Hotărârea nr. 185/2018

HCL 185 – Hotarare privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul “Constantin Brâncuşi”, Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, Bucureşti, identificat conform planului Anexă

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


'ster;#]


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul “Constantin Brâncuși”, Zona CI, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, București, identificat conform planului Anexă

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul Direcției Tehnice a Direcției Generale Arhitect-Șef, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1263/31.10.2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul “Constantin Brâncuși”, Zona CI, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, București, identificat conform planului Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și aparatul de specialitate al acestuia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.