenia la locul de desfășurarea a activității și de a asigura acces clienților la grupurile sanitare amenajate, acolo unde se permite consumul de produse alimentare, băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice în incinta spațiului.

♦Nerespectarea prezentului Orar de funcționare atrage după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

♦Eliberarea prezentului Orar de funcționare nu înlătură obligativitatea obținerii și respectării tuturor avizelor/autorizațiilor/acordurilor prevăzute de legislația în vigoare.

ȘEF SERVICIU,

întocmit,