Hotărârea nr. 184/2018

HCL 184 – Hotarare privind modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Șos. Orhideelor nr. 2D,

sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul Direcției Tehnice a Direcției Generale Arhitect-Șef, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare prevederile:

-    art. 867, art. 868 din Legea nr. 287/2009 republicată privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înființarea D.G.P.L. Sector 6;

-    Legii poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările următoare;

-    H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al poliției locale;

-H.C.L. Sector 6 nr. 1 11/30.03.2017 privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, a terenului limitrof sediului D.G.P.L. Sector 6, din Șoseaua Orhideelor nr. 2D, sector 6, teren identificat conform Anexei;

-    H.C.G.M.B. nr. 235/08.06.2017 privind reglementarea situației juridice a terenului limitrof sediului D.G.P.L. Sector 6, din Șoseaua Orhideelor nr. 2D, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. f) și lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Șos. Orhideelor nr. 2D,

sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei, iar acesta va avea următorul cuprins:

“In situația în care, până la data limită de 01.06.2019, terenul nu va fi folosit conform destinației prevăzute la art. 1 alin. (1), se revocă dreptul de administrare al acestuia”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/2017, rămân neschimbate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.I    iz/wn

I


LEGENDA:    <

limită de porprietate conform cadastru


parcelă studiata gard din beton gard din metal gard din plasă pod

zid construcție


a

a

un

$

fel


canal

cămin vizitare electric

cămin rigolă

lampadar

hidrant

tablou gaz

punct topografic
BENEFICIAR:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

PROIECT:

SOLICITARE CERTIFICAT DE URBANISM

EXECUTANT:

S.C. TOP EXPERT PROIECT S.R.L.

AMPLASAMENT:

Șos. Orhideelor nr. F.N., sector 6, mun. București

întocmit: ing. Cojocaru Denis-Ovidiu

)

''1

PLANȘA 2

Scara 1:500

Sistem de coordonate planimetric: National Stereografic 1970

Sistem de coordonate altimetric:

verificat: ing. Matei Stfefan-Paul

c

PLAN DE SITUAȚIE

Data: Martie 2017