Hotărârea nr. 183/2018

HCL 183 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6IHi|33t3C3Kt€£-a-1HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările

și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 2 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 2 al anului 2018, conform Anexelor nr. 3 și nr. 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 2 al anului 2018, conform Anexelor nr. 5 și nr. 6.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 2 al anului 2018, conform Anexelor nr. 7 și nr. 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 03762043 l9/fax:0376204446, www.primarie6.ro email: prim6(gj,primar ie6.ro

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Formular: 11/01

ANEXA 1 la HCL nr______


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 30.06.2018

cod 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Încasări

realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

943.956.000

468.967.000

815.931.207

334.900.919

481.030.288

405.810.560

1.897.927

408.222.720

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)

49.90

607.230.000

298.795.000

676.941.401

334.900.919

342.040.482

266.820.754

1.897.927

408.222.720

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

797.942.000

414.752.000

791.230.198

334.900.919

456.329.279

381.109.551

1.897.927

408.222.720

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

776.239.000

403.329.000

743.537.512

287.903.707

455.633.805

371.739.489

1.850.737

369.947.286

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

382.340.000

188.248.000

138.974.278

0

138.974.278

138.974.278

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

382.340.000

188.248.000

138.974.278

0

138.974.278

138.974.278

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

382.340.000

188.248.000

138.974.278

0

138.974.278

138.974.278

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243.026.000

118.234.000

114.753.873

0

114.753.873

114.753.873

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

139.314.000

70.014.000

24.220.405

0

24.220.405

24.220.405

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.301.000

75.991.000

368.360.247

210.506.887

157.853.360

84.976.671

1.131.221

282.252.355

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

146.301.000

75.991.000

368.360.247

210.506.887

157.853.360

84.976.671

1.131.221

282.252.355

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300.000

64.000.000

334.197.991

192.916.607

141.281.384

71.277.954

925.102

261.994.935

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

33.000.000

23.000.000

39.733.174

12.877.254

26.855.920

23.542.400

834.922

15.355.852

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

91.300.000

41.000.000

294.464.817

180.039.353

114.425.464

47.735.554

90.180

246.639.083

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

12.651.000

6.201.000

25.040.827

13.621.191

11.419.636

7.446.398

139.176

17.455.253

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

3.850.000

2.400.000

7.815.552

4.116.591

3.698.961

2.947.943

128.338

4.739.271

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

8.800.000

3.800.000

17.224.978

9.504.600

7.720.378

4.498.158

10.838

12.715.982

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1.000

1.000

297

0

297

297

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

7.000.000

4.062.000

5.020.885

2.298.417

2.722.468

4.481.223

24.877

514.785

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.350.000

1.728.000

4.100.544

1.670.672

2.429.872

1.771.096

42.066

2.287.382

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238.098.000

133.389.000

204.346.189

54.530.381

149.815.808

141.994.000

637.583

61.714.606

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193.282.000

115.970.000

115.969.000

0

115.969.000

115.969.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

83.953.000

50.372.000

50.372.000

0

50.372.000

50.372.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344.000

57.806.000

57.806.000

0

57.806.000

57.806.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985.000

7.792.000

7.791.000

0

7.791.000

7.791.000

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

16.000

5.000

8.753

8.641

112

160

0

8.593

Taxe hoteliere

12.02.07

16.000

5.000

8.753

8.641

112

160

0

8.593

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800.000

414.000

6.475.067

6.182.976

292.091

493.813

0

5.981.254

Impozit pe spectacole

15.02.01

800.000

414.000

6.475.067

6.182.976

292.091

493.813

0

5.981.254

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000.000

17.000.000

81.893.369

48.338.764

33.554.605

25.531.027

637.583

55.724.759

Impozit pe mijloacele de transport    (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000.000

14.500.000

76.834.411

48.338.764

28.495.647

20.472.069

637.583

55.724.759

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

17.000.000

9.500.000

37.971.820

21.048.105

16.923.715

13.127.107

567.931

24.276.782

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

13.000.000

5.000.000

38.862.591

27.290.659

11.571.932

7.344.962

69.652

31.447.977

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14.000.000

2.500.000

5.058.958

0

5.058.958

5.058.958

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500.000

5.701.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

5.794.540

81.933

25.980.325

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500.000

5.701.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

5.794.540

81.933

25.980.325

Alte impozite și taxe

18.02.50

9.500.000

5.701.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

5.794.540

81.933

25.980.325

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

21.703.000

11.423.000

47.692.686

46.997.212

695.474

9.370.062

47.190

38.275.434

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000.000

1.015.000

314.678

0

314.678

788.317

0

-473.639

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

3.000.000

1.015.000

314.678

0

314.678

788.317

0

-473.639

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000.000

1.015.000

314.678

0

314.678

788.317

0

-473.639

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3.000.000

1.015.000

314.678

0

314.678

788.317

0

-473.639

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

18.703.000

10.408.000

47.378.008

46.997.212

380.796

8.581.745

47.190

38.749.073

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

6.000

4.000

122.841

121.572

1.269

1.269

0

121.572

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5.000

3.000

1.269

0

1.269

1.269

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1.000

1.000

121.572

121.572

0

0

0

121.572

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

65.000

40.000

59.351

0

59.351

39.335

0

20.016

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10.000

7.000

8.835

0

8.835

8.835

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

55.000

33.000

50.516

0

50.516

30.500

0

20.016

Amenzi, penalități și confiscări

(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002.000

8.972.000

46.370.394

46.535.364

-164.970

7.532.357

47.190

38.790.847

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000.000

8.970.000

46.351.409

46.530.364

-178.955

7.518.372

47.190

38.785.847

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000.000

8.970.000

46.351.409

46.530.364

-178.955

7.518.372

47.190

38.785.847

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

5.000

5.000

0

0

0

5.000

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod

35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.000

2.000

13.985

0

13.985

13.985

0

0

Diverse venituri    (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.32+ 36.02.47+36.02.50)

36.02

3.160.000

1.392.000

825.422

340.276

485.146

1.008.784

0

-183.362

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

60.000

50.000

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

100.000

78.000

61.401

14.792

46.609

57.554

0

3.847

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.000.000

1.264.000

764.021

325.484

438.537

951.230

0

-187.209

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

-2.530.000

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-153.950.000

-43.417.000

-11.741.005

0

-11.741.005

-11.741.005

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

151.420.000

43.417.000

11.741.005

0

11.741.005

11.741.005

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40.000

13.000

2.889

0

2.889

2.889

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40.000

13.000

2.889

0

2.889

2.889

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40.000

13.000

2.889

0

2.889

2.889

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

1.677.314

0

1.677.314

1.677.314

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

0

1.677.314

0

1.677.314

1.677.314

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

1.844.755

0

1.844.755

1.844.755

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

-167.441

0

-167.441

-167.441

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru sectiunea de functionare

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru sectiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

145.611.000

54.002.000

23.721.877

0

23.721.877

23.721.877

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

145.611.000

54.002.000

23.721.877

0

23.721.877

23.721.877

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+

42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)

42.02

143.452.000

52.459.000

23.721.877

0

23.721.877

23.721.877

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate    (cod

42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180.000

51.009.000

23.721.813

0

23.721.813

23.721.813

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200.000

1.450.000

64

0

64

64

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

61.072.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

61.072.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate

cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)

43.02

2.159.000

1.543.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

1.543.000

1.543.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG

nr.2/2015

43.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363.000

200.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

363.000

200.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

363.000

200.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat

(cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene

extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE

(cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE)

(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod

48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM)

(cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

(cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

(cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

792.133.000

425.337.000

803.191.054

334.900.919

468.290.135

393.090.423

1.970.343

408.130.288

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

607.190.000

298.782.000

675.241.182

334.900.919

340.340.263

265.140.551

1.970.343

408.130.288

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

646.522.000

371.335.000

779.469.177

334.900.919

444.568.258

369.368.546

1.970.343

408.130.288

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

776.239.000

403.329.000

743.537.512

287.903.707

455.633.805

371.739.489

1.850.737

369.947.286

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

382.340.000

188.248.000

138.974.278

0

138.974.278

138.974.278

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

382.340.000

188.248.000

138.974.278

0

138.974.278

138.974.278

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

382.340.000

188.248.000

138.974.278

0

138.974.278

138.974.278

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243.026.000

118.234.000

114.753.873

114.753.873

114.753.873

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

139.314.000

70.014.000

24.220.405

24.220.405

24.220.405

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

(cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.301.000

75.991.000

368.360.247

210.506.887

157.853.360

84.976.671

1.131.221

282.252.355

Impozite și taxe pe proprietate

(cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)

07.02

146.301.000

75.991.000

368.360.247

210.506.887

157.853.360

84.976.671

1.131.221

282.252.355

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300.000

64.000.000

334.197.991

192.916.607

141.281.384

71.277.954

925.102

261.994.935

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

33.000.000

23.000.000

39.733.174

12.877.254

26.855.920

23.542.400

834.922

15.355.852

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

91.300.000

41.000.000

294.464.817

180.039.353

114.425.464

47.735.554

90.180

246.639.083

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

12.651.000

6.201.000

25.040.827

13.621.191

11.419.636

7.446.398

139.176

17.455.253

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

3.850.000

2.400.000

7.815.552

4.116.591

3.698.961

2.947.943

128.338

4.739.271

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

8.800.000

3.800.000

17.224.978

9.504.600

7.720.378

4.498.158

10.838

12.715.982

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1.000

1.000

297

297

297

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

7.000.000

4.062.000

5.020.885

2.298.417

2.722.468

4.481.223

24.877

514.785

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.350.000

1.728.000

4.100.544

1.670.672

2.429.872

1.771.096

42.066

2.287.382

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238.098.000

133.389.000

204.346.189

54.530.381

149.815.808

141.994.000

637.583

61.714.606

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193.282.000

115.970.000

115.969.000

0

115.969.000

115.969.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

83.953.000

50.372.000

50.372.000

50.372.000

50.372.000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344.000

57.806.000

57.806.000

57.806.000

57.806.000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985.000

7.792.000

7.791.000

7.791.000

7.791.000

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

(cod 12.02.07)

12.02

16.000

5.000

8.753

8.641

112

160

0

8.593

Taxe hoteliere

12.02.07

16.000

5.000

8.753

8.641

112

160

0

8.593

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800.000

414.000

6.475.067

6.182.976

292.091

493.813

0

5.981.254

Impozit pe spectacole

15.02.01

800.000

414.000

6.475.067

6.182.976

292.091

493.813

0

5.981.254

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000.000

17.000.000

81.893.369

48.338.764

33.554.605

25.531.027

637.583

55.724.759

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000.000

14.500.000

76.834.411

48.338.764

28.495.647

20.472.069

637.583

55.724.759

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

17.000.000

9.500.000

37.971.820

21.048.105

16.923.715

13.127.107

567.931

24.276.782

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

13.000.000

5.000.000

38.862.591

27.290.659

11.571.932

7.344.962

69.652

31.447.977

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14.000.000

2.500.000

5.058.958

0

5.058.958

5.058.958

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500.000

5.701.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

5.794.540

81.933

25.980.325

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500.000

5.701.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

5.794.540

81.933

25.980.325

Alte impozite și taxe

18.02.50

9.500.000

5.701.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

5.794.540

81.933

25.980.325

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-129.717.000

-31.994.000

35.931.665

46.997.212

-11.065.547

-2.370.943

119.606

38.183.002

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000.000

1.015.000

314.678

0

314.678

788.317

0

-473.639

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000.000

1.015.000

314.678

0

314.678

788.317

0

-473.639

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000.000

1.015.000

314.678

0

314.678

788.317

0

-473.639

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3.000.000

1.015.000

314.678

0

314.678

788.317

0

-473.639

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-132.717.000

-33.009.000

35.616.987

46.997.212

-11.380.225

-3.159.260

119.606

38.656.641

Venituri din prestări de servicii și alte activități    (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

6.000

4.000

122.841

121.572

1.269

1.269

0

121.572

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5.000

3.000

1.269

0

1.269

1.269

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1.000

1.000

121.572

121.572

0

0

0

121.572

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

65.000

40.000

39.335

0

39.335

39.335

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10.000

7.000

8.835

0

8.835

8.835

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

55.000

33.000

30.500

0

30.500

30.500

0

0

Amenzi, penalități și confiscări    (cod

35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002.000

8.972.000

46.370.394

46.535.364

-164.970

7.532.357

119.189

38.718.848

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000.000

8.970.000

46.351.409

46.530.364

-178.955

7.518.372

119.189

38.713.848

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000.000

8.970.000

46.351.409

46.530.364

-178.955

7.518.372

119.189

38.713.848

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

5.000

5.000

5.000

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod

35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.000

2.000

13.985

0

13.985

13.985

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+ 36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)

36.02

3.160.000

1.392.000

825.422

340.276

485.146

1.008.784

417

-183.779

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

60.000

50.000

0

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor

36.02.05

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

100.000

78.000

61.401

14.792

46.609

57.554

3.847

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul

procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.000.000

1.264.000

764.021

325.484

438.537

951.230

417

-187.626

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile    (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-153.950.000

-43.417.000

-11.741.005

0

-11.741.005

-11.741.005

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

-153.950.000

-43.417.000

-11.741.005

-11.741.005

-11.741.005

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

145.611.000

54.002.000

23.721.877

0

23.721.877

23.721.877

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

145.611.000

54.002.000

23.721.877

0

23.721.877

23.721.877

0

0

Subvenții de la bugetul de stat    (cod

42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)

42.02

143.452.000

52.459.000

23.721.877

0

23.721.877

23.721.877

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180.000

51.009.000

23.721.813

23.721.813

23.721.813

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200.000

1.450.000

64

64

64

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

61.072.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

61.072.000

0

0

0

Subventii pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții de la alte administrații    (cod

43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

2.159.000

1.543.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

1.543.000

1.543.000

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616.000

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

155.254.000

43.630.000

12.720.137

0

12.720.137

12.720.137

0

0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

40.000

13.000

1.680.203

0

1.680.203

1.680.203

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

151.420.000

43.417.000

11.741.005

0

11.741.005

11.741.005

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

151.420.000

43.417.000

11.741.005

0

11.741.005

11.741.005

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

151.420.000

43.417.000

11.741.005

0

11.741.005

11.741.005

0

0

Diverse venituri    (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.32+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile    (cod

37.02.04+37.02.05)

37.02

151.420.000

43.417.000

11.741.005

0

11.741.005

11.741.005

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

151.420.000

43.417.000

11.741.005

11.741.005

11.741.005

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40.000

13.000

2.889

0

2.889

2.889

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40.000

13.000

2.889

0

2.889

2.889

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40.000

13.000

2.889

2.889

2.889

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

1.677.314

0

1.677.314

1.677.314

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

1.677.314

0

1.677.314

1.677.314

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

1.844.755

1.844.755

1.844.755

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

-167.441

-167.441

-167.441

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat    (cod

42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)

42.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

( cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de

42.02.69

0

0

Subvenții de la alte administrații    (cod

43.02.28+43.02.29+43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG

nr.2/2015

43.02.28

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări    ( cod

45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363.000

200.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

363.000

200.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

363.000

200.000

-701.071

-701.071

-701.071

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală    (cod

45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare    (cod

45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat    (cod

45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    (cod

45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la

45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene

extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE    (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

3.431.000

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE)

(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

415.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod

48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM)

(cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

(cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3.016.000

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3.016.000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


ANEXA .2 la HCL nr.______________

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:    | 11/01    |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 30.06.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

0

956.845.000

584.182.896

574.219.789

574.219.789

392.993.060

181.226.729

|

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

131.839.000

73.636.007

67.816.968

67.816.968

56.020.067

11.796.901

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

97.093.000

56.658.007

55.838.968

55.838.968

45.200.140

10.638.828

Din total capitol:    |

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

97.093.000

56.658.007

55.838.968

55.838.968

45.200.140

10.638.828

Autorități executive

51.02.01.03

0

97.093.000

56.658.007

55.838.968

55.838.968

45.200.140

10.638.828

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

16.800.000

8.386.000

3.386.000

3.386.000

2.927.000

459.000

Din total capitol:    |

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

10.000.000

5.000.000

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

6.800.000

3.386.000

3.386.000

3.386.000

2.927.000

459.000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

17.946.000

8.592.000

8.592.000

8.592.000

7.892.927

699.073

1 1

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

38.650.000

24.984.000

24.934.000

24.934.000

18.407.850

6.526.150

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

500.000

290.000

240.000

240.000

144.520

95.480

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

0

500.000

290.000

240.000

240.000

144.520

95.480

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

38.150.000

24.694.000

24.694.000

24.694.000

18.263.330

6.430.670

Din total capitol:    |

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37.950.000

24.629.000

24.629.000

24.629.000

18.255.000

6.374.000

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

37.950.000

24.629.000

24.629.000

24.629.000

18.255.000

6.374.000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

200.000

65.000

65.000

65.000

8.330

56.670

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

526.656.000

374.435.000

370.378.011

370.378.011

223.425.062

146.952.949

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

163.816.000

131.832.000

130.711.418

130.711.418

52.823.076

77.888.342

Din total capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

81.165.000

66.725.000

66.725.000

66.725.000

20.824.107

45.900.893

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

0

36.096.000

25.048.000

25.048.000

25.048.000

10.991.004

14.056.996

Învatamânt primar

65.02.03.02

0

45.069.000

41.677.000

41.677.000

41.677.000

9.833.103

31.843.897

Învatamânt secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

53.382.000

46.702.000

46.702.000

46.702.000

22.208.891

24.493.109

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

26.550.000

22.944.000

22.944.000

22.944.000

10.494.850

12.449.150

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

26.832.000

23.758.000

23.758.000

23.758.000

11.714.041

12.043.959

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

142.000

110.000

110.000

110.000

3.254

106.746

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2.829.000

2.687.000

2.687.000

2.687.000

845.188

1.841.812

Învatamânt special

65.02.07.04

0

2.829.000

2.687.000

2.687.000

2.687.000

845.188

1.841.812

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

13.175.000

8.977.000

8.977.000

8.977.000

4.424.389

4.552.611

Scoala dupa scoala

65.02.12.01

13.175.000

8.977.000

8.977.000

8.977.000

4.424.389

4.552.611

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

13.123.000

6.631.000

5.510.418

5.510.418

4.517.247

993.171

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

126.270.000

65.340.000

65.168.298

65.168.298

46.064.580

19.103.718

Din total capitol:

0

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

109.270.000

56.315.000

56.143.298

56.143.298

40.150.580

15.992.718

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

109.270.000

56.315.000

56.143.298

56.143.298

40.150.580

15.992.718

Servicii religioase

67.02.06

0

4.000.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

1.500.000

800.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

13.000.000

6.725.000

6.725.000

6.725.000

4.414.000

2.311.000

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

236.570.000

177.263.000

174.498.295

174.498.295

124.537.406

49.960.889

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

12.475.000

8.958.000

8.958.000

8.958.000

7.429.197

1.528.803

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

83.792.000

63.496.000

63.496.000

63.496.000

52.746.568

10.749.432

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

83.792.000

63.496.000

63.496.000

63.496.000

52.746.568

10.749.432

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

29.108.000

23.591.000

23.591.000

23.591.000

16.399.094

7.191.906

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe    |

68.02.11

0

31.515.000

26.445.000

26.445.000

26.445.000

12.007.477

14.437.523

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

13.184.000

7.623.000

4.858.295

4.858.295

4.183.202

675.093

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

2.200.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.056.755

543.245

Ajutor social

68.02.15.01

0

2.200.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.056.755

543.245

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

0

64.296.000

45.550.000

45.550.000

45.550.000

30.715.113

14.834.887

|

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

188.325.000

99.296.889

99.260.797

99.260.797

86.786.245

12.474.552

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

87.203.000

43.183.889

43.147.797

43.147.797

31.812.009

11.335.788

Din total capitol:    |

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

19.874.000

6.715.000

6.679.308

6.679.308

431.490

6.247.818

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

2.330.000

115.000

115.000

115.000

342.231

-227.231

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

17.544.000

6.600.000

6.564.308

6.564.308

89.259

6.475.049

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

171.000

114.000

114.000

114.000

0

114.000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

171.000

114.000

114.000

114.000

0

114.000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

0

67.158.000

36.354.889

36.354.489

36.354.489

31.380.519

4.973.970

|

0

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

101.122.000

56.113.000

56.113.000

56.113.000

54.974.236

1.138.764

Din total capitol:    |

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

100.000.000

56.000.000

56.000.000

56.000.000

54.974.236

1.025.764

Salubritate

74.02.05.01

0

100.000.000

56.000.000

56.000.000

56.000.000

54.974.236

1.025.764

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

1.122.000

113.000

113.000

113.000

0

113.000

|

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

71.375.000

11.831.000

11.830.013

11.830.013

8.353.836

3.476.177

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

| Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

71.375.000

11.831.000

11.830.013

11.830.013

8.353.836

3.476.177

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

71.375.000

11.831.000

11.830.013

11.830.013

8.353.836

3.476.177

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

0

71.375.000

11.831.000

11.830.013

11.830.013

8.353.836

3.476.177

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE    |

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT 1) (-)    (49.02-cod 00.01)

99.02

0

|

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2018

|

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 5O.02+59.02+63.02+69.O2+79.02)

49.02

0

794.813.000

512.437.007

503.378.631

503.378.631

380.835.637

122.542.994

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

122.319.000

68.013.007

63.013.007

63.013.007

54.752.980

8.260.027

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

87.573.000

51.035.007

51.035.007

51.035.007

43.933.053

7.101.954

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

87.573.000

51.035.007

51.035.007

51.035.007

43.933.053

7.101.954

Autorități executive

51.02.01.03

87.573.000

51.035.007

51.035.007

51.035.007

43.933.053

7.101.954

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

16.800.000

8.386.000

3.386.000

3.386.000

2.927.000

459.000

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10.000.000

5.000.000

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.800.000

3.386.000

3.386.000

3.386.000

2.927.000

459.000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

|

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17.946.000

8.592.000

8.592.000

8.592.000

7.892.927

699.073

1 1

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

|

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

38.450.000

24.914.000

24.914.000

24.914.000

18.407.850

6.506.150

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

400.000

220.000

220.000

220.000

144.520

75.480

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

400.000

220.000

220.000

220.000

144.520

75.480

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

38.050.000

24.694.000

24.694.000

24.694.000

18.263.330

6.430.670

Din total capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37.950.000

24.629.000

24.629.000

24.629.000

18.255.000

6.374.000

| Politie comunitara

61.02.03.04

37.950.000

24.629.000

24.629.000

24.629.000

18.255.000

6.374.000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100.000

65.000

65.000

65.000

8.330

56.670

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

|

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

454.052.000

320.073.000

316.016.011

316.016.011

214.842.869

101.173.142

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

128.596.000

106.334.000

105.213.418

105.213.418

49.777.100

55.436.318

Din total capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

48.762.000

43.634.000

43.634.000

43.634.000

18.035.322

25.598.678

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

25.454.000

22.676.000

22.676.000

22.676.000

9.871.316

12.804.684

Învatamânt primar

65.02.03.02

23.308.000

20.958.000

20.958.000

20.958.000

8.164.006

12.793.994

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

50.839.000

44.569.000

44.569.000

44.569.000

21.951.700

22.617.300

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

25.375.000

21.979.000

21.979.000

21.979.000

10.371.402

11.607.598

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

25.464.000

22.590.000

22.590.000

22.590.000

11.580.298

11.009.702

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

142.000

110.000

110.000

110.000

3.254

106.746

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2.555.000

2.413.000

2.413.000

2.413.000

845.188

1.567.812

|Învatamânt special

65.02.07.04

2.555.000

2.413.000

2.413.000

2.413.000

845.188

1.567.812

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

13.175.000

8.977.000

8.977.000

8.977.000

4.424.389

4.552.611

|Scoala dupa scoala

65.02.12.01

13.175.000

8.977.000

8.977.000

8.977.000

4.424.389

4.552.611

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123.000

6.631.000

5.510.418

5.510.418

4.517.247

993.171

|

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

100.723.000

48.313.000

48.141.298

48.141.298

41.627.713

6.513.585

Din total capitol:    |

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

83.723.000

39.288.000

39.116.298

39.116.298

35.713.713

3.402.585

Sport

67.02.05.01

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

83.723.000

39.288.000

39.116.298

39.116.298

35.713.713

3.402.585

Servicii religioase

67.02.06

4.000.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

1.500.000

800.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13.000.000

6.725.000

6.725.000

6.725.000

4.414.000

2.311.000

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

224.733.000

165.426.000

162.661.295

162.661.295

123.438.056

39.223.239

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12.403.000

8.886.000

8.886.000

8.886.000

7.429.197

1.456.803

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

83.792.000

63.496.000

63.496.000

63.496.000

52.746.568

10.749.432

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

83.792.000

63.496.000

63.496.000

63.496.000

52.746.568

10.749.432

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

28.769.000

23.252.000

23.252.000

23.252.000

16.084.997

7.167.003

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

21.962.000

16.892.000

16.892.000

16.892.000

12.007.477

4.884.523

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

12.074.000

6.513.000

3.748.295

3.748.295

3.556.560

191.735

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

2.200.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.056.755

543.245

Ajutor social

68.02.15.01

2.200.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.056.755

543.245

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

63.533.000

44.787.000

44.787.000

44.787.000

30.556.502

14.230.498

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

166.511.000

91.910.000

91.909.600

91.909.600

92.831.938

-922.338

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

66.511.000

35.910.000

35.909.600

35.909.600

30.935.630

4.973.970

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

66.511.000

35.910.000

35.909.600

35.909.600

30.935.630

4.973.970

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

100.000.000

56.000.000

56.000.000

56.000.000

54.974.236

1.025.764

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

100.000.000

56.000.000

56.000.000

56.000.000

54.974.236

1.025.764

Salubritate

74.02.05.01

100.000.000

56.000.000

56.000.000

56.000.000

54.974.236

1.025.764

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

13.481.000

7.527.000

7.526.013

7.526.013

7.526.013

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

|

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

13.481.000

7.527.000

7.526.013

7.526.013

6.922.072

603.941

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

13.481.000

7.527.000

7.526.013

7.526.013

6.922.072

603.941

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

13.481.000

7.527.000

7.526.013

7.526.013

6.922.072

603.941

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

|

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

|

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

162.032.000

71.745.889

70.841.158

70.841.158

12.157.423

58.683.735

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

9.520.000

5.623.000

4.803.961

4.803.961

1.267.087

3.536.874

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

9.520.000

5.623.000

4.803.961

4.803.961

1.267.087

3.536.874

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

9.520.000

5.623.000

4.803.961

4.803.961

1.267.087

3.536.874

Autorități executive

51.02.01.03

9.520.000

5.623.000

4.803.961

4.803.961

1.267.087

3.536.874

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

200.000

70.000

20.000

20.000

0

20.000

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

100.000

70.000

20.000

20.000

0

20.000

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

100.000

70.000

20.000

20.000

20.000

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

100.000

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100.000

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

|

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

72.604.000

54.362.000

54.362.000

54.362.000

8.582.193

45.779.807

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

35.220.000

25.498.000

25.498.000

25.498.000

3.045.976

22.452.024

Din total capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

32.403.000

23.091.000

23.091.000

23.091.000

2.788.785

20.302.215

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

10.642.000

2.372.000

2.372.000

2.372.000

1.119.688

1.252.312

Învatamânt primar

65.02.03.02

21.761.000

20.719.000

20.719.000

20.719.000

1.669.097

19.049.903

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

2.543.000

2.133.000

2.133.000

2.133.000

257.191

1.875.809

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.175.000

965.000

965.000

965.000

123.448

841.552

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

1.368.000

1.168.000

1.168.000

1.168.000

133.743

1.034.257

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

274.000

274.000

274.000

274.000

0

274.000

|Învatamânt special

65.02.07.04

274.000

274.000

274.000

274.000

0

274.000

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

|

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

25.547.000

17.027.000

17.027.000

17.027.000

4.436.867

12.590.133

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

25.547.000

17.027.000

17.027.000

17.027.000

4.436.867

12.590.133

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

25.547.000

17.027.000

17.027.000

17.027.000

4.436.867

12.590.133

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

11.837.000

11.837.000

11.837.000

11.837.000

1.099.350

10.737.650

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

72.000

72.000

72.000

72.000

0

72.000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

339.000

339.000

339.000

339.000

314.097

24.903

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

9.553.000

9.553.000

9.553.000

9.553.000

0

9.553.000

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.110.000

1.110.000

1.110.000

1.110.000

626.642

483.358

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

763.000

763.000

763.000

763.000

158.611

604.389

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

21.814.000

7.386.889

7.351.197

7.351.197

876.379

6.474.818

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

20.692.000

7.273.889

7.238.197

7.238.197

876.379

6.361.818

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

19.874.000

6.715.000

6.679.308

6.679.308

431.490

6.247.818

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

2.330.000

115.000

115.000

115.000

342.231

-227.231

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

17.544.000

6.600.000

6.564.308

6.564.308

89.259

6.475.049

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

171.000

114.000

114.000

114.000

0

114.000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

171.000

114.000

114.000

114.000

0

114.000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

647.000

444.889

444.889

444.889

444.889

0

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

1.122.000

113.000

113.000

113.000

0

113.000

Din total capitol:

| Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.122.000

113.000

113.000

113.000

0

113.000

|

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

57.894.000

4.304.000

4.304.000

4.304.000

1.431.764

2.872.236

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

|

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

57.894.000

4.304.000

4.304.000

4.304.000

1.431.764

2.872.236

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

57.894.000

4.304.000

4.304.000

4.304.000

1.431.764

2.872.236

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

57.894.000

4.304.000

4.304.000

4.304.000

1.431.764

2.872.236

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

|

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

|

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa 3 la HCL nr_____

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulai 11/03

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE

la data de 30.06.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de

incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

175.050.000

6.026.000

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

175.050.000

6.026.000

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

175.050.000

6.026.000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03

175.050.000

6.026.000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

175.050.000

6.026.000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente refinnatarii creditelor externe

41.06.03.02

0

0

0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa 4 la HCL nr_____

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:

11/03

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE la data de 30.06.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite

de

angajame

nt

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

49,06

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

1 1

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.06.01)

51,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

|Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.04)

61,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Siguranta nationala

61.06.04

0

0

0

0

0

0

0

|

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamant postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

|Învatamânt special

65.06.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66,06

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

|Servicii culturale    (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese    |

68.06.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70,06

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Energie termică

81.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96,06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT    1

99,06

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

0

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.06.01)

51,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

|Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.04)

61,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Siguranta nationala

61.06.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

Învatamant postliceal

65.06.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

|Învatamânt special

65.06.06.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Camine culturale

67.06.03.06

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

|

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

Crese    |

68.06.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70,06

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

0

165.025.000

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

175.050.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

165.025.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

| Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Energie termică

81.06.06

0

|

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Strazi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96,06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99,06

0

0

0

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulai 11/03

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 30.06.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

7.443.000

6.000.000

7.442.477

0

7.442.477

7.442.477

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

7.443.000

6.000.000

7.442.477

0

7.442.477

7.442.477

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

7.443.000

6.000.000

7.442.477

0

7.442.477

7.442.477

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

7.443.000

6.000.000

7.442.477

0

7.442.477

7.442.477

0

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale

41.07.02.07

7.443.000

6.000.000

7.442.477

7.442.477

7.442.477

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:

11/03

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

la data de 30.06.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite

de

angajame

nt

Credite

Angajamen

te bugetare

Angajamen

te legale

Plati

efectuate

Angajamen

te legale de platit

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49,07

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

2.336.218

4.663.782

1 1

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

|Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Siguranta nationala

61.07.04

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

|Învatamânt special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

2.336.218

4.663.782

Din total capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

2.336.218

4.663.782

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

2.336.218

4.663.782

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese    |

68.07.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termică

81.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

CHELTUIELILE SEC

[TONII DE DEZVOLTARE

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

2.336.218

4.663.782

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

2.336.218

4.663.782

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Siguranta nationala

61.07.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.07.07.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

2.336.218

4.663.782

Din total capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

2.336.218

4.663.782

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

2.336.218

4.663.782

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

1

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

Crese    |

68.07.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

0

0

0

1

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

1

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Energie termică

81.07.06

0

1

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Strazi

84.07.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.07.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI F ormular:| 11/02 I

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 30.06.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi

bugetare

aprobate la

finele

perioadei de

raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi

constate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

142.837.000

88.837.000

46.899.277

0

46.899.277

46.899.277

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

75.087.000

46.441.000

16.699.454

0

16.699.454

16.699.454

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

75.087.000

46.441.000

16.699.454

0

16.699.454

16.699.454

0

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3.965.000

2.323.000

807.516

0

807.516

807.516

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.965.000

2.323.000

807.516

0

807.516

807.516

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3.960.000

2.318.000

806.328

0

806.328

806.328

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

3.960.000

2.318.000

806.328

0

806.328

806.328

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5.000

5.000

1.188

0

1.188

1.188

0

0

Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

71.122.000

44.118.000

15.891.938

0

15.891.938

15.891.938

0

0

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

62.256.000

38.467.000

12.042.448

0

12.042.448

12.042.448

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851.000

552.000

270.108

0

270.108

270.108

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

515.000

215.000

188.811

0

188.811

188.811

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.140.000

815.000

466.898

0

466.898

466.898

0

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

24.591.000

12.145.000

5.918.517

0

5.918.517

5.918.517

0

0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

30.000

30.000

12.850

0

12.850

12.850

0

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

35.129.000

24.710.000

5.185.264

0

5.185.264

5.185.264

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

|Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8.866.000

5.651.000

3.734.927

0

3.734.927

3.734.927

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

A

|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

Donații și sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât

incasari

Drepturi constate de

încasat

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

36.10.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

36.10.50

8.866.000

5.651.000

3.734.927

0

3.734.927

3.734.927

0

0

37.10

0

0

114.563

0

114.563

114.563

0

0

37.10.01

0

0

114.563

0

114.563

114.563

0

37.10.03

-6.955.000

-6.014.000

-869.034

0

-869.034

-869.034

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.955.000

6.014.000

869.034

0

869.034

869.034

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

0

0

838.823

0

838.823

838.823

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

0

0

813.779

0

813.779

813.779

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

813.779

0

813.779

813.779

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

813.779

0

813.779

813.779

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

0

25.044

0

25.044

25.044

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

25.044

0

25.044

25.044

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

67.750.000

42.396.000

29.361.000

0

29.361.000

29.361.000

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

67.750.000

42.396.000

29.361.000

0

29.361.000

29.361.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

42.10.39

0

0

0

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul

42.10.43

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

67.750.000

42.396.000

29.361.000

0

29.361.000

29.361.000

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

65.754.000

40.400.000

29.246.000

0

29.246.000

29.246.000

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

(cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

43.10.17.03

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

1.996.000

1.996.000

115.000

0

115.000

115.000

0

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de functionare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

|Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri

pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01

133.886.000

80.827.000

45.915.243

0

45.915.243